Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2015-2016

Thứ tư - 09/09/2015 21:14
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giáo dục phổ thông năm học 2015-2016 và Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với giáo dục trung học
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ  Giáo dục Trung học năm học 2015-2016
UBND HUYỆN HỮU LŨNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số:            /PGDĐT-THCS
V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
Giáo dục Trung học năm học 2015-2016
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Hữu Lũng, ngày     tháng 9 năm 2015
                  (Dự thảo)    
           
                  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS, PTDTBT THCS,
                                   PTDTNT THCS trong huyện
                            
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giáo dục phổ thông năm học 2015-2016 và Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số  của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với giáo dục trung học (GDTrH), Phòng GDĐT hướng dẫn các trường thực hiện như sau:
   A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ GDĐT, Chương  trình hành động của Tỉnh ủy Lạng Sơn thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số  88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng về phê duyệt đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
2. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện từng đơn vị, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tại Phòng GDĐT và mỗi đơn vị trường.
3. Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý giáo dục theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, trách nhiệm của cán bộ quản lý và chức năng giám sát của xã hội, kiểm tra của cấp trên.
4. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự lực, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn góp phần hình thành và phát triển năng lực học sinh; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học. Thực hiện mô hình trường học mới đối với lớp 6 ở 7 trường 15 lớp/382 học sinh).
5. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, bảo đảm trung thực, khách quan; phối hợp đánh giá trong quá trình học tập với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; kết hợp đánh giá của giáo viên với tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau của học sinh; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và cộng đồng.
6. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán, giáo viên chủ nhiệm lớp; chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.
B. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
I. Thực hiện kế hoạch giáo dục
1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.
1.1. Trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của từng cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông, các trường xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh theo khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần), đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học thống nhất toàn huyện, toàn tỉnh và toàn quốc có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ. Kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh của mỗi đơn vị phải phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh.
1.2. Các trường tạo điều kiện cho các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để thanh tra, kiểm tra.
1.3. Trên cơ sở kế hoạch dạy học đã được phê duyệt, tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên tổ chức sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường qua mạng cho mỗi chủ đề theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường qua mạng mà không nhất thiết phải theo bài/tiết trong sách giáo khoa.
2. Triển khai áp dụng mô hình trường học mới đối với lớp 6 ở 07 trường với 15 lớp/382 học sinh. (THCS xã Minh Sơn 1 lớp/28 HS, THCS xã Đồng Tân 3 lớp/82 HS, THCS xã Hòa Lạc 2 lớp/53 HS, THCS xã Nhật Tiến 2 lớp/45 HS, THCS xã Vân Nham 3 lớp/86 HS, THCS xã Hữu Liên 2 lớp/42 HS, THCS xã Yên Vượng 2 lớp/46 HS)
          3. Trường PTDTNT THCS huyện, PTDTBT THCS xã Tân Lập, Thiện Kỵ và các trường có đủ điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất bố trí và huy động được các điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo tinh thần Công văn số 2566/SGDĐT-GDTrH ngày 25/11/2014 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện việc quản lý tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày đối với các trường trung học. Thời gian dạy học 2 buổi/ngày cần được bố trí cho các hoạt động phụ đạo học sinh yếu; bồi dưỡng học sinh giỏi; tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo phù hợp với đối tượng học sinh.
4. Tổ chức dạy học ngoại ngữ (môn Tiếng Anh)
- Những lớp đã tham gia dạy học theo chương trình thí điểm của Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”, các trường nghiên cứu tiếp tục triển khai thực hiện ở lớp 9 (đối với những lớp đã hoàn thành chương trình thí điểm lớp 8), học sinh được tham gia đánh giá năng lực đầu ra Bậc 2 đối với học sinh lớp 9 tham gia chương trình thí điểm tiếng Anh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các trường tổ chức tổng kết, đánh giá, triển khai thực hiện chương trình này ở các lớp khác.
- Các trường, lớp không tham gia dạy học thí điểm chương trình 10 năm cần tiếp tục dạy học theo chương trình 7 năm đảm bảo nghiêm túc, không cắt xén chương trình, thực hiện linh hoạt, hợp lý và hiệu quả và tích cực chuẩn bị các điều kiện để có thể sớm chuyển sang dạy theo chương trình mới.
5. Rà soát lại toàn bộ chương trình dạy nghề phổ thông để chọn lựa, bổ sung các chương trình dạy nghề phù hợp với yêu cầu, điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương và điều kiện dạy học của nhà trường; tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị và đội ngũ giáo viên để nâng cao chất lượng giáo dục nghề phổ thông tại các trường; khuyến khích việc dạy nghề truyền thống của địa phương ở những nơi có điều kiện thuận lợi. Tiếp tục đa dạng các phương thức tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh trung học.
6. Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông; hướng dẫn tổ chức tham quan, học tập thông qua di sản, tại các cơ sở sản xuất,…
7. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật.
8. Tổ chức tốt hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học mới, đặc biệt quan tâm đối với các lớp đầu cấp, các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú nhằm giúp học sinh làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận phương pháp dạy học và giáo dục trong nhà trường. Tổ chức tập luyện và duy trì nền nếp tập thể dục vệ sinh buổi sáng, thể dục giữa giờ để tạo môi trường học tập gần gũi, thân thiện đối với học sinh.
9. Việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo, đồng thời quản lí các hoạt động giáo dục kỹ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.
II. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá
Tiếp tục đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục theo hướng khoa học, hiện đại, tăng cường mối quan hệ thúc đẩy lẫn nhau giữa các hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động dạy học - giáo dục, đánh giá trong quá trình dạy học - giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục nhằm phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.
1. Đổi mới phương pháp dạy học
Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác; Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT; đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tập trung dạy cách học, cách nghĩ, phương pháp tự học; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình GD phổ thông.
2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học
-  Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như: Học trực tuyến, trường học kết nối. Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.
- Các trường xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm học, lựa chọn, phân công  giáo viên hướng dẫn học sinh tích cực tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật và Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học, đảm bảo có sản phẩm, dự án dự thi từ cấp huyện trở lên. Tổ chức các hoạt động cấp trường như: Hội thi thí nghiệm - thực hành của học sinh, Ngày hội công nghệ thông tin, Ngày hội sử dụng ngoại ngữ, Ngày hội đọc,…
 - Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tiếp tục mở rộng mô hình trường học gắn với văn hóa, sản xuất, kinh doanh tại địa phương ở những nơi có điều kiện.
- Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như: Văn hóa - văn nghệ, thể dục – thể thao; các hội thi năng khiếu trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, phụ huynh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh trung học, phát huy sự chủ động và sáng tạo của các địa phương, đơn vị; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới. Không lấy thành tích của các hoạt động giao lưu nói trên làm tiêu chí để xét thi đua các đơn vị có học sinh tham gia.
3. Đổi mới kiểm tra và đánh giá
- Thực hiện nghiêm túc việc không tổ chức khảo sát học sinh lớp 6 đầu năm học theo Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
- Hiệu trưởng các đơn vị quan tâm chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.
- Tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Chú trọng đánh giá trong quá trình dạy học: đánh giá trên lớp; đánh giá bằng hồ sơ; đánh giá bằng nhận xét; tăng cường hình thức đánh giá thông qua sản phẩm dự án; bài thuyết trình; kết hợp kết quả đánh giá trong quá trình giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học. Các hình thức kiểm tra, đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực của học sinh; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học. Việc kiểm tra, đánh giá không chỉ là việc xem học sinh học được cái gì mà quan trọng hơn là biết học sinh học như thế nào, có biết vận dụng không.
- Trong quá trình thực hiện các hoạt động dạy học, giáo dục, giáo viên cần coi trọng việc quan sát và hướng dẫn học sinh tự quan sát, đánh giá quá trình và kết quả hoạt động học tập, rèn luyện của các em; nhận xét định tính và định lượng về kết quả hoạt động, qua đó đề xuất hoặc triển khai kịp thời các hướng dẫn, góp ý, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh.
- Chủ động kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra. Tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn, đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn cần tăng cường ra các câu hỏi mở; gắn với thời sự quê hương, đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.
- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra theo ma trận; chỉ đạo việc ra các câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đúng thay vì chỉ có các câu hỏi 1 lựa chọn đúng như trước đây; triển khai phần kiểm tra tự luận trong các bài kiểm tra viết môn ngoại ngữ, nâng cao chất lượng việc thi cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đối với môn ngoại ngữ và thi thực hành đối với các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học.
- Tăng cường ra câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Tăng cường xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) về câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website của Bộ (tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn), của sở/phòng GDĐT và các trường học. Yêu cầu cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
III. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý
1. Tăng cường xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý
- Phòng GDĐT tổ chức tập huấn tại huyện về nội dung: Mô hình trường học mới cấp THCS, yêu cầu 100% CB,GV ở các đơn vị thực hiện điểm tham gia.
- Tiếp tục tổ chức tập huấn việc dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuyên đề tích hợp, liên môn; tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tổ chức công tác nghiên cứu khoa học kĩ thuật và cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học; giáo dục kỹ năng sống; công tác giáo viên chủ nhiệm lớp, cán bộ phụ trách công tác Đoàn, Đội, giáo viên tư vấn trường học;... đã được tiếp thu trong các đợt tập huấn.
- Các trường thực hiện nghiêm túc việc tổ chức bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các hướng dẫn của Bộ, Sở GDĐT. Tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý và hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lý qua trang mạng "Trường học kết nối".
- Tiếp tục rà soát đánh giá năng lực giáo viên ngoại ngữ (môn tiếng Anh), tổ chức bồi dưỡng theo chuẩn quy định của Bộ GDĐT đáp ứng việc triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”; tiếp tục rà soát đánh giá năng lực giáo viên các môn học khác.
2. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên
- Các nhà trường tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học. Chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học trong đơn vị. Chủ động triển khai các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối"; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT. Thực hiện thể chế hóa những kết luận thống nhất qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, các buổi hội thảo, chuyển thành nhiệm vụ để giáo viên thực hiện.
- Tổ chức, nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả của hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, tổng phụ trách Đội giỏi các cấp theo các văn bản hướng dẫn của Bộ, Sở GDĐT. Động viên giáo viên tích cực tham gia Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học.
3. Tăng cường quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục
- Các nhà trường cần chủ động rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp để đảm bảo về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên, nhân viên cho các môn học, nhất là các môn Tin học, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, Mỹ thuật, Âm nhạc, Công nghệ, Thể dục, cán bộ tư vấn trường học, nhân viên phụ trách thư viện, thiết bị dạy học.
- Tăng cường công tác kiểm tra nhằm điều chỉnh những sai sót, lệch lạc; biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy của mình. Chú trọng hoạt động dự giờ thăm lớp của CBQL,GV; quan tâm đánh giá giờ dạy của giáo viên theo hướng đổi mới.
IV. Phát triển mạng lưới trường, lớp; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia
1. Hiệu trưởng các nhà trường tiếp tục tham mưu với các cấp lãnh đạo quan tâm đầu tư xây dựng lớp học, nhà ở, bếp ăn, các công trình vệ sinh cho học sinh (nhất là đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú) để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập; giải quyết quỹ đất và quan tâm đầu tư xây dựng về cơ sở vật chất cho trường học theo quy định đối với trường chuẩn quốc gia.
2. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
2.1. Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác để tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng phòng học bộ môn, thư viện, nhà đa năng, vườn trường, nhất là đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú. Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo quy định; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút học sinh đến trường; tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương..
2.2. Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành theo Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009 và Thông tư số 01/2010/TT-BGDĐT ngày 18/01/2010 của Bộ GDĐT. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác thiết bị dạy học; Yêu cầu các trường tiếp tục phát động phong trào giáo viên tự làm thiết bị dạy học và yêu cầu giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị dạy học để đảm bảo việc dạy học có chất lượng.
2.3. Quan tâm đầu tư các điều kiện và tận dụng tối đa cơ sở vật chất nhà trường để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng kết hợp dạy học văn hóa với tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm giáo dục tình cảm, đạo đức, giáo dục thể chất, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, đặc biệt là học sinh là dân tộc thiểu số, học sinh thuộc khu vực vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
3. Các trường chủ động tham mưu cho UBND các xã, thị trấn tiếp tục đầu tư nguồn lực, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn sau năm 2015-2020, đặc biệt các trường thuộc đơn vị xã nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
V. Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục
1. Tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục (PCGD) mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả PCGD tiểu học và PCGD THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ (XMC) cho người lớn và Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về PCGD, XMC.
2. Các trường tiếp tục tham mưu với UBND xã, thị trấn củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo Đổi mới giáo dục của đơn vị; đội ngũ cán bộ giáo viên chuyên trách PCGD; thực hiện tốt việc quản lý và lưu trữ hồ sơ PCGD; coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo hằng năm về thực trạng tình hình PCGD. Thực hiện tốt việc quản lý PCGD THCS theo Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD - XMC.
3. Tích cực tham mưu với lãnh đạo địa phương, tập trung mọi nguồn lực với các giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục; tích cực huy động các đối tượng diện PCGD THCS ra lớp; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục tình trạng này; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số học sinh; củng cố, duy trì và nâng cao tỉ lệ, chất lượng đạt chuẩn PCGD THCS.
          VI. Đổi mới công tác quản lý giáo dục
1. Tăng cường đổi mới quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục theo hướng phân cấp, giao quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục; củng cố kỷ cương, nền nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá và thi.
Các nhà trường nghiên cứu, quán triệt đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quy định cho từng cấp quản lý, từng chức danh quản lý theo quy định tại các văn bản hiện hành. Khắc phục ngay tình trạng thực hiện sai chức năng, nhiệm vụ của từng cấp, từng cơ quan đơn vị và từng chức danh quản lý.
2. Chú trọng quản lý, phối hợp hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011; quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GDĐT và Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 18/4/20143 của UBND tỉnh Lạng Sơn; quy định dạy thêm, học thêm việc quản lý các khoản tài trợ theo Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 
3. Tiếp tục chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường theo yêu cầu tại Công văn số 1708/SGDĐT-GDTrH ngày 12/8/2015 của Sở GDĐT và các văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở GDĐT. Tăng cường sử dụng phần mềm máy tính trong việc quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sắp xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện trường học,....
4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Tích cực trao đổi công tác qua internet, trang mạng "Trường học kết nối".
5. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ tại các cơ sở giáo dục
Phòng GDĐT tăng cường công tác kiểm tra kết hợp kiểm tra thông báo trước với kiểm tra đột xuất (tăng số lần kiểm tra đột xuất), thực hiện kiểm tra tư vấn sâu về thực hiện các nhiệm vụ tại các đơn vị, đặc biệt là tư vấn về công tác quản lý cấp cơ sở.
Đối với các nhà trường: Ban giám hiệu thực hiện việc kiểm tra dưới nhiều hình thức, xây dựng hệ thống hồ sơ, biểu mẫu theo dõi việc thực hiện các công việc theo định kì; xây dựng hệ thống giám sát từ trường đến tổ, giáo viên; thực hiện kiểm tra thường xuyên, liên tục, đối chiếu những công việc đã thực hiện với kế hoạch đặt ra để kịp thời nắm bắt, đánh giá mức độ đạt được so với kế hoạch từ đó có hướng điều chỉnh, phấn đấu đạt chỉ tiêu. Hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên, tổ chuyên môn báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ theo định kì gồm 4 lần: Giữa kì I vào đầu tháng 11/2014, cuối kì I, giữa kì II vào trung tuần tháng 3/2015 và cuối năm học để theo dõi, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch nhiệm vụ năm học.
6. Tiếp tục đổi mới việc cập nhật, triển khai, lưu giữ văn bản chỉ đạo của các cấp, cơ sở giáo dục.
Ban lãnh đạo các trường thường xuyên mở hộp thư điện tử của trường, cập nhật các văn bản chỉ đạo mới ban hành, triển khai kịp thời, cụ thể tới các tập thể, cá nhân trong trường thực hiện nghiêm túc. Yêu cầu người thực hiện đọc thật kĩ văn bản để hiểu đầy đủ, thấu đáo, thực hiện đúng quy định, nghiêm túc, hiệu quả.
Nhà trường các các tổ chức Đoàn, Đội, Công đoàn, tổ chuyên môn, giáo viên, nhân viên ... cần lưu giữ đầy đủ hệ thống văn bản (Văn bản triển khai; các kế hoạch; báo cáo rà soát; định kì; cuối kì; cuối năm học; báo cáo sơ kết, tổng kết ...  các nhiệm vụ, các lĩnh vực công tác) để làm minh chứng phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra và đánh giá cuối năm học.
7. Chú trọng khâu tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động tại đơn vị (Hội thảo chuyên đề, tập huấn chuyên môn, các kì thi, hội thi…). Lãnh đạo nhà trường đánh giá nghiêm túc những kết quả đạt được, những hạn chế cần rút kinh nghiệm, đưa ra yêu cầu, nhiệm vụ để giáo viên thực hiện sau mỗi lần tổ chức hoạt động.
8. Phối hợp với trường tiểu học trên địa bàn thực hiện tốt công tác bàn giao chất lượng học sinh lớp 5
Hiệu trưởng nhà trường chọn cử giáo viên cùng tham gia coi, chấm bài kiểm tra định kì cuối năm học đối với môn Toán, tiếng Việt khối lớp 5; đảm bảo tổ chức kì kiểm tra cuối năm học khách quan, đánh giá thực chất kết quả học tập của học sinh.
VII. Công tác thi đua, khen thưởng
Các đơn vị phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác một cách thực chất; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Phòng GDĐT khuyến khích các nhà trường có nhiều mô hình đổi mới; vượt lên khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo giáo viên, tổ/nhóm chuyên môn và các tổ chức trong đơn vị chấp hành chế độ báo cáo đầy đủ và đúng thời hạn.
Trên đây là hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2015 – 2016, yêu cầu Hiệu trưởng các trường xây dựng kế hoạch thực hiện; báo cáo kế hoạch với Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn, Phòng Giáo dục - Đào tạo và tập trung chỉ đạo thực hiện. Nếu có khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện cần báo cáo kịp thời về bộ phận chuyên môn THCS Phòng GDĐT Hữu Lũng để cùng giải quyết./.
 
 
 
Nơi nhận:                                                      
- UBND huyện (B/c);  
- Lãnh đạo Phòng (C/đ);
- Các trường THCS (T/h);                                                              
- Lưu: VT, CM THSC.
TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
 
 
Trần Kim Ánh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phụ lục
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG NĂM HỌC
I. Các hoạt động chính trong năm học (cấp tỉnh)
TT Nội dung Thời gian thực hiện
1 Triển khai nhiệm vụ năm học 21/8/2015
2 Tổ chức khảo sát năng lực, trình độ giáo viên Tháng 10/2015
3 Thi Giáo viên giỏi các môn KHXH  Tháng 11/2015
4 Thi vận dụng kiến thức liên môn của học sinh; dạy học tích hợp của giáo viên; Tháng 2/2016
5 Thi GVCN giỏi Tháng 2/2016
6 Thi khoa học kỹ thuật của học sinh THCS; Tháng 3/2016
7 Ngày hội tiếng Anh cấp THCS Tháng 3/2016
8 Thi thí nghiệm, thực hành cho HS THCS Tháng 4/2016
II. Các hội thảo, hoạt động cấp trường, cấp huyện
TT Nội dung Thời gian thực hiện
1 Hội thảo Giáo dục kĩ năng sống cho HS  Tháng 10/2015
2 Thi giáo viên giỏi cấp trường cấp huyện các môn học KHXH Tháng 10/2015
3 Hội thảo cấp trường, cấp huyện về xây dựng kế hoạch phát triển Chương trình giáo dục phổ thông Tháng 11/2015
4 Thi GVCN giỏi Tháng 12/2015
5 Thi khoa học kỹ thuật của học sinh THCS; Tháng 01/2016
6 Thi vận dụng kiến thức liên môn của học sinh; dạy học tích hợp của giáo viên; Tháng 1/2016
7 Ngày hội tiếng Anh cấp THCS Tháng 2/2016
8 Tổ chức lớp học ngoài nhà trường  (lớp học thực địa, lớp học di sản….. Dành cho các nhà trường
9 Hội thảo hướng dẫn HS thực hành, thí nghiệm Tháng 3/2016
10 Thi thí nghiệm, thực hành cho HS THCS Tháng 4/2016
11 Sinh hoạt CM theo cụm 2 lần/năm Mỗi kỳ thực hiện 1 lần
 
 

Tác giả bài viết:

Nguồn tin: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

giao án

Đê cương ôn tập học kì 1 văn 8 ngoài PPCT

Thời gian đăng: 22/01/2019

lượt xem: 10 | lượt tải:0

giao an

DE THI HOC KI 2 SU 7

Thời gian đăng: 22/01/2019

lượt xem: 11 | lượt tải:0

Thông tư 01 về thể thức trình bày văn bản

Thông tư 01 về thể thức trình bày văn bản

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 15 | lượt tải:9

Giáo án Kĩ năng sống 6. Chủ đề TỰ NHẬN THỨC

Giáo án Kĩ năng sống 6. Chủ đề TỰ NHẬN THỨC

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 12 | lượt tải:0

Giáo án KĨ NĂNG SỐNG LỚP 6- CHỦ ĐỀ QUẢN LÍ THỜI GI

Giáo án KĨ NĂNG SỐNG LỚP 6- CHỦ ĐỀ QUẢN LÍ THỜI GIAN

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 13 | lượt tải:0

Thông tư 58 - Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh

Thông tư 58 - Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 14 | lượt tải:5

Thông tư 18 về kiểm định chất lượng giáo dục

Thông tư 18 về kiểm định chất lượng giáo dục

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 30 | lượt tải:16

kiểm tra 1 tiết anh 9 mới

kiểm tra 1 tiết anh 9 mới

Thời gian đăng: 14/12/2018

lượt xem: 40 | lượt tải:17

Lịch sinh hoạt chuyên môn tổ Sinh-hóa-NN năm học 2

Lịch sinh hoạt chuyên môn tổ Sinh-hóa-NN năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 14/12/2018

lượt xem: 38 | lượt tải:19

Kế hoạch trường học công viên

Kế hoạch trường học công viên

Thời gian đăng: 04/12/2018

lượt xem: 44 | lượt tải:11
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây