Quyết định phân công nhiệm vụ năm học 2017-2018

Thứ năm - 21/09/2017 05:25
Phân công nhiệm vụ năm học
Quyết định phân công nhiệm vụ năm học 2017-2018
PHÒNG GD & ĐT HỮU LŨNG
TRƯỜNG THCS XÃ ĐỒNG TÂN

 
 
 
Số: 63/QĐ-THCS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 
Đồng Tân, ngày 25 tháng 8 năm 2017
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong HĐSP
Năm học 2017 - 2018

 
 
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS XÃ ĐỒNG TÂN
 
Căn cứ thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ Thông tư số 28/2009/TT-BGD ĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông; Thông tư số: 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 6 năm 2017 về sửa đổi bổ sung một số điều của quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo thông tư 28/2009/TT-BGD ĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của bộ giáo dục và đào tạo
Căn cứ thông tư số: 16/2017/ TT-BGDĐT ngày 12 tháng 07 năm 2017của Bộ giáo dục và đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;
          Căn cứ tình hình thực tế của trường THCS Đồng Tân năm học 2017-2018;
          Xét năng lực và khả năng công tác của cán bộ, giáo viên, nhân viên.
 
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong Hội đồng sư phạm Trường THCS Đồng Tân năm học 2017-2018 (có phụ lục kèm theo).
Điều 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong Hội đồng sư phạm căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể được phân công có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động và thực hiện kế hoạch đảm bảo hoàn thành công việc được giao đúng thời gian, đúng yêu cầu công việc.
Điều 3. Ban giám hiệu, các tổ chuyên môn, văn phòng, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và những người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 
Nơi nhận:
 - Phòng GD & ĐT Hữu Lũng (b/c),
 - Thành viên HĐSP (th),
 - Lưu nhà trường.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Vũ Mạnh Cường

Phụ lục:
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS ĐỒNG TÂN NĂM HỌC 2017-2018
(Kèm theo quyết định số: 63/QĐ-THCS ngày 25 tháng 8 năm 2017)
 
1. Hiệu trưởng - Vũ Mạnh Cường
- Chịu trách nhiệm trước phòng GD&ĐT huyện Hữu Lũng, UBND xã Đồng Tân về toàn bộ hoạt động của nhà trường. Quản lý, điều hành mọi hoạt động của nhà trường. Triệu tập, chủ toạ, tổ chức triển khai các chủ trương của Đảng, Nhà nước và các cấp tới cán bộ giáo viên nhân viên, học sinh trong toàn trường.
- Phụ trách công tác:
Thi đua-khen thưởng; kỷ luật; Hội đồng trường. Tiếp nhận và điều động giáo viên theo quyết định.
Công tác kiểm tra nội bộ, công tác xây dựng tr­ường chuẩn Quốc gia
- Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường, tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học, báo cáo, đánh giá kết quả với cấp trên.
- Chỉ đạo giải quyết các công việc:
Tài chính, kế hoạch, chế độ, chính sách của cán bộ giáo viên, nhân viên. Công tác nhân sự. Hồ sơ cán bộ, giáo viên, nhân viên
Thực hiện quy chế dân chủ, công tác xã hội hóa giáo dục. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành; thực hiện công khai đối với nhà trường.
- Trực tiếp ký duyệt:
Các loại chứng từ lương, kế toán, duyệt các loại hồ sơ, hợp đồng, phiếu xuất kho, nhập kho, các giao dịch ngoài cơ quan.
Kế hoạch của các tổ chức đoàn thể, kế hoạch chuyên môn của nhà trường; Hồ sơ học bạ khối lớp 9, ký mở các loại sổ sách, các loại kế hoạch chung của nhà trường theo quy định. Các văn bản gửi các cấp trên và các văn bản khác liên quan đến hoạt động nhà trường.
2. Phó hiệu trưởng - Cao Thị Tỵ
- Chịu trách nhiệm cá nhân về các lĩnh vực mình được phân công phụ trách đồng thời chịu trách nhiệm cùng Hiệu trưởng trong công tác quản lý nhà trường trước cấp trên. 
- Phụ trách công tác chuyên môn, Phổ cập giáo dục, Công tác kiểm định chất lượng giáo dục. Công tác đội thiếu niên tiền phong, văn nghệ thể dục thể thao, ngoại khóa. Công tác pháp chế
- Xây dựng kế hoạch hoạt động về công tác chuyên môn, hoạt động ngoài giờ lên lớp. Nề nếp dạy và học. Kế hoạch hoạt động về công tác giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề, tuyển sinh
- Quản  lý, điều hành các hoạt động chuyên môn:
Kiểm tra, nhận xét các loại hồ sơ thuộc lĩnh vực chuyên  môn. (Sổ điểm điện tử, sổ đầu bài, kế hoạch của tổ chuyên môn, kế hoạch giảng dạy của giáo viên).
Kiểm tra và giám sát việc ghi chép sổ đăng bộ của giáo viên.
Thống kê, tổng hợp và quản lý các chỉ số, số liệu về chuyên môn.
- Chỉ đạo thực hiện:
Công tác thiết bị dạy học, thư viện. Phong trào thi đua “dạy tốt - học tốt”, “tuần lễ học tập suốt đời”, ứng dụng CNTT trong nhà trường; công tác giáo dục thể chất, y tế học đường, lao động vệ sinh.
- Tổ chức thực hiện các chuyên đề, ngoại khoá. Các hoạt động về ATGT, Ma tuý và các hoạt động xã hội khác
- Ký, duyệt các loại hồ sơ sổ sách chuyên môn, duyệt các loại kế hoạch chuyên môn cá nhân, tổ khối. Ký, phê duyệt hồ sơ thanh tra chuyên môn của giáo viên. Ký hồ sơ học bạ khối lớp 6,7,8, ký mở các loại sổ sách chuyên môn, các loại kế hoạch chung của nhà trường thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách. Ký chứng từ rút lương, các văn bản gửi cấp trên thuộc lĩnh vực phụ trách trong trường hợp được ủy quyền khi Hiệu trưởng đi vắng.
- Thay mặt Hiệu trưởng điều hành các hoạt động giáo dục, giải quyết những công việc khẩn cấp khi Hiệu trưởng đi vắng.
3. Thư ký hội đồng Sư phạm - Trần Thị Minh Thu
- Chịu trách nhiệm Thông kê, Hồ sơ trường, tổng hợp các loại báo cáo. Xếp thời khoá biểu, lập các bảng theo dõi duy trì sĩ số, xếp loại giáo viên tháng, bố trí sơ đồ lớp học, giờ học cho 2 ca sáng chiều. Hàng ngày theo dõi hộp thư điện tử nghiên cứu văn bản chuyển đến các bộ phận theo phân công của hiệu trưởng.
- Soạn thảo, ghi chép nội dung các cuộc họp của HĐSP, Hội đồng trường, của tổ chức xã hội khác khi làm việc với nhà trường.
- Lưu giữ sổ nghị quyết và chịu trách nhiệm về các nội dung ghi trong sổ, đảm bảo phản ảnh đúng nội dung khi triển khai ở các cuộc họp.
- Theo dõi, chấm công cán bộ giáo viên, nhân viên.
- Trực và theo dõi quản lý các công việc khi BGH đi vắng. Thay mặt BGH tiếp nhận văn bản, bàn giao công việc cho các bộ phận, giáo viên, nhân viên khi được ủy quyền.
- Tham gia các hoạt động khác khi được Ban giám hiệu phân công.
4. Chủ tịch công đoàn - Lý Thị Thuỳ Hương
- Phụ trách và chỉ đạo các hoạt động công đoàn.
- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, tổng hợp báo cáo công tác thi đua. Xây dựng kế hoạch, đề xuất các phương án bình xét thi đua. Hướng dẫn và hoàn thiện các loại hồ sơ thi đua về chuyên môn, thi đua công đoàn. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện hội nghị xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm nghiên cứu khoa học hàng năm, tổng hợp đánh giá kết quả hàng năm. Xây dựng kỷ yếu nhà trường
- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện và tổng kết các cuộc vận động do các
cấp phát động, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sang tự học và sáng tạo”…
- Quản lý và theo dõi các hoạt động và các chỉ số về công tác thi đua của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường.
- Xây dựng quy chế thi đua - khen thưởng; kế hoạch của Hội đồng trường
- Cùng với phó hiệu trưởng thống kê, tổng hợp các số liệu trong các đợt thi đua.
- Trực và theo dõi quản lý các công việc khi BGH đi vắng, giải quyết các công việc được Hiệu tr­ưởng uỷ quyền.
- Làm một số công việc khác khi được Hiệu truởng phân công.
5. Tổng phụ trách đội - Lý Thị Hoàng Yến
- Phụ trách Trường học thân thiện, Văn hoá văn nghệ, Trường học công viên. Thông tin trên trang web nhà trường về phần đoàn đội.
- Chịu trách nhiệm Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các hoạt động của Đội TNTP HCM, lên kế hoạch thi đua tuần, tháng cụ thể đối với từng đợt thi đua học tập, văn hoá văn nghệ của học sinh có tổng kết, đánh giá khen thưởng, kỷ luật đối với những học sinh vi phạm nội quy trường, lớp. Lập sổ khen thưởng, kỷ luật để theo dõi quản lý, sử dụng, bảo quản đồ dùng của đội. Tổng hợp, chấm điểm trường học thân thiện, trường học công viên, đề xuất, tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài nhà trường, tham mưu cho hiệu trưởng tổ chức các hoạt động tham quan học tập, các hoạt động báo công tại các di tích lịch sử...của học sinh.
- Quản lý và chỉ đạo việc thực hiện nề nếp học tập của học sinh, xây dựng các quy định ứng xử giữa học sinh với thầy cô giáo; giữa học sinh với học sinh; giữa học sinh với xã hội; giữa học sinh với môi trường. Theo dõi các hoạt động, các chỉ số thi đua của học sinh toàn trường.
- Kết hợp cùng các tổ chức khác trong và ngoài nhà trường tổ chức các hoạt động theo chủ điểm vào các dịp 20/11, 22/12, 26/3...
- Kết hợp cùng với ban lao động, y tế nhà trường phụ trách chung về vệ sinh trong trường học.
- Làm một số công việc khác khi được Ban giám hiệu phân công.
6. Lao động, CSVC - Giáp Đức Khánh
Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phân công lao động hàng tuần cho các lớp, lên lịch thông báo để các lớp thực hiện. Tổ chức lao động có hiệu quả, xây dựng tôn tạo cơ sở vật chất tạo cảnh quan môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp.
- Phân công, chỉ đạo giáo viên, học sinh lắp đặt, tháo dỡ, thu dọn phông bạt, khán đài khi nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục
7. Bí thư Đoàn THCS Hồ Chí Minh
- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các hoạt động của Đoàn TNCS HCM
- Chỉ đạo thực hiện phong  trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”.
- Kết hợp cùng Tổng phụ trách Đội phát động, duy trì các phong trào thi đua
của học sinh, tổ chức các hoạt động trong các ngày lễ lớn
- Phụ trách thông tin trên trang web nhà trường về phần đoàn đội.
- Làm một số công việc khác khi Ban giám hiệu phân công.
8. Nhân viên Y tế - Hoàng Thị Trà Giang
- Phụ trách công tác Y tế, Phòng chống Ma túy, Mại dâm, Bảo hiểm học sinh. Công tác vệ sinh trong nhà trường. Hồ sơ học sinh khuyết tật. Công tác chăm sức khỏe ban đầu cho học sinh
- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động năm học theo quy định. Tổ chức thực hiện, tổng hợp báo cáo các công tác Y tế trường học, công tác phụ nữ, quản lý mảng Y tế học đường, tham gia công tác chữ thập đỏ, trông coi, cấp phát thuốc. Bố trí lịch trực theo giờ học của học sinh, thường xuyên ghi chép cập nhật sổ sách theo quy định, chịu trách nhiệm về tài sản do mình quản lý. Trường hợp mất, hỏng phải lập biên bản báo cáo Lãnh đạo nhà trường để tìm biện pháp xử lý.
         - Có trách nhiệm tiếp tân mỗi khi nhà trường có khách.
- Tham gia các hoạt động khác khi Ban giám hiệu phân công
9.  Nhân viên thư viện - Hoàng Thu Lụa
- Phụ trách trông coi thư viện. Công tác phòng cháy chữa cháy
- Xây dựng kế hoạch hoạt động năm học về công tác thư viện, lập hệ thống hồ sơ phòng cháy, chữa cháy, huy động lực lượng chữa cháy khi có sự cố sảy ra. Sắp xếp khoa học hệ thống tủ sách. Lập sổ theo dõi mượn trả sách giáo khoa, sách tham khảo. Lập sổ theo dõi cấp phát thẻ thư viện.
- Tổ chức, sắp xếp việc đọc sách cho học sinh. Báo cáo kết quả công việc cho đ/c Phó hiệu trưởng vào ngày 25, 26 hàng tháng.
- Xây dựng thư viện đạt chuẩn trong năm học 2017-2018
         - Có trách nhiệm tiếp tân mỗi khi nhà trường có khách.
- Tham gia các hoạt động khác khi Ban giám hiệu phân công
10. Nhân viên Văn thư - Hoàng Thị Chuyên
- Thu thập, quản lý đầy đủ các hồ sơ, tài liệu của nhà trường, xây dựng các công cụ tra cứu để phục vụ khai thác có hiệu quả. Theo dõi giải quyết các công việc được giao, phải có trách nhiệm lập hồ sơ công việc và nộp hồ sơ, tài liệu vào tủ lưu trữ nhà trường theo quy định tại Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của chính phủ về công tác văn thư. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư và lưu trữ.
- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ ghi trong biên bản giao công việc cho nhân viên văn thư lưu trữ trường THCS Đồng Tân ngày 19 tháng 01 năm 2015
- Có nhiệm vụ lập lịch công tác tháng cho nhà trường và thông báo cho các tổ.
- Nhận và quản lý, cấp phát bằng tốt nghiệp, hồ sơ, học bạ, các loại chứng nhận, giấy tờ, chứng chỉ của học sinh.
- Ghi chép sổ công văn đi, đến. Lưu các công văn đi đến trong máy tính và
trong hồ sơ của nhà trường. Có trách nhiệm nhận và chuyển các loại công văn đi, đến.
- Quản lý học bạ, đóng dấu học bạ theo đúng quy định, đúng thời gian.
- Đề xuất phương án và thảo các Quyết định, hợp đồng lao động trong nhà trường.
         - Có trách nhiệm tiếp tân mỗi khi nhà trường có khách.
- Tham gia các hoạt động khác khi Ban giám hiệu phân công
11. Nhân viên Thiết bị - Lê Thị Ánh Tuyết
- Phụ trách công tác Thiết bị, Tư vấn tâm lý học đường
- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động năm học theo quy định. Sắp xếp khoa học hệ thống giá, kệ đựng thiết bị thực hành, thí nghiệm. Lập sổ theo dõi mượn trả đồ dùng thí nghiệm. Lập sổ theo dõi cấp phát thẻ phòng nghiệm.
- Tổ chức, sắp xếp, chuẩn bị đồ dùng dạy học cho giáo viên, hướng dẫn học sinh sử dụng đồ dùng, hóa chất đảm bảo an toàn. Báo cáo kết quả công việc cho đ/c Phó hiệu trưởng vào ngày 25, 26 hàng tháng.
- Xây dựng phòng thiết bị đạt chuẩn trong năm học 2017-2018
- Tổ chức thực hiện tư vấn tâm lý cho học sinh theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học
- Có trách nhiệm tiếp tân mỗi khi nhà trường có khách
- Tham gia các hoạt động khác khi Ban giám hiệu phân công
12. Nhân viên Kế toán
- Đề xuất phương án và thảo các hợp đồng mua sắm tài sản trong nhà trường.
- Xây dựng kế hoạch, lập hồ sơ thu, chi các khoản quỹ của nhà trường hợp lý và tiết kiệm đúng luật ngân sách.
- Theo dõi và cập nhật số Bảo hiểm của cán bộ, giáo viên
- Phụ trách hồ sơ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách.
- Kết hợp với thủ quỹ hoàn thiện các hồ sơ thu, chi trong nhà trường.
- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. Báo cáo công khai tài chính trong Hội nghị CBVC.
         - Có trách nhiệm tiếp tân mỗi khi nhà trường có khách.
- Tham gia các hoạt động khác khi Ban giám hiệu phân công.
13. Tổ trưởng chuyên môn
          - Tổ Sinh, Hóa, Tiếng Anh:     Phạm Thị Hằng
          - Tổ Toán, Lý, TD:                  Nguyễn Thị Nga
          - Tổ Văn, Sử, Địa, GDCD:      Nông Thị Kim Xuân
          - Tổ Văn phòng:                      Nguyễn Ngọc Lý
- Xây dựng chương trình hoạt động của tổ, giúp giáo viên xây dựng kế hoạch công tác chuyên môn, kiểm tra đôn đốc tổ viên thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra, thảo luận và đánh giá kết quả giáo dục học sinh. Đề xuất xếp loại hạnh kiểm học sinh các lớp thuộc phạm vi của tổ phụ trách
- Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng tháng dựa trên kế hoạch của nhà trường
về dự giờ, thăm lớp, kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề, tổ chức sinh  hoạt chuyên
môn một lần trên tháng, ngày thứ năm tuần 4 hàng tháng tổ chức họp tổ tổng hợp các kết quả hoạt động của tổ bình xét thi đua xếp loại giáo viên tháng. Nộp biên bản cho thư ký hội đồng.
- Xây dựng các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
- Tổ chức dự giờ, thi giảng cấp trường, sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa chuyên môn theo kế hoạch của nhà trường.
- Tổ chức phong trào thi đua trong tổ, nhận xét đánh giá tổ viên đề nghị khen thưởng và kỷ luật đối với tổ viên. quản lý sổ sinh hoạt tổ.
- Chịu trách nhiệm, hoàn thành đầy đủ, đúng qui định các yêu cầu cần báo cáo như kế hoạch giảng dạy, sổ sinh hoạt tổ, nội dung ôn tập, các báo cáo, hồ sơ khác cho ban giám hiệu.
- Phân công người dạy thay khi có tổ viên nghỉ ốm có giấy nghỉ của bệnh viện hoặc đi công tác có công văn điều động của cấp trên.
- Tham gia cùng ban giám hiệu kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ và chuyên đề của giáo viên, nhân viên; kiểm tra hoạt động học của học sinh.
- Thực hiện một số công việc khác khi được Ban giám hiệu phân công.
* Tổ trưởng tổ Văn phòng
- Xây dựng kế hoạch chung của tổ, chỉ đạo tổ viên thực hiện theo kế hoạch tổ.
- Quản lý các hồ sơ nhà trường theo quy định, phô tô các loại tài liệu của nhà trường.  Điều hành tổ trực hành chính, sinh hoạt hàng tuần có nhận xét, nghị quyết đầy đủ. Quản lý và chịu trách nhiệm cá nhân về tài sản được phụ trách
14. Giáo viên bộ môn
- Thực hiện đúng Luật giáo dục, Điều lệ trường học và một số việc sau:
- Bắt buộc có mặt dự giờ chào cờ đối với các giáo viên có tiết dạy trong ngày thứ 2
- Dạy đúng theo phân công chuyên môn, kế hoạch và chương trình dạy học.
- Thực hiện đúng quy chế chuyên môn, quy chế hoạt động nhà trường trên lĩnh vực của mình phụ trách.
- Tham gia công tác PCGD của địa phương.
- Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể để thực hiện nhiệm vụ giáo dục toàn diện học sinh
- Tích cực tham gia sinh hoạt chuyên môn để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề.
- Tham gia các công việc khác khi được BGH phân công.
16. Giáo viên chủ nhiệm 
- Ngoài các nhiệm vụ của giáo viên bộ môn đã nêu ở trên. Giáo viên chủ nhiệm còn thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Bắt buộc có mặt dự giờ chào cờ vào sáng hoặc chiều ngày thứ hai
- Xây dựng và tổ chức sinh hoạt lớp vào tiết  5 ngày thứ 7 
- Tổ chức phối kết hợp giữa Gia đình - nhà trường - xã hội trong việc giáo dục
đạo đức học sinh của lớp chủ nhiệm. Thực hiện tốt việc tuyên truyền công tác xã hội
hóa giáo dục đối với học sinh, phụ huynh và cộng đồng.
- Giám sát, quản lý học sinh thực hiện các hoạt động giáo dục
- Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp theo kế hoạch của nhà trường và các hoạt động đoàn, đội.
- Quản lý tốt học sinh của lớp phụ trách trong các buổi hoạt động tập thể, lao động vệ sinh…
- Lập các loại danh sách học sinh lớp chủ nhiệm khi có yêu cầu
- Giáo viên chủ nhiệm nhận xét đánh giá các nội dung trực tuần trong buổi chào cờ ngày thứ hai.
16. Giáo viên lớp trực tuần 
- Đến trước giờ vào học tiết 1 buổi sáng hoặc buổi chiều 15 phút. Kiểm diện giáo viên dạy tiết 1 và các tiết dạy còn lại. Trường hợp giáo viên vắng phải báo cáo Ban giám hiệu phân công giáo viên dạy thay hoặc quản lý lớp.
- Kiểm tra đánh giá việc lao động của lớp được phân công, tổng hợp tình hình học tập, thực hiện nề nếp ra vào lớp, thể dục giữa giờ, nhắc nhở ý thức kỷ luật của học sinh.
- Hướng dẫn học sinh lớp chủ nhiệm vệ sinh khán đài, theo dõi, tổng hợp thi đua tuần, chuẩn bị nội dung sinh hoạt văn nghệ theo quy định.
- Hướng dẫn học sinh lắp đặt tăng âm loa đài để chào cờ bao gồm: lắp đặt một âm ply, 02 loa, 01 micrô không dây hoặc có dây, dây dẫn nguồn điện và dây loa, cáp tín hiệu phải đảm bảo đủ tải và đủ chiều dài theo sân bãi hoặc hội trường. Trong các buổi chào cờ có chương trình văn nghệ thì lắp đặt, kết nối thêm thiết bị đàn organ và micrô đảm bảo đủ số lượng cần dùng.
17. Đ/c Lê Đăng Hải
- Phụ trách trang Web nhà trường, web trường học kết nối, Diễn đàn trên trang web nhà trường, phần mềm KĐCLGD:
- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, vận hành Phần mềm, quản lý trang Web. tổ chức thực hiện, tập huấn cách thức vận hành, khai thác cho cán bộ giáo viên và nhân viên, quản lý, nhập, xuất, sao lưu dữ liệu, tổng hợp, thống kê, báo cáo hoạt động CNTT của toàn trường
18. Đ/c Phạm Anh Tuấn
- Phụ trách CNTT, Cổng thông tin điện tử Phần mềm quản lý điểm Smas, Phần mềm phổ cập:
- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, vận hành Phần mềm quản lý điểm, tổ chức thực hiện, vận hành Phần mềm phổ cập, quản lý, nhập, xuất, sao lưu dữ liệu phổ cập tổng hợp, thống kê, báo cáo.
19. Đ/c Nguyễn Thị Nga
- Phụ trách Sổ đăng bộ, sổ thanh tra
- Chịu trách nhiệm quản lý, nhập mới danh sách mới tuyển hàng năm theo quy
định. Quản lý và ghi chép sổ đăng bộ. Quản lý, ghi chép kết quả thanh tra của cán bộ giáo viên theo quy định, quản lý và ghi chép sổ hàng năm. Mã số thanh tra của mỗi giáo viên được mã hoá một lần theo quy định chung của sở giáo dục và phòng giáo dục, giáo viên mới đến trong năm được bổ sung mã số thanh tra tiếp theo trong thứ tự của sổ.
20. Đ/c Nguyễn Thu Hương
- Phụ trách công tác thủ quỹ, chữ Thập đỏ
- Chịu trách nhiệm thu, nộp các khoản đóng góp trong năm học, ghi thu, ghi chi, nhận các loại chứng từ, thanh toán theo chế độ. Kết hợp với Kế toán thu, kiểm tra tính chính xác các loại chứng từ trước khi duyệt với Hiệu trưởng.
21. Đ/c Đào Văn Tuyên
- Phụ trách TDTT, Các cuộc thi của giáo viên, học sinh, các cuộc thi về CNTT, Chống tham nhũng
- Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, chỉ đạo thực hiện các hoạt động TDTT, Chống tham nhũng, các cuộc thi tìm hiểu, viết bài của giáo viên, học sinh ngoài nội dung học tập. Tổng hợp, thống kê, báo cáo.
22. Đ/c Vũ Thị Hằng
          - Phụ trách công tác khuyến học chi hội nhà trường
          - Chịu trách nhiệm tổng hợp  số liệu, báo cáo, tiếp nhận danh sách đề nghị khen thưởng của con em cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường
          - Tổ chức thu, chi quỹ khuyến học nhà trường, đề xuất mức khen thưởng cho con, em cán bộ, giáo viên, nhân viên. Thu nộp phí hội về Hội khuyến học Xã, Huyện theo điều lệ hội khuyến học Việt Nam
          - Xây dựng kế hoạch, báo cáo theo yêu cầu của hội Khuyến học Huyện. Lập và lưu trữ hồ sơ theo quy định.
          - Đề xuất phương án tổ chức phát thưởng hàng năm.
23. Đ/c Triệu Văn Chiến
- Phụ trách BVCSVC, cây xanh, cây cảnh
- Bảo vệ nhà trường chịu trách nhiệm bảo vệ cơ sở vật chất, chuẩn bị nước uống cho phòng Lãnh đạo nhà trường. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mọi mất mát hư hỏng. Hàng tháng tham gia họp cùng HĐSP nhà trường, trường hợp nghỉ phép phải bố trí người có trách nhiệm làm thay công việc.
 
  HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Vũ Mạnh Cường
 

Tác giả bài viết:

Nguồn tin: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

giao án

Đê cương ôn tập học kì 1 văn 8 ngoài PPCT

Thời gian đăng: 22/01/2019

lượt xem: 9 | lượt tải:0

giao an

DE THI HOC KI 2 SU 7

Thời gian đăng: 22/01/2019

lượt xem: 10 | lượt tải:0

Thông tư 01 về thể thức trình bày văn bản

Thông tư 01 về thể thức trình bày văn bản

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 14 | lượt tải:9

Giáo án Kĩ năng sống 6. Chủ đề TỰ NHẬN THỨC

Giáo án Kĩ năng sống 6. Chủ đề TỰ NHẬN THỨC

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 12 | lượt tải:0

Giáo án KĨ NĂNG SỐNG LỚP 6- CHỦ ĐỀ QUẢN LÍ THỜI GI

Giáo án KĨ NĂNG SỐNG LỚP 6- CHỦ ĐỀ QUẢN LÍ THỜI GIAN

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 12 | lượt tải:0

Thông tư 58 - Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh

Thông tư 58 - Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 13 | lượt tải:5

Thông tư 18 về kiểm định chất lượng giáo dục

Thông tư 18 về kiểm định chất lượng giáo dục

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 29 | lượt tải:16

kiểm tra 1 tiết anh 9 mới

kiểm tra 1 tiết anh 9 mới

Thời gian đăng: 14/12/2018

lượt xem: 39 | lượt tải:17

Lịch sinh hoạt chuyên môn tổ Sinh-hóa-NN năm học 2

Lịch sinh hoạt chuyên môn tổ Sinh-hóa-NN năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 14/12/2018

lượt xem: 36 | lượt tải:19

Kế hoạch trường học công viên

Kế hoạch trường học công viên

Thời gian đăng: 04/12/2018

lượt xem: 43 | lượt tải:11
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây