Chủ điểm tháng 3: Tiến bước lên đoàn

Thứ ba - 29/03/2016 03:59
TỌA ĐÀM VỀ VAI TRÒ CỦA ĐOÀN VÀ LÍ TƯỞNG CỦA THANH NIÊN HIỆN NAY GIAO LƯU VỚI ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ
Chủ điểm tháng 3: Tiến bước lên đoàn
So¹n : 1/3/2016
TH : 5/3     CHỦ ĐIỂM THÁNG 3 - TIEÁN BÖÔÙC LEÂN ÑOAØN
TuÇn 1 tiÕt 1
TỌA ĐÀM VỀ VAI TRÒ CỦA ĐOÀN VÀ LÍ TƯỞNG
CỦA THANH NIÊN HIỆN NAY
GIAO LƯU VỚI ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ
I. Yeâu caàu giaùo duïc:
1. Nhaän thöùc: HS nhaän thöùc vai trò và nhiệm vụ cuûa Ñoaøn vaø nhieäm vuï cuûa ñoaøn vieân thanh nieân CS HCM và lí tưởng của người thanh niên trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay.
2. Thaùi ñoä: Töï haøo vaø tin töôûng ôû toå chöùc Ñoaøn.
3. Kyõ naêng:
- Có khả năng biểu đạt ý kiến của mình về vai trò của Ñoaøn vieân về lí tưởng thanh niên, học tập và rèn luyện theo tinh thần tiên phong của người đoàn viên
II. Noäi dung, hình thöùc và phương pháp
 • 1. Noäi dung: tổ chức Ñoaøn.
 •  Nhieäm vuï cuûa ngöôøi Ñoaøn vieân thanh nieân hieän nay …
 • Lí tưởng của thanh niên
 • Gương đoàn viên ưu tú
2. Hình thöùc, phương pháp:    
-  Thaûo luaän, diễn đàn
-  Vaên nghệ                               û
III. Chuaån bò hoaït ñoäng:
1. Phöông tieän:    
 - Caùc tö lieäu liên quan nói về vai trò của toå chöùc Ñoaøn và lí tưởng của thanh niên :
          + Điều lệ Đoàn thanh niên CS HCM
          + Sổ tay bí thư đoàn
          + Hỏi đáp lịch sử Đoàn TN
          + Sổ tay đoàn viên trong trường học
- Các câu hỏi dùng cho tọa đàm, thảo luận
 - Caùc tieát muïc vaên ngheä.
2. Toå chöùc:          
- GVCN thoâng baùo noäi dung, yeâu caàu cuûa hoaït ñoäng, höôùng daãn HS tìm tö lieäu caàn thieát.
- Thoáng nhaát vôùi caùn boä lôùp chöông trình hoaït ñoäng:
                            
                                 + Néi dung:Thu Trang, Sâm, TiếnAnh                      
                             +Ng­êi ®iÒu khiÓn : Sơn
                             + Trang trí lôùp: Toå 1     
IV. Tieán trình hoaït ñoäng:
         
Néi dung

Ho¹t ®éng cña ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh

H§ cña TTlíp
1. Ho¹t ®éng
1. Khôûi ñoäng:
 
2.Ho¹t ®éng 2 :
DIEÃN ÑAØN – THAÛO LUAÄN:
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Ho¹t ®éng 3 :  giao lưu với đoàn viên ưu tú
4.HĐ4 Kªt thóc
- Caû lôùp haùt baøi “Tieán leân Ñoaøn vieân”
- Tuyeân boá lyù do (töï vieát)
- Giôùi thieäu thaønh phaàn tham döï.
- Giôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng vaø caùch thöùc tieàn haønh hoaït ñoäng
  THAÛO LUAÄN:
- Ng­êi ®iÒu khiÓn nªu c©u hái th¶o luËn
1. Đoàn thanh niên là gì ?Đoàn TNCS do ai sáng lập?
- 2. Ý nghĩa của huy hiệu Đoàn?
- 3. Vai troø vaø nhieäm vuï cuûa Ñoaøn TNCS Hoà Chí Minh hieän nay?
4. Muïc ñích lyù töôûng cuûa Ñoaøn TNCS Hoà Chí Minh ?
, daân chuû, vaên minh.
5. Tính chaát cuûa Ñoaøn TNCS Hoà Chí Minh laø gì?
     - Tính chính trò         -  Tính tiên tieán
     - Tính quaàn chuùng
6.Chức năng của Đoàn TN CSHCM là gì ?
 
Giao lưu với đoàn viên ưu tú
 • Anh    – Phó Bí thư Đoànxã
 • Các câu hỏi giao lưu
 
 
 
Keát thuùc
- Môøi 1 HS ñaïi dieän phaùt bieåu caûm töôûng, nhöõng ñieàu nhaän thöùc ñöôïc veà Ñoaøn sau khi tham gia hoaït ñoäng.
- GV  nhaän xeùt keát quaû hoaït ñoäng
 
- Caû lôùp haùt baøi “Tieán leân Ñoaøn vieân”
 Nhaïc vaø lôøi: Phong Nh·
 
 
 • C¸c ®éi cö ng­êi tr¶ lêi c©u hái
 
 
 
 
 • Líp cæ vò
 
 
 • Lắng nghe
 
 
 
- Bổ sung nếu cần.
 
 
-Các nhóm nêu câu hỏi đã chuẩn bị
 
- Lắng nghe
 • Xen kẽ các tiết mục văn nghệ đã chuẩn bị
 
V. Đánh giá hoạt động
 
   ? Để trở thành đoàn viên, em phải phấn đấu học tập và rèn luyện như thế nào ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
So¹n : 14/3/2016
TH    :  19/3/2016                          Chñ ®iÓm th¸ng 3 
 TUẦN 3 -tiÕt 2
KÕ ho¹ch ho¹t ®éng CHÀO MỪNG ngµy 26/3
I. Yeâu caàu giaùo duïc:
1. Nhận thức- HS Hieåu theâm nhieàu baøi haùt, baøi thô, veà Ñoaøn, cuûng coá nhaän thöùc veà yù nghóa ngaøy thaønh laäp Ñoaøn 26/3 vaø lyù töôûng cuûa Ñoaøn vieân, thanh nieân hieän nay.
2. Thái độ :- Coù tình caûm yeâu meán toân troïng toå chöùc Ñoaøn vaø ngöôøi ñoaøn vieân, thanh nieân hieän nay.
3Kĩ năng :  Rèn kĩ năng tham gia các hoạt động tập thể
II. Noäi dung,hình thöùc và phương pháp
1. Noäi dung: - Nhöõng baøi haùt, ñieäu muùa veà Ñoaøn
          - C¸c ho¹t ®éng trong ngµy kØ niÖm.
          - C¸c tiÕt môc v¨n nghÖ chµo mõng cña nhµ tr­êng
2. Hình thöùc,  phương pháp
 - Bieãu dieãn vaên ngheä cuûa tr­êng  möøng ngaøy 26/3.
- Tham gia các hoạt động ngày 26/3- cắm trại
III. Chuaån bò hoaït ñoäng:
   1. Phöông tieän: C¸c ho¹t ®éng ®· chuÈn bÞ theo kÕ ho¹ch néi dung cña nhµ tr­êng
  2. Toå chöùc: GVCN thoâng baùo noäi dung, keá hoaïch ho¹t ®éng trong ngµy  26/3
            - Ho¹t ®éng chung nhµ tr­êng : cắm trại
IV. Tieán haønh hoaït ñoäng:
 
Néi dung

Ho¹t ®éng cña ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh

H§ cña toµn tr­êng
1. Ho¹t ®éng 1 : Thùc hiÖn nghi lÔ.
 
 
2.Ho¹t ®éng 2 : V¨n nghÖ chµo mõng
 
3. Ho¹t ®éng 3 : T×m hiÓu ý nghÜa ngµy Thµnh lËp §oµn 26/3
 
4. Ho¹t ®éng 4 Thi cắm trại, thi nghi thức
 
 
 
 
 
 
- Phô tr¸ch chung : Lý  Hoàng Yến
- Thùc hiÖn nghi lÔ chµo cê : GV Lý hoàng Yến
- Tuyªn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu vµ ch­¬ng tr×nh ngµy kØ niÖm  : Lý Hoàng Yến
 
- Ng­êi phô tr¸ch , Lý hoàng Yến .
- C¸c tiÕt môc cña ®éi v¨n nghÖ nhµ tr­êng
 
 * ý nghÜa ngµy Thµnh lËp §oµn TNCS HCM
 • Ng­êi phô tr¸ch : GV Đào văn Tuyên
 
 
 
 
- Thi cắm trại của  khối 6, 7, 8, 9
 
 • Lần lượt hoàn thành:
+ Chuẩn bị, đồ dùng , ….
+ Kiểm tra
+ Tiến hành theo hiệu lệnh
 
 
 
 
+Thi Nghi thức đội TNTP HCM
 •  
 • Vç tay chµo mõng
 • Thùc hiÖn nghi lÔ
 
 • Toµn tr­êng l¾ng nghe
 • Cæ vò
 
 
- Toµn tr­êng l¾ng nghe
 
 
 
 
-36học sinh của 4 khối
 
-Toµn tr­êng theo dâi, cổ vũ
-c¸c chi ®éi
5. HĐ 5 : Kết thúc Keát thuùc
- Ban th­ kÝ tæng hîp, c«ng bè gi¶i th­ëng

- Líp th¾ng cuéc lªn nhËn gi¶i.

 

- +Trao giải cho líp nhất cuộc thi nÊu ¨n  ở các khối 6, 7, 8, 9

- Ban toå chöùc nhaän xeùt,  ñaùnh giaù chung veà keát quaû hoaït ñoäng.
- GVCN nhaän xeùt tinh thaàn thaùi ñoä tham gia hoaït ñoäng cuûa HS.
 
 

Líp

thắngcuộc lên nhận giải

 • Toàn trường chúc mừng
 
V. Đánh giá hoạt động :
     ? Qua buổi hoạt động ngoại khóa, em nhận thức thêm được những điều bổ ích cho bản thân ?
    ? Theo em, cần phải làm gì để hoạt động ngoại khóa này đạt được kết quả tốt hơn ?
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Toàn

Nguồn tin: tự soạn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

giao án

Đê cương ôn tập học kì 1 văn 8 ngoài PPCT

Thời gian đăng: 22/01/2019

lượt xem: 10 | lượt tải:0

giao an

DE THI HOC KI 2 SU 7

Thời gian đăng: 22/01/2019

lượt xem: 12 | lượt tải:0

Thông tư 01 về thể thức trình bày văn bản

Thông tư 01 về thể thức trình bày văn bản

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 16 | lượt tải:10

Giáo án Kĩ năng sống 6. Chủ đề TỰ NHẬN THỨC

Giáo án Kĩ năng sống 6. Chủ đề TỰ NHẬN THỨC

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 13 | lượt tải:0

Giáo án KĨ NĂNG SỐNG LỚP 6- CHỦ ĐỀ QUẢN LÍ THỜI GI

Giáo án KĨ NĂNG SỐNG LỚP 6- CHỦ ĐỀ QUẢN LÍ THỜI GIAN

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 14 | lượt tải:0

Thông tư 58 - Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh

Thông tư 58 - Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 16 | lượt tải:5

Thông tư 18 về kiểm định chất lượng giáo dục

Thông tư 18 về kiểm định chất lượng giáo dục

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 30 | lượt tải:16

kiểm tra 1 tiết anh 9 mới

kiểm tra 1 tiết anh 9 mới

Thời gian đăng: 14/12/2018

lượt xem: 45 | lượt tải:18

Lịch sinh hoạt chuyên môn tổ Sinh-hóa-NN năm học 2

Lịch sinh hoạt chuyên môn tổ Sinh-hóa-NN năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 14/12/2018

lượt xem: 43 | lượt tải:19

Kế hoạch trường học công viên

Kế hoạch trường học công viên

Thời gian đăng: 04/12/2018

lượt xem: 44 | lượt tải:11
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây