Thực hiện các khoản thu - chi năm học 2013-2014

Thứ tư - 02/10/2013 21:08

Thực hiện các khoản thu - chi năm học 2013-2014

UBND TỈNH  LẠNG SƠN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

Số: 1743/SGDĐT- KHTC
V/v Thực hiện các khoản thu-chi đầu năm học 2013-2014
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Lạng Sơn, ngày  03  tháng 9  năm 2013
                       
Kính gửi: - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố
- Các đơn vị trực thuộc
 
          Thực hiện Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013-2014;
          Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 23/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo năm học 2013-2014;
          Thường xuyên thực hiện ba công khai trong các cơ sở giáo dục, đảm bảo sự giám sát của cơ quan nhà nước, của các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân.
Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc thực hiện những nội dung như sau::
I. Về các khoản thu
1. Thu, chi học phí
          - Mức thu học phí thực hiện theo Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 31/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc Quy định mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục công lập năm học 2013-2014 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
          - Việc miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học được thực hiện theo quy định tại Điều 4, 5, 6 và 7 của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015; và Điều 1 Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP; và Thông tư số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của Liên Bộ về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ.
- Các cơ sở giáo dục ngoài công lập được tự quyết định mức học phí, nhưng phải thông báo công khai mức học phí cho từng năm học; đồng thời phải thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
- Việc tổ chức thu, sử dụng và quản lý học phí thực hiện theo Điều 13, 14, 15 chương IV của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ.
 
          2. Khoản thu tiền gửi xe đạp
Thực hiện mức thu trong khung theo Quy định tại Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 04/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định về thu phí trông xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Việc tổ chức thu, sử dụng và quản lý phí thực hiện theo Mục 3 của Quyết định.
 
          3. Khoản thu để mua sắm phục vụ trực tiếp cho học sinh học tập, sinh hoạt như áo quần đồng phục, phù hiệu học sinh, đồ dùng học tập, phô tô đề kiểm tra, ... Nhà trường thống nhất với Ban đại diện cha mẹ học sinh về chủ trương, kiểu mẫu may áo quần đồng phục, các đồ dùng cần thiết để phục vụ cho học tập được thực hiện công khai, có văn bản thoả thuận với phụ huynh học sinh trong cuộc họp đầu năm về mục đích chi, mức thu.
          Việc tổ chức thu, sử dụng và quản lý:
          + Đối với áo quần đồng phục thống nhất may cho học sinh đầu cấp, số học sinh đã may năm trước chỉ bổ sung khi có yêu cầu phụ huynh hoặc đã mất, rách, không mặc vừa. Các cơ sở giáo dục thông báo cụ thể và công khai về mẫu, yêu cầu.... để cha mẹ học sinh tự mua sắm, hoặc có thể thỏa thuận với cha mẹ học sinh về các phương thức khác
          + Phù hiệu học sinh: Chi phí phải phù hợp với giá cả thị trường.
          + Đồ dùng học tập: Thông báo cho phụ huynh học sinh về tên, tiêu chí kỹ thuật, số lượng, giá tham khảo, để phụ huynh lựa chọn tự mua hoặc đăng ký với nhà trường
          + Phô tô đề kiểm tra: Xây dựng phương án thu theo học kỳ hoặc mỗi lần kiểm tra, với mức chi phí không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm.
 
4. Khoản đóng góp được thoả thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh để thực hiện một số nhiệm vụ thay cha mẹ học sinh trong công tác nuôi, dạy học sinh như: tiền ăn, tiền chăm sóc bán trú, tiền nước uống... Nhà trường phải tổ chức họp bàn với cha mẹ học sinh để thống nhất nội dung chi và mức thu. Sau khi thực hiện phải được quyết toán đảm bảo dân chủ và công khai  theo quy định.
          Yêu cầu các cơ sở giáo dục:
          + Tiền ăn: Xây dựng khẩu phần ăn, định lượng, đơn giá thỏa thuận thống nhất với phụ huynh học sinh. Hàng ngày phải thông báo công khai tài chính tại địa điểm dễ nhìn để cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh nắm được.
          + Tiền chăm sóc bán trú: Thỏa thuận thống nhất với phụ huynh học sinh, trên cơ sở hợp đồng trả công cho người phục vụ và đối tượng liên quan (quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ đơn vị).
          + Tiền nước uống: Thống nhất với phụ huynh học sinh về định mức nước uống bình quân hàng ngày/lớp, trên cơ sở nguồn nước cung cấp để thỏa thuận mức thu cho phù hợp
 
          5. Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh
          Đây là những khoản thu tự nguyện, không bắt buộc, do cha mẹ học sinh đóng góp, phối hợp với nhà trường phục vụ tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức học sinh, bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém, giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh khuyết tật, tàn tật; phối hợp tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục truyền thống, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.
          Kế hoạch thu, quản lý và sử dụng theo đúng  quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Tất cả các khoản thu phải thông báo công khai, bằng văn bản, tới từng cha mẹ học sinh
          Yêu cầu:
          Xây dựng kế hoạch phải chi tiết nội dung, mức chi cho từng hoạt động thống nhất với nhà trường; tổ chức họp phụ huynh học sinh đầu năm để thỏa thuận thống nhất;
          Việc tổ chức thu các khoản nêu trên cần được Ban đại diện cha mẹ học sinh chia ra nhiều đợt để phù hợp với thu nhập gia đình phụ huynh học sinh; đồng thời, thực hiện việc miễn, giảm theo đúng quy định hiện hành.
          Chỉ được sử dụng sau khi có sự thống nhất cao của các thành viên Ban đại diện học sinh
 
          6. Huy động nguồn đóng góp của tổ chức, cá nhân và phụ huynh học sinh để cải tạo, nâng cấp và xây dựng các công trình phụ trợ như nhà vệ sinh, sân trường, nhà để xe, cổng trường, tường bao quanh,.. hoặc mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy - học.
          Ban giám hiệu, Hội đồng nhà trường phối hợp Ban đại diện cha mẹ học sinh thống nhất chủ trương, kế hoạch công việc và dự trù kinh phí để thực hiện.
Việc quản lý, sử dụng thực hiện theo tinh thần Công văn số 6890/BGDĐT-KHTC ngày 18/10/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo.
 
          7. Tiền điện, nước; lao công; quỹ khuyến học; quỹ đoàn, đội
          + Khoản chi trả tiền điện, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường dùng ngân sách và nguồn học phí được để lại để chi trả. Nếu nguồn ngân sách hạn hẹn hoặc không có nguồn học phí thì phải tách riêng khu hành chính dùng ngân sách chi trả và khu học tập dùng khoản thu thỏa thuận với nguyên tắc thu đủ bù chi.
          + Thanh toán hợp đồng lao công đối với những trường không tổ chức cho học sinh quét dọn vệ sinh được, thì nhà trường thỏa thuận với phụ huynh học sinh hợp đồng thuê lao công. Căn cứ vào tiền công hợp đồng thống nhất mức thu cho phù hợp.
          + Quỹ khuyến học: tổ chức hoạt động theo Quy chế của Hội Khuyến học.
+ Quỹ Đoàn, Đội: Do các tổ chức Đoàn, Đội thu theo quy định.
 
          8. Các khoản thu hộ
- Bảo hiểm thân thể: Đây là những khoản thu tự nguyện; cha mẹ học sinh có quyền lựa chọn loại hình bảo hiểm, vì vậy không được đưa khoản thu này là khoản thu bắt buộc trong nhà trường, không giao cho giáo viên chủ nhiệm thu. Nhà trường tạo điều kiện và phối hợp với các tổ chức bảo hiểm triển khai thực hiện công tác bảo hiểm học sinh, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động để đông đảo học sinh tự nguyện tham gia, góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho học sinh.
- Bảo hiểm y tế: học sinh là đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12; các đơn vị phối hợp với Bảo hiểm xã hội thực hiện tốt các quy định tại điều 3 Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ.
 
          9. Về dạy thêm, học thêm
          Thực hiện theo Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 18/4/2013 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Công văn số 1104/SGDĐT-TTr ngày 03/6/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện quy định dạy thêm, học thêm.
 
          2. Quản lý, công khai trong cơ sở giáo dục
          - Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm về việc thu, quản lý và sử dụng các nguồn thu nêu trên, tránh tình trạng lạm thu;
          Riêng các khoản thu do Ban đại diện cha mẹ học sinh thu, thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;
          Việc thu, chi và quyết toán đảm bảo nguyên tắc đúng mục đích, công khai, dân chủ, minh bạch
- Về công khai tài chính: Thực hiện như quy định tại điểm a,c,d,đ của khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.
 
Các phòng giáo dục và đào tạo chỉ đạo và quản lý việc tổ chức, thực hiện đối với cơ sở trực thuộc.
Các đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm báo cáo các khoản thu trong năm học của đơn vị cho Sở Giáo dục và Đào tạo. Báo cáo gửi về Sở (qua Phòng Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 15/10/2013.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
 
 
Nơi nhận:                                            
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở ;
- Các phòng ban Sở;
- Lưu VT, KH-TC (THN)
GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
Phạm Ngọc Thưởng
 

Tác giả bài viết: BGH

Nguồn tin: BGH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

TAI LIEU HOA HOC 9

TAI LIEU HOA HOC 9

Thời gian đăng: 09/04/2019

lượt xem: 49 | lượt tải:40

TAI LIEU HOA HOC 9

TAI LIEU HOA HOC 9

Thời gian đăng: 09/04/2019

lượt xem: 48 | lượt tải:21

Thông tư 01

THÔNG TƯ Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 48 | lượt tải:18

Thông tư 58

THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 49 | lượt tải:15

Thông tư 12

THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 54 | lượt tải:17

TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 57 | lượt tải:0

TỔ VĂN TRƯỜNG THCS ĐỒNG TÂN

TỔ VĂN TRƯỜNG THCS ĐỒNG TÂN

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 54 | lượt tải:0

Chương trình và phân công nhiệm vụ trong hội chợ

Chương trình và phân công nhiệm vụ trong hội chợ

Thời gian đăng: 12/04/2019

lượt xem: 55 | lượt tải:29

Bộ Tranh Và Câu Hỏi Ngày Hội Tiếng Anh Cấp Cụm

Bộ Tranh Và Câu Hỏi Ngày Hội Tiếng Anh Cấp Cụm

Thời gian đăng: 08/04/2019

lượt xem: 50 | lượt tải:15

cách phòng chống bệnh cúm trong thời tiết giao mùa

cách phòng chống bệnh cúm trong thời tiết giao mùa

Thời gian đăng: 08/04/2019

lượt xem: 52 | lượt tải:16
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây