Số: 1817 /SGDĐT- KHTC

Thứ hai - 29/09/2014 03:43
V/v Thực hiện các khoản thu-chi từ năm học 2014-2015
Số: 1817 /SGDĐT- KHTC
UBND TỈNH  LẠNG SƠN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
 
 
Số: 1817 /SGDĐT- KHTC
V/v Thực hiện các khoản thu-chi từ năm học 2014-2015
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 
Lạng Sơn, ngày  28  tháng 8  năm 2014
                       
Kính gửi: - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố
- Các đơn vị trực thuộc
 
          Nhằm tăng cường công tác quản lý các khoản thu - chi trong các cơ sở giáo, đảm bảo tính công khai minh bạch và phục vụ sự giám sát của cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân.
          Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ năm học 2014 - 2015 thực hiện tốt các nội dung sau:
 
I. Về quản lý các khoản thu
1. Thu, chi học phí
          - Mức thu học phí thực hiện theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc Quy định mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục công lập năm học 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. (mức thu các năm học sau thực hiện theo Quyết định của UBND tỉnh)
          - Việc miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Ngày 30/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Tài chính – Bộ Lao động Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP
          - Các cơ sở giáo dục ngoài công lập được tự quyết định mức học phí, nhưng phải thông báo công khai mức học phí cho từng năm học; đồng thời phải thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
- Việc tổ chức thu, sử dụng và quản lý học phí thực hiện theo Điều 13, 14, 15 chương IV của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ.
          2. Khoản thu tiền gửi xe đạp
Thực hiện mức thu trong khung theo Quy định tại Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 04/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định về thu phí trông xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm về tổ chức hoạt động thu trông giữ xe đạp cho học sinh, quyết định mức thu trông giữ xe đạp của đơn vị mình phù hợp với tình hình thực tế và thu nhập của đại đa số trên địa bàn và không được vượt mức tối đa 20.000 đồng/xe đạp/tháng.
 Việc tổ chức thu, sử dụng và quản lý phí thực hiện theo Mục 3 của Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 04/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
3. Các khoản thu hộ, chi hộ
          3.1. Khoản thu để mua sắm phục vụ trực tiếp cho học sinh học tập, sinh hoạt như áo quần đồng phục, phù hiệu học sinh, đồ dùng học tập, phô tô đề kiểm tra, ... các cơ sở giáo dục cần thống nhất chủ trương, kiểu mẫu với cha mẹ học sinh, để cha mẹ học sinh tự lựa chọn và quyết định hình thức tổ chức thực hiện thích hợp.
          Việc tổ chức thu, sử dụng và quản lý:
          + Đối với áo quần đồng phục thống nhất may cho học sinh đầu cấp, số học sinh đã may năm trước chỉ bổ sung khi có yêu cầu phụ huynh hoặc đã mất, rách, không mặc vừa. Các cơ sở giáo dục thông báo cụ thể và công khai về kiểu mẫu, yêu cầu.... để cha mẹ học sinh tự mua sắm, hoặc có thể thỏa thuận với cha mẹ học sinh về các phương thức khác
          + Phù hiệu học sinh: Chi phí phải phù hợp với giá cả thị trường.
          + Đồ dùng học tập: Thông báo cho phụ huynh học sinh về tên, tiêu chí kỹ thuật, số lượng, giá tham khảo, để phụ huynh lựa chọn tự mua hoặc đăng ký với nhà trường
          + Phô tô đề kiểm tra: Xây dựng phương án thu theo học kỳ hoặc mỗi lần kiểm tra, với mức chi phí không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm.
3.2. Khoản đóng góp được thoả thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh để thực hiện một số nhiệm vụ thay cha mẹ học sinh trong công tác nuôi, dạy học sinh như: tiền ăn, tiền chăm sóc bán trú, tiền nước uống.... Nhà trường phải thỏa thuận với cha mẹ học sinh về chủ trương, công khai mức thu, nội dung chi đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi. Sau khi thực hiện phải được quyết toán đảm bảo dân chủ và công khai theo quy định.
          Yêu cầu các cơ sở giáo dục:
          + Tiền ăn: Xây dựng khẩu phần ăn, định lượng, đơn giá thỏa thuận thống nhất với phụ huynh học sinh. Hàng ngày phải thông báo công khai tài chính tại địa điểm thuận lợi theo dõi để cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh nắm được.
          + Tiền chăm sóc bán trú: Thỏa thuận thống nhất với phụ huynh học sinh, trên cơ sở hợp đồng trả công cho người phục vụ và đối tượng liên quan (quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ đơn vị).
          + Tiền nước uống: Thống nhất với phụ huynh học sinh về định mức nước uống bình quân hàng ngày/lớp, trên cơ sở nguồn nước cung cấp để thỏa thuận mức thu cho phù hợp
          3.3. Thu phí Bảo hiểm thân thể: Đây là những khoản thu tự nguyện; cha mẹ học sinh có quyền lựa chọn loại hình bảo hiểm, vì vậy không được đưa khoản thu này là khoản thu bắt buộc trong nhà trường, không giao cho giáo viên chủ nhiệm thu. Nhà trường tạo điều kiện và phối hợp với các tổ chức bảo hiểm triển khai thực hiện công tác bảo hiểm học sinh, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động để đông đảo học sinh tự nguyện tham gia, góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho học sinh.
          3.4. Thu phí Bảo hiểm y tế: học sinh là đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12; các đơn vị phối hợp với Bảo hiểm xã hội thực hiện tốt các quy định tại điều 3 Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ. Nhà trường cần giải thích rõ nội dung và tính chất để cha mẹ học sinh không hiểu lầm với các loại bảo hiểm thương mại.
          4. Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh
          Đây là những khoản thu tự nguyện, không bắt buộc, do cha mẹ học sinh đóng góp, phối hợp với nhà trường phục vụ tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức học sinh, bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém, giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh khuyết tật, tàn tật; phối hợp tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục truyền thống, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.
          Kế hoạch thu, quản lý và sử dụng theo đúng  quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Tất cả các khoản thu phải thông báo công khai, bằng văn bản, tới từng cha mẹ học sinh
          Yêu cầu:
          Xây dựng kế hoạch phải chi tiết nội dung, mức chi cho từng hoạt động thống nhất với nhà trường; tổ chức họp phụ huynh học sinh đầu năm để thỏa thuận thống nhất;
          Việc tổ chức thu các khoản nêu trên cần được Ban đại diện cha mẹ học sinh chia ra nhiều đợt để phù hợp với thu nhập gia đình phụ huynh học sinh; đồng thời, thực hiện việc miễn, giảm đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
          Chỉ được sử dụng sau khi có sự thống nhất cao của các thành viên Ban đại diện học sinh
          5. Huy động nguồn đóng góp: của tổ chức, cá nhân và phụ huynh học sinh để cải tạo, nâng cấp và xây dựng các công trình phụ trợ như nhà vệ sinh, sân trường, nhà để xe, cổng trường, tường bao quanh,.. hoặc mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy - học. Các trường khi vận động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp trong trường hợp này phải thực hiện nghiêm túc quy định sau:
- Thống nhất chủ trương và kế hoạch triển khai trong Ban giám hiệu, Hội đồng nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh.
- Lập Kế hoạch công việc và Dự trù kinh phí chi tiết (bao gồm dự kiến nguồn huy động, các nội dung chi và dự kiến mức chi cụ thể) để thực hiện. Trong đó, Kế hoạch công việc phải nêu rõ mục đích, đối tượng hưởng lợi, hình thức huy động các nguồn đóng góp, cách thức tổ chức thực hiện, chất lượng sản phẩm, công trình,... Niêm yết công khai ít nhất một tuần để tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh Kế hoạch công việc và Dự trù kinh phí.
- Báo cáo cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp để xin chủ trương và chỉ được tiến hành vận động và thực hiện sau khi có sự đồng ý của cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp.
- Sau khi hoàn thành công việc, các trường phải niêm yết công khai và báo cáo quyết toán số kinh phí đã huy động và kết quả thực hiện với các tổ chức, cá nhân đã đóng góp kinh phí.
          6. Tiền điện, nước; lao công; quỹ khuyến học; quỹ đoàn, đội
          + Khoản chi trả tiền điện, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường dùng ngân sách và nguồn học phí được để lại để chi trả. Nếu nguồn ngân sách hạn hẹn hoặc không có nguồn học phí thì phải tách riêng khu hành chính dùng ngân sách chi trả và khu học tập dùng khoản thu thỏa thuận với nguyên tắc thu đủ bù chi.
          + Thanh toán hợp đồng lao công đối với những trường không tổ chức cho học sinh quét dọn vệ sinh được, thì nhà trường thỏa thuận với phụ huynh học sinh hợp đồng thuê lao công. Căn cứ vào tiền công hợp đồng thống nhất mức thu cho phù hợp.
          + Quỹ khuyến học: tổ chức hoạt động theo Quy chế của Hội Khuyến học.
+ Quỹ Đoàn, Đội: Do các tổ chức Đoàn, Đội thu theo quy định.
          7. Về dạy thêm, học thêm
          Thực hiện theo Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 18/4/2013 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Công văn số 1104/SGDĐT-TTr ngày 03/6/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện quy định dạy thêm, học thêm.
          II. Tổ chức quản lý, công khai trong cơ sở giáo dục
          - Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm về việc thu, quản lý và sử dụng các nguồn thu nêu trên; tránh tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức.
          Riêng các khoản thu do Ban đại diện cha mẹ học sinh thu, thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;
          - Các cơ sở giáo dục phải thường xuyên tự kiểm tra việc quản lý các nguồn thu và thực hiện chế độ theo quy định hiện hành.
          - Các cơ quan quản lý giáo dục (cấp sở, phòng) đưa nội dung kiểm tra các khoản huy động từ cha mẹ học sinh vào trong kế hoạch kiểm tra hằng năm. Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện có những sai phạm trong công tác thu - chi thì kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật
          - Về công khai tài chính: Tất cả các cơ sở giáo dục thực hiện quản lý và sử dụng các khoản thu đều phải đảm bảo yêu cầu dân chủ, công khai, minh bạch theo quy định tại Thông tư số 19/2005/TT-BTC ngày 11/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân; và Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. (theo biểu đính kèm)
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
 
 
Nơi nhận:                                             
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở ;
- Các phòng ban Sở;
- Lưu VT, KH-TC (THN)
GIÁM ĐỐC
 
(Đã ký)
 
 
Trần Quốc Tuấn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

Phụ lục số 1
          Đơn vị công bố thông tin:
- Địa chỉ...
- Số điện thoại (nếu có)....
QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU NĂM:........................
(Đơn vị: .....đồng)
Các khoản thu Số tiền Sử dụng nguồn thu Số tiền
1- Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang:
- Học phí
- Xe đạp
- Các khoản thu hộ, chi hộ (chi tiết)
- ……
2- Thu trong kỳ
 - Học phí
- Xe đạp
- Các khoản thu hộ, chi hộ (chi tiết)
- ……
3. Tổng cộng:
4. Tồn quỹ cuối kỳ: Thu - Chi
 
 
 
 
 
 
 
 
1-Chi học phí (chi tiết nội dung chi)
- .............
2. Học phí (chi tiết nội dung chi)
-...........
- Xe đạp (chi tiết nội dung chi)
-.............
- Các khoản thu hộ, chi hộ (chi tiết)
- ……
3. Tổng chi:
 
 
Ghi chú: Các quỹ có thu các khoản đóng góp bằng hiện vật, lao động phải thuyết minh cụ thể các mức quy đổi thành tiền để ghi bổ sung vào dưới biểu
                               
Ngày ...........tháng ........năm........  
Trưởng ban quản lý quỹ
 (Chủ tài khoản)
         

Phụ lục số 2
 
Đơn vị công bố thông tin:
- Địa chỉ....
- Số điện thoại (nếu có)....
 
DỰ TOÁN  CHI VÀ CÁC NGUỒN VỐN CHO XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NĂM.....................
(Áp dụng cho các quỹ có mục tiêu đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng từ các khoàn đóng góp của nhân dân )
                                                                                                                                                                   (Đơn vị tính: ....... đồng)
Hạng mục công trình Nguồn vốn đầu tư Ghi chú
Ngân sách Viện trợ, tài trợ nước ngoài Huy động đóng góp Nguồn khác Cộng
Tổng cộng            
1. Làm sân trường 2.000   2.000 1.000 5.000  
2. Xây tường rào            
3. …….            
 
 
Ghi chú: Các khoản đóng góp bằng hiện vật, lao động phải thuyết minh cụ thể các mức quy đổi thành tiền để ghi biểu.
 
Ngày.......tháng.......năm.....                                                                                                                                Trưởng ban quản lý quỹ
(Chủ tài khoản)
 
 
Phụ lục số 3
          Đơn vị công bố thông tin:
- Địa chỉ...
- Số điện thoại (nếu có)....
QUYẾT TOÁN VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CHO CÔNG TRÌNH  NĂM........................
(Đơn vị: .....đồng)
Các khoản thu Số tiền Sử dụng nguồn thu Số tiền
1. Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang:
2. Thu từ các nguồn trong năm:
     - Hỗ trợ của ngân sách các cấp;
    - Thu từ viện trợ, tài trợ trong và ngoài nước;
    - Thu từ huy động đóng góp;
    - Thu lãi từ khoản tiền gửi (nếu có)
    - Thu khác;
3. Tổng cộng:
4. Tồn quỹ cuối kỳ: Thu - Chi
 
 
1. Làm sân trường
              - Chi vật liệu, (chi tiết)
              - Chi nhân công
              ... ..................
 2. Xây tường rào
              - Chi vật liệu, , (chi tiết)
              - Chi nhân công...
              ..................                
3. Tổng chi:
 
 
Ghi chú: Các quỹ có thu các khoản đóng góp bằng hiện vật, lao động phải thuyết minh cụ thể các mức quy đổi thành tiền để ghi bổ sung vào dưới biểu.
                                 
  Ngày ...........tháng ........năm........  
Trưởng ban quản lý quỹ
(Chủ tài khoản)
         
 

Tác giả bài viết:

Nguồn tin: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

giao án

Đê cương ôn tập học kì 1 văn 8 ngoài PPCT

Thời gian đăng: 22/01/2019

lượt xem: 10 | lượt tải:0

giao an

DE THI HOC KI 2 SU 7

Thời gian đăng: 22/01/2019

lượt xem: 12 | lượt tải:0

Thông tư 01 về thể thức trình bày văn bản

Thông tư 01 về thể thức trình bày văn bản

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 16 | lượt tải:10

Giáo án Kĩ năng sống 6. Chủ đề TỰ NHẬN THỨC

Giáo án Kĩ năng sống 6. Chủ đề TỰ NHẬN THỨC

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 13 | lượt tải:0

Giáo án KĨ NĂNG SỐNG LỚP 6- CHỦ ĐỀ QUẢN LÍ THỜI GI

Giáo án KĨ NĂNG SỐNG LỚP 6- CHỦ ĐỀ QUẢN LÍ THỜI GIAN

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 14 | lượt tải:0

Thông tư 58 - Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh

Thông tư 58 - Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 16 | lượt tải:5

Thông tư 18 về kiểm định chất lượng giáo dục

Thông tư 18 về kiểm định chất lượng giáo dục

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 30 | lượt tải:16

kiểm tra 1 tiết anh 9 mới

kiểm tra 1 tiết anh 9 mới

Thời gian đăng: 14/12/2018

lượt xem: 45 | lượt tải:18

Lịch sinh hoạt chuyên môn tổ Sinh-hóa-NN năm học 2

Lịch sinh hoạt chuyên môn tổ Sinh-hóa-NN năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 14/12/2018

lượt xem: 43 | lượt tải:19

Kế hoạch trường học công viên

Kế hoạch trường học công viên

Thời gian đăng: 04/12/2018

lượt xem: 44 | lượt tải:11
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây