Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm học 14-15

Thứ bảy - 13/09/2014 03:22

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm học 14-15

Số: 551/CV-PGDĐT V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015

UBND HUYỆN HỮU LŨNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
Số: 551/CV-PGDĐT
V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 
 Hữu Lũng, ngày 12 tháng 9 năm 2014
 
Kính gửi: - Các trường MN, TH, THCS,
- Các trường PTDTBT TH, THCS trong huyện
 
Căn cứ Công văn số 1907/SGDĐT-KHTC ngày 11/9/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015.
Căn cứ Chỉ thị số 3008/CT-BGDĐT ngày 18/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014-2015;
- Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 03/9/2014 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo năm học 2014-2015.
- Quyết định 872/QĐ-UBND ngày 13/6/2014 của UBND tỉnh về kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015, với các nội dung sau:
I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2013-2014 (trình bày ngắng gọn dẫn chứng bằng số liệu cụ thể)
          1. Thực trạng phát triển giáo dục
          - Tình hình mạng lưới trường, lớp học
          - Quy mô học sinh
- Tỷ lệ học sinh đi học so với dân số trong độ tuổi mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.
- Duy trì sĩ số học sinh, nguyên nhân học sinh bỏ học.
          - Cơ cấu: Tổng số cán bộ, giáo viên nhà trường tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn, trên chuẩn, tỷ lệ giáo viên/lớp.
          - Chất lượng giáo dục ở các cấp học; các trường PTDTNT, PTDTBT
- Công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS.
- Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
- Đổi mới dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân.
- Công tác kiểm định chất lượng giáo dục.
          - Tình hình phát triển giáo dục dân tộc, giáo dục vùng khó khăn.
          - Tình hình phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
          - Tình hình thực hiện các chính sách đối với học sinh, (miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ học sinh bán trú…); chính sách đối với giáo viên (phụ cấp đặc thù).
- Tình hình thực hiện công khai theo thông tư 09/2009/TT-BGDĐT     
ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Kết quả đạt được, khó khăn tồn tại
2.1. Kết quả: Một số kết quả đạt được trong năm học, có so sánh với chỉ tiêu đăng ký đầu năm nêu trong Kế hoạch 2013 -2014 như:
- Phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi; xây dựng trường chuẩn quốc gia
- Chất lượng giáo dục các cấp học; bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém.
- Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, xếp loại công chức, viên chức; tỷ lệ giáo viên giỏi so với năm học trước.
2.2. Khó khăn, tồn tại
2.3. Nguyên nhân
II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014-2015
          1. Căn cứ xây dựng kế hoạch
          - Các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giáo dục và đào tạo; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2014-2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
          - Các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện về giáo dục và đào tạo giai đoạn 2010-2015; Chỉ thị, Kế hoạch năm học 20114-2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 của các phòng chuyên môn.
          - Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị và kết quả đạt trong năm học 2013-2014.
          2. Nội dung kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015
2.1 Mục tiêu
2.2. Nhiệm vụ trọng tâm
Nêu các mục tiêu chủ yếu và nhiệm vụ trọng tâm.
          - Mạng lưới trường, lớp; quy mô học sinh, tuyển mới đầu cấp, duy trí sĩ số.
          - Chất lượng giáo dục ở các cấp học, giáo dục dân tộc, giáo dục vùng khó khăn, rà soát theo chỉ tiêu các đề án phát triển giáo dục, cam kết chất lượng của các cơ sở giáo dục.
- Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
- Phổ cập giáo dục - xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS.
- Đổi mới dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân.
- Thực hiện chế độ ưu đãi  đối với học sinh, diện chính sách xã hội.
- Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.
          2.3. Chỉ tiêu
- Xác định các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch trên từng nội dung cấp học (theo các biểu gửi kèm Công văn này trên email của đơn vị)
          - Các chỉ tiêu thi đua
          3. Đề xuất các biện pháp, giải pháp.
          Để tổ chức thực hiện kế hoạch năm học 2014-2015 đạt kết quả, cần xây dựng các biện pháp, giải pháp triển khai thật cụ thể; có sự phân công, phân cấp trách nhiệm rõ ràng để làm cơ sở cho việc kiểm tra, giám sát và đánh giá; cần tập trung vào các nhóm biện pháp, giải pháp sau:
          - Biện pháp, giải pháp đặc thù, phù hợp với thực tế của địa phương để bảo đảm chỉ tiêu về số lượng và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.
          - Bảo đảm huy động đủ, duy trì, phát triển và sử dụng có hiệu quả các điều kiện cân đối cho thực hiện kế hoạch: đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; cơ sở vật chất; các nguồn lực tài chính…
          - Bảo đảm các chính sách phát triển giáo dục, đào tạo của Nhà nước.
          - Biện pháp quản lý (tổ chức, chỉ đạo, điều hành và kiểm tra, giám sát việc thực hiện), bảo đảm xã hội hoá trong phát triển giáo dục.
          4. Kế hoạch trọng tâm tháng
          5. Phân công nhiệm vụ
III. DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014-2015
          Phần kế hoạch các biểu mẫu (kèm theo công văn này) và cam kết chất lượng đóng thành tập, gửi trực tiếp tại buổi trao đổi kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015.
          Khi đi duyệt các đơn vị in Kế hoạch thành 06 bộ, biểu mẫu lưu trên USB điều chỉnh số liệu và nhập máy ngay tại Phòng Giáo dục sau khi duyệt.
Phòng Giáo dục và Đào tạo duyệt kế hoạch các đơn vị trường từ ngày 22/9/2014 (lịch cụ thể kèm theo).
          Lưu ý:
  • Các đơn vị trường xây dựng kế hoạch trình bày ngắn gọn, xúc tích, có dẫn chứng cụ thể.
  • Đối với các trường THCS, PTDTBT THCS xây dựng kế hoạch theo khung kế hoạch của cấp THCS.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Phòng;
- Lưu VT.
TRƯỞNG PHÒNG
 
(đã ký)
 
 
Trần Quốc An
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LỊCH DUYỆT HỒ SƠ TRƯỜNG CẤP MẦM NON
(Theo CV:551/ CV-PGDĐT ngày 12/9/2014)
 
STT Đơn vị Ngày duyệt Thời gian
1 MN Cai Kinh Ngày 22/9/2014 7h30’
2 MN Đô Lương 8h15’
3 MN Đồng Tân 9h00’
4 MN_TH Đồng Tiến 9h45’
5 MN Hồ Sơn 10h30’
6 MN Hòa Bình 13h30’
7 MN Hòa Lạc 14h15’
8 MN Hòa Sơn 15h00’
9 MN Hòa Thắng 15h45’
10 MN Hữu Liên 16h30’
11 MN Lâm Trường Ngày 23/9/2014 7h30’
12 MN Liên Cơ 8h15’
13 MN Minh Hòa 9h00’
14 MN Minh Sơn 9h45’
15 MN Minh Tiến 10h30’
16 MN Nhật Tiến 13h30’
17 MN Quyết Thắng 14h15’
18 MN Sơn Hà 15h00’
19 MN_TH Tân Lập 15h45’
20 MN Tân Thành 16h30’
21 MN_TH Thanh Sơn Ngày 24/9/2014 7h30’
22 MN Thiện Kỵ 8h15’
23 MN Vân Nham 9h00’
24 MN Vĩnh Thịnh 9h45’
25 MN Yên Bình 10h30’
26 MN_TH Yên Sơn 14h00’
27 MN Yên Thịnh 14h45’
28 MN Yên Vượng 15h15’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LỊCH DUYỆT HỒ SƠ TRƯỜNG CẤP TIỂU HỌC
(Theo CV:551/ CV-PGDĐT ngày 12/9/2014)
 
STT Đơn vị Ngày duyệt Thời gian
1 TH 1 Hòa Thắng Ngày 22/9/2014 7h30’
2 TH 1 Minh Sơn 8h15’
3 TH 1 Thị Trấn 9h00’
4 TH 2 Hòa Thắng 9h45’
5 TH 2 Minh Sơn 10h30’
6 TH 2 Thị Trấn 13h30’
7 TH Cai Kinh 14h15’
8 TH Đô Lương 15h00’
9 TH Đồng Tân 15h45’
10 TH Đồng Tiến 16h30’
11 TH Hồ Sơn Ngày 23/9/2014 7h30’
12 TH Hòa Bình 8h15’
13 TH Hòa Lạc 9h00’
14 TH Hòa Sơn 9h45’
15 TH Hữu Liên 10h30’
16 TH Minh Hòa 13h30’
17 TH Minh Tiến 14h15’
18 TH Nhật Tiến 15h00’
19 TH Quyết Thắng 15h45’
20 TH Sơn Hà 16h30’
21 TH Tân Lập Ngày 24/9/2014 7h30’
22 TH Tân Thành 8h15’
23 TH Thanh Sơn 9h00’
24 TH Thiện Kỵ 9h45’
25 TH Vân Nham 10h30’
26 TH Yên Bình 14h00’
27 TH Yên Sơn 14h45’
28 TH Yên Thịnh 15h15’
29 TH Yên Vượng 16h00’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LỊCH DUYỆT HỒ SƠ TRƯỜNG CẤP THCS
(Theo CV:551/ CV-PGDĐT ngày 12/9/2014)
 
STT Đơn vị Ngày duyệt Thời gian
1 THCS 1 Hòa Thắng Ngày 22/9/2014 7h30’
2 THCS 2 Hòa Thắng 8h15’
3 THCS Cai Kinh 9h00’
4 THCS Đô Lương 9h45’
5 THCS Đồng Tân 10h30’
6 THCS Đồng Tiến 13h30’
7 THCS Hồ Sơn 14h15’
8 THCS Hòa Bình 15h00’
9 THCS Hòa Lạc 15h45’
10 THCS Hòa Sơn 16h30’
11 THCS Hữu Liên Ngày 23/9/2014 7h30’
12 THCS Minh Hòa 8h15’
13 THCS Minh Sơn 9h00’
14 THCS Minh Tiến 9h45’
15 THCS Nhật Tiến 10h30’
16 THCS Quyết Thắng 13h30’
17 THCS Sơn Hà 14h15’
18 THCS Tân Lập 15h00’
19 THCS Tân Thành 15h45’
20 THCS Thanh Sơn 16h30’
21 THCS Thị Trấn Ngày 24/9/2014 7h30’
22 THCS Thiện Kỵ 8h15’
23 THCS Vân Nham 9h00’
24 THCS Yên Bình 9h45’
25 THCS Yên Sơn 10h30’
26 THCS Yên Thịnh 14h00’
27 THCS Yên Vượng 14h45’
 
 

Tác giả bài viết: Trần Quốc An

Nguồn tin: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

giao án

Đê cương ôn tập học kì 1 văn 8 ngoài PPCT

Thời gian đăng: 22/01/2019

lượt xem: 10 | lượt tải:0

giao an

DE THI HOC KI 2 SU 7

Thời gian đăng: 22/01/2019

lượt xem: 12 | lượt tải:0

Thông tư 01 về thể thức trình bày văn bản

Thông tư 01 về thể thức trình bày văn bản

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 16 | lượt tải:10

Giáo án Kĩ năng sống 6. Chủ đề TỰ NHẬN THỨC

Giáo án Kĩ năng sống 6. Chủ đề TỰ NHẬN THỨC

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 13 | lượt tải:0

Giáo án KĨ NĂNG SỐNG LỚP 6- CHỦ ĐỀ QUẢN LÍ THỜI GI

Giáo án KĨ NĂNG SỐNG LỚP 6- CHỦ ĐỀ QUẢN LÍ THỜI GIAN

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 14 | lượt tải:0

Thông tư 58 - Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh

Thông tư 58 - Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 16 | lượt tải:5

Thông tư 18 về kiểm định chất lượng giáo dục

Thông tư 18 về kiểm định chất lượng giáo dục

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 30 | lượt tải:16

kiểm tra 1 tiết anh 9 mới

kiểm tra 1 tiết anh 9 mới

Thời gian đăng: 14/12/2018

lượt xem: 45 | lượt tải:18

Lịch sinh hoạt chuyên môn tổ Sinh-hóa-NN năm học 2

Lịch sinh hoạt chuyên môn tổ Sinh-hóa-NN năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 14/12/2018

lượt xem: 43 | lượt tải:19

Kế hoạch trường học công viên

Kế hoạch trường học công viên

Thời gian đăng: 04/12/2018

lượt xem: 44 | lượt tải:11
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây