giáo án mỹ thuật 6

Thứ ba - 18/11/2014 02:16
giáo án mỹ thuật 6
hình vuông trang trí
hình vuông trang trí
TUAÀN 12                                                                                                   Ngaøy soaïn : 03/11/2014
TIEÁT  12                                                                                                   Ngaøy giaûng: 05/11/2014

  BAØI 12                                                                 MAØU SAÉC TRONG TRANG TRÍ
     VEÕ TRANG TRÍ
 
I/ MUÏC TIEÂU.

 1. Kieán Thöùc.
 • Hieåu hôn veà vai troø cuûa maøu saéc trong veõ trang trí.
 • Nhaän bieát moät soá chaát lieäu maøu veõ quen thuoäc.
 1. Kó naêng.
 • Tìm vaø chon maøu saéc phuø hôïp vôùi caùc baøi trang trí cuï theå.
 • Veõ maøu goïn, bieát söû duïng maøu saéc trong baøi veõ. Bieát chuyeån maøu, ñaët maøu caïnh nhau cho hôïp lí trong moät baøi veõ trang trí.
 1. Thaùi ñoä.
 • HS coù yù thöùc giöõ gìn caùc ñoà vaät trang trí.
II/ CHUAÅN BÒ
 1. Taøi lieäu tham khaûo (sgv-cktkn).
 2. Ñoà duøng daïy – hoïc
 1. Giaùo vieân.
 • Hình trang trí ôû saùch baùo, nhaø ôû, y phuïc, goám, maây tre……
 • Moät vaøi ñoà vaät trang trí, maùy chieáu.
 • Moät soá maøu ñeå veõ nhö buùt maøu, maøu saùp……
 1. Hoïc sinh.
-     Maøu veõ, giaáy thuû coâng, keùo, thöôùc keû, buùt chì, giaáy ……
 1. Phöông phaùp daïy – hoïc.
 • Phöông phaùp minh hoïa, ñaøm thoaïi, vaán ñaùp, tröïc quan…
III/ TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC.
 1. Oån ñònh toå chöùc.(Kieåm tra só soá).
 2. Kieåm tra baøi cuõ. ? Ñieàn caùch pha maøu.
 3. Baøi môùi.
 1. Giôùi thieäu baøi.
 2. Giaûng baøi.
 
 
 
 
 
 
 
Hoaït Ñoäng 1 Höôùng daãn hs quan saùt

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Thieát bò vaø ÑDDH
- Gv cho xem moät soá hình aûnh veà thieân nhieân.
- Cho hs xem moät soá aám phaåm, ñoà vaät.
- Cho hs xem moät soá aûnh veà trang trí.
? Theá naøo laø trang trí aán loaùt?
? Theá naøo laø trang trí kieán truùc?
? Trang trí y phuïc vaø ñoà goám ntn?
Keát luaän
I..Maøu saéc trong caùc hình thöùc trang trí.
- Coù raát nhieàu ñoà vaät ñöôïc trang trí veà maøu saéc raát phong phuù vaø haáp daãn.
Vd : Trang trí aán loaùt, trang trí kieán truùc, trang trí y phuïc, trang trí goám.
Hs quan saùt
 
 
 
Hs traû lôøi
 
 
 
Hs chuù yù nghe giaûng
 
 
Hình minh hoïa caùch loaïi aán phaån.
 
Hoaït Ñoäng 2 Höôùng daãn hs thöïc haønh
- Gv cho xem caùc baøi veõ maøu vaø neâu leân caùch söû duïng maøu.
- Gv cho hs laøm baøi taäp theo hai caùch.
+ Caùch 1 : phoâ toâ coùp py.
+ Caùch 2 : cho hs chuaån bò maøu thuû coâng.
- Gv höôùng daãn cuï theå.
? Tìm maøu ta phaûi tìm ntn?
? Caùc hoïa tieát vaø maøu neàn coù tìm maøu klhaùc nhau khoâng?
Keát luaän.
II.Caùch söû duïng maøu trong trang trí.
- Thöôøng duøng maøu saéc ñeå moïi vaät ñeïp leân vaø haáp daãn.
- Caàn haøi hoøa thuaän maét vaø roõ troïng taâm.
- Tuøy theo töøng ñoà vaät vaø yù thích cuûa moiã ngöôøi maø caùch söû duïng maøu saéc khaùc nhau trong trang trí.
Vd :Duøng maøu laïnh,maøu noùng, maøu boå tuùc, töông phaûn.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hs traû lôøi
 
 
 
Hs chuù yù nghe giaûng
 
 
 
 
 
Hs chuù yù nghe giaûng
 
 
Moät soá baøi ñeïp cuûa hs naêm tröôùc.
 

 
 1. Cuûng coá
Hoaït Ñoäng 3 Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp
-     Gv daùn caùc baøi veõ cuûa hs vaø gôïi yù ñeå caùc em nhaän xet veà hoïa tieát, maøu saéc.

 1. Daën doø
 • Hs veà nhaø laøm baøi vaø chuaån bò cho baøi hoïc sau.
     6.  Rút kinh nghiệm.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tác giả bài viết: Đào văn Tuyên

Nguồn tin: tưự soạn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

giao án

Đê cương ôn tập học kì 1 văn 8 ngoài PPCT

Thời gian đăng: 22/01/2019

lượt xem: 10 | lượt tải:0

giao an

DE THI HOC KI 2 SU 7

Thời gian đăng: 22/01/2019

lượt xem: 12 | lượt tải:0

Thông tư 01 về thể thức trình bày văn bản

Thông tư 01 về thể thức trình bày văn bản

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 16 | lượt tải:10

Giáo án Kĩ năng sống 6. Chủ đề TỰ NHẬN THỨC

Giáo án Kĩ năng sống 6. Chủ đề TỰ NHẬN THỨC

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 13 | lượt tải:0

Giáo án KĨ NĂNG SỐNG LỚP 6- CHỦ ĐỀ QUẢN LÍ THỜI GI

Giáo án KĨ NĂNG SỐNG LỚP 6- CHỦ ĐỀ QUẢN LÍ THỜI GIAN

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 14 | lượt tải:0

Thông tư 58 - Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh

Thông tư 58 - Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 16 | lượt tải:5

Thông tư 18 về kiểm định chất lượng giáo dục

Thông tư 18 về kiểm định chất lượng giáo dục

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 30 | lượt tải:16

kiểm tra 1 tiết anh 9 mới

kiểm tra 1 tiết anh 9 mới

Thời gian đăng: 14/12/2018

lượt xem: 45 | lượt tải:18

Lịch sinh hoạt chuyên môn tổ Sinh-hóa-NN năm học 2

Lịch sinh hoạt chuyên môn tổ Sinh-hóa-NN năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 14/12/2018

lượt xem: 43 | lượt tải:19

Kế hoạch trường học công viên

Kế hoạch trường học công viên

Thời gian đăng: 04/12/2018

lượt xem: 44 | lượt tải:11
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây