ngữ văn 8

Thứ hai - 19/01/2015 02:38
tiết 79 Khi con tu hú
Ngµy so¹n:10/1/2015
Ngµy gi¶ng:19/1/2015
 
TiÕt 79:
Khi con tu hó
Tè H÷u

 

 
 
 

 


I. Môc tiªu cÇn ®¹t

1. KiÕn thøc:

- Nh÷ng hiÓu biÕt b­íc ®Çu vÒ nhµ th¬ Tè H÷u.
- NghÖ thuËt kh¾c häa h×nh ¶nh ( thiªn nhiªn c¸i ®Ñp cña cuéc ®êi tù do).
-  NiÒm khao kh¸t tù do ch¸y báng lÝ t­ëng c¸ch m¹ng cña  t¸c gi¶.
2. KÜ n¨ng:
- §äc diÔn c¶m mét t¸c phÈm th¬ thÓ hiÖn t©m t­ ng­êi chiÕn sÜ c¸ch m¹ng bÞ giam gi÷ trong ngôc tï.
- NhËn ra vµ ph©n tÝch ®­îc sù nhÊt qu¸n trong c¶m xóc gi÷a hai phÇn cña bµi th¬ ; ThÊy ®­îc sù vËn dông tµi t×nh thÓ th¬ truyÒn thèng cña t¸c gi¶ ë bµi th¬ nµy.
- - Mét sè KNS c¬ b¶n:Giao tiÕp, ra quyÕt ®Þnh...
3. T­ t­ëng:
GD t×nh yªu cuéc sèng,ý chÝ v­ît khã kh¨n, th¸I ®é tr©n träng nh÷ng chiÕn sÜ c¸ch m¹ng.
4. Định hướng phát triển năng lực.
+ Năng lực cảm thụ văn học, năng lực giao tiếp, hợp tác
II.Ph­¬ng ph¸p, kÜ thuËt d¹y häc.
1.Ph­¬ng ph¸p: §äc s¸ng t¹o, ph©n tÝch, b×nh gi¶ng, nªuu vµ gi¶I quyÕt vÊn ®Ò.
2. KÜ thuËt d¹y häc:§éng n·o , suy nghÜ, chia nhãm giao nhiÖm vô.
III. ChuÈn bÞ
 + GV: gi¸o ¸n, b¶ng phô, Ch©n dung t¸c gi¶.
+ HS: häc bµi cò, chuÈn bÞ bµi míi.

 IV.KiÓm tra bµi cò :

- §äc thuéc 8 c©u miªu t¶ c¶nh ®oµn thuyÒn vÒ bÕn, ph©n tÝch?
- Nçi nhí quª h­¬ng cña t¸c gi¶ ®­îc diÔn t¶ ntn? NÐt ®Æc s¾c vÒ NT cña bµi th¬?

V.TiÕn tr×nh c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung cÇn ®¹t
Ho¹t ®éng 1: Khëi ®éng.
Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu chung
 
?Giíi thiÖu nÐt chÝnh vÒ t¸c gi¶?
 
? Hoµn c¶nh s¸ng t¸c bµi th¬?
 
 GV Y/C HS ®äc bµi, GV cïng HS nhËn xÐt.
? Nªn hiÓu nhan ®Ò bµi th¬ ntn?
?H·y viÕt mét c©u cã bèn ch÷ ®Çu lµ “ Khi con tu hó ” ®Ó tãm t¾t ND bµi th¬?
(Khi con tu hó gäi bÇy lµ khi mïa hÌ ®Õn ng­êi tï c¸ch m¹ng c¶m thÊy ngét ng¹t trong phßng giam chËt chéi cµng thªm kh¸t khao ch¸y báng cuéc sèng tù do t­ng bõng ë ngoµi)
?Bµi th¬ chia mÊy phÇn?
 
 
 
 
 
Ho¹t ®éng 3 : §äc-hiÓu v¨n b¶n
- Yêu cầu h/s đọc 6 câu thơ đầu.
 ? Hãy kể lại những sự vật mà nhà thơ nhắc đến trong bức tranh mùa hè?
 
 
? Tiếng chim tu hú làm thức dậy trong hồn người chiến sĩ trẻ trong tù một khung cảnh mùa hè như thế nào?
 
?Tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? Tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó?
 
 
 
 
? Tõ nh÷ng c¶m nhËn vÒ mïa hÌ tõ trong tï, ta thÊy t©m hån cña nhµ th¬ ntn?
 G/v giảng: Từ khung cảnh vào hè ta cảm nhận được một tâm hồn trẻ trung, yêu đời đang khao khát tự do đến cháy ruột cháy lòng. Chính niềm khát khao đó dã giúp nhà thơ vẽ được bức tranh mùa hè từ tiếng chim tu hú khơi nguồn.
 - Đọc 4 câu cuối.
? Tâm trạng của người tù được thể hiện trong dòng thơ nào? Đó là tâm trạng gì? Vì sao có tâm trạng đó? ? Tâm trạng đó thể hiện ở cách ngắt nhịp thơ như thế nào?
 
 
 
 
? Mở đầu bài thơ là tiếng chim tu hú hót và kết thúc bài thơ cũng là tiếng hót. Theo em tiếng chim ở đầu và tiếng chim ở cuối có gì khác nhau?(giao tiÕp, suy nghÜ)
 
 
 
Ho¹t ®éng 4 : Tæng kÕt
? Nêu nội dung chủ đạo của bài thơ?
 
 
 
? Nét đặc sắc của nghệ thuật ở đây là gì?
 - Sö dông c¸c biÖn ph¸p tu tõ ®iÖp ng÷, liÖt kª, ..võa t¹o nªn  tÝnh thèng nhÊt vÒ chñ ®Ò VB, võa thÓ hiÖn c¶m nhËn vÒ sù ®èi lËp gi÷a niÒm khao kh¸t cuéc sèng ®Ých thùc, ®Çy ý nghÜa víi hiÖn  t¹i  buån ch¸n cña t¸c gi¶ v× bÞ giam h·m trong nhµ tï thùc d©n.
- Giäng ®iÖu tù nhiªn, c¶m xóc nhÊt qu¸n, khi thiÕt tha khi l¹i s«i næi m¹nh mÏ.
- KÕt hîp miªu t¶ vµ biÓu c¶m.
? Qua bµi th¬, em c¶m nhËn ®­îc nh÷ng ®iÒu cao ®Ñp nµo trong t©m hån nhµ th¬ - chiÕn sÜ c¸ch m¹ng?
? Nh÷ng néi dung cÇn ghi nhí sau khi häc song v¨n b¶n?
Ho¹t ®éng 5 : LuyÖn tËp
 
 
I. §äc-T×m hiÓu chung
1. T¸c gi¶, T¸c phÈm
-TG: Tè H÷u ( 1920-2002) quª ë thõa Thiªn HuÕ.§­îc gi¸c ngé trong phong trµo häc sinh, sinh viªn. Víi nguån c¶m høng lín lµ lÝ t­ëng c¸ch m¹ng ,th¬ Tè H÷u trë thµnh l¸ cê ®Çu cña th¬ ca c¸ch m¹ng vµ kh¸ng chiÕn VN.
- TP: Bµi th¬ ®­îc ra ®êi khi t¸c gi¶ ®ang bÞ giam cÇm trong nhµ lao Thõa Phñ,®­îc in trong tËp “tõ Êy”- tËp th¬ ®Çu tiªn cña Tè H÷u.
 2. §äc-Gi¶i nghÜa tõ khã
 
 
3 Bè côc : 2 phÇn
- 6 câu đầu: Tiếng chim tu hú thức dậy mùa hè rực rỡ trong lòng nhà thơ.
-  4 câu tiếp: Tiếng chim tu hú bừng thức khát vọng tự do cháy bỏng trong lòng người tù.
 
II. §äc-hiÓu v¨n b¶n
1. Bức tranh mùa hè.
 + Hình ảnh: Tiếng ve ran, lúa chiêm, trái cây, cánh diều chao lượn, đặc biệt là tiến chim Tu hú.
 + Cảnh trời đất vào hè rộn rã âm thanh, rực rỡ màu sắc, ngọt ngào hương vị. Mọi vật đang phát triển hết sức tự nhiên mạnh mẽ.
 - Nghệ thuật: “đang, chín, ngọt, dần, dậy, ngân, rây, vàng, càng, lộn, nhào..”=>Những động từ, tính từ diễn tả sự sống động, phát triển mạnh mẽ khi hè đến.
->C¶nh mïa hÌ trong t©m t­ëng ng­êi tï Mïa hÌ trµn trÒ søc sèng : rén r· ©m thanh, rùc rì s¾c mµu, ngät ngµo h­¬ng vÞ, bÇu trêi kho¸ng ®¹t tù do ® mét t©m hån trÎ trung, yªu ®êi, khao kh¸t tù do ®Õn ch¸y ruét.
 
 
 
 
2. Tâm trạng người tù.
 “Mà chân muốn đạp tan phòng hè ôi
      Ngột làm sao chết uất thô.
  * Đó là tâm trạng đau khổ, uất ức, ngột ngạt. Ngột ngạt vì sự chật chội tù túng nóng bức của phòng giam vào mùa hè. Uất hận vì sự vật được tự do còn người chiến sĩ thì mất tự do.
*Thể hiện niềm khao khát cháy nỏng muốn thoát khỏi cảnh tù ngục, trở về với cuộc sống tự do bên ngoài.
* Giống: Âm thanh, tượng trưng cho lòng yêu đời, khát vọng tự do.
* Khác: Đầu bài là tiếng chim gọi bầy báo hiệu mùa gặt, với tâm trạng bồn chồn của nhà thơ.Cuối bài là tâm trạng và cảm giác u uất, bực bội, ngột ngạt, muốn tung phá để giành tự do.
 
III. Tæng kÕt
1. Nội dung: Bài thơ thể hiện sâu sắc lòng yêu cuộc sống và niềm khát khao tự do cháy bởng của người chiến sĩ cách mạng trong cảnh tù đày.
2.Nghệ thuật:-Thể lục bát bình dị, thiết tha.
-Giọng thơ tự nhiên trong sáng, khoáng đạt, dằn vặt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Ghi nhí (SGK)
 
 
 
 
IV. LuyÖn tËp
- §äc diÔn c¶m
VI. Cñng cè, DÆn dß
- Gv kh¸i qu¸t néi dung bµi
- Häc thuéc bµi th¬
- Liªn hÖ mét sè bµi th¬ cña mét sè nhµ th¬ kh¸c viÕt trong tï.
- So¹n : Tøc c¶nh P¸c Bã
* Rút kinh nghiệm

Tác giả bài viết: Hà Thị Tuyên

Nguồn tin: sưu tầm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

giao án

Đê cương ôn tập học kì 1 văn 8 ngoài PPCT

Thời gian đăng: 22/01/2019

lượt xem: 10 | lượt tải:0

giao an

DE THI HOC KI 2 SU 7

Thời gian đăng: 22/01/2019

lượt xem: 12 | lượt tải:0

Thông tư 01 về thể thức trình bày văn bản

Thông tư 01 về thể thức trình bày văn bản

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 15 | lượt tải:10

Giáo án Kĩ năng sống 6. Chủ đề TỰ NHẬN THỨC

Giáo án Kĩ năng sống 6. Chủ đề TỰ NHẬN THỨC

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 13 | lượt tải:0

Giáo án KĨ NĂNG SỐNG LỚP 6- CHỦ ĐỀ QUẢN LÍ THỜI GI

Giáo án KĨ NĂNG SỐNG LỚP 6- CHỦ ĐỀ QUẢN LÍ THỜI GIAN

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 14 | lượt tải:0

Thông tư 58 - Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh

Thông tư 58 - Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 16 | lượt tải:5

Thông tư 18 về kiểm định chất lượng giáo dục

Thông tư 18 về kiểm định chất lượng giáo dục

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 30 | lượt tải:16

kiểm tra 1 tiết anh 9 mới

kiểm tra 1 tiết anh 9 mới

Thời gian đăng: 14/12/2018

lượt xem: 45 | lượt tải:18

Lịch sinh hoạt chuyên môn tổ Sinh-hóa-NN năm học 2

Lịch sinh hoạt chuyên môn tổ Sinh-hóa-NN năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 14/12/2018

lượt xem: 43 | lượt tải:19

Kế hoạch trường học công viên

Kế hoạch trường học công viên

Thời gian đăng: 04/12/2018

lượt xem: 44 | lượt tải:11
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây