QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong HĐSP Năm học 2016 - 2017

Thứ hai - 20/03/2017 20:45
phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong HĐSP Năm học 2016 - 2017
QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong HĐSP  Năm học 2016 - 2017
PHÒNG GD & ĐT HỮU LŨNG
TRƯỜNG THCS XÃ ĐỒNG TÂN

 
 
 
Số: 69a/QĐ-THCS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 
Đồng Tân, ngày 05 tháng 10 năm 2016
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong HĐSP
Năm học 2016 - 2017

 
 
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS XÃ ĐỒNG TÂN
 
Căn cứ thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ Thông tư số 28/2009/TT-BGD ĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;
          Căn cứ tình hình thực tế của trường THCS Đồng Tân năm học 2016-2017;
          Xét năng lực và khả năng công tác của cán bộ, giáo viên, nhân viên.
 
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1.
Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong Hội đồng sư phạm Trường THCS Đồng Tân năm học 2016-2017 (có phụ lục kèm theo).
Điều 2.
Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong Hội đồng sư phạm căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể được phân công có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động và thực hiện kế hoạch đảm bảo hoàn thành công việc được giao đúng thời gian, đúng yêu cầu công việc.
Điều 3.
Ban giám hiệu, các tổ chuyên môn, tổ Văn phòng, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và những người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 
Nơi nhận:
 - Phòng GD & ĐT Hữu Lũng (b/c),
 - Thành viên HĐSP (th),
 - Lưu nhà trường.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Vũ Mạnh Cường
 
 
 
Phụ lục:
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS ĐỒNG TÂN NĂM HỌC 2016-2017
(Kèm theo quyết định số: 69a/QĐ-THCS ngày 05 tháng 10 năm 2016)
 
* Ban giám hiệu
          Hiệu trưởng - Vũ Mạnh Cường - Phụ trách chung, KĐCLGD
          Ký, duyệt các loại các loại chứng từ lương, kế toán, duyệt các loại hồ sơ, hợp đồng, phiếu xuất kho, nhập kho, các giáo dịch ngoài cơ quan. Hồ sơ học bạ khối lớp 9, ký mở các loại sổ sách, các loại kế hoạch chung của nhà trường theo quy định.
          Phó hiệu trưởng - Cao Thị Tỵ - Phụ trách chuyên môn, PCGD
          Ký, duyệt các loại các loại hồ sơ sổ sách chuyên môn, duyệt các loại kế hoạch chuyên môn cá nhân, tổ khối. Ký, phê duyệt hồ sơ thanh tra chuyên môn của giáo viên. Ký hồ sơ học bạ khối lớp 6,7,8, ký mở các loại sổ sách chuyên môn, các loại kế hoạch chung của nhà trường thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách. Ký chứng từ rút lương trong trường hợp được ủy quyền khi Hiệu trưởng đi vắng.
1. Thư ký hội đồng Sư phạm, Thống kê: Nông Thị Kim Xuân
          Thư ký hội đồng được Hiệu trưởng bổ nhiệm vào đầu năm học chịu trách nhiệm tổng hợp các loại báo cáo, lưu trữ công văn đi, đến. Xếp thời khoá biểu, ghi nghị quyết các cuộc họp HĐSP, lập các bảng theo dõi duy trì sĩ số, xếp loại giáo viên tháng, sơ đồ lớp học, giờ học cho 2 ca sáng chiều.
2. CTCĐ, Thi đua: Lý Thị Thuỳ Hương
          Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, tổng hợp báo cáo công tác thi đua. Xây dựng kế hoạch, đề xuất các phương án bình xét thi đua. Giáo viên được phân công phụ trách công tác thi đua phối hợp với Chủ tịch công đoàn xây dựng kế hoạch triển khai công tác thi đua trong năm học, hướng dẫn và hoàn thiện các loại hồ sơ thi đua về chuyên môn, thi đua mảng công đoàn. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện hội nghị xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm nghiên cứu khoa học hàng năm, tổng hợp đánh giá kết quả hàng năm. Xây dựng kỷ yếu nhà trường
3. Lao động, CSVC: Giáp Đức Khánh
Trưởng ban lao động được Hiệu trưởng bổ nhiệm vào đầu năm học chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch lao động hàng tuần, lên lịch thông báo để các lớp thực hiện. Tổ chức lao động có hiệu quả, xây dựng tôn tạo cơ sở vật chất tạo cảnh quan môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp.
4. TPT, Trường học thân thiện, Văn hoá văn nghệ: Lý Thị Hoàng Yến
Được Hiệu trưởng trình PGD bổ nhiệm vào đầu năm học chịu trách nhiệm lên kế hoạch thi đua tuần, tháng cụ thể đối với từng đợt thi đua học tập, văn hoá văn nghệ của học sinh có tổng kết, đánh giá khen thưởng, kỷ luật đối với những học sinh vi phạm nội quy trường, lớp, lập sổ khen thưởng, kỷ luật để theo dõi quản lý, sử dụng, bảo quản đồ dùng của đội, trống, cờ… Tổng hợp, chấm điểm trường học thân thiệm, chịu trách trước hiệu trưởng về mảng công việc mình phụ trách.
5. TDTT, Các cuộc thi: Đào Văn Tuyên
Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, chỉ đạo thực hiện các hoạt động TDTT, các cuộc thi tìm hiểu, viết bài ngoài nội dung học tập.
6. TTND, GDPL, Chống tham nhũng: Đào Văn Tuyên
Được Hiệu trưởng bổ nhiệm vào đầu năm học chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, tổng hợp báo cáo các công tác CTĐ, GDPL, Ma tuý, Chống tham nhũng
7. Y tế, Bảo hiểm, Phòng chống Ma túy, Mại dâm: Hoàng Thị Trà Giang
Được Hiệu trưởng bổ nhiệm vào đầu năm học chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, tổng hợp báo cáo các công tác Y tế trường học, công tác phụ nữ
Y tế nhà trường quản lý mảng Y tế học đường, Bảo hiểm học sinh và công tác Chữ thập đỏ, trông coi, cấp phát thuốc. Bố trí lịch trực theo giờ học của học sinh, thường xuyên ghi chép cập nhật sổ sách theo quy định, chịu trách nhiệm về tài sản do mình quản lý. Trường hợp mất, hỏng phải lập biên bản báo cáo Lãnh đạo nhà trường để tìm biện pháp xử lý.
8. BVCSVC, cây xanh, cây cảnh: Triệu Văn Chiến
Bảo vệ nhà trường chịu trách nhiệm bảo vệ cơ sở vật chất, chuẩn bị nước uống cho phòng Lãnh đạo nhà trường và giáo viên. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mọi mất mát hư hỏng. Hàng tháng tham gia họp cùng HĐSP nhà trường, trường hợp nghỉ phép phải bố trí người có trách nhiệm làm thay công việc.
9. Phụ trách trang Web nhà trường, web trường học kết nối, Smas, Cổng thông tin điện tử: Phạm Anh Tuấn
Được Hiệu trưởng bổ nhiệm vào đầu năm học chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, vận hành Phần mềm, quản lý trang Web
10. Phụ trách CNTT, Phần mềm quản lý điểm,các cuộc thi UDCNTT, Diễn đàn:Lê Đăng Hải
Được Hiệu trưởng bổ nhiệm vào đầu năm học chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, tổng hợp báo cáo các hoạt động liên quan đến công nghệ thông tin nói chung vận hành Phần mềm quản lý điểm, tổ chức các cuộc thi về UD CN TT, tổng hợp, thống kê, báo cáo hoạt đông CNTT của toàn trường
11. Phụ trách phần mềm phổ cập: Nguyễn Thị Thu Hằng
Được Hiệu trưởng bổ nhiệm vào đầu năm học chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, vận hành Phần mềm phổ cập, quản lý, nhập, xuất, sao lưu dữ liệu phổ cập
13: Sổ đăng bộ: Cao Thị Tỵ
Được Hiệu trưởng bổ nhiệm vào đầu năm học chịu trách nhiệm quản lý, nhập mới danh sách mới tuyển hàng năm theo quy định quản lý và ghi chép sổ.
14. Sổ thanh tra: Nguyễn Thị Nga
Được Hiệu trưởng bổ nhiệm vào đầu năm học chịu trách nhiệm quản lý, ghi chép kết quả thanh tra của cán bộ giáo viên theo quy định quản lý và ghi chép sổ hàng năm. Mã số thanh tra của mỗi giáo viên được mã hoá một lần theo quy định chung của sở giáo dục và phòng giáo dục, giáo viên mới đến trong năm được bổ sung mã số thanh tra tiếp theo trong thứ tự của sổ.
15. Thủ quỹ, Chữ Thập đỏ: Nguyễn Thu Hương
Được Hiệu trưởng bổ nhiệm vào đầu năm học chịu trách nhiệm thu, nộp các khoản đóng góp trong năm học, ghi thu, ghi chi, nhận các loại chứng từ, thanh toán theo chế độ. Kết hợp với Kế toán thu, kiểm tra tính chính xác các loại chứng từ trước khi duyệt với Hiệu trưởng.
16. Tổ trưởng chuyên môn:
          - Tổ Sinh, Hóa, Tiếng Anh:     Phạm Thị Hằng
          - Tổ Toán, Lý, TD:                  Nguyễn Thị Nga
          - Tổ Văn, Sử, Địa, GDCD:      Lê Minh Thanh
          - Tổ Văn phòng:                      Nguyễn Ngọc Lý
+ Việc xây dựng các kế hoạch chuyên môn trong năm học: nếu là kế hoạch chuyên môn liên quan đến tổ chuyên môn thì người xây dựng kế hoạch là tổ trưởng, liên quan đến các bộ phận dược phân công phụ trách các mảng kiêm nhiệm theo quyết định của hiệu trưởng Hiệu trưởng phân công đầu năm học thì cá nhân phụ trách xây dựng kế hoạch.
+ Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng tháng dựa trên kế hoạch của nhà trường về dự giờ, thăm lớp, kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề, tổ chức sinh  hoạt chuyên môn một lần trên tháng, ngày thứ năm tuần 4 hàng tháng tổ chức họp tổ tổng hợp các kết quả hoạt động của tổ bình xét thi đua xếp loại giáo viên tháng. Nộp biên bản cho thư ký hội đồng.
 
 
  HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Vũ Mạnh Cường
 
 

Tác giả bài viết:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

TAI LIEU HOA HOC 9

TAI LIEU HOA HOC 9

Thời gian đăng: 09/04/2019

lượt xem: 33 | lượt tải:33

TAI LIEU HOA HOC 9

TAI LIEU HOA HOC 9

Thời gian đăng: 09/04/2019

lượt xem: 29 | lượt tải:15

Thông tư 01

THÔNG TƯ Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 32 | lượt tải:12

Thông tư 58

THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 32 | lượt tải:12

Thông tư 12

THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 36 | lượt tải:13

TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 39 | lượt tải:0

TỔ VĂN TRƯỜNG THCS ĐỒNG TÂN

TỔ VĂN TRƯỜNG THCS ĐỒNG TÂN

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 41 | lượt tải:0

Chương trình và phân công nhiệm vụ trong hội chợ

Chương trình và phân công nhiệm vụ trong hội chợ

Thời gian đăng: 12/04/2019

lượt xem: 36 | lượt tải:21

Bộ Tranh Và Câu Hỏi Ngày Hội Tiếng Anh Cấp Cụm

Bộ Tranh Và Câu Hỏi Ngày Hội Tiếng Anh Cấp Cụm

Thời gian đăng: 08/04/2019

lượt xem: 35 | lượt tải:11

cách phòng chống bệnh cúm trong thời tiết giao mùa

cách phòng chống bệnh cúm trong thời tiết giao mùa

Thời gian đăng: 08/04/2019

lượt xem: 39 | lượt tải:12
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây