my thuat 6 trang tri duong diem

Thứ ba - 13/01/2015 20:29
bai 14 trang tri duong diem
                                                                                           Ngµy d¹y: 29/11/2014
 
TiÕt 13: VÏ trang trÝ:    trang trÝ ®­êng diÒm
 

I.Môc tiªu.

*KiÕn thøc: -Häc sinh hiÓu c¸i ®Ñp cña trang trÝ ®­êng diÒm vµ øng dông cña ®­êng diÒm vµo ®êi sèng
*Kü n¨ng: - Häc sinh biÕt c¸ch trang trÝ ®­êng diÒm theo tr×nh tù vµ b­íc ®Çu tËp t« mµu theo hoµ s¾c nãng, l¹nh
*Th¸i ®é: - Häc sinh vÏ vµ t« mµu ®­êng mét ®­êng diÒm theo ý thÝch.

II.ChuÈn bÞ.

1.§å dïng d¹y häc:
Gi¸o viªn; - Mét sè ®å vËt cã trang trÝ ®­êng diÒm
  • Mét sè bµi ®­êng diÒm cña HS kho¸ tr­íc
  • H×nh minh ho¹ c¸ch trang trÝ ®­êng diÒm
Häc sinh; - §å dïng vÏ mµu, ch×, tÈy.
2.Ph­¬ng ph¸p d¹y häc: Trùc quan, vÊn ®¸p, luyÖn tËp 

III. TiÕn tr×nh d¹y häc

1.Tæ chøc
                                         2.KiÓm tra ®å dïng
3.Bµi míi
Thêi gian Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh ThiÕt bÞ tµi liÖu
   
Ho¹t ®éng 1. H­íng dÉn häc sinh quan s¸t nhËn xÐt.
GV. Giíi thiÖu mét vµi ®å vËt cã trang trÝ ®­êng diÒm vµ ®Æt c©u hái ®Ó HS suy nghÜ vµ thÊy ®­îc ®­êng diÒm lµm cho ®å vËt ®Ñp
? Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch trang trÝ c¸i kh¨n, g¹ch, …
? C¸c ho¹ tiÕt ë gãc cã gèng nhau kh«ng.
? Mµu s¾c ®­îc thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo.
? C¸c m¶ng h×nh s¾p xÕp cã gièng nhau kh«ng…
 
GV kÕt luËn:Mét bµi trang trÝ ®­êng diÒm cÇn ph¶i kÎ c¸c trôc ®èi xøng ®Ó vÏ ho¹ tiÕt vµ t« mµu cho ®Òu.
 
 
 
Ho¹t ®éng 2. H­íng dÉn häc sinh c¸ch trang trÝ ®­êng diÒm.
 
GV h­íng dÉn ë h×nh minh häa
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ho¹t ®éng 3. H­íng dÉn HS lµm bµi
- GV gîi ý HS vÒ bè côc, hoa tiÕt, mµu s¾c.
Ho¹t®éng 4 §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp
- GV ®Æt c©u hái ®Ó cñng cè kiÕn thøc cho häc sinh nh÷ng ND chÝnh
? Nªu c¸c c¸ch s¾p xÕp häa tiÕt
? C¸ch lµm bµi trang trÝ.
GV kÕt luËn
 
 
HDVN. - Lµm bµi tËp trong SGK
 - ChuÈn bÞ bµi sau ( mét sè h×nh hép, h×nh cÇu, giÊy, ch×…..)
 
I. Quan s¸t nhËn xÐt.
HS quan s¸t tranh ¶nh vµ tr¶ lêi c©u hái

 
 
  
 
 
 
 
 
 

HS nghe vµ ghi nhí
+ H×nh m¶ng träng t©m ë gi÷a, râ vÒ h×nh vÏ vµ mµu s¾c.
+ C¸c h×nh gièng nhau, vÏ b»ng nhau.
+ C¸c h×nh gièng nhau t« mµu nh­ nhau.
 
 
II. C¸ch tiÕn hµnh bµi trang trÝ c¬ b¶n.
 
HS quan s¸t vµ ghi nhí
 
- VÏ khung h×nh kÎ ®­êng trôc
- T×m c¸c m¶ng h×nh chÝnh, h×nh phô
- Dùa vµo c¸c m¶ng t×m häa tiÕt
- T×m vµ t« mµu ( tõ 3 ®Õn 4 mµu )
 
 
 
 
 
 
Häc sinh lµm bµi thùc hµnh

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

HS tr¶ lêi c©u hái cñng cè
 
 
 
 
 
MÉu Mét vµi ®å vËt h×nh vu«ng.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H×nh minh häa c¸ch vÏ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bµi vÏ cña häc sinh
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: daotuyen

Nguồn tin: tự soạn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

giao án

Đê cương ôn tập học kì 1 văn 8 ngoài PPCT

Thời gian đăng: 22/01/2019

lượt xem: 10 | lượt tải:0

giao an

DE THI HOC KI 2 SU 7

Thời gian đăng: 22/01/2019

lượt xem: 12 | lượt tải:0

Thông tư 01 về thể thức trình bày văn bản

Thông tư 01 về thể thức trình bày văn bản

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 15 | lượt tải:10

Giáo án Kĩ năng sống 6. Chủ đề TỰ NHẬN THỨC

Giáo án Kĩ năng sống 6. Chủ đề TỰ NHẬN THỨC

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 13 | lượt tải:0

Giáo án KĨ NĂNG SỐNG LỚP 6- CHỦ ĐỀ QUẢN LÍ THỜI GI

Giáo án KĨ NĂNG SỐNG LỚP 6- CHỦ ĐỀ QUẢN LÍ THỜI GIAN

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 13 | lượt tải:0

Thông tư 58 - Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh

Thông tư 58 - Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 16 | lượt tải:5

Thông tư 18 về kiểm định chất lượng giáo dục

Thông tư 18 về kiểm định chất lượng giáo dục

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 30 | lượt tải:16

kiểm tra 1 tiết anh 9 mới

kiểm tra 1 tiết anh 9 mới

Thời gian đăng: 14/12/2018

lượt xem: 43 | lượt tải:18

Lịch sinh hoạt chuyên môn tổ Sinh-hóa-NN năm học 2

Lịch sinh hoạt chuyên môn tổ Sinh-hóa-NN năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 14/12/2018

lượt xem: 40 | lượt tải:19

Kế hoạch trường học công viên

Kế hoạch trường học công viên

Thời gian đăng: 04/12/2018

lượt xem: 44 | lượt tải:11
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây