Quy chế làm việc của nhà trường

Thứ sáu - 30/10/2015 22:37
Quy chế làm việc của nhà trường
 PHÒNG GD&ĐT HỮU LŨNG
TRƯỜNG THCS ĐỒNG TÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
QUY CHẾ
LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG THCS ĐỒNG TÂN
 
- Căn cứ Luật giáo dục năm 2005 được Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua kỳ họp thứ 7 ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi một số điều Luật giáo dục 2009 được Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII thông qua kỳ họp thứ 6 ngày 25 tháng 11 năm 2009.
- Căn cứ điều lệ trường trung học cơ sở Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo.
Trường THCS Đồng Tân xây dựng quy chế làm việc của nhà trường và chỉ ra các điều quy định, quyền hạn, nhiệm vụ của nhà trường, các tổ chức, cá nhân trong Hội đồng sư phạm được qui định tại Luật giáo dục 2005 và điều lệ trường Trung học. Đồng thời đặt ra một số quy định riêng về một số mặt hoạt động của nhà trường làm căn cứ đảm bảo cho mọi hoạt động của nhà trường được thực hiện tốt, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.
 
A - TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
          Trường THCS là cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường có tư cách pháp nhân và có con dấu riêng.
          Nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường được quy định cụ thể trong điều 3 Điều lệ trường THCS, điều 58 luật giáo dục 2005 và sửa đổi bổ sung điều 58 luật sửa đổi giáo dục 2009.
          Tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam trong nhà trường lãnh đạo nhà trường và hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. Khoản 1 điều 22 điều lệ trường THCS; điều 56-luật giáo dục 2005.
          Các đoàn thể, các tổ chức xã hội trong nhà trường hoạt động theo quy định của pháp luật và giúp nhà trường thực hiện mục tiêu nguyên lý giáo dục Khoản 2 điều 22  điều lệ trường THCS; điều 57 luật giáo dục 2005.  
Nhiệm vụ quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định trong khoản 1 điều 19 Điều lệ trường THCS.
          Nhiệm vụ quyền hạn của phó hiệu trưởng quy định tại khoản 2 điều 19 Điều lệ
trường THCS.
          Nhiệm vụ của tổ chuyên môn được quy định trong khoản 2 điều 16 Điều lệ trường THCS. Tổ chuyên môn sinh hoạt 2 tuần 1 lần.
          Nhiệm vụ của giáo viên bộ môn quy định trong khoản 1, điều 31 Điều lệ trường THCS.
          Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm quy định trong khoản 2 điều 31 Điều lệ trường THCS
Quyền hạn của giáo viên được quy định trong khoản 1 điều 32 Điều lệ trường THCS; điều 73 luật giáo dục 2005.
II. HÀNH VI, NGÔN NGỮ, ỨNG XỬ
1. Quy định về hành vi, ngôn ngữ, ứng xử của giáo viên
1.1. Hành vi ngôn ngữ, ứng xử của giáo viên thực hiện theo quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương ban hành kèm theo quyết định số: 03/2007/QĐ-BNV ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
1.2. Trang phục của giáo viên phải chỉnh tề, giản dị phù hợp với hoạt động sư phạm, theo quy định của Chính phủ về trang phục của công chức viên chức Nhà nước (Điều 34 Điều lệ trường THCS).
2. Các hành vi bị cấm đối với giáo viên quy định tại: Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; Điều lệ trường THCS và Luật Giáo dục 2005
2.1. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của học sinh đồng nghiệp, người khác.
2.2. Gian lận trong kiểm tra, đánh giá, thi cử, tuyển sinh, gian lận trong đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.
2.3. Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền.
2.4. Xuyên tạc nội dung giáo dục
2.5. Hút thuốc, uống rượu, bia; nghe, trả lời bằng điện thoại di động khi đang dạy học, khi đang tham gia các hoạt động giáo dục ở nhà trường điều 35 Điều lệ trường THCS.
3. Các quy định những việc cán bộ, giáo viên, nhân viên không được làm trong quan hệ xã hội
3.1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn, mạo danh để tạo thanh thế khi tham gia các hoạt động trong xã hội.
3.2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên không được sử dụng các tài sản, phương tiện công cho các hoạt động xã hội không thuộc hoạt động nhiệm vụ, công vụ.
3.3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên không được tổ chức các hoạt động cưới hỏi, ma chay, mừng thọ, sinh nhật, tân gia, thăng chức và các hoạt động khác của bản thân và gia đình vì mục đích vụ lợi.
4. Các quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong ứng xử nơi công cộng
4.1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên không được vi phạm các quy định về nội quy, Quy tắc ở nơi công cộng; không được vi phạm các chuẩn mực về thuần phong mỹ tục tại nơi công cộng để bảo đảm sự văn minh, tiến bộ của xã hội.
4.2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên chức không được vi phạm các quy định về đạo đức công dân đã được phát luật quy định hoặc đã được cộng đồng dân cư thống nhất thực hiện.
5. Các quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong quan hệ nhiệm vụ, công vụ
5.1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên không được trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm khi nhiệm vụ, công vụ do mình thực hiện gây ra hậu quả ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị mình hoặc của cơ quan, đơn vị, tổ chức khác hoặc vi phạm tới quyền lợi
 chính đáng, danh dự và nhân phẩm của công dân.
5.2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên không được cố tình kéo dài thời gian hoặc từ chối sự phối hợp của những người trong cơ quan, đơn vị mình hoặc cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan và của công dân khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ.
5.3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên không được che giấu, bưng bít và làm sai lệch nội dung các phản ảnh của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan, đơn vị mình hoặc cơ quan, đơn vị, tổ chức khác hoặc của công dân về những việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ do mình được giao thực hiện không đúng quy định của pháp luật.
6. Các quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm khi giải quyết các
yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và của công dân
6.1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên khi được giao giải quyết các yêu cầu cơ quan, đơn vị, tổ chức và của công dân không được từ chối các yêu cầu đúng pháp luật của người cần được giải quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.
6.2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên không được làm mất, hư hỏng hoặc làm sai lệch hồ sơ, tài liệu liên quan đến yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân khi được giao nhiệm vụ giải quyết.
6.3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên không được làm lộ bí mật Nhà nước, bí mật công tác và bí mật nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân theo quy định của pháp luật.
 
B - QUI ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN, NGHĨA VỤ CỦA CÁN BỘ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG CHUYÊN MÔN VÀ CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA NHÀ TRƯỜNG
         
Ngoài những quy định chung về nhiệm vụ, quyền hạn, hành vi ngôn ngữ, ứng xử những hành vi bị cấm đối với giáo viên trong điều lệ trường Trung học, Luật giáo dục 2005 và Luật sửa đổi một số điều Luật giáo dục 2009. Trường THCS Đồng Tân quy định cụ thể một số vấn đề sau:
I. QUYỀN HẠN, NGHĨA VỤ CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG NHÀ TRƯỜNG
1. Giáo viên
- Phải soạn bài đầy đủ trước khi lên lớp. Bài soạn ghi đủ ngày soạn, ngày giảng, số tiết theo PPCT. Nội dung bài soạn đảm bảo theo chuẩn kiến thức kỹ năng và tích hợp bảo vệ môi trường, đảm bảo việc nâng cao chất lượng chuyên môn.
- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và giảng dạy được quy định như sau: Bài soạn được phép soạn trên máy tính. Đối với các tiết dạy bằng đa phương tiện giáo viên vẫn phải có bài soạn chi tiết bằng các trình soạn thảo thông thường. Đối với bài soạn Elearning phải có giáo án định dạng file PDF trong phần tư liệu, cấu trúc các phần trong bài soạn Elearning nhất thiết phải có mục tư liệu chứa các thông tin của bài học để học sinh có thể tự học tại nhà và thông qua hệ thống mạng Internet. Quy định mỗi giáo viên thực hiện tối thiểu hai tiết dạy học bằng máy chiếu/học kỳ theo kế hoạch của tổ chuyên môn. Các bài soạn sau khi giảng xong trên lớp được tải lên thư viện chung của nhà trường để dùng chung, giáo viên khi sử dụng tài liệu của đồng nghiệp phải chỉ thi rõ việc sử dụng lại tư liệu của đồng nghiệp. Tiết dạy của những giáo viên này không tính vào hai tiết quy đinh ở trên. Việc lập và sử dụng hộp thư điện tử được quy định như sau: Mỗi giáo viên phải có một hộp thư để liên lạc với nhà trường theo cú pháp “dongtan.tên giáo viên@...com”. Đầu giờ buổi sáng, cuối giờ buổi chiều giáo viên phải kiểm tra hộp thư để tiếp nhận triển khai văn bản và kế hoạch của nhà trường. Việc triển khai văn bản, kế hoạch qua thư điện tử có giá trị như triển khai bằng lời trong cuộc họp hay thông báo của Lãnh đạo nhà trường. Các kế hoạch, mẫu biểu, văn bản, công văn, hồ sơ thi đua đều được đăng tải trên trang Web của nhà trường. Mọi cá nhân có nghĩa vụ Downloads (tải nội dung) từ trang web xuống để thực hiện.
          - Lên lớp theo thời khoá biểu. Không tự ý đổi giờ với đồng nghiệp. Nếu có lý do chính đáng cần đổi giờ phải báo cáo Lãnh đạo nhà trường. Khi được sự đồng ý của Lãnh đạo, giáo viên phải thông báo cho học sinh của lớp có liên quan về sự thay đổi đó.
          - Vào, ra lớp đúng giờ, sử dụng có hiệu quả 45 phút trên lớp để thực hiện tốt nhất mục tiêu giáo dục đã chuẩn bị trong giáo án. Không tự ý ra ngoài lớp học và chịu trách nhiệm về sự an toàn của học sinh trong giờ dạy của mình.
          - Tham gia đẩy đủ các cuộc họp của HĐSP, sinh hoạt tổ chuyên môn và các buổi sinh hoạt đoàn thể. Thực hiện đúng các quy định của Lãnh đạo nhà trường về các loại báo cáo.
          - Ghi, ký, nhận xét đầy đủ các loại sổ quy định trong điều 27 điều lệ trường Trung học và các loại sổ sách do Sở giáo dục đào tạo Lạng Sơn quy định. Đối với các khối lớp theo mô hình trường học mới thực hiện theo công văn hướng dẫn của bộ giáo dục. Riêng sổ ghi đầu bài GVCN ghi tổng hợp, nhận xét 1 lần/tuần, ngoài ra còn có sổ ghi chép sử dụng ĐDDH, sổ sinh hoạt đội, sổ sinh hoạt lớp, túi đựng bài kiểm tra. Đối với tổ trưởng chuyên môn có thêm sổ nghiệp vụ, sổ kế hoạch tổ.
          - Thực hiện việc kiểm tra định kỳ theo PPCT, có kế hoạch cho việc KTTX để đảm bảo số lần điểm theo quy định. Chấm trả bài và ghi điểm đồng thời vào sổ điểm lớp và sổ điểm cá nhân đúng quy định bằng bút bi mầu mực đen. Nhập điểm chính xác vào máy tính và chịu trách nhiệm cá nhân về dữ liệu điểm được nhập.
          - GVCN lập phương án các khoản tiền theo quy định của Nhà nước và HĐGD
xã. Trực tiếp thu, hàng tháng nộp số tiền đã thu vào thủ quỹ. Nhập các khoản thu chính xác vào máy tính và chịu trách nhiệm cá nhân về dữ liệu được nhập. Trực tiếp tham gia, chỉ đạo học sinh lớp mình lao động theo kế hoạch của ban lao động, chịu trách nhiệm về ATLĐ của học sinh mình phụ trách.
          - Trường hợp học sinh bỏ học giáo viên chủ  nhiệm phải trực tiếp làm việc với Lãnh đạo nhà trường sau đó bàn giao hồ sơ cho thư viện.
2. Tổ chuyên môn
- Số lượng thành viên biên chế trong các tổ chuyên môn hàng năm do BGH họp bàn và biên chế theo tình hình, điều kiện cụ thể đảm bảo việc quản lý nhân sự của BGH. Tên gọi của tổ chuyên môn dùng để phân chia quản lý chứ không nhằm để chỉ chuyên môn được đào tạo của giáo viên, tuy nhiên vẫn chú ý đến tính phù hợp của chuyên môn. Tổ chuyên môn có số lượng dưới 15 thành viên chỉ bổ nhiệm một tổ trưởng chuyên môn, từ 15 thành viên trở lên thì bổ nhiệm thêm một tổ phó tổ chuyên môn.
- Việc xây dựng các kế hoạch chuyên môn trong năm học: nếu là kế hoạch chuyên môn liên quan đến tổ chuyên môn thì người xây dựng kế hoạch là tổ khối trưởng, liên quan đến các bộ phận được phân công phụ trách các mảng kiêm nhiệm theo quyết định của Hiệu trưởng phân công đầu năm học thì cá nhân phụ trách xây dựng kế hoạch.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng tháng dựa trên kế hoạch của nhà trường về dự giờ, thăm lớp, kiểm tra các chuyên đề về hoạt động sư phạm, tổ chức sinh  hoạt chuyên môn một lần trên tháng, ngày thứ năm tuần 4 hàng tháng tổ chức họp tổ tổng hợp các kết quả hoạt động của tổ bình xét thi đua xếp loại giáo viên tháng. Nộp biên bản cho thư ký hội đồng
3. Các loại hồ sơ lưu trữ
- Sổ điểm, học bạ, giấy tờ lưu trữ phải giữ phẳng không được gấp nếp, làm bẩn, làm nhàu, các trường hợp sửa chữa, thay thế phải báo cáo lãnh đạo nhà trường và được phép của Lãnh đạo mới được thay.
- Cuối năm các giáo viên chủ nhiệm phải nộp lại sổ chủ nhiệm cho nhà trường (có ký giao nhận rõ ràng)
4. Lớp trực tuần 
          - Lớp trực tuần do Hội đồng đội bố trí từ đầu năm lần lượt các lớp, trường hợp
giáo viên phụ trách lớp nghỉ, hội đồng đội sẽ bố trí giáo viên khác trực thay, thứ tự tuần được phân trực của giáo viên trực thay vẫn tiến hành bình thường theo lịch. Công việc bao gồm vệ sinh khán đài, các cầu thang và hành lang khu vực hiệu bộ, theo dõi, tổng hợp thi đua tuần, chuẩn bị nội dung sinh hoạt văn nghệ theo quy định. Giáo viên chủ nhiệm  nhận xét đánh giá trong buổi chào cờ ngày thứ hai. Trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ sẽ phải làm lại trong tuần kế tiếp
5. Qui định về tham dự tiết chào cờ, trách nhiệm của lớp trực tuần 
- Giáo viên bộ môn, GVCN phải có mặt dự giờ chào cờ. GVCN thì dự giờ chào cờ theo ca học của lớp mình chủ nhiệm, GVBM dự giờ chào cờ buổi sáng hoặc chiều theo đăng ký của cá nhân giáo viên với thư ký hội đồng một lần vào thời điểm bắt đầu thực hiện thời khóa biểu để làm căn cứ chấm công. nếu giáo viên không dự giờ chào cờ được tính là nghỉ không phép và bị cắt công ngày hôm đó. Các tiết học ngày hôm đó giáo viên vẫn phải lên lớp theo thời khóa biểu. Trường hợp giáo viên cố tình bỏ các tiết dạy tiếp theo sẽ bị lập biên bản vi phạm qui chế chuyên môn tuỳ vào mức độ vi phạm sẽ bị xử lý từ khiển trách, cảnh cáo và đề nghị cấp trên ra quyết định kỷ luật.
- Quy định việc sử dụng kết quả đánh giá xếp loại thi đua tuần do hội đồng đội đánh giá xếp loại trao cờ thi đua hàng tuần đối với cờ trắng sẽ tham gia vào xếp loại giáo viên hàng tháng của giáo viên chủ nhiệm lớp theo mức độ cứ 2 lần lớp phải nhận cờ trắng thì hạ một bậc xếp loại chung.
- Trách nhiệm Giáo viên chủ nhiệm lớp trực tuần phải hướng dẫn học sinh lắp đặt tăng âm loa đài để chào cờ bao gồm: lắp đặt một âm ply, 02 loa, 01 micrô không dây hoặc có dây, dây dẫn nguồn điện và dây loa, cáp tín hiệu phải đảm bảo đủ tải và đủ chiều dài theo sân bãi, hội trường. Trong các buổi chào cờ có chương trình văn nghệ thì lắp đặt, kết nối thêm thiết bị đàn organ và micrô đảm bảo đủ số lượng cần dùng.  Bảo vệ hoặc bộ phận trông coi quản lý thiết bị loa đài có trách nhiệm đến sớm mở của để lớp trực tuần lắp đặt thiết bị. Trường hợp mất điện vẫn phải chuẩn bị lắp đặt. Những ngày hoạt động chung của nhà trường, bảo vệ có trách nhiệm chuẩn bị, vận hành máy phát điện trong trường hợp mất điện.
6. Quy định về quản lí, sử dụng và đăng tin bài trên trang web của nhà trường
          Việc đăng tin bài được quy định tại điều 7, 8 qui chế hoạt động của website trường THCS Đồng Tân.
          Trách nhiệm viết tin, bài cho website:
          Mỗi thầy, cô giáo đều có trách nhiệm viết tin bài gửi ban biên tập để đăng lên website và mỗi quý ít nhất có 01 bài viết hoặc tin được đăng trên website. Chi bộ; Công đoàn; Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; Các tổ bộ môn, tổ văn phòng của trường mỗi quý cần có 01 bài viết về các hoạt động của tổ chức, đoàn thể mình được đăng trên website.
          Cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng tải tài liệu gồm các loại văn bản, tư liệu, hình ảnh, video, giáo án… tối thiểu 01 lần/tháng theo lịch. Việc upload tài liệu lên trang web nhà trường không tính là đăng tin bài theo quy định trên.
          Ban quản trị có quyền loại bỏ các bài viết vi phạm qui chế khỏi các trang thông tin điện tử của website.
          Tất cả các bài viết đăng trên website đều trên tinh thần trách nhiệm, tự nguyện làm phong phú thông tin cho website và không hưởng chế độ nhuận bút.
7. Các chức danh kiêm nhiệm và nhiệm vụ quyền hạn
7.1. Thư ký hội đồng Sư phạm, thống kê số liệu kế hoạch, báo cáo
Thư ký hội đồng được Hiệu trưởng phân công vào đầu năm học chịu trách nhiệm tổng hợp các loại báo cáo, lưu trữ công văn đi, đến. Xếp thời khoá biểu, ghi nghị quyết các cuộc họp HĐSP, lập các bảng theo dõi duy trì sĩ số, xếp loại giáo viên tháng, sơ đồ lớp học, giờ học cho 2 ca sáng chiều.
7.2. Giáo viên phụ trách TDTT, Các cuộc thi
Được Hiệu trưởng phân công vào đầu năm học chịu trách nhiệm lập kế hoạch, chỉ đạo thực hiện các hoạt động TDTT, các cuộc thi tìm hiểu, viết bài ngoài nội dung học tập.
7.3. Lao động, CSVC
Trưởng ban lao động được Hiệu trưởng phân công vào đầu năm học chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch lao động hàng tuần, lên lịch thông báo để các lớp thực hiện. Tổ chức lao động có hiệu quả, xây dựng tôn tạo cơ sở vật chất tạo cảnh quan môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp.
7.4. Tổng phụ trách đội kiêm công tác trường học thân thiện, Văn hoá văn nghệ
Được Hiệu trưởng trình PGD bổ nhiệm vào đầu năm học chịu trách nhiệm lên kế hoạch thi đua tuần, tháng cụ thể đối với từng đợt thi đua học tập, văn hoá văn nghệ của học sinh có tổng kết, đánh giá khen thưởng, kỷ luật đối với những học sinh vi phạm nội quy trường, lớp, lập sổ khen thưởng, kỷ luật để theo dõi quản lý, sử dụng, bảo quản đồ dùng của đội, trống, cờ… Tổng hợp, chấm điểm trường học thân thiệm, chịu trách trước hiệu trưởng về mảng công việc mình phụ trách.
7.5. Thủ quỹ
Được Hiệu trưởng phân công vào đầu năm học chịu trách nhiệm thu, nộp các khoản đóng góp trong năm học, ghi thu, ghi chi, nhận các loại chứng từ, thanh toán theo chế độ. Kết hớp với Kế toán thu, kiểm tra tính chính xác các loại chứng từ trước khi duyệt với Hiệu trưởng.
7.6. Giáo viên phụ trách công tác CTĐ, GDPL, Ma tuý, Chống tham nhũng
Được Hiệu trưởng phân công vào đầu năm học chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, tổng hợp báo cáo các công tác CTĐ, GDPL, Ma tuý, Chống tham nhũng
7.7. Giáo viên phụ trách công tác Y tế trường học, công tác phụ nữ
Được Hiệu trưởng phân công vào đầu năm học (đối với trường hợp chưa có biên chế nhân viên chuyên trách) chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, tổng hợp báo cáo các công tác Y tế trường học, công tác phụ nữ
Y tế nhà trường quản lý mảng Y tế học đường, Bảo hiểm học sinh và công tác Chữ thập đỏ, trông coi, cấp phát thuốc. Bố trí lịch trực theo giờ học của học sinh, thường xuyên ghi chép cập nhật sổ sách theo quy định, chịu trách nhiệm về tài sản do mình quản lý. Trường hợp mất, hỏng phải lập biên bản báo cáo Lãnh đạo nhà trường để tìm biện pháp xử lý.
7.8. Quản lý phòng thực hành, đồ dùng thí nghiệm
Chịu trách nhiệm quản lý, hướng dẫn giáo viên, học sinh thực hiện đúng nội quy phòng thực hành.
Phụ trách phòng nghiệm chịu trách nhiệm quản lý, cấp phát đồ dùng, dụng cụ thí nghiệm phục vụ hoạt động dạy, học, thường xuyên ghi chép cập nhật sổ sách theo quy định, chịu trách nhiệm về tài sản do mình quản lý. Trường hợp mất, hỏng phải lập biên bản báo cáo Lãnh đạo nhà trường để tìm biện pháp xử lý.
7.9. Công tác phổ cập, KĐCLGD
Giao cho đồng chí PHT nhà trường phụ trách xây dựng kế hoạch, phân công công việc theo các văn bản hướng dẫn của bộ giáo dục, sở giáo dục, phòng giáo dục.
7.10. Giáo viên phụ trách công tác thi đua
          Giáo viên được phân công phụ trách công tác thi đua phối hợp với Chủ tịch công đoàn xây dựng kế hoạch triển khai công tác thi đua trong năm học, hướng dẫn và hoàn thiện các loại hồ sơ thi đua về chuyên môn, thi đua mảng công đoàn. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện hội nghị xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm nghiên cứu khoa học hàng năm, tổng hợp đánh giá kết quả hàng năm. Xây dựng kỷ yếu nhà trượng
7.11. Bảo vệ, CSVC, cây xanh, cây cảnh
Bảo vệ nhà trường chịu trách nhiệm bảo vệ cơ sở vật chất, chuẩn bị nước uống cho phòng Lãnh đạo nhà trường và giáo viên. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mọi mất mát hư hỏng. Hàng tháng tham gia họp cùng HĐSP nhà trường, trường hợp nghỉ phép phải bố trí người có trách nhiệm làm thay công việc.
7.12. Giáo viên phụ trách CNTT
Được Hiệu trưởng phân công vào đầu năm học chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, tổng hợp báo cáo các hoạt động liên quan đến công nghệ thông tin nói chung vận hành Phần mềm quản lý điểm…
7.13. Giáo viên phụ trách quản lý sổ đăng bộ
Được Hiệu trưởng phân công vào đầu năm học chịu trách nhiệm quản lý, nhập mới danh sách mới tuyển hàng năm theo quy định quản lý và ghi chép sổ.
7.14. Giáo viên phụ trách sổ thanh tra
Được Hiệu trưởng phân công vào đầu năm học chịu trách nhiệm quản lý, ghi chép kết quả thanh tra của cán bộ giáo viên theo quy định quản lý và ghi chép sổ hàng năm. Mã số thanh tra của mỗi giáo viên được mã hoá một lần theo quy định chung của sở giáo dục và phòng giáo dục, giáo viên mới đến trong năm được bổ sung mã số thanh tra tiếp theo trong thứ tự của sổ.
8. Chức trách nhiệm vụ của Kế toán, Thư viện, Văn thư, Công đoàn, Đoàn thanh niên và Phụ trách chuyên môn
8.1. Kế toán
Chịu trách nhiệm làm lương, nhận các loại chứng từ, thanh toán theo chế độ. Riêng chứng từ dạy kê các giáo viên nộp cho Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn duyệt. Nộp kế toán vào đầu tháng từ 01 đến 05. Kế toán thu, kiểm tra tính chính xác nộp cho Hiệu trưởng (Số tiết kê được duyệt là số tiết thực tế giáo viên đã dạy trong tháng trừ đi số tiết định mức và số tiết còn thiếu so với định mức).
8.2. Nhân viên thư viện
Chịu trách nhiệm quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ SGK, sách tham khảo, học phẩm… quản lý toàn bộ sổ điểm, sổ đầu bài. Cuối tuần chuyển sổ đầu bài, cuối tháng chuyển sổ đầu bài, sổ điểm cho Lãnh đạo nhà trường kiểm tra nhận xét xác nhận.
8.3. Nhân viên văn thư
Chịu trách nhiệm quản lý văn bản, công văn đi, đến, tài liệu chung của nhà trường theo luật văn thư lưu trữ. Thường xuyên báo cáo Lãnh đạo nhà trường kiểm tra xác nhận các loại văn bản, hồ sơ theo quy định.
Chịu trách nhiệm về tài sản do mình quản lý, trường hợp mất, hỏng phải lập biên bản báo cáo Lãnh đạo nhà trường để tìm biện pháp xử lý.
8.4. Đồng chí phó hiệu trưởng được giao chỉ đạo các hoạt động chuyên môn. Chủ động bố trí giáo viên lên kế hoạch hoạt động chuyên môn hàng tháng, phân công dạy kê khi có người đi học, đi công tác hoặc nghỉ. Hàng tuần kiểm tra nhận xét sổ đầu bài báo cáo kết quả kiểm tra cho hiệu trưởng, đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục, các biện pháp quản lý hành chính, quản lý nhân sự chung trong toàn đơn vị. Xây dựng kế hoạch hội giảng, tuyển chọn đội tuyển ôn luyện học sinh giỏi. Thực hiện những công việc Hiệu trưởng giao và báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản đúng thời gian quy định.
8.5. Bí thư đoàn thanh niên có trách nhiệm phối hợp với đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức, thực hiện thi đua của học sinh, đội viên, đoàn viên. Xây dựng kế hoạch, thực hiện nội dung sinh hoạt cho thanh thiếu niên. Rèn luyện tu dưỡng phẩm chất chính trị đạo đức, chuyên môn cho đoàn viên giáo viên, tạo nguồn cho chi bộ nhà trường để chi bộ xem xét bồi dưỡng kết nạp Đảng.
8.6. Công đoàn nhà trường là tổ chức đại diện cho người lao động chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động, giao cho BCH CĐ quản lý, bảo quản sử dụng các đồ dùng phục vụ đời sống của cán bộ giáo viên nhà trường như phông bạt, đồ dùng mau hỏng và cơ sở vật chất do công đoàn quản lý theo qui định, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mảng công việc mình phụ trách.
9. Qui định về chế độ nộp báo cáo, thống kê
- Cá nhân được giao tổng hợp thống kê có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, đúng yêu cầu chịu trách nhiệm về độ chính xác của số liệu do mình báo cáo. Các báo cáo của tất cả các đoàn thể trong nhà trường (trừ các báo cáo của công đoàn) được thống nhất đánh số quản lý chung theo quy định. Giao cho TKHĐ quản lý số của công văn đi, đến.
- Cá nhân được phân công nộp báo cáo phải nộp đúng thời gian quy định ghi vào sổ công văn số công văn đi, ngày giờ nộp báo cáo. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và ngành về nội dung và thời gian nộp báo cáo, cùng Lãnh đạo nhà trường giải quyết hậu quả của việc nộp muộn (sai qui định).
10. Giữ uy tín nghề nghiệp
Là cán bộ, giáo viên, nhân viên phải giữ uy tín nghề nghiệp, giữ uy tín cho nhà trường, cho ngành trước mặt học sinh, phụ huynh và địa phương mọi lúc mọi nơi. Nghiêm cấm mọi hành vi đăng tải lên mạng Internet các thông tin hình ảnh sai lệch, bôi sấu cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và nhà trường. Cá nhân có biểu hiện làm mất uy tín của nghề và uy tín của nhà giáo sẽ đưa ra kiểm điểm tại HĐSP hoặc chi bộ đảng nếu là đảng viên, tuỳ mức độ vi phạm nhà trường (chi bộ) sẽ đề nghị cấp trên xem xét xử lý.
11. Nghỉ phép
Cá nhân nghỉ phải viết giấy xin phép gửi Lãnh đạo nhà trường trước 1 ngày (trừ đột xuất) trình bày cụ thể lý do, báo cáo chương trình để bố trí dạy thay, các trường hợp nghỉ không được sự đồng ý hoặc không thực hiện theo quy định được ghi không phép và cắt lương. Sau đó giáo viên vẫn phải dạy bù chương trình.
12. Giao ban tuần
Lãnh đạo nhà trường, Tổ trưởng chuyên môn, Thư ký hội đồng, Chủ tịch công đoàn, Tổng phụ trách, Bí thư đoàn, Thủ quỹ, Thư viện, Phòng nghiệm, Y tế, Kế toán, Phụ trách lao động, Bảo vệ. Họp giao ban định kỳ hai tuần một lần vào tiết 2 sáng thứ hai tuần 2 và tuần 4 hàng tháng. Nội dung giao ban về chuyên môn do đồng chí phó hiệu trưởng phụ trách.
13. Chế độ hội họp của HĐSP nhà trường
Thực hiện theo qui định tại các văn bản về chế độ làm việc của công chức, viên chức hiện hành.
II - QUI ĐỊNH XẾP LOẠI GIÁO VIÊN THÁNG
1. Tiêu chuẩn xét thi đua tháng (Cá mục được đánh thứ tự theo mẫu biên bản họp tổ qui định thống nhất)
1.1.  Ngày công  (Cột 8)
          - Không nghỉ + 2 phép:           Xếp loại: Tốt
          - 3 phép:                                  Xếp loại: Khá
          - 4 phép trở lên:                       Xếp loại Đạt
          - Không phép:                         Xếp loại: Chưa đạt
1.2.  Công tác chủ nhiệm (Cột 9)
          - Các hoạt động thực hiện tốt có hiệu quả cao:     Xếp loại: Tốt
          - Hoàn thành (có nhược điểm)                                       Xếp loại: Khá
          - Hoàn thành (chất lượng kém)                                      Xếp loại: Đạt
          - Không hoàn thành:                                            Xếp loại: Chưa đạt
1.3.  Công tác khác (Cột 10)
          (Thực hiện các công tác nhà trường giao)
          - Đánh giá xếp loại như mục 2.
1.4.  Ý thức tổ chức  (Cột 11)
          (Nghỉ không phép, xem xét việc thực hiện nội quy giáo viên, nội quy tập thể,
qui chế cơ quan).
          - Đánh giá xếp loại như mục 2.
1.5.  Hồ sơ sổ sách  (Cột 12)
          - Đánh giá xếp loại theo quy định hiện hành.
1.6. Đánh giá xếp loại giờ dạy (Cột 13)
- Theo quy chế
2. Xếp loại chung (Cột 14 mẫu biên bản kèm theo qui chế này)
          * Loại Tốt (T):     - Các mục từ 1.1 đến 1.6  đều xếp loại tốt
                                      - 2/3 xếp loại tốt trong đó có giờ dạy. Còn lại đạt
          - Nghỉ không quá 2 ngày được duyệt phép, không bỏ tiết, không đến muộn, không vào muộn ra sớm. Thực hiện tốt các quy chế chuyên môn, qui chế cơ quan.
          - Là giáo viên chủ nhiệm. Nộp các khoản thu vào thủ quỹ theo kế hoạch của nhà trường.  
          * Loại Khá (K):   - Tất cả các mục từ 1.1 đến 1.6 khá
                                      - 2/3 xếp loại khá trong đó có giờ dạy. Còn lại đạt.
          - Nghỉ không quá 3 ngày được duyệt phép (riêng nghỉ cưới, bố, mẹ mất được phép 4 ngày). Thực hiện tốt các quy chế chuyên môn, qui chế cơ quan.
          - Là giáo viên chủ nhiệm.  Các khoản thu nộp vào quỹ thấp hơn kế hoạch nhiều nhất 3%
          * Loại Đạt (Đ):    - Có 2/3 các mục từ 1.1 đến 1.6 xếp loại đạt, trong đó hồ sơ, giờ dạy, ý thức xếp loại đạt.
          - Nghỉ không quá 5 ngày được duyệt phép
          - Là giáo viên chủ nhiệm. Các khoản thu nộp vào quỹ thấp hơn kế hoạch nhiều nhất 4%
          * Chưa đạt (CĐ):          - Các trường hợp còn lại.
3. Tiêu chuẩn lao động tiên tiến
          - Có đủ các tiêu chuẩn quy định trong văn bản hướng dẫn thi đua của Bộ, Sở và Phòng.
          - Có 6/9 tháng được xếp loại khá trở lên các tháng còn lại xếp loại đạt. (được phép 01 tháng xếp loại chưa đạt)
          - Chất lượng bộ môn đạt và vượt kế hoạch đề ra đạt chỉ tiêu học sinh giỏi bộ môn.
          - Là giáo viên chủ nhiệm. Lớp có số học sinh bỏ học nhiều nhất 01 em (có lý
do chính đáng, gia đình có đơn xin thôi học hoặc tạm nghỉ học do hoàn cảnh khó khăn).
4. Tiêu chuẩn chiến sĩ thi đua
          - Có đủ các tiêu chuẩn quy định trong văn bản hướng dẫn thi đua của Bộ, Sở,
Phòng.
          - Có 6/9 tháng được xếp loại tốt, các tháng còn lại đạt khá.
          - Đạt và vượt các chỉ tiêu đã xây dựng trong kế hoạch nhiệm vụ năm học về chuyên môn, công tác chủ nhiệm, công tác khác (riêng tỷ lệ học sinh giỏi có thể thay bằng học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh).
* Xử lý các vi phạm
          Mọi cá nhân có nghĩa vụ thực hiện theo các quy định của văn bản này.
          Cá nhân nào vi phạm sẽ bị xử lý từ nhắc nhở, phê bình, lập biên bản. Cá nhân nào bị lập biên bản bị cắt thi đua năm học hoặc chậm nâng lương tuỳ theo mức độ sai phạm.
III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
          - Qui chế này là trí tuệ tập thể trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì cần chỉnh sửa phải đưa ra tập thể HĐSP bàn bạc trình chi bộ họp xem xét cho phép chỉnh sửa. Nội dung chỉnh sửa được phổ biến đến HĐSP để thực hiện và có giá trị thay thế nội dung được chỉnh sửa.
          - Cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên mới đến trường công tác có trách nhiệm đến lưu trữ nhà trường mượn, sao, chép học tập và thực hiện qui chế này.
          - Trường hợp Hiệu trưởng mới đến có trách nhiệm nghiên cứu hướng dẫn cán bộ  giáo viên thực hiện theo qui chế này. Nếu muốn thay đổi cần được sự nhất trí của chi bộ và có nghị quyết cho phép thay đổi.
          - Qui chế này áp dụng cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh học tập và công tác tại trường THCS Đồng Tân, có hiệu lực từ ngày ban hành.
 
  Đồng Tân, ngày 27 tháng 10 năm 2012
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Vũ Mạnh Cường
 

Tác giả bài viết:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

giao án

Đê cương ôn tập học kì 1 văn 8 ngoài PPCT

Thời gian đăng: 22/01/2019

lượt xem: 10 | lượt tải:0

giao an

DE THI HOC KI 2 SU 7

Thời gian đăng: 22/01/2019

lượt xem: 11 | lượt tải:0

Thông tư 01 về thể thức trình bày văn bản

Thông tư 01 về thể thức trình bày văn bản

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 15 | lượt tải:9

Giáo án Kĩ năng sống 6. Chủ đề TỰ NHẬN THỨC

Giáo án Kĩ năng sống 6. Chủ đề TỰ NHẬN THỨC

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 13 | lượt tải:0

Giáo án KĨ NĂNG SỐNG LỚP 6- CHỦ ĐỀ QUẢN LÍ THỜI GI

Giáo án KĨ NĂNG SỐNG LỚP 6- CHỦ ĐỀ QUẢN LÍ THỜI GIAN

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 13 | lượt tải:0

Thông tư 58 - Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh

Thông tư 58 - Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 14 | lượt tải:5

Thông tư 18 về kiểm định chất lượng giáo dục

Thông tư 18 về kiểm định chất lượng giáo dục

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 30 | lượt tải:16

kiểm tra 1 tiết anh 9 mới

kiểm tra 1 tiết anh 9 mới

Thời gian đăng: 14/12/2018

lượt xem: 41 | lượt tải:17

Lịch sinh hoạt chuyên môn tổ Sinh-hóa-NN năm học 2

Lịch sinh hoạt chuyên môn tổ Sinh-hóa-NN năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 14/12/2018

lượt xem: 38 | lượt tải:19

Kế hoạch trường học công viên

Kế hoạch trường học công viên

Thời gian đăng: 04/12/2018

lượt xem: 44 | lượt tải:11
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây