Tài liệu hương dẫn sử dụng trang web clc trung tâm học tập cộng đồng

Thứ hai - 28/04/2014 22:57

Tài liệu hương dẫn sử dụng trang web clc trung tâm học tập cộng đồng

Tài liệu trung tâm học tập cộng đồng
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
MOET
HIỆP HỘI VÌ GIÁO DỤC CHO MỌI NGƯỜI
VCEFA
HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM
VEPA
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNGMỤC LỤC
MỞ ĐẦU................................................................................................................................ 1
QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG ........................................................................ 2
HỆ THỐNG CLC-MIS ............................................................................................................ 3
PHẦN I. ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG .................................................................................... 3
1. Tài khoản đăng nhập .................................................................................................. 3
2. Đăng nhập hệ thống ................................................................................................... 3
3. Xem thông tin của một TTHTCĐ................................................................................. 6
PHẦN II. CẬP NHẬT NHẬT THÔNG TIN ........................................................................... 7
A. HỆ THỐNG WEBSITE ................................................................................................ 7
1. Quản lý tin bài............................................................................................................. 7
- Thêm bài viết mới: ........................................................................................................ 7
- Upload hình ảnh lên hệ thống: .................................................................................. 9
- Chèn hình ảnh vào bài viết:..................................................................................... 11
- Sửa, Xóa bài viết: ....................................................................................................... 12
2. Quán lý thư viện ảnh.................................................................................................... 13
3. Quản lý thư viện tài liệu................................................................................................ 14
B. HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁC TTHTCĐ (CLC-MIS) ........................................................ 15
1. Thông tin chung............................................................................................................ 16
- Thay đổi thông tin chung ............................................................................................ 17
- Thành viên của Ban quản lý ....................................................................................... 17
- Dân số và số người mù chữ: ...................................................................................... 18
2. Chương trình học tập ................................................................................................... 18
- Thêm một chương trình học tập ................................................................................. 19
- Sửa chương trình học tập........................................................................................... 20
+ Sửa thông tin của chương trình: ............................................................................ 20
+ Giáo viên giảng dạy cho chương trình: .................................................................. 20
+ Tài liệu học tập:...................................................................................................... 21
+ Khi phí đào tạo: ...................................................................................................... 21
+ Thông tin đầy đủ của một chương trình học tập..................................................... 22
3. Hồ sơ giáo viên ............................................................................................................ 22
- Thêm hồ sơ giáo viên................................................................................................. 23
- Sửa thông tin giáo viên............................................................................................... 23
4. Cơ sở vật chất.............................................................................................................. 23
5. In báo cáo .................................................................................................................... 25
- Thông tin chung.......................................................................................................... 26
- Chương trình học tập ................................................................................................. 27
- Mẫu đăng ký học viên................................................................................................. 28
- Hồ sơ giáo viên .......................................................................................................... 29
- Cơ sở vật chất ............................................................................................................ 30
- Mẫu đánh giá chương trình ........................................................................................ 31
- Tổng hợp chương trình học tập.................................................................................. 32
- Báo cáo tài chính........................................................................................................ 33
PHỤ LỤC............................................................................................................................. 34
Mẫu A: Thông tin chung ................................................................................................... 34
Mẫu B: Báo cáo chương trình học tập.............................................................................. 34
Mẫu C: Mẫu đăng ký học viên .......................................................................................... 34
Mẫu D: Hồ sơ giảng viên.................................................................................................. 34
Mẫu E: Bảng kê cơ sở vật chất ........................................................................................ 34
Mẫu G: Mẫu đánh giá chương trình ................................................................................. 34Tài liệu hướng dẫn sử dụng Thệ thống CLC-MIS
1
www.clc-mis.edu.vn
Tác giả: Trần Quang Tùng – ĐT: 0988080788
MỞ ĐẦU
Từ năm 2003, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bắt đầu các hoạt động phát triển các Trung tâm học
tập cộng đồng (TTHTCĐ). Việc ban hành các chính sách và quy định phù hợp trong những năm 2005
và 2006 đã tạo ra sự chủ động và động lực lớn ở cấp tỉnh và cập địa phương trong việc thành lập các
TTHTCĐ.
Với sự phát triển nhanh chóng của mạng lưới các TTHTCĐ, việc quản lý, điều phối và tổ chức
hỗ trợ cho các TTHTCĐ cần được quan tâm để giúp cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản
lư giáo dục ở tất cả các cấp có thể đánh giá hiệu quả, hiệu suất và những tác động của TTHTCĐ; từ đó
thực hiện tốt hoạt động lập kế hoạch và huy động các hỗ trợ thích hợp để mở rộng vai tṛò của các
TTHTCĐ như một kênh quan trọng hỗ trợ học tập suốt đời và giúp đạt được chính sách của Chính phủ
về xây dựng xã hội học tập và xây dựng nền kinh tế tri thức của Việt Nam.
Việc sử dụng công nghệ web trong việc truyền thông và quản lý các TTHTCĐ giúp tăng cường
thêm hoạt động ứng dụng CNTT trong giáo dục và quản lý giáo dục của các TTHTCĐ nhằm hiện đại
hóa việc thu thập và sử dụng thông tin phục vụ cho quản lý các TTHTCĐ, chuẩn hóa dữ liệu báo cáo,
xử lý và phổ biến các thông tin về TTHTCĐ; bổ sung và hoàn thiện các chỉ số về TTHTCĐ để hỗ trợ việc
lập chính sách, lập kế hoạch, quản lý và đánh giá. Ngoài ra, hệ thống còn tạo nên một môi trường
hoạt động chung phục vụ cho việc chia sẻ và trao đổi thông tin, học tập kinh nghiệm lẫn nhau gữa các
TTHTCĐ dù ở khoảng cách xa về địa lý.Tài liệu hướng dẫn sử dụng Thệ thống CLC-MIS
2
www.clc-mis.edu.vn
Tác giả: Trần Quang Tùng – ĐT: 0988080788
QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG
Tổng hợp thông tin hoạt động của TTHTCĐ
(Theo mẫu A, B, C, D, E, G – Phụ lục)
Đăng nhập hệ thống
(Đăng nhập bằng tài khoản đã được cấp)
Hệ thống kiểm tra
thông tin đăng nhập
CẬP NHẬT THÔNG TIN
A. Hệ thống Website:
1. Quản lý Tài khoản: Thay đổi và bổ sung thông tin tài khoản đăng nhâp
2. Quản lý Tin bài: Cập nhật, sửa, xóa các tin bài về hoạt động của TTHTCĐ
3. Quản lý Hình ảnh: Cập nhật, sửa, xóa các hình ảnh hoạt động của TTHTCĐ
4. Quản lý Tài liệu: Cập nhật, sửa, xóa các tài liệu, học liệu của TTHTCĐ
B. Hệ thống quản lý CLC-MIS
1. Thông tin chung: Thôn tin chung về TTHTCĐ. - Mẫu báo cáo A
2. Chương trình học tập: Các chương trình học tập, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ,
nhận dân … trên địa bàn của TTHTCĐ bao gồm cả các chương trình trong kế hoạch và các chương
trình đã thực hiện. - Mẫu báo cáo B
3. Hồ sơ giảng viên: Bao gồm cả giảng viên của TTHTCĐ và giảng viên mời giảng, báo các viên của
cấp trên hoặc các đơn vị khác - Mẫu báo cáo D
4. Cơ sở vật chất: Liệt kê cơ sở vật chất của TTHTCĐ bao gồm tài sản cố đinh, phòng học, trang
thiết bị học tập …… - Mẫu báo cáo E
Ghi chú: Tại phụ lục 1 có mẫu báo cáo C là mẫu cho học viên đăng ký tham gia chương trình, mẫu
báo cáo G là mẫu lấy ý kiến học viên khi kết thúc chương trình học tập, đào tạo, bồi dưỡng ….v.v.Tài liệu hướng dẫn sử dụng Thệ thống CLC-MIS
3
www.clc-mis.edu.vn
Tác giả: Trần Quang Tùng – ĐT: 0988080788
HỆ THỐNG CLC-MIS
PHẦN I. ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG
1. Tài khoản đăng nhập
Tài khoản đăng nhập hệ thống được phân cấp theo nhiều mức, mỗi tài khoản đều có quyền
cập nhật thông tin trong phạm vi quản lý của mình như: Đăng bài, hình ảnh hoạt động, tài liệu hướng
dẫn, tài liệu học tập, thông tin và quản lý các hoạt động về TTHTCĐ trong phạm vi của tài khoản; cụ
thể như sau:
- Tài khoản quản trị: Thuộc Vụ Giáo dục Thường xuyên quản lý, tài khoản này có toàn quyền
quản lý hệ thống.
- Tài khoản cấp tỉnh: Thuộc các tỉnh / thành phố quản lý, tài khoản này ngoài quyền cập nhật
thông tin của mình còn có quyền quản lý, cấp phát, thêm mới, sửa hoặc xóa các tài khoản
cấp dưới (huyện, xã phường).
- Tài khoản cấp huyện: Thuộc huyện / thị xã trực thuộc tỉnh quản lý, tài khoản này ngoài
quyền cập nhật thông tin của mình còn có quyền quản lý, cấp phát, thêm mới, sửa hoặc
xóa các tài khoản cấp dưới (xã phường).
- Tài khoản cấp xã phường (TTHTCĐ): Đây là tài khoản của mỗi TTHTCĐ, có quyền đăng tải
tin bài, tài liệu, hình ảnh, các hoạt động của TTHTCĐ, thông tin về TTHTCĐ, cơ sở vật chất,
thông tin về giáo viên và báo cáo viên giảng dạy tại các chương trình tập huấn …
Hiện nay trên hệ thống đã tích hợp tài khoản cho 63 tỉnh / thành phố, 693 quận / huyện,
11141 xã phương (TTHTCĐ), tên truy cập của tất cả các tài khoản được đạt theo quy tắc là tên viết
liền và không có dấu của các đơn vị. Tuy nhiên có một số TTHTCĐ có trùng tên đăng nhập vì cùng tên
xã phường nhưng khác huyện và khác tỉnh nhau, vì vậy đề nghị các đơn vị này nếu không đăng nhập
được đúng TTHTCĐ của mình hãy liên hệ với cấp trên trực tiếp hoặc liên hệ với ban quản trị để được
cập nhật lại tài khoản.
2. Đăng nhập hệ thống
Để đăng nhập vào hệ thống CLC-MIS lần lượt thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Truy cập vào hệ thống: http://www.clc-mis.edu.vn
Bước 2: Chọn mục trên thanh menu ngang bên dưới hình ảnh banner
Tài khoản đăng nhập theo quy ước tại mục 1 với mật khẩu mặc định là 123456.
Vú dụ: - Tài khoản của tỉnh Vĩnh Phúc Tên tài khoản: VinhPhuc
- Tài khoản của Huyện Lập Thạch Tên tài khoản: HuyenLapThach
- Tài khoản của Xã Vân Trục Tên tài khoản: XaVanTrucTài liệu hướng dẫn sử dụng Thệ thống CLC-MIS
4
www.clc-mis.edu.vn
Tác giả: Trần Quang Tùng – ĐT: 0988080788Tài liệu hướng dẫn sử dụng Thệ thống CLC-MIS
5
www.clc-mis.edu.vn
Tác giả: Trần Quang Tùng – ĐT: 0988080788
Ví dụ: Đăng nhập với tài khoản của Xã Vân
Trục, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc:
Tên tài khoản: xavantruc
Mật khẩu: 123456
- Lưu thông tin đăng nhập để lưu lại thông tin
tài khoản đăng nhập và mật khẩu đăng nhập
trong trình duyệt.
- Quên mật khẩu: Trong trường hợp ta không
nhớ mật khẩu thì có thể chọn mục này rồi điền
địa chỉ email của tài khoản (email này phải được cập nhật và lưu trữ trong hệ thống), hệ thống sẽ tự
động gửi thông tin đăng nhập vào hòm thư này. Chính vì vậy sau khi đăng nhập thành công ở lần
đăng nhập đầu tiên hãy vào thay đổi thông tin tài khoản của mình:
Bước 1: Chọn: Xin chào: Xã Vân Trục
Bước 2: Chọn nút Sửa thông tin
Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin tài khoản (Điện thoại, Email, Mật khẩu)
Bước 4: Chọn nút Chấp nhận để lưu lại thông tin
Các nút chức năng sau khi đăng nhập thành công:Tài liệu hướng dẫn sử dụng Thệ thống CLC-MIS
6
www.clc-mis.edu.vn
Tác giả: Trần Quang Tùng – ĐT: 0988080788
3. Xem thông tin của một TTHTCĐ
Chọn trung tâm cần xem lần lượt theo thứ tự duyệt cây bên trái, đối với TTHTCĐ đúng với tài
khoản đăng nhập thì có quyền được xem, sửa, xóa, thêm mới ..v.v. còn các TTHTCĐ khác khách truy
cập chỉ có thể được xem thông tin và không có quyền trên.
Biểu tượng của TTHTCĐ các cấp:
Cấp tỉnh / thành phố Cấp huyện / thị trấn Cấp xã phương (TTHTCĐ)Tài liệu hướng dẫn sử dụng Thệ thống CLC-MIS
7
www.clc-mis.edu.vn
Tác giả: Trần Quang Tùng – ĐT: 0988080788
PHẦN II. CẬP NHẬT NHẬT THÔNG TIN
A. HỆ THỐNG WEBSITE
Ghi chú: Tin bài sau, hình ảnh, tài liệu của các trung tâm khi đăng thành công sẽ không được đăng
ngay trên hệ thống mà chỉ có trong danh sách của trung tâm, sau khi ban quản trị kiểm duyệt nội
dung bài viết và chấp nhận thì bài viết của trung tâm mới được hiển trị trên website, số lượng các bài
đẵ đăng nhưng chưa được chấp nhận được hiển thị trên trang chủ để ban quản trị theo dõi và kiểm
duyệt:
1. Quản lý tin bài
Từ trang quản lý thông tin của TTHTCĐ chọn nút Tin bài để đăng bài, sửa bài hoặc xóa các bài
viết của trung tâm. Danh sách tin bài được hiển thị theo từng nhóm tin
- Thêm bài viết mới: Để thêm bài viết mới chọn nút “Thêm mới” bên phải mục tin; một tin
bài sẽ được hiển thị dưới hai trang thái:
+ Hiển thị trên trang chủ hoặc trong nhóm tin thì tin bài sẽ hiển thị dưới dạng thu gọn bao
gồm: một hình ảnh đặc trung của bài viết, tên bài viết, nội dung tóm tắt của bài viết (nội dung tóm tắt
là thông tin tóm tắt nhất của toàn bộ bài viết, khoảng 2 – 3 dòng văn bản).
+ Hiển thị chi tiết tin bài: ngoài nội dung được hiển thị như trên thì nội dung chi tiết sẽ hiển
thị thêm phần nội dung chi tiết bài viết, tác giả hoặc nguồn tin, thời gian đăng tin.
Vậy để đăng tin bài mới ta cần chuyển bị nội dung như sau:
+ Hình ảnh: Gồm cả hình ảnh đặc trưng cho bài viết và hình ảnh của nội dung bài
+ Tên bài: Thể hiện tên tổng quát nhất của bài viết.
+ Nội dung tóm tắt: Tóm tắt toàn bộ bài viết, khoảng 2 – 3 dòng văn bản.Tài liệu hướng dẫn sử dụng Thệ thống CLC-MIS
8
www.clc-mis.edu.vn
Tác giả: Trần Quang Tùng – ĐT: 0988080788
+ Nội dung chi tiết: Toàn bộ nội dung của bài viết bao gồm cả hình ảnh minh họa.
+ Nguồn tin: Nếu là bài viết do tác giả tự biên soạn thì để tên tác giả, bài viết được trích dẫn
từ các nguồn khác thì phải ghi rõ nguồn tin của bài.
Phần nội dung chi tiết được tích hợp công cụ soạn thảo trên web giúp người quản trị có thể
cập nhật và định dạng văn bản như phần mềm Ms-Word, để chèn hình ảnh vào nội dung của bài viết
ta cần thực hiện 2 bước sau:
Bước 1: Upload hình ảnh từ máy tính cá nhân lên hệ thống (Web Hosting)
Bước 2: Chọn vị trí cần chèn trong phần nội dung chi tiết, chọn hình ảnh cần chèn (hình mới
được upload) vào vị trí đã được chọn.Tài liệu hướng dẫn sử dụng Thệ thống CLC-MIS
9
www.clc-mis.edu.vn
Tác giả: Trần Quang Tùng – ĐT: 0988080788
- Upload hình ảnh lên hệ thống: Đặt con trỏ soạn thảo tại vị trí muốn chèn, chọn biểu tượng
hình ảnh (Images) trên công cụ soạn thảo:
Xuất hiện cửa sổ sau: chọn nút
Ghi chú: Trường hợp ta có địa chỉ hình ảnh từ một trang web khác tha không cần phải upload lên
hosting mà gõ trực tiếp địa chỉ vào ô URL để giảm tải dung lượng cho hosting.Tài liệu hướng dẫn sử dụng Thệ thống CLC-MIS
10
www.clc-mis.edu.vn
Tác giả: Trần Quang Tùng – ĐT: 0988080788
Xuất hiện cửa sổ quản lý các hình ảnh trên hosting như sau:
Chọn nút “Tải lên” để chọn file hình ảnh trên máy tính cá nhân
Chọn hình ảnh muốn upload lên hosting rồi chọn nút Open, hệ thống sẽ tự động upload hình
ảnh được chọn lên hosting.
Ghi chú: Để chọn nhiều hình ảnh liên tiếp nhau ta chọn hình ảnh đầu tiên, giữ phím Shift rồi chọn hình
ảnh cuối cùng; để chọn nhiều hình ảnh không liên tiếp nhau ta giữ phím Ctrl rồi lần lượt chọn từng
hình ảnh.
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Thệ thống CLC-MIS
10
www.clc-mis.edu.vn
Tác giả: Trần Quang Tùng – ĐT: 0988080788
Xuất hiện cửa sổ quản lý các hình ảnh trên hosting như sau:
Chọn nút “Tải lên” để chọn file hình ảnh trên máy tính cá nhân
Chọn hình ảnh muốn upload lên hosting rồi chọn nút Open, hệ thống sẽ tự động upload hình
ảnh được chọn lên hosting.
Ghi chú: Để chọn nhiều hình ảnh liên tiếp nhau ta chọn hình ảnh đầu tiên, giữ phím Shift rồi chọn hình
ảnh cuối cùng; để chọn nhiều hình ảnh không liên tiếp nhau ta giữ phím Ctrl rồi lần lượt chọn từng
hình ảnh.
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Thệ thống CLC-MIS
10
www.clc-mis.edu.vn
Tác giả: Trần Quang Tùng – ĐT: 0988080788
Xuất hiện cửa sổ quản lý các hình ảnh trên hosting như sau:
Chọn nút “Tải lên” để chọn file hình ảnh trên máy tính cá nhân
Chọn hình ảnh muốn upload lên hosting rồi chọn nút Open, hệ thống sẽ tự động upload hình
ảnh được chọn lên hosting.
Ghi chú: Để chọn nhiều hình ảnh liên tiếp nhau ta chọn hình ảnh đầu tiên, giữ phím Shift rồi chọn hình
ảnh cuối cùng; để chọn nhiều hình ảnh không liên tiếp nhau ta giữ phím Ctrl rồi lần lượt chọn từng
hình ảnh.Tài liệu hướng dẫn sử dụng Thệ thống CLC-MIS
11
www.clc-mis.edu.vn
Tác giả: Trần Quang Tùng – ĐT: 0988080788
- Chèn hình ảnh vào bài viết: Để chèn hình ảnh vào bài viết, từ cửa sổ quản lý hình ảnh ta click
đúp chuột lên hình ảnh cần chèn (nhắp nút trái chuột 2 lần).
Xuất hiện cửa sổ dưới đây, chọn nút “Đồng ý” để chèn hình ảnh vào bài viết.
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Thệ thống CLC-MIS
11
www.clc-mis.edu.vn
Tác giả: Trần Quang Tùng – ĐT: 0988080788
- Chèn hình ảnh vào bài viết: Để chèn hình ảnh vào bài viết, từ cửa sổ quản lý hình ảnh ta click
đúp chuột lên hình ảnh cần chèn (nhắp nút trái chuột 2 lần).
Xuất hiện cửa sổ dưới đây, chọn nút “Đồng ý” để chèn hình ảnh vào bài viết.
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Thệ thống CLC-MIS
11
www.clc-mis.edu.vn
Tác giả: Trần Quang Tùng – ĐT: 0988080788
- Chèn hình ảnh vào bài viết: Để chèn hình ảnh vào bài viết, từ cửa sổ quản lý hình ảnh ta click
đúp chuột lên hình ảnh cần chèn (nhắp nút trái chuột 2 lần).
Xuất hiện cửa sổ dưới đây, chọn nút “Đồng ý” để chèn hình ảnh vào bài viết.Tài liệu hướng dẫn sử dụng Thệ thống CLC-MIS
12
www.clc-mis.edu.vn
Tác giả: Trần Quang Tùng – ĐT: 0988080788
- Sửa, Xóa bài viết: Từ danh sách bài viết chọn mục sửa hoặc mục xóa tùy theo hành động
muốn thực hiện, sửa bài viết ta thực hiện tương tự như tạo một bài viết mới.Tài liệu hướng dẫn sử dụng Thệ thống CLC-MIS
13
www.clc-mis.edu.vn
Tác giả: Trần Quang Tùng – ĐT: 0988080788
2. Quán lý thư viện ảnh
Thư viện ảnh lư trữ hình ảnh về hoạt động của TTHTCĐ nhằm giới thiệu quảng bá về trung tâm
mình và là bằng chứng xác thực cho các hoạt động đã thực hiện của trung tâm.
Từ trang quản lý thông tin của TTHTCĐ chọn nút Hình ảnh vào trang quản lý hình ảnh.
Trang quản lý hình ảnh
Hình ảnh được hiển thị trên web:
Chỉ hiển thị
khi sửa, để
đổi file hình
ảnh khác
Phóng toTài liệu hướng dẫn sử dụng Thệ thống CLC-MIS
14
www.clc-mis.edu.vn
Tác giả: Trần Quang Tùng – ĐT: 0988080788
3. Quản lý thư viện tài liệu
Thư viện tài liệu là nơi lưu trữ các tài liệu, học liệu, văn bản mẫu, văn bản hướng dẫn giúp các
TTHTCĐ chia sẻ lẫn nhau các nguồn học liệu, đây cũng là một minh chứng cho nguồn học liệu đã
được các TTHTCĐ sử dụng trong các chương trình học tập bồi dưỡng.
Từ trang quản lý thông tin của TTHTCĐ chọn nút Hình ảnh vào trang quản lý hình ảnh.
Trang quản lý hình ảnhTài liệu hướng dẫn sử dụng Thệ thống CLC-MIS
15
www.clc-mis.edu.vn
Tác giả: Trần Quang Tùng – ĐT: 0988080788
Thư viện tài liệu được hiển thị trên website:
- Để hiển thị tài liệu theo phân mục chọn
- Danh sách tài liệu của phân mục sẽ được hiển thị thành danh sách
- Để tải tài liệu về máy tính cá nhân ta nhắp chuột chọn vào biểu tượng của loại tài liệu
B. HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁC TTHTCĐ (CLC-MIS)
Để truy cập hệ thống quản lý các TTHTCĐ có thể chọn mục CLC-MIS trên menu ngang của trang
web; ngay sau khi đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản của các TTHTCĐ hệ thống sẽ tự động
chuyển đến trang quản lý TTHTCĐ hoặc truy cập theo địa chỉ http://clc-mis.edu.vn/CLC/Default.aspx
sau đó duyệt và chọn đến TTHTCĐ mình.
1
2
1
1 2
3
3Tài liệu hướng dẫn sử dụng Thệ thống CLC-MIS
16
www.clc-mis.edu.vn
Tác giả: Trần Quang Tùng – ĐT: 0988080788
1. Thông tin chung
Đây là thông tin chung về TTHTCĐ bao gồm: thông tin chung, thông tin thành viên ban quản lý
trung tâm, số dân trên đại bàn phục vụ của trung tâm, số người mù chữ …v.v. Thông tin cập nhật cho
mục này đươc thu thập theo mẫu báo cáo “Mẫu báo cáo A” (Phụ lục).
Để chỉnh sửa thông tin của từng phần ta chọn nút sửa tại phần đó.
Ghi chú: - Thành viên Ban quản lý trung tâm qua các năm chỉ cần thay đổi khi có sự thay đổi
- Dân số trong phạm vi địa bàn phục vụ và số người mù chữ theo độ tuổi phải cập
nhật sự thay đổi theo từng năm
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Thệ thống CLC-MIS
16
www.clc-mis.edu.vn
Tác giả: Trần Quang Tùng – ĐT: 0988080788
1. Thông tin chung
Đây là thông tin chung về TTHTCĐ bao gồm: thông tin chung, thông tin thành viên ban quản lý
trung tâm, số dân trên đại bàn phục vụ của trung tâm, số người mù chữ …v.v. Thông tin cập nhật cho
mục này đươc thu thập theo mẫu báo cáo “Mẫu báo cáo A” (Phụ lục).
Để chỉnh sửa thông tin của từng phần ta chọn nút sửa tại phần đó.
Ghi chú: - Thành viên Ban quản lý trung tâm qua các năm chỉ cần thay đổi khi có sự thay đổi
- Dân số trong phạm vi địa bàn phục vụ và số người mù chữ theo độ tuổi phải cập
nhật sự thay đổi theo từng năm
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Thệ thống CLC-MIS
16
www.clc-mis.edu.vn
Tác giả: Trần Quang Tùng – ĐT: 0988080788
1. Thông tin chung
Đây là thông tin chung về TTHTCĐ bao gồm: thông tin chung, thông tin thành viên ban quản lý
trung tâm, số dân trên đại bàn phục vụ của trung tâm, số người mù chữ …v.v. Thông tin cập nhật cho
mục này đươc thu thập theo mẫu báo cáo “Mẫu báo cáo A” (Phụ lục).
Để chỉnh sửa thông tin của từng phần ta chọn nút sửa tại phần đó.
Ghi chú: - Thành viên Ban quản lý trung tâm qua các năm chỉ cần thay đổi khi có sự thay đổi
- Dân số trong phạm vi địa bàn phục vụ và số người mù chữ theo độ tuổi phải cập
nhật sự thay đổi theo từng nămTài liệu hướng dẫn sử dụng Thệ thống CLC-MIS
17
www.clc-mis.edu.vn
Tác giả: Trần Quang Tùng – ĐT: 0988080788
- Thay đổi thông tin chung
Ban đầu thông tin chung về trung tâm mới chỉ có mã và tên trung tâm, sau khi đăng nhập lần
đầu tiên cần cập nhật đầy thủ thông tin theo mẫu dưới đây.
- Thành viên của Ban quản lý
Thông tin cá nhân của từng thành viên trong ban quản lý trung tâmTài liệu hướng dẫn sử dụng Thệ thống CLC-MIS
18
www.clc-mis.edu.vn
Tác giả: Trần Quang Tùng – ĐT: 0988080788
- Dân số và số người mù chữ: trong phạm vi địa bàn phục vụ
2. Chương trình học tập
Các chương trình học tập, bồi dưỡng, tập huấn, chuyên đề …v.v. bao gồm cả các chương trình
trong kế hoạch (chưa thực hiện) và các chương trình đã thực hiện phục vụ cho mọi hoạt động trong
địa bàn phục vụ của trung tâm.
- Để thêm thông tin mới cho một chương trình học tập chọn nút
- Để xem thông tin và chỉnh sửa thông tin của một chương trình học tập đã có nhắp chuột chọn lên
tên của chương trình đó.Tài liệu hướng dẫn sử dụng Thệ thống CLC-MIS
19
www.clc-mis.edu.vn
Tác giả: Trần Quang Tùng – ĐT: 0988080788
- Thêm một chương trình học tập
Sau khi chọn nút xuất hiện trang sau, cập nhật đầy đủ thông tin theo mẫu.
Số lượng học viên hoàn thành, nữ hoàn thành, đã thực hiện sẽ không cập nhật nếu chương
trình học tập là trong kế hoạch thực hiện nhưng chưa thực hiện; sau khi thực hiện chương trình mới
vào sửa chương trình và cập nhật thông tin này.
Sau khi nhập đầy đủ thông tin và chọn nút thêm mới hệ thống sẽ qua lại trang danh sách các
chương trình học tập, tiếp theo chọn vào tên của chương trình học tập mới thêm trong danh sách, hệ
thống sẽ mở trang sửa thông tin chương trình học tập để cập nhật thêm các thông tin như: giảng
viên, tài liệu học tập, kính phí đào tạo …v.v.
Chọn vào tên chương trình học tập để chỉnh
sửa và cập nhật các thông tin khác cho
chương trình học tập nàyTài liệu hướng dẫn sử dụng Thệ thống CLC-MIS
20
www.clc-mis.edu.vn
Tác giả: Trần Quang Tùng – ĐT: 0988080788
- Sửa chương trình học tập
Như trên đã nêu, ngay sau khi chương trình đã thực hiện ta mới có đầy đủ số liệu của chương
trình học tập bồi dưỡng, đến đây tiến hành chỉnh sửa và cập nhật bổ sung thông tin cho chương trình
học tập đã thực hiện.
+ Sửa thông tin của chương trình: Cập nhật số lượng học viên hoàn thành, số lượng học viên
nữ hoàn thành, số lượng người là dân tộc thiểu số hoàn thành, chọn mục đã thực hiện.
+ Giáo viên giảng dạy cho chương trình: Giáo viên giảng dạy cho chương trình được lấy từ
nguồn giáo viên của trung tâm (Chức năng: 3. Hồ sơ giáo viên) gồm cả giáo viên của trung tâm và giáo
viên mời giảng.
Nhắp chuột lên để chọn giáo viên giảng dạy cho chương trìnhTài liệu hướng dẫn sử dụng Thệ thống CLC-MIS
21
www.clc-mis.edu.vn
Tác giả: Trần Quang Tùng – ĐT: 0988080788
+ Tài liệu học tập: Tài liệu, học liệu phục vụ chương trình học tập
+ Khi phí đào tạo:
Tài chính thu: Bao gồm cả kinh phí được hỗ trợ từ cấp trên; kinh phí được hỗ trợ từ các tổ
chức, doanh nghiệp; khinh phí do học viên đóng góp …v.v
Tàin cính chi: Bao gồm tất cả các khoản chi cho chương trình học tậpTài liệu hướng dẫn sử dụng Thệ thống CLC-MIS
22
www.clc-mis.edu.vn
Tác giả: Trần Quang Tùng – ĐT: 0988080788
+ Thông tin đầy đủ của một chương trình học tập
3. Hồ sơ giáo viênTài liệu hướng dẫn sử dụng Thệ thống CLC-MIS
23
www.clc-mis.edu.vn
Tác giả: Trần Quang Tùng – ĐT: 0988080788
- Thêm hồ sơ giáo viên
Để thêm hồ sơ giáo viên chọn nút từ danh sách giáo viên rồi nhập đầy đủ thông
thin về giáo viên đó.
Sau khi nhập đầy đủ thông tin nhấn nút hệ thống sẽ thêm thông tin của giáo viên
và tự động quay trở lại danh sách giáo viên.
- Sửa thông tin giáo viên
Từ danh sách giáo viên chọn vào tên giáo viên cần sửa, hệ thống sẽ hiển thị thông tin chi tiết
của giáo viên đã được chọn, nhấp nút để sửa lại thông tin của giáo viên đã chọn.
4. Cơ sở vật chất
Thống kê cơ sở vật chất hiện có của trung tâm bao gồm cả tài sản cố định, đồ nội thất phục vụ
cho hoạt động của trung tâm, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của trung tâm và hoạt động đào
tạo bồi dưỡng ..v.v. Để thêm danh mục cơ sở vật chất chọn nút . Danh mục cơ sở vật
chất được phân làm 3 loại chính:
- Cơ sở hạ tầng: Bao gồm nhà cửa, phòng học, phòng làm việc, nhà xưởng …
- Đồ nội thất: Bao gồm bàn ghế làm việc, điều hòa, quạt điện, tủ tài liệu …
- Trang thiết bị: Bao gồm các thiết bị phục vụ công tác đào tạoTài liệu hướng dẫn sử dụng Thệ thống CLC-MIS
24
www.clc-mis.edu.vn
Tác giả: Trần Quang Tùng – ĐT: 0988080788
- Thêm danh mục cơ sở vật chấtTài liệu hướng dẫn sử dụng Thệ thống CLC-MIS
25
www.clc-mis.edu.vn
Tác giả: Trần Quang Tùng – ĐT: 0988080788
5. In báo cáo
Bao gồm các báo cáo được kết xuất thông tin từ các mẫu báo cáo ở phụ lục và báo cáo tổng
hợp theo năm hành chính.
Để hiển thị nội dung báo cáo nhắp trái chuột chọn mục báo cáo cần hiển thị, để hiển thị báo
cáo của năm nào thì chọn năm làm việc đó:
Để in báo cáo ta cần xuất báo cáo ra dạng Word  hoặc DFP sau đó in ra máy tin, để xuất báo
cáo ra các định dạng file chọn biểu tượng sau đó chọn kiểu định dạng của file cần kết xuất.
Để kết xuất tất cả các trang chọn mục All; kết xuất từ trang n đến trang m ta nhập trang bắt
đầu vào ô F-rom và trang kết thúc vào ô To.
Ví dụ: Kết xuất từ trang 1 đến trang 10
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Thệ thống CLC-MIS
25
www.clc-mis.edu.vn
Tác giả: Trần Quang Tùng – ĐT: 0988080788
5. In báo cáo
Bao gồm các báo cáo được kết xuất thông tin từ các mẫu báo cáo ở phụ lục và báo cáo tổng
hợp theo năm hành chính.
Để hiển thị nội dung báo cáo nhắp trái chuột chọn mục báo cáo cần hiển thị, để hiển thị báo
cáo của năm nào thì chọn năm làm việc đó:
Để in báo cáo ta cần xuất báo cáo ra dạng Word  hoặc DFP sau đó in ra máy tin, để xuất báo
cáo ra các định dạng file chọn biểu tượng sau đó chọn kiểu định dạng của file cần kết xuất.
Để kết xuất tất cả các trang chọn mục All; kết xuất từ trang n đến trang m ta nhập trang bắt
đầu vào ô F-rom và trang kết thúc vào ô To.
Ví dụ: Kết xuất từ trang 1 đến trang 10
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Thệ thống CLC-MIS
25
www.clc-mis.edu.vn
Tác giả: Trần Quang Tùng – ĐT: 0988080788
5. In báo cáo
Bao gồm các báo cáo được kết xuất thông tin từ các mẫu báo cáo ở phụ lục và báo cáo tổng
hợp theo năm hành chính.
Để hiển thị nội dung báo cáo nhắp trái chuột chọn mục báo cáo cần hiển thị, để hiển thị báo
cáo của năm nào thì chọn năm làm việc đó:
Để in báo cáo ta cần xuất báo cáo ra dạng Word  hoặc DFP sau đó in ra máy tin, để xuất báo
cáo ra các định dạng file chọn biểu tượng sau đó chọn kiểu định dạng của file cần kết xuất.
Để kết xuất tất cả các trang chọn mục All; kết xuất từ trang n đến trang m ta nhập trang bắt
đầu vào ô F-rom và trang kết thúc vào ô To.
Ví dụ: Kết xuất từ trang 1 đến trang 10Tài liệu hướng dẫn sử dụng Thệ thống CLC-MIS
26
www.clc-mis.edu.vn
Tác giả: Trần Quang Tùng – ĐT: 0988080788
- Thông tin chungTài liệu hướng dẫn sử dụng Thệ thống CLC-MIS
27
www.clc-mis.edu.vn
Tác giả: Trần Quang Tùng – ĐT: 0988080788
- Chương trình học tậpTài liệu hướng dẫn sử dụng Thệ thống CLC-MIS
28
www.clc-mis.edu.vn
Tác giả: Trần Quang Tùng – ĐT: 0988080788
- Mẫu đăng ký học viênTài liệu hướng dẫn sử dụng Thệ thống CLC-MIS
29
www.clc-mis.edu.vn
Tác giả: Trần Quang Tùng – ĐT: 0988080788
- Hồ sơ giáo viênTài liệu hướng dẫn sử dụng Thệ thống CLC-MIS
30
www.clc-mis.edu.vn
Tác giả: Trần Quang Tùng – ĐT: 0988080788
- Cơ sở vật chấtTài liệu hướng dẫn sử dụng Thệ thống CLC-MIS
31
www.clc-mis.edu.vn
Tác giả: Trần Quang Tùng – ĐT: 0988080788
- Mẫu đánh giá chương trìnhTài liệu hướng dẫn sử dụng Thệ thống CLC-MIS
32
www.clc-mis.edu.vn
Tác giả: Trần Quang Tùng – ĐT: 0988080788
- Tổng hợp chương trình học tậpTài liệu hướng dẫn sử dụng Thệ thống CLC-MIS
33
www.clc-mis.edu.vn
Tác giả: Trần Quang Tùng – ĐT: 0988080788
- Báo cáo tài chínhTài liệu hướng dẫn sử dụng Thệ thống CLC-MIS
34
www.clc-mis.edu.vn
Tác giả: Trần Quang Tùng – ĐT: 0988080788
PHỤ LỤC
Mẫu A: Thông tin chung
Mẫu B: Báo cáo chương trình học tập
Mẫu C: Mẫu đăng ký học viên
Mẫu D: Hồ sơ giảng viên
Mẫu E: Bảng kê cơ sở vật chất
Mẫu G: Mẫu đánh giá chương trìnhTHÔNG TIN CHUNG NĂM 2014
Mã TTHTCĐ
Tên TTHTCĐ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Địa chỉ:
Điện thoại: Email:
Fax: Thành lập: 0
Phạm vi phục vụ:
Địa điểm tổ chức các chương trình học tập - bồi dưỡng:
 Ở trung tâm Ở chùa / nhà thờ / tòa thánh
 Ở trường học Ở trong nhà văn hóa cộng đồng
 Ở các cơ sở thuộc chính quyền địa phương  Trên cánh đồng hoặc trang trại
 Ở các doanh nghiệp, nhà máy, phân xưởng Nơi khác: ......................................................................
Dân số trên địa bàn phục vụ chia theo độ tuổi
<15 15-25 26-45 46-60 60+ Tổng
Nam
Nữ
Tổng
Số người mù chữ trên địa bàn phục vụ chia theo độ tuổi
<15 15-25 26-45 46-60 60+ Tổng
Nam
Nữ
Tổng
Thành viên Ban quản lý TTHTCĐ
TT Hoten Tuổi Phái Chức danh Điện thoại Chức vụ
1
2
3
..
..
..
..
..
..
..
Xã Liên Bão 4/6/2014BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP NĂM
………………………………………………………………………………… Tên TTHTCĐ:
Mã TTHTCĐ
………………
2014
………………………………………………………………………………………………. Tên chương trình:
…………………… Ngày thực hiện:
………………………………………………………………………………………………. Chuyên đề:
………………………………………………………………………………………………. Nơi tổ chức:
………. Số giờ thực hiện:
Số học viên và số lượng hoàn thành chương trình
 Đã thực hiện:
………………………………………………………………………………………………. Đơn vị phối hợp:
Tổng số Tổng số Nữ
Số học viên tham gia Số học viên hoàn thành
Nữ
Số học viên là người dân tộc
Tổng số Nữ
Giáo viên tham gia chương trình
TT Họ và tên Phái Ngày sinh Địa chỉ Điện thoại
1
2
Tài liệu học tập
Nhận xét Số lượng Tên tài liệu TT
1
Kinh phí đào tạo
TT Số tiền Nội dung thu
1
2
Tổng thu
TT Số tiền Nội dung chi
1
2
Tổng chi
4/6/2014MẪU ĐĂNG KÝ HỌC VIÊN
……………………………………………………………………………….. Tên TTHTCĐ:
Mã TTHTCĐ
-------------------
Tên chương trình:
Tên học viên:
Địa chỉ:
Điện thoại: Email:
Giới tính: Nam Nữ Ngày sinh:
Trình độ văn hóa và
kết quả học tập:
Biết đọc, biết viết: Có Không Ngôn ngữ:
Nghề nghiệp:
Nhu cầu học tập:
Các chương trình học
tập hoặc tập huấn đã
tham gia nhưng không
thuộc giáo dục chính
quy:
Nhận xét:
(Bao gồm bất kỳ nhu cầu
đặc biệt nào)
Người đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên)MẪU HỒ SƠ GIẢNG VIÊN
……………………………………………………………………………….. Tên TTHTCĐ: ………………..
Mã TTHTCĐ
Tên học viên:
Địa chỉ:
Điện thoại: Email:
Giới tính: Nam Nữ Ngày sinh:
Tình trạng hôn nhân:
Tiểu sử giáo dục:
(Từ bậc tiểu học đến bậc
cao nhất được học)
Năm Chứng chỉ / văn bằng được cấp
Các chương trình học
tập hoặc tập huấn đã
tham gia nhưng không
thuộc giáo dục chính
quy:
Nhận xét:
(Bao gồm bất kỳ nhu
cầu đặc biệt nào)
Độc thân Kết hôn Ly hôn Góa vợ Góa chồng
Nghề nghiệp: Chuyên môn:
Kinh nghiệm giảng
dạy trước kia:
Năm Tên chương trình Địa điểm Thời lượng
Người khai ký
(Ký, ghi rõ họ tên)BẢNG KÊ CƠ SỞ VẬT CHẤT
Tên TTHTCĐ: …………………………………………………………………………..
1. Cơ sở hạ tầng
TT Tên cơ sở vật chất Số lượng Chất lượng sử dụng
2. Đồ nội thất
TT Tên cơ sở vật chất Số lượng Chất lượng sử dụng
3. Trang thiết bị
TT Tên cơ sở vật chất Số lượng Chất lượng sử dụng
Mã TTHTCĐ
-------------------MẪU ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH
………………………………………………………………………………. Tên TTHTCĐ: ………………
Mã TTHTCĐ
Tên chương trình:
Ngày bắt đầu:
Tên học viên:
1. Bạn biết chương trình này bằng cách nào? Bạn có cảm thấy dễ dàng đăng ký tham gia chương trình
này (xét về lịch tổ chức, thời gian và khoảng cách đi lại)?
Ngày kết thúc:
2. Mục tiêu, nội dung và phương pháp của chương trình này đáp ứng nhu cầu học tập của bạn tới mức
độ nào?
3. Bạn cảm thấy các tiện nghi và học liệu sử dụng cho chương trình này như thế nào? Vui lòng khuyến
nghị để cải thiện
4. Bạn làm việc với các giảng viên hiệu quả tới mức độ nào trong chương trình này?
5. Bạn có thỏa mãn với việc tham dự chương trình này không? Bạn dự kiến sẽ sử dụng những kiến
thức học được ở đây như thế nào?
Người đánh giá
(Không bắt buộc)

Tác giả bài viết: Trần Quang Tùng

Nguồn tin: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

giao án

Đê cương ôn tập học kì 1 văn 8 ngoài PPCT

Thời gian đăng: 22/01/2019

lượt xem: 10 | lượt tải:0

giao an

DE THI HOC KI 2 SU 7

Thời gian đăng: 22/01/2019

lượt xem: 11 | lượt tải:0

Thông tư 01 về thể thức trình bày văn bản

Thông tư 01 về thể thức trình bày văn bản

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 15 | lượt tải:9

Giáo án Kĩ năng sống 6. Chủ đề TỰ NHẬN THỨC

Giáo án Kĩ năng sống 6. Chủ đề TỰ NHẬN THỨC

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 13 | lượt tải:0

Giáo án KĨ NĂNG SỐNG LỚP 6- CHỦ ĐỀ QUẢN LÍ THỜI GI

Giáo án KĨ NĂNG SỐNG LỚP 6- CHỦ ĐỀ QUẢN LÍ THỜI GIAN

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 13 | lượt tải:0

Thông tư 58 - Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh

Thông tư 58 - Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 14 | lượt tải:5

Thông tư 18 về kiểm định chất lượng giáo dục

Thông tư 18 về kiểm định chất lượng giáo dục

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 30 | lượt tải:16

kiểm tra 1 tiết anh 9 mới

kiểm tra 1 tiết anh 9 mới

Thời gian đăng: 14/12/2018

lượt xem: 42 | lượt tải:17

Lịch sinh hoạt chuyên môn tổ Sinh-hóa-NN năm học 2

Lịch sinh hoạt chuyên môn tổ Sinh-hóa-NN năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 14/12/2018

lượt xem: 39 | lượt tải:19

Kế hoạch trường học công viên

Kế hoạch trường học công viên

Thời gian đăng: 04/12/2018

lượt xem: 44 | lượt tải:11
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây