CV 1902 Quản lý hồ sơ trường trung học và hồ sơ cá nhân từ năm học 2014 - 2015

Thứ bảy - 13/09/2014 03:20

CV 1902 Quản lý hồ sơ trường trung học và hồ sơ cá nhân từ năm học 2014 - 2015

Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn hướng dẫn các trường trung học thực hiện công tác quản lý hồ sơ chuyên môn, cụ thể như sau:
 UBND TỈNH LẠNG SƠN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             
Số: 1902/SGDĐT-GDTrH   Lạng Sơn, ngày 10 tháng 9  năm 2014
             
V/v Quản lý hồ sơ trường trung học và hồ sơ cá nhân từ năm học 2014 - 2015
 
Kính gửi:
               - Các trường trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú;
                                  - Các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố.
                                               
Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ công văn số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 07/01/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường,
Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn hướng dẫn các trường trung học thực hiện công tác quản lý hồ sơ chuyên môn, cụ thể như sau:
I. Hệ thống hồ sơ, sổ sách về hoạt động giáo dục trong trường trung học
          1. Đối với nhà trường
- Sổ đăng bộ;
- Sổ theo dõi học sinh chuyển đi, chuyển đến;
- Sổ theo dõi phổ cập giáo dục;
- Sổ gọi tên và ghi điểm;
- Sổ ghi đầu bài;
- Học bạ học sinh;
- Sổ quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ;
- Sổ nghị quyết của nhà trường và nghị quyết của Hội đồng trường;
- Hồ sơ thi đua;
- Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên và nhân viên;
- Hồ sơ kỷ luật;
- Sổ quản lý và hồ sơ lưu trữ các văn bản, công văn đi, đến;
- Sổ quản lý tài sản, thiết bị giáo dục;
- Sổ quản lý tài chính;
- Hồ sơ quản lý thư viện;
- Hồ sơ theo dõi sức khoẻ học sinh;
- Hồ sơ giáo dục đối với học sinh khuyết tật (nếu có).
          2. Đối với tổ chuyên môn
Sổ ghi kế hoạch hoạt động chuyên môn và nội dung các cuộc họp chuyên môn.
          3. Đối với giáo viên
- Giáo án (bài soạn);
- Sổ ghi kế hoạch giảng dạy và ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, thăm lớp;
- Sổ điểm cá nhân;
- Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp).
Mỗi loại hồ sơ có thể ghi trong 01 quyển hoặc nhiều quyển, nhưng phải đảm bảo tính khoa học, dễ kiểm tra và dễ sử dụng.
          II. Ghi chép, sử dụng và quản lý hồ sơ, sổ sách chuyên môn
          1. Qui định chung
1.1. Các loại hồ sơ, sổ sách của nhà trường, tổ bộ môn và của giáo viên phải theo mẫu thống nhất do Sở GD&ĐT phát hành (đối với các loại sổ sách Sở GD&ĐT không phát hành, nhà trường thống nhất mẫu) để thuận lợi cho công tác quản lý, kiểm tra.
1.2. Các loại hồ sơ sổ sách chuyên môn phải được đóng dấu giáp lai của đơn vị, hoàn thiện thông tin trên trang bìa và trang đầu trước khi sử dụng.
1.3. Việc ghi chép nội dung ở các loại hồ sơ sổ sách phải ghi bằng bút mực màu xanh hoặc đen (Nếu sửa chữa thì ghi bằng mực đỏ). Ghi đầy đủ, đúng thông tin nội dung theo hướng dẫn của từng loại hồ sơ, sổ sách. Những cột, mục nào không có thông tin phải được ghi là “không”. Việc sửa chữa thông tin phải theo hướng dẫn của từng loại hồ sơ sổ sách (Sửa chữa các thông tin trong các sổ phải theo quy định sử dụng mực đỏ gạch ngang và ghi phần thông tin mới bằng mực đỏ lên góc trên bên phải, không đóng dấu trùm lên phần thông tin đã sửa, chỉ thống kê các lỗi được sửa chữa vào các mục được quy định trong sổ và có xác nhận của lãnh đạo nhà trường).
1.4. Không di chuyển hồ sơ, sổ sách của nhà trường đã và đang được sử dụng ra khỏi khu vực nhà trường khi chưa được sự cho phép của lãnh đạo cơ quan quản lý có thẩm quyền.
1.5. Khuyến khích các nhà trường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ (không thay thế) công tác quản lý theo các nội dung của những loại hồ sơ, sổ sách  trên.
          2. Một số qui định cụ thể
          2.1. Sổ đăng bộ
Ngay sau khi hoàn thành công tác tuyển sinh khóa mới, các trường khẩn trương tổ chức ghi thông tin của học sinh vào sổ, hoàn thành trước ngày 01 tháng 11 hàng năm. Các trường hợp học sinh chuyển đi, chuyển đến, thôi học trong khóa học đều phải được ghi chép điều chỉnh trong sổ đăng bộ. Kết thúc khóa học, Hiệu trưởng tổng hợp số liệu, ký xác nhận sự thay đổi tăng, giảm trong khóa học.
          2.2. Sổ gọi tên và ghi điểm
Đây là loại sổ được nhiều người và thường xuyên sử dụng nên dễ bị hư hỏng và thất lạc; do vậy hiệu trưởng các trường phải có biện pháp để quản lý chặt chẽ. Đối với sổ gọi tên ghi điểm, ngoài những nội dung hướng dẫn trên trang bìa của sổ, lãnh đạo nhà trường cần lưu ý việc thống kê kiểm diện ngày nghỉ của học sinh, khớp với sổ đầu bài, phải thể hiện công tác kiểm tra, phê duyệt và ký tên đóng dấu đúng theo quy định.
          2.3. Học bạ học sinh
Cuối học kì và cuối năm học, nhà trường phải ghi chép đầy đủ kết quả học tập, xếp loại học lực, hạnh kiểm của học sinh vào học bạ.
Trước ngày 01 tháng 10 hàng năm, học bạ của học sinh lớp 6 và lớp 10 phải được lập xong và hoàn thành việc đóng dấu giáp lai các trang trong học bạ, hoàn thành việc ghi mã hiệu và số trên trang bìa; số đăng bộ được ghi sau chữ  “số: ....”.
          2.4. Sổ ghi đầu bài
Thực hiện việc ghi sổ đầu bài đầy đủ, đúng nội dung sau mỗi tiết học. Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn cách ghi chép (phần học sinh phải ghi) cho học sinh được giao nhiệm vụ quản lý ghi chép.
          2.5. Giáo án
Tất cả giáo viên lên lớp dạy học đều phải có giáo án. Giáo viên phải làm tốt khâu soạn bài nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả của giờ dạy.
Không quy định bắt buộc giáo viên soạn giáo án viết tay hay đánh máy. Khuyến khích giáo viên có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin soạn giáo án điện tử, trong đó sử dụng các phần mềm dạy học để giảng bài có sự hỗ trợ của máy vi tính và các thiết bị điện tử khác.
- Bài soạn trên máy vi tính phải được in ra giấy và đóng thành quyển (hoặc ghim thành tập) để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, kiểm tra.
- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức kiểm tra việc soạn giáo án của giáo viên. Nghiêm cấm sao chép giáo án để đối phó.
Mỗi giáo án dành cho một tiết dạy (45 phút) phải có các nội dung cơ bản về mục tiêu (kiến thức, kỹ năng, thái độ) được miêu tả cụ thể mức độ:
- Về kiến thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng, phân tích, tổng hợp, đánh giá.
- Về kĩ năng: làm được (biết làm), thông thạo (thành thạo).
- Về thái độ: hình thành thói quen, nhân cách ...
Trong mỗi giáo án cần cụ thể công tác chuẩn bị, thiết bị phương tiện phục vụ dạy học, nội dung/hoạt động trong bài dạy, phân bố thời lượng, phương pháp dạy học, hình thức tổ chức cho mỗi nội dung/hoạt động trong bài (cụ thể hoá theo đặc trưng từng môn học).
 Phần củng cố cần nhấn mạnh nội dung kiến thức của bài học (theo đặc trưng bộ môn). Phần hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau cần có hướng dẫn cụ thể về phương pháp tự học cho học sinh.
Phần rút kinh nghiệm đều phải thể hiện trong các bài soạn nhằm ghi lại những kinh nghiệm được rút ra sau khi giảng (bố trí thời lượng cho mỗi nội dung, nội dung kiến thức, phương pháp giảng dạy,… Những nội dung rút kinh nghiệm này phải được áp dụng vào các bài soạn, giờ giảng  lần sau).
Đối với bài soạn cho nhiều tiết dạy thực hiện theo hướng dẫn theo đặc trưng từng môn học.
Bài kiểm tra cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, có ma trận đề kiểm tra (kể cả bài kiểm tra 15 phút), có đáp án, biểu điểm rõ ràng.
Kiểm tra bài soạn phải được thực hiện định kỳ và đột xuất do Hiệu trưởng quyết định. Người kiểm tra phải ghi đầy đủ ngày, tháng, năm, kiểm tra; nhận xét, đánh giá; kí duyệt, đóng dấu và phải chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả của giáo án đã được kiểm tra. Kết quả kiểm tra giáo án và dự giờ của lãnh đạo nhà trường đối với giáo viên phải được thông báo trong kì họp hội đồng giáo dục hàng tháng.
          2.6. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ
Mỗi giáo viên, trong mỗi năm học phải xây dựng bản Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ. Nội dung phần kế hoạch chung của năm học cần ghi đầy đủ các mục về căn cứ, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nội dung, thời gian thực hiện. Kế hoạch các hoạt động cụ thể không cần xây dựng chi tiết, nhưng thể hiện rõ nội dung chủ yếu, chỉ số cần đạt, các giải pháp và tiến độ thời gian thực hiện.
3. Quản lý hồ sơ, sổ sách
- Hồ sơ của học sinh (học bạ, giấy khai sinh...) do Hiệu trưởng quy định bộ phận trong nhà trường quản lý (Văn phòng).
- Các loại sổ sách thường được sử dụng (Sổ gọi tên ghi điểm, sổ ghi đầu bài) phải có ký nhận bàn giao khi sử dụng.
- Sổ ghi đầu bài phải được giữ gìn trong các buổi lên lớp. Hết buổi học, sổ ghi đầu bài phải được bàn giao để nhà trường quản lý. Lãnh đạo nhà trường phải kiểm tra, nắm bắt thông tin và ký duyệt hàng tuần
- Các loại hồ sơ, sổ sách của tổ chuyên môn phải được lưu giữ tại phòng làm việc của tổ chuyên môn, hạn chế đem ra khỏi trường để thuận lợi cho kiểm tra, quản lý.
- Các loại hồ sơ, sổ sách khác, hiệu trưởng chịu trách nhiệm quy định, quản lý.
Trong các trường hợp thất lạc, hư hỏng, các trường làm văn bản báo cáo Sở GD&ĐT (qua Phòng GDTrH) để được hướng dẫn; Không tự ý lập lại hồ sơ, sổ sách.
 
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ trực tiếp với Phòng Giáo dục Trung học - Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn để được hướng dẫn, thống nhất hướng giải quyết./.
 
Nơi nhận:
 - Như trên;
 - Lãnh đạo Sở GDĐT;
 - Các phòng CQ Sở;
 - Lưu: VT, GDTrH.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(đã ký)
 
 
Hà Thị Khánh Vân
 

Tác giả bài viết: Hà Thị Khánh Vân

Nguồn tin: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

giao án

Đê cương ôn tập học kì 1 văn 8 ngoài PPCT

Thời gian đăng: 22/01/2019

lượt xem: 10 | lượt tải:0

giao an

DE THI HOC KI 2 SU 7

Thời gian đăng: 22/01/2019

lượt xem: 12 | lượt tải:0

Thông tư 01 về thể thức trình bày văn bản

Thông tư 01 về thể thức trình bày văn bản

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 15 | lượt tải:10

Giáo án Kĩ năng sống 6. Chủ đề TỰ NHẬN THỨC

Giáo án Kĩ năng sống 6. Chủ đề TỰ NHẬN THỨC

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 13 | lượt tải:0

Giáo án KĨ NĂNG SỐNG LỚP 6- CHỦ ĐỀ QUẢN LÍ THỜI GI

Giáo án KĨ NĂNG SỐNG LỚP 6- CHỦ ĐỀ QUẢN LÍ THỜI GIAN

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 13 | lượt tải:0

Thông tư 58 - Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh

Thông tư 58 - Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 16 | lượt tải:5

Thông tư 18 về kiểm định chất lượng giáo dục

Thông tư 18 về kiểm định chất lượng giáo dục

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 30 | lượt tải:16

kiểm tra 1 tiết anh 9 mới

kiểm tra 1 tiết anh 9 mới

Thời gian đăng: 14/12/2018

lượt xem: 44 | lượt tải:18

Lịch sinh hoạt chuyên môn tổ Sinh-hóa-NN năm học 2

Lịch sinh hoạt chuyên môn tổ Sinh-hóa-NN năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 14/12/2018

lượt xem: 41 | lượt tải:19

Kế hoạch trường học công viên

Kế hoạch trường học công viên

Thời gian đăng: 04/12/2018

lượt xem: 44 | lượt tải:11
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây