Tìm kiếm văn bản

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 7

Chương I : Sè H÷U TØ- sè THùC
Soạn:30/08/2017
Giảng: 06/09/2017
Tiết 1: §1 TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ
I. Mục tiêu:
1.Kiến thức:
- Hiểu được khái niệm số hữu tỉ.
- Biết đ¬ược số hữu tỉ là số viết đ¬ược d¬ưới dạng với .
2. Kĩ năng:
- Biết cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số bằng nhiều phân số bằng nhau. Biết cách so sánh hai số hữu tỉ.
- Bước đầu nhận biết được mối quan hệ giữa các tập hợp số N, Z, Q.
3.Thái độ: Nghiêm túc, yêu thích môn học
II. Chẩn bị:
GV: Bảng phụ, phấn màu, bút viết bảng, thước chia koảng
HS: Ôn t/c cơ bản của phân số,QĐM các p.s, so sánh số nguyên, biểu diễn số nguyên trên trục số
III. Phương pháp:
- Gọi mở – vấn đáp
- Thực hành
- Hoạt động nhóm
IV. tiến trình dạy – học:
Hoạt động 1: Giới thiệu ( 5 phút)
GV:
- Giới thiệu khái quát phần đại số 7 (4 chương)
- Các dụng cụ học tập cần dùng.
- Giới thiệu sơ lược về chương I

HS nghe giáo viên hướng dẫn
HS mở muc lục tr142 theo dõi
Hoạt động 2 : Số hữu tỉ (13 phút)
GV: Hãy viết các số sau dưới dạng phân số: 3; 0,7; 0; 1 ?


GV: có thể viết mỗi phân số trên thành bao nhiêu phân số bằng nó ?

GV : Các số như : 3; 0,7; 0; 1 đước gọi là các số hữu tỉ. Vậy thế nào là số hữu tỉ ?
GV giới thiệu kí hiệu tập hợp các số hữu tỉ
Kí hiệu : Q
GV: Cho HS làm ?1, ?2

GV:
Hãy nhận xét về mối quan hệ giữa 3 tập
hợp số: Số tự nhiên, số nguyên và số hữu tỉ
?

GV : Giới thiệu sơ đồ:


GV: Yêu cầu HS làm BT1/7
Treo bảng phụ, HS lên bảng điền kí hiệu,
cả lớp cùng làm.
GV: Yêu cầu HS làm ?3 HS: Lên bảng viết, cả lớp làm nháp :
3 =


HS: có thể viết các phân số trên thành vô số PS bằng nó.


HS:
Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số với a, b  Z, b  0


HS hoạt đông nhóm.


HS: Trả lời tại chổ và giải thích.

HS: N  Z , Z  Q
N  Z  Q
HS : Theo dõi…..


HS: Bài 1/sgk-7.
Hai HS lên thực hiện ở bảng phụ:
- 3  N - 3  Z
- 3  Q  Z
 Q N  Z  Q
HS: Lên bảng trình bày

Hoạt động 3: Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số (8 phút)

GV: Giới thiệu cách biểu diễn số hữu tỉ 5/4
trên trục số.

GV: Hãy biểu diễn trên trục số ?


Yêu cầu 1 HS lên bảng biểu diễn, cà lớp thực hiện vào vở. HS: Theo dõi và trình bày vào vở
HS : Cả lớp làm vở, HS lên bảng trình bày.

HS nhận xét bài bạn ?
Hoạt động 4: So sánh hai số hữu tỉ (10 phút)
GV: Hãy nhắc lại cách so sánh 2 phân số ?
GV:
Vì số hũu tỉ là số viết được dưới dạng
phân số nên so sánh hai số hữu tỉ ta đưavề
so sánh hai phân số.

GV: Yêu cầu HS làm ?4
HS: Nhắc lại kiến thức đã học.
HS: Lên bảng trình bày
HS: Nghiên cứu SGK phần 3

HS: trả lời miệng ?4
Ta có:GV:Vậy để so sánh 2 số hữu tỉ ta làm như thế nào?
GV: cho hs làm tiếp ?5
GV: Rút ra nhận xét:
+ nếu a,b cùng dấu
+ nếu a,b khác dấu.
Vì-10>- 12 và15 > 0 nên

HS:
+ Viết 2 số hữu tỉ dưới dạng phân số có cùng mẫu dương.
+ So sánh 2 tử số, số hữu tỉ nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.

HS nhận xét bổ sung.

?5

+ Số hữ tỉ dương:
+ Số hữu tỉ âm:

+ Số hữu tỉ không dương cũng không âm:

Hoạt động 5: Củng cố ( 7 phút)
GV nêu câu hỏi:
- Thế nào là 2 số hữu tỉ ? cho ví dụ? - Để so sánh 2 số hữu tỉ ta làm thế nào ?

GV cho hs hoạt động nhóm bài tập
a) So sánh 2 số hữu tỉ - 0,75 và ?
b) Biểu diễn 2 số đó trên trục số. Nêu nhận xét về vị trí của 2 số đó đối với nhau, đối với 0 ?
Đại diện 2 nhóm lên bảng thực hiện
+ Nhóm 1: câu a ?
+ Nhóm 2: câu b ? HS : trả lời câu hỏi


HS hoạt động nhóm:
a) Cách 1

Cách 2: HS có thể so sánh bắc cầu qua số 0.
b)

Nhận xét: Trên trục số nằm ngang thì:
- 0,75 nằm bên trái
- 0,75 nằm bên trái điểm 0
nằm bên phải điểm 0.

Hướng dẫn về nhà (2 phút)
- Nắm vững định nghĩa số hữu tỉ, cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số
So sánh 2 số hữu tỉ
- Bài tập 3-4-5(T8-SGK) ; Bài 1-3-4-8 (SBT-T3,4)
- Ôn tập quy tắc: Cộng trừ phân số, Dấu ngoặc, chuyển vế.
V/ Rút kinh nghiệm tiết dạy:Ngày soạn: 02/09/2017
Ngày giảng: 09/09/2017
Tiết 2 §2 CỘNG, TRỪ SỐ HỮU TỈ
I. Mục tiêu
1. Kĩ năng:
- Hiểu và nắm vững các quy tắc cộng, trừ số hữu tỉ.
- Hiểu được quy tắc “ Chuyển vế” trong tập hợp số hữu tỉ.
2.Kiến thức: Có kĩ năng làm toán trong Q
3.Thái độ: Nghiêm túc, chú ý nghe giảng.
II. Chuẩn bị
GV: Bảng phụ ghi công thức cộng trừ số hữu tỉ, QT chuyển vế. phấn màu
HS: Ôn tập QT cộng trừ phân số, QT chuyển vế , QT dấu ngoặc ( lớp 6 )
III. Phương pháp:
- Gọi mở – vấn đáp
- Thực hành
- Hoạt động nhóm
IV. Tiến trình Dạy – Học
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5 phút)
GV:
HS1: Nhắc lại quy tắc cộng, trừ phân số.
HS2: Nhắc lại quy tắc chuyển vế và quy tắc dấu ngoặc đã học ở lớp 6 HS: Ghi công thức và phát biểu quy tắc
Hoạt động 2: Cộng, trừ hai số hữu tỉ (8 phút)
GV: Đưa ra quy tắc cộng, trừ hai số hữu tỉ
Với x = , y = ; a, b, m  Z, b  0

GV: Vậy để cộng, trừ hai số hữu tỉ ta làm thế nào?
GV: Hãy nhắc lại các tính chất của phép cộng phân số?
GV đưa ra các ví dụ, yêu cầu HS thực hiện vào vở.
Ví dụ: a)
b)

GV: Yêu cầu HS làm ?1
Tính: a.
b.


HS: Nên viết số hữu tỉ dưới dạng phân số rồi thực hiện cộng, trừ phân số.

HS: Nhắc lại các tính chất của phép cộng phân số


HS: Trình bày cách làm và lên bảng thực hiện

a)
b)

Yêu cầu HS làm ?1
HS:Cả lớp làm vào vở,2HS lên bảng thực hiện
a)
b)

Hoạt động 3: Quy tắc chuyển vế (15phút)
GV: Yêu cầu Hs nhắc lại quy tắc “chuyển vế”
GV: Tương tự ta có quy tắc chuyển vế trong Q
Với x,y ,z  Q: x + y = z  x = z – y
Ví dụ: Tìm x, biết


GV: Yêu cầu HS làm ?2

Tìm x, biết a.
b.


GV: cho HS đoc Chú ý (SGK)
HS: Nhắc lại quy tắc chuyển vế trong Z
HS: Phát biểu quy tắc chuyển vế trong Q


1HS đứng tại chỗ thực hiệnHS: Cả lớp làm vào vở .
Hai HS lên bảng thực hiện ?2
HS1: HS2
a. b.HS: Đọc chú ý ở SGK


Hoạt động 4 : Củng cố - Luyện tập (15 phút)

GV yêu cầu 2 HS lên bảng?
GV hướng dẫn HS thực hiện sau đó yêu cầu HS có thể nêu cách khác?

GV: hãy nêu các cách thực hiện khác nhau?

HS : Làm vở. 3 HS lên bảng làm
Bài 8 (a,c) – sgk
a. b.
=
= =
Bài 7a- sgk
Bài 10- sgk
Cách 1:
A =
A =
Cách 2:


Hướng dẫn về nhà (2 phút)
- Học thuộc quy tắc và công thức tổng quát.
- Làm bài 7b, 8bd, 9 (T10-SGK), Bài 13-T5-SBT
- Ôn quy tắc nhân chia phân số; các tính chất của phép nhân trong Z,
phép nhân phân số
V/ Rút kinh nghiệm tiết dạy:


.

Ngày soạn: 06/09/2017
Ngày giảng: 13/09/2017
Tiết 3: §3 NHÂN, CHIA SỐ HỮU TỈ

I. Mục tiêu :
1. Kiến thức: HS hiểu và nhớ được các quy tắc nhân, chia số hữu tỉ.
2. Kĩ năng: Có kĩ năng nhân, chia số hữu tỉ nhanh và đúng.
3. Thái độ: Có ý thức tham gia hoạt động giải toán.
II. Chuẩn bị
GV: Bảng phụ ghi công thức tổng quát nhân 2 số hữu tỉ, chia 2 số hữu tỉ, các tính chất của phép nhân số hữu tỉ
HS: ôn quy tắc nhân chia phân số, tính chất cơ bản của phép nhân phân số (lớp 6)
III. Phương pháp:
- Gọi mở – vấn đáp
- Thực hành
- Hoạt động nhóm
IV. Tiến trình dạy- học

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (7phút )
HS1: -Muốn cộng 2 số hữu tỉ x,y ta làm thế nào? Viết CTTQ ?
- Chữa Bài tập 8d - T10- SGK?
HS2: Phát biểu QT chuyển vế . Viết công thức?
- Chữa Bài tập 9d- SGK ?
HS1: phát biểu quy tắc và viết CTTQ.
Bài 8d- sgk

HS2: Thực hiện yêu cầu của GV
Bài 9d- sgkHoạt động 2: Nhân hai số hữu tỉ (10 phút)
GV đưa ra ví dụ: Tính
- Hãy nêu cách thực hiện ?

GV: đưa ra công thức tổng quát SGK
GV: Đưa ra VD sau đó yêu cầu một HS lên bảng thực hiện?
Hãy tính:

GV: Phép nhân phân số có t/c gì ?

GV : thông báo tương tự phép nhân số hữu tỉ cũng có 4 tính chất như vậy

GV cho HS làm Bài tập 11/T12-SGK HS: Ta có thể viết các số hữu tỉ dưới dạng phân số rồi áp dụng quy tắc nhân phân số.

Với ;
Ta có:

Ví dụ:
HS: Làm vào vở, HS lên bảng trình bày.

HS: Nêu 4 t/c cơ bản của phép nhân phân số.

HS: Quuan sát trên bảng phụ các t/c của phép nhân số hữu tỉ trên bảng phụ

3HS lên bảng thực hiện
Đáp số: a. -3/4 b. -9/10 c. 7/6

Hoạt động 3: Chia 2 số hữu tỉ (13 phút)
GV: Tương tự ta có phép chia 2 số hữu tỉ.
Với ; (y 0)

GV: Đưa ra ví dụ: Tính
GV: Yêu cầu HS làm ? ở SGK
Tính a)
b)
GV: Nhận xét, sửa sai ( nếu có)


• Chú ý: x, y  Q , y  0 : Tỉ số của x và y kí hiệu là hay x : y
GV: Yêu cầu HS lấy ví dụ

HS chú ý.HS: Làm ví dụ, 1 HS lên bảng trình bàyHS làm ? , 2HS lên bảng trình bày
a)

b)


HS: Đọc chú ý ở SGK/11


HS: Lên bảng cho ví dụ

Hoạt động 4: Lyện tập - Củng cố (12 phút)
Làm BT 13/12-sgk 4 HS lªn b¶ng lµm bµi
Đáp số: a. b. 2 c.

* Hướng dẫn về nhà: (3 phút)
- Làm BT 14- 16 T13/SGK
- BT 10,11,14,15 SBT/ T5

V/ Rút kinh nghiệm tiết dạy:
Ngày soạn: 09/09/2017
Ngày giảng: 16/09/2017
Tiết 4: §4 GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ
CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ THẬP PHÂN.
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
- HS hiểu khái niệm “ giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ”
- Xác định được GTTĐ của một số hữu tỉ.
2. Kĩ năng:
- Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân.
- Có ý thức vận dụng tính chất các phép toán về số hữu tỉ để tính toán hợp lí.
3. Thái độ: Nghiêm túc tham gia xây dựng bài.
II. Chuẩn bị
- GV: Bảng phụ, phấn màu, máy tính bỏ túi
- HS: Ôn tập GTTĐ của môt số nguyên, QT cộng trừ nhân chia số thập phân, cách viết phân số thập phân dưới dạng STP và ngược lại, biểu diễn số tự nhiên trên trục số.
III. Phương pháp:
- Gọi mở – vấn đáp
- Thực hành
- Hoạt động nhóm
IV. Các hoạt động dạy – học
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (8 phút )
HS1: GTTĐ của một số nguyên a là gì?
- Tìm |15|, |-3|, |0|
- Tìm x, biết |x| = 2
HS2:
Vẽ trục số và biểu diễn trên trục số các số hữu tỉ sau:
3,5 ; ; -2 ?
2HS lên bảng thực hiện yêu cầu của GV


Hoạt động 2: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ (12 phút)
GV: Giới thiệu GTTĐ của một số hữu tỉ

Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ x, kí hiệu |x|, là khoảng cách từ điểm x tới điểm 0 trên trục số.

GV: Dựa vào định nghĩa hãy tìm:
|-3,5| ; ; |0| ; |-2|


Y/C hs thực hiện ?1GV: Đưa ra kết luận:


GV: Yêu cầu hs thực hiện ?2
GV gọi hs nhận xét?


GV: Bài giải sau đúng hay sai ?
a) |x| ≥ 0 với mọi x Q
b) |x|≥ x với mọi x Q
c) |x| = -2 x = -2
d) |x|= -|-x|
e) |x| = -x x 0 | x | = x
Nếu x = 0 | x | = 0
Nếu x < 0 | x | = -x
Kết luận:

HS thực hiện ?2
Tìm |x| biết:
a.

b.
c.

HS: Làm BT theo yêu cầu của GV
HS: Trả lời
a) Đúng
b) Đúng
c) Sai ( vì GTTĐ của một số luôn lớn hơn hoăc bằng 0)
d) Sai ( vì |x|= |-x|)
e) Đúng

HS: Rút ra nhận xét

Bài 17/sgk-15
2HS lên bảng thực hiện
1. câu a,c đúng ; câu b sai.
2. Tìm x biết
a. ; |x| = 0 x = 0
b. |x| = 0,37


Hoạt động 3: Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân (15phút)
GV: Cho HS nghiên cứu SGK trong 5ph để tìm kiến thức.
Sau 5ph GV cho HS làm ?3 SGK/14

Tính a) -3,116 + 0,263
b) (-3,7).(-2,16)

GV yêu cầu 3HS lên bảng ?

HS:
Nhắc lại quy tắc cộng, trừ, nhân, chia số
thập phân đã học.
HS: nghiên cứu SGK trong 5 phút

HS: làm vở, 2HS lên trình bày
a) -3,116 + 0,263 = -2,853
b) (-3,7).(-2,16) = 7,992
HS theo dõi và nhận xét.

Bài 18/sgk-15
a. -5,17- 0,469 = -(5,17 + 0,469)
= - 5,639
b. -2,05 + 1,73 = - (2,05- 1,73)= - 0,32
c. (-5,17).(-3,1)=+(5,17.3,1) = 16,027
Hoạt động 4:Củng cố-Luyện tập (8 phút)
GV: Nêu CT xác định GTTĐ của một số hữu tỉ ?

GV: yêu cầu 4 HS lên bảng ?
Tính nhanh
a) 6,3+ (-3,7) + 2,4 + (-0,3)
b) -4,9 + 5,5 +4,9 +(-5,5)
e) (-6,5).2,8 + 2,8.(-3,5)


1HS phát biểu

Bài 20/sgk-15:
a) 6,3 + (-3,7) + 2,4 + (-0,3)
= (6,3 + 2,4) + [(-3,7) + (-0,3)]
=8,7 + (-4) = 4,7
b) - 4,9 + 5,5 +4,9 +(-5,5)
= [(-4,9) + 4,,9] +[ 5,5 + (-5,5)]
= 0
c) = 3,7
e) (-6,5).2,8 + 2,8.(-3,5)
= 2,8.[(-6,5) + (-3,5)]
= 2,8.(-10)
=- 28
Hoạt động 5: Dặn dò về nhà (2phút)
- Học bài theo sgk.
- Làm BT 21, 22, 24 SGK/15,16
- Bài, 24, 25, 27 SBT/7,8
- Chuẩn bị bài tiếp theo

V/ Rút kinh nghiệm tiết dạy:


Ngày soạn: 13/09/2017
Ngày giảng: 20/09/2017
Tiết 5: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu
* Kiến thức:
- Củng cố quy tắc xác định GTTĐ của một số hữu tỉ.
* Kĩ năng :
- Rèn luyện kĩ năng so sánh hai số hữu tỉ.
- Phát triển tư duy qua dạng toán tìm GTLN, GTNN.
* Thái độ: Có ý thức tự giác tham gia giải toán.
II. Chuẩn bị
- GV: Bảng phụ , bảng phụ nhóm, MTBT
- HS: máy tính
III. Phương pháp:
- Gọi mở – vấn đáp
- Thực hành
- Hoạt động nhóm
IV. Tiến trình dạy – học
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động1: Kiểm tra bài cũ (7phút)
HS1:
- Nêu CT tính GTTĐ của một số hữu tỉ x?
- Tìm x, biết: a) |x| = 2,1
b) với x< 0
c) ?
HS2: Bài 27ac/sbt ?
Thực hiện tính bằng cách hợp lí:
a) (-3,8) + [(-5,7) + (3,8)]
c) [(-9,6) + (4,5)] + [(9,6) + (-1,5)] 2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu của GV.
HS1:


d. Không có giá trị nào của x để thoả mãn.

HS2:
a) = -5,7
b) = 3
Hoạt động 2:Tổ chức luyện tập (35phút)
Dạng 1: Tính giá trị biểu thức
GV: yêu cầu HS nhắc lại quy tắc bỏ dấu ngoặc.
GV gọi 2HS lên bảng trình bày.

GV yêu cầu HS nêu phương pháp giải sau đó 2HS lên bảng thực hiện.


Dạng 2: So sánh hai số hữu tỉ

Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự lớn dần: 0,3 ; ; ; ; 0 ; -0,875
GV: Hãy nêu cách làm ?
GV: Kiểm tra bài làm của một vài HS. Sửa sai (nếu có)
GV:
Dựa vào tính chất “ Nếu x < y và y < z thì x < z ”, hãy so sánh.
a) và 1,1
b) -500 và 0,001
c) và
GV: Cho HS hoạt động nhóm, riêng câu c nên chọn nhóm khá giỏi.Dạng 3: Tìm x
a)
b)
GV: Hướng dẫn HS
- Những số nào có GTTĐ bằng 2,3 ?

Chia làm hai trường hợp
a)

b)


GV bổ sung thêm câu c ? Bài 28-sbt/8 : Tính
A = (3,1 – 2,5) – (-2,5 + 3,1)
=3,1 – 2.5 +2,5 -3,1
=0
C = -( 251.3 + 281) + 3.251 – (1 – 281)
= -251.3 – 281 +251.3 – 1 +281
=(-251.3 + 251.3) + (-281 + 281) - 1
= 0 + 0 +(-1) = -1
Bài 24/sgk- 16
Áp dụng t/c các phép tính để tính nhanh .
a. (-2,5 . 0,38 .0,4) – [0,125.3,15.(-8)]
=[(-2,5.0,4).0,38] – [(-8.0,125).3,15]
=[-1 . 0,38] – [ -1 . 3,15]
=-0,38 + 3,15 =2,77
b. [(-20,83).0,2+(-9,17).0,2]:
: [2,47. 0,5 –(-5,53). 0,5]
= [ 0,2.(-20,83 – 9,17)]: [0,5(2,47+5,53)]
= 0,2. (-30) : 0,5. 6
= -6 : 3 = -2
Bài 22/sgk-16

HS: Đổi các số thập phân ra phân số rồi so sánh ; ;
HS:1HS lên bảng thực hiện, cả lớp làm vào vở. < -0,875 < < 0 < 0,3 <
Bài 23/sgk-16
HS: Hoạt động nhóm. Cả lớp chia là 3 nhóm hoạt động tích cực. Đại diện các nhóm lên trình bày.
a) < 1 <1,1
b) -500 < 0 1)
x là số mũ; n là cơ số

* Quy ước: x1 = x
x0 = 1 ( x  0)
HS:
x =
HS: Làm cá nhân, một HS lên bảng điền kết quả ở bảng phụ
=
(-0,5)2 = 0,25 (-0,5)3 = - 0,125
(9,7)0 = 1

Hoạt động 3: Tích và thương của hai luỹ thừa cùng cơ số (8 phút)
GV: Cho aN; m,n N thì am.an = ?
am : an = ?
GV: Cho HS phát biểu bằng lời ?GV: Yêu cầu HS làm ?2

Tính a) (- 3)2 . (- 3)3
b) (- 0,25)5 : (- 0,25)3

HS: am.an = am + n
am : an = am – n
HS: Phát biểu….
Với x  Q, m,n N
xm.xn = xm + n
xm : xn = xm - n (x  0, m n)

HS: Thực hiện ?2 vào vở, hai HS lên trình bày

a) (- 3)2 . (- 3)3 = ( -3)5
b) (- 0,25)5 : (- 0,25)3 = (- 0,25)2

Hoạt động 4: Lũy thừa của lũy thừa (10phút)
GV: Cho HS hoạt động nhóm làm ?3
Tính và so sánh
a) (22)3 và 26
b) và

- Đại diện 2 nhóm lên bảng trình bày, mỗi nhóm 1 câu.


GV: Vậy khi tính lũy thừa của lũy thừa ta làm thế nào ?


GV: Treo bảng phụ ?4
HS hoạt động nhóm

b)
HS : Ta giữ nguyên cơ số và nhân 2 số mũ1HS: Lên trình bày, cả lớp làm vào vở ?4
a) 6
b) 2
Hoạt động 5: Củng cố (10 phút)
GV: Treo bảng phụ bảng phụ BT sau lên bảng.:
Chon Kết quả đúng trong các câu sau.
a) 36 . 32 bằng:
A. 34 B. 38 C. 312 D.98
b) 36 : 32 bằng:
A. 38 B. 14 C. 34 D. 3-4
c) an . a2 bằng:
A. an – 2 B. (2a)2n C. (a.a) 2n D.a n+2
d) (25)3 bằng
A. 28 B. 323 C. 215 D.

GV: yêu cầu 2HS lên bảng thực hiện , cả lớp làm vào vở?


GV yêu cầu HS nhắc lại:
- ĐN lũy thừa bậc n của x ?
-QT nhân chia 2 lũy thừa cùng cơ số
-QT tính lũy thừa của một lũy thừa
1HS kên bảng thực hiện.

Đáp
a) Chọn D
b) Chọn C
c) Chọn D
d) Chọn C
Bài 27/sgk-19
HS1:

HS2:Lần lượt HS nhắc lại y/c của GV
* Hướng dẫn về nhà (2phút)
- Học bài theo sgk
- Làm BT 28, 30, 31 SGK/19
- BT: 39, 40, 42, 43, 49 SBT/ 9
V/ Rút kinh nghiệm tiết dạy:


Ngày soạn: 20/09/2017
Ngày giảng: 27/09/2017
Tiết 7 LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ (tiếp...)
I. Mục tiêu
* Kiến thức:
- HS hiểu và nắm vững hai quy tắc về lũy thừa của một tích và lũy thừa của một thương
* Kĩ năng:
- Có kĩ năng vận dụng các quy tắc trên trong tính toán.
* Thái độ: Nghiêm túc, hăng hái xây dựng bài
II. Chuẩn bị
GV: Bảng phụ, phấn màu.
HS: Ôn bài tiết trước.
III. Phương pháp:
- Gọi mở – vấn đáp
- Thực hành
- Hoạt động nhóm
III. Tiến trình dạy - học
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (8phút)
GV nêu yêu cầu kiểm tra:
HS1: Hãy nêu định nghĩa và viết CT lũy thừa bậc n của số hữu tỉ x ?
Tính a) b)
HS2: Hãy viết CT tính tích và thương của hai luỹ thừa cùng cơ số, lũy thừa của một lũy thừa
Tính a) b) (22)5
2HS lên bảng thực hiện.
HS1
a. =1
b. =
HS2
a.
b.

Hoạt động 2: Lũy thừa của một tích (12phút)
GV: Cho HS làm ?1

Tính và so sánh
a) (2.5)2 và 22 . 52
b) và

GV: Hãy rút ra kết luận ?
GV: Đưa ra CT như sgk :

GV: Treo bảng phụ phần chứng minh CT:
(xy)n = (xy)(xy)…(xy)
= (x.x.x….x)(y.y.y……y) = xn . yn
GV: yêu cầu HS thực hiện ?2


HS: Làm vào vở, hai HS lên bảng thực hiện
a) (2.5)2 = 102 = 100
22 . 52 = 4.25 = 100
(2.5)2 = 22 . 52
b)

=
HS: Rút ra kết luận.HS chú ý quan sát và nghe Gv hướng dẫn chứng minh.
HS: Thực hiện vào vở, 2HS lên thực hiện
Tính
a)
b) (1,5)3 . 8 = (1,5)3 . 23 = (1,5 . 2)3
= 33 = 27
Hoạt động 3: Lũy thừa của một thương (10phút)
GV: Cho HS làm ?3

Tính và so sánh
a) và
b) và


GV: Qua ?3 hãy rút ra kết luận ?


GV: giới thiệu CT sgk .
(lưu ý: CT có thể áp dụng theo 2 chiều)

GV: yêu cầu HS thực hiện ?4
Tính:
a. =
b. =
c. =


GV: Bổ sung BT sau:
Viết các biểu thức sau dưới dạng một lũy thừa?

2HS lên bảng thực hiện
a)
b)
=
HS: Lũy thừa của một thương bằng thương các lũy thừa.
CT:HS: Hoạt động nhóm, áp dụng CT làm
Đại diện các nhóm lên trình bày.
a.
b.
c.

1HS lên bảng thực hiện.


Hoạt động 4: Củng cố - Luyện tập (13phút)
GV: nêu yêu cầu:
Viết các công thức :
- Lũy thừa của một tích
- Lũy thừa cua một thương
- Nêu ĐK khác nhau trong 2 CT
Yêu cầu HS thực hiện ?5 Tính:
a) (0,125)3.83 =?
b) (-39)4 : 134 =?


GV: đưa đề bài lên bảng phụGV: hướng dẫn HS thực hiện câu a, sau đó yc 1HS lên bảng thực hiện câu b ?


GV: yc HS hoạt động nhóm bài 37 ?


Đại diện nhóm trình bày kq ?

GV: yêu cầu 1HS nêu đề bài, sau đó hướng dẫn HS cách thực hiện.
HS: Thực hiện y/c của GV
2HS lên bảng thực hiện.
a) (0,125)3.83 = (0,125.8)3 = 13 = 1
b) (-39)4 : 134 = [(-39):13]4 = (-3)4 = 81

Bài 34/sgk-22
a. S, b. Đ, c. S, d. S, e. Đ, f. S
(có giải thichs kèm theo)

Bài 35/sgk-22
Tìm m và n biết:
a.
b.

Bài 37/sgk-22 Tính GT của biểu thức
a.


Bài 38/sgk- 22
a.
b. Có 8

* Hướng dẫn về nhà (2phút)
- Học thuộc các quy tắc và CT đã học.
- Làm BT 38(b,d), 40; SGK/22; 44 - 51/sbt-10
- Tiết sau luyện tập.
V/ Rút kinh nghiệm tiết dạy:

Ngày soạn: 23/09/2017
Ngày giảng: 30/09/2017
Tiết 8: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu
* Kiến thức:
- Củng cố các quy tắc nhân, chia 2 lũy thừa cùng cơ số, quy tắc tính lũy thừa của lũy thừa, lũy thừa của một tích, lũy thừa của một thương.
* Kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng tính giá trị biểu thức, viết dưới dạng lũy thừa, So sánh 2 lũy thừa, tìm số chưa biết.
* Thái độ: Có ý thức vận dụng linh hoạt các quy tắc trên vào bài tập.
II. Chuẩn bị:
GV: Bảng phụ, phấn màu, đề kiểm tra 15 phút phôtô sẵn
HS: Làm các bài tập GV ra về.
III. Phương pháp:
- Gọi mở – vấn đáp
- Thực hành
- Hoạt động nhóm
IV. Tiến trình dạy - học:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (10phút)
GV nêu yêu cầu kiểm tra:
HS1:
Điền tiếp để được CT đúng?
xm.xn = xm: xn =
(xn)m = (xy)n =
=

HS2:
Làm BT 37b, d/ -22SGK?
GV: yêu cầu các HS khác nhận xét? 2 HS lên bảng thực hiện
HS1:
xm. x n = xm : xn =
(xn)m = (xy)n =


HS2:
Bài 37(b,d)/sgk

b.
d.

HS nhận xét bài làm của 2 bạn

Hoạt động 2: Tổ chức luyện tập (18phút )
GV: Cho HS hoạt động nhóm
Tính
a)
b)
c)
d)
Sau 4 phút đại diện các nhóm lên bảng trình bày ?

GV: yêu cầu hs nhận xét bài của các nhóm.

GV: yêu cầu 2HS lên bảng
Tính:
a)
b)

GV: yêu cầu 1 HS lên bảng thực hiện?


Bài 40/sgk -23
HS: đại diện các nhóm lên trình bày.
a)
b)
c)
d.

HS các nhóm nhận xét bài của nhóm mình.

Bài tập 41/sgk-22
2 HS lên bảng thực hiện.
a)
b)

Bài 39/sgk – 22

a)
b)
c)


KIỂM TRA 15 PHÚT _ ĐẠI SỐ 7_ Lần 1

Ma trận đề kiểm tra 15 phút

Chủ đề hoặc
mạch kiến thức, kĩ năng Mức độ nhận thức – Hình thức câu hỏi Tổng điểm
1 2 3 4
§1. Tập hợp Q các số hữu tỉ.
§2 §3. Cộng trừ nhân chia số hữu tỉ Câu 1
2 Câu 3
3 5
§4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng trừ nhân chia số thập phân. Câu 4
2 2
§5,6. Luỹ thừa của một số hữu tỉ. Câu 2
3 3
Cộng Số câu
Số điểm 1 câu
2 1 câu
3 2 câu
5 10BẢNG MÔ TẢ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CÂU HỎI, BÀI TẬP
Câu 1.
Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số.
Câu 2.
Tính luỹ thừa của một số hữu tỉ với số cụ thể
Câu 3:
Thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ bằng số cụ thể.
Câu 4:
Vận dụng giá trị tuyệt đối vào bài toán tìm x chứa trong giá trị tuyệt đối.
ĐỀ BÀI
Câu 1: (2đ)
Biểu diễn các điểm 1,5; -1 trên trục số (gọi là A, B).

Câu 2: (3đ) Thực hiện các phép tính để tính:
(–3)3 : (–3)2 + 23
Câu 3: (3đ) Thực hiện các phép tính để tính:

Câu 4: (2đ) Tìm x, biết:
=
ĐÁP ÁN:

Câu 1: ( 2đ)


Câu 2: (–3)1 + 23 = -3 – 8 = -11 (3đ)

Câu 3: (3đ)
Câu 4: x = ; x = - (2đ)

* Hướng dẵn về nhà (2phút)
- Học các quy tắc ,viết đúng các công thức
- Làm bài 47, 48, 52/sbt
- Đọc trước §7 Tỉ lệ thức

V/ Rút kinh nghiệm tiết dạy:

Ngày soạn: 27/09/2017
Ngày giảng: 04/10/2017
Tiết 9: §7. TỈ LỆ THỨC
I. Mục tiêu
* Kiến thức:
- HS hiểu thế nào là tỉ lệ thức, nắm vững tính chất của tỉ lệ thức.
- Nhận biết được tỉ lệ thức và các số hạng của tỉ lệ thức.
* Kĩ năng :
- Biết vận dụng các tính chất của tỉ lệ thức, và t/c của dãy tỉ số bằng nhau để giải các bài toán.
* Thái độ: Nghiêm túc chú ý nghe giảng.
II. Chuẩn bị
- GV: Bảng phụ, SGK, phấn màu.
- HS: Ôn k/n của 2 số hữu tỉ x và y (y khác 0), Đ/N 2phân số bằng nhau, viết tỉ số 2 số thành tỉ số 2 số nguyên.
III. Phương pháp:
- Gọi mở – vấn đáp
- Thực hành
- Hoạt động nhóm
IV. Tiến trình dạy – học

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (7phút)
GV y/c kiểm tra 1HS:
- Tỉ số của 2 số a và b (b 0) là gì?
Kí hiệu ?
- So sánh 2 tỉ số


GV: yc hs nhận xét ?
1HS lên bảng trả lời
... là thương của phép chia a cho b

So sánh:

Các HS khác nhận xét bổ xung

Hoạt động 2: Định nghĩa (10phút)
GV: giới thiệu 2 tỉ số bằng nhau như bài tập trên là một tỉ lệ thức.

- Vậy thế nào là một tỉ lệ thức ?

GV: giới thiệu đ/n, kí hiệu của TLT và cách gọi tên các thành phần trong TLT.

GV: Hướng dẫn HS làm ?1
Các tỉ số sau cú lập được tỉ lệ thức không ?
a) và
b) - và -


GV: gọi hs nhận xét bài làm của bạn ?
HS: Trả lời

T.L.T là một đẳng thức của 2 tỉ số.

HS: Theo dõi và ghi bài
*Tỉ lệ thức là đẳng thức của 2 tỉ số
( b,d 0)
+ a,b, c, d gọi là các số hạng của TLT
+ a, d là các số hạng ngũai ( ngoại tỉ )
+ b, d là các số hạng trong ( Trung tỉ )

?1 2 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở
a)


b)


Hoạt động 3: Tính chất (15 phút)
GV yêu cầu HS đọc sgk , sau đó làm ?2
Từ ?


GV: giới thiệu nội dung t/c 1 sgk !


GV: yêu cầu hs tiếp tục đọc sgk , sau đó tiếp tục thực hiện ?3

GV: gợi ý
Nếu từ đẳng thức a.d = b.c ta chia hai vế cho b.d ta cún điều gỡ?GV: Giới thiệu nụi dung tớnh chất 2 sgk !Như vậy từ 1 đẳng trong 5 đẳng thức ta có thể suy ra các đẳng thức còn lại.
HS: Làm việc với SGK trong 2 phút, sau đó
1hs lên bảng thực hiện ?2
(nhân 2 vế với bd)


Tính chất 1
Nếu thì a.d = b.c


HS: Làm việc với SGK trong 2 phút, sau đó
1hs lên bảng thực hiện ?3

Tính chất 2
Nếu ad = bc và a, b, c, d  0 thì ta có các tỉ
lệ thức:
HS chú ý.
Hoạt động 4: Củng cố - Luyện tập (12 phút)
GV yêu cầu hs lập tất cả các TLT có thể được từ đẳng thức : 6. 63 = 9. 42

Yêu cầu 1Hs lên bảng, cả lớp làm vào vở ?
GV: chốt lại cách lập TLT từ TLT ban đầu như sau :
- Giữ nguyên ngoại tỉ, đổi chỗ trung tỉ
- Giữ nguyên trung tỉ, đổi chỗ ngoại tỉ
- Đổi chỗ cả ngoại tỉ và trung tỉ

GV: Trong TLT
- Muốn tìm 1 ngoại tỉ ta làm ntn ?
- Muốn tìm 1 trung tỉ ta làm ntn ? Bài 47a/sgk-26
1HS lên bảng thực hiện:
Từ đẳng thức 6. 63 = 9.42HS chú ý và ghi nhớ


Bài 46/sgk- 26: Tỡm x
a)

b)

Các HS khác nhận xét bổ xung

* Hướng dẫn về nhà (3 phút)
- Nắm vững ĐN và các t/c của TLT, cách hoán vị trong 1 TLT, cách tìm 1 số
hạng trong 1 TLT
- Làm BT 44, 45, 47, 48 49, 50 sgk/-26,27
- BT 61,63 sbt/ -12,13
* Hướng dẩn bài 44 : thay tỉ số giữa số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên
rồi tínhV/ Rút kinh nghiệm tiết dạy:

Ngày soạn: 30/09/2017
Ngày giảng: 07/10/2017
Tiết 10: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:
* Kiến thức:
- Củng cố định nghĩa và tính chất của tỉ lệ thức
* Kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng nhận dạng của tỉ lệ thức
- Tìm số hạng chưa biết của tỉ lệ thức
- Lập các TLT từ các số, từ các TLT, từ đẳng thức tích.
* Thái độ: Có ý thức trong hoạt động giải toán.
II. Chuẩn bị
GV: SGK, bảng phụ để ghi các bài tâp, phấn màu.
HS: Chuẩn bị cỏc bài tập gv cho về
III. Phương pháp:
- Gọi mở – vấn đáp
- Thực hành
- Hoạt động nhóm
IV. Các hoạt động dạy – Học
Hoạt động của Gv Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Kiểm tra (12 phút)
GV: nêu yêu cầu kiểm tra 2 HS
HS1:
- Phát biểu đ/n TLT ?
- Tìm x biết :
HS2:
- Viết dạng TQ 2 tính chấtt của TLT ?
- Chữa Bài 46c/sgk -26?
HS1 : trả lời...

HS2 viết t/c....

Bài 46c/sgk-26


Hoạt động 2: Luyện tập (30 phút)
Dạng 1: Nhận dạng TLT

GV: yêu cầu cả lớp làm vào vở

Gọi 4 HS lên bảng thực hiện ?GV: cho HS nhận xét và sửa sai
(nếu có )


Dạng 2: Tìm số hạng chưa biết

GV: yờu cầu 2hs lờn bảng thực hiện
Gợi ý:
-Từ TLT ta suy ra điều gỡ ?
- Tớnh x ?
GV hướng dẫn hs viết các TLT dưới dạng . sẽ giúp chúng ta nhận biết cách tính x đơn giản hơn.Tương tự yêu cầu hs thực hiện câu b ?Dạng 3: Lập TLT

GV gợi ý:
- Từ 4 số đó hãy lập đẳng thức tích ?
- Từ đẳng thức tích hãy suy ra 4 TLT ?

Y/C 1hs lên bảng thực hiện ?

GV: yêu cầu hs nhận xét bài bạn ?


GV: Hãy chứng minh:
?
GV gợi ý c.minh Bài 49/sgk-26
a) Ta có: và
Vậy 3,5 : 5,25 = 14: 21.
lập được TLT

b) Ta có:

Vậy
không lập được TLT

c ) Ta có:
Vậy: 6,51: 15,19 = 3 : 7
Lập được...
d)
0, 9 : 0,5 = 1,8
Vậy:
không lập được...

Bài 69/sbt -13 Tìm x


Bài 70/sbt-13
Tìm x trong các TLT sau


Bài 51/sgk-26

Lập các TLT có thể được từ 4 số sau:
1,5; 2; 3,6; 4,8
HS:
Ta có: 1,5. 4,8 = 2. 3,6 (=7,2)
Các TLT lập được là :

Bài 72/sbt-13
HS nêu cách chứng minh.
Từ :


* Hướng dẫn về nhà (3 phút)
- Ôn lại các BT đó làm
- BTVN 50, 52, 53 /sgk -26 ; 62,64, 70cd,71, 73/sbt-13,14
- Xem trước bài : Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

V/ Rút kinh nghiệm tiết dạy:
Ngày soạn: 04/10/2017
Ngày giảng: 11/10/2017
Tiết 11: §8 TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU.

I. Mục têu:
* Kiến thức
- HS hiểu được tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.
* Kĩ năng:
- HS có kĩ năng vận dụng các bài toán này để giải các bài toán chia theo tỉ lệ.
* Thái độ:
- Có ý thức vận dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau một cách linh hoạt.
II. Chuẩn bị:
GV: Bảng phụ, phấn màu.
HS: Ôn tập các t/c của TLT.
III. Phương pháp:
- Gọi mở – vấn đáp
- Thực hành
- Hoạt động nhóm
IV. Tiến trình dạy - học :
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5 phút)
GV: Nêu yêu cầu kiểm tra?
- Nêu tính chất cơ bản của TLT ?
- Tìm x biết :
0,01 : 2,5 = 0,75x : 0,75?
GV: yêu cầu hs nhận xét bài bạn ? 1HS lên bảng trả lời và làm bài tập
- Nếu (tích trung tỉ bằng tích ngoại tỉ )

Các HS khác nhận xét
Hoạt động 2: tính chất của DTSBN (23 phút)
GV: Cho HS làm ?1
Cho TLT :
Hãy so sánh các tỉ số: và

GV: Một cách tổng quát: Từ có thể suy ra
GV giới thiệu t/c mở rộng cho DTSBN

GV lưu ý tính tương ứng của các số hạng và dấu (+ ; - ) trong các tỉ số.

GV: yêu cầu hs đọc VD/sgk ?

GV đưa đề bài lên bảng.

Tìm 2 số x và y biết:
và x + y = 16
- Yêu cầu 1HS lên bảng làm? HS thực hiện ?1
Từ TLT: (= ) ta có:
;
Vậy:

Tổng quát:
Từ trên ta có:

Mở rộng:
Từ dãy TSBN ta suy ra


HS đọc Ví dụ sgk
Bài 54/sgk- tr30:
1HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở.
Áp dụng t/c của dtsbn ta có:


Hoạt động 3: Chú ý (8 phút)
GV giới thiệu:
Khi có dãy tỉ số Ta nói các số a, b, c tỉ lệ với cỏc số 2, 3, 5 ta cũng viết
a: b: c =2: 3: 5

GV: yêu cầu hs thực hiện ?2
Lưu ý: Hs rất dễ mắc sai lầm trong cách viết GV cho HS biết 7A, 7B, 7C là danh từ chứ không phải là đại lượng chỉ số lượng

GV: Nếu biết tổng số HS của 3 lớp là 135. Hãy tính số HS của mỗi lớp ?

HS chú ý và ghi nhớHS thực hiện ?2

Gọi số HS của lớp 7A, 7B, 7C.theo thứ tự là: a, b, c. Theo bài ra ta có:
và a + b + c = 135
Áp dùng t/c của dãy tỉ số bằng nhau.


Trả lời ….
Hoạt động 4: Luyện tập củng cố (7 phút)
GV nêu câu hỏi củng cố:
- Nêu t/c của dãy tỉ số bằng nhau?

GV: gọi 2 cạnh của hcn là a và b. Theo bài ra ta có điều gì ?


- Áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau để tính a và b ?

- íinh dt của hcn ? 1HS lên bảng viết

(ĐK các tỉ số đều có nghĩa)

Bài 56/sgk- 30
Gọi 2 cạnh của hình chữ nhật là a và b
ta có: và (a + b).2 =28
=> a + b = 14
Áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau ta có

Vậy diện tích hcn là: 4. 10 = 40 (m )

* Hướng dẫn về nhà (2 phút)
- Thuộc t/c của dtsbn.
- Bài tập: 56, 57,58, 59, 60 sgk/30
- BT 74, 75, 76 sbt/14
- Tiết sau luyện tập

V/ Rút kinh nghiệm tiết dạy:Ngày soạn: 07/10/2017
Ngày giảng: 14/10/2017
Tiết 12: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:
* Kiến thức:
Củng cố các t/c TLT, t/c của dãy tỉ số bằng nhau.
* Kĩ năng:
- Luyện kĩ năng thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên Tìm x trong TLT, giải bài toán về chia tỉ lệ.
* Thái độ: nghiêm túc, thận trọng trong qúa trình biến đổi.
II. Chuẩn bị:
GV: Bảng phụ, đề kiểm tra 15 phút
HS: Ôn tập về t/c của dãy tỉ số bằng nhau. Giấy kiểm tra.
III. Phương pháp:
- Gọi mở – vấn đáp
- Thực hành
- Hoạt động nhóm
IV. Tiến trình dạy - học :
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5 phút )
GV Nêu y/c kiểm tra:
- Nêu tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ?
- Chữa bài 57/sgk ?

GV yêu cầu hs nhận xét bài bạn ? 1HS lên bảng trả lời và làm bài tập
Bài 57/sgk-30
Gọi số bi của 3 bạn Minh, Hùng, dũng lần lượt là a, b, c ta có:
và a + b + c= 44
Áp dụng t/c của dóy tỉ số bằng nhau ta có:

Trả lời...
HS khác nhận xét
Hoạt động 2: Luyện tập (38 phút)
Dang 1: Thay tỉ số giũa số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên
GV yêu cầu 4 HS lên bảng thực hiện?
Cả lớp làm vào vở?

Yêu cầu HS nhận xét bài làm của các bạn trên bảng ?
Dạng 2: Tìm x
GV:
- Yêu cầu hs hãy xác định ngoại tỉ , trung tỉ trong tỉ lệ thức ?
- Nêu cách tìm ngoạ tỉ . Từ đó tìm x ?
GV: hướng dẫn hs thực hiện câu a .

Tương tự mời 3 HS lên bảng thực hiện câu b, c, d ?GV: yêu cầu hs viết lại tỉ số bằng nhau để thoả mãn có: y – x ?Áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau để tính x và y ?

GV đưa đề bài lên bảng
Tìm x, y, z, biết :
và x + y - z +10

GV gợi ý:
Từ 2 tỉ lệ thức hãy biến đổi để có dãy tỉ số bằng nhau ?GV: yêu cầu hs hoạt động nhóm ?
Đại diện một nhóm trình bày lời giải ?

Tìm 2 số x và y biết rằng:
?

GV lưu ý hs ở bài này ta không có x + y
Hoặc x - y mà lại có x.y nên ta không thể áp dụng ngay t/c của dãy TSBN.

GV: hướng dẫn hs cách thực hiện bài toán này
Bài 59/sgk-31
Thay tỉ số giữa số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên.

Bài 60/sgk- 31
Tìm x trong các TLTsau:
a)

3 HS lên bảng thực hiện.
b) x = 1,5
c) x = 0,32
d) x =
Bài 58/sgk-30
Gọi số cây trồng được của 2 lớp theo thứ tự là x, y Theo bài ra có:

Áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

Vậy lớp 7a trồng dược 80 cây
Lớp 7b trồng được 100 cây
Bài 61/sgk-31
Ta có:

Áp dụng t/c của DTSBN ta có:


Bài 64/sgk- 31
Gọi số hs của bốn khối 6, 7, 8 ,9 lần lượt là a, b, c, d (a, b, c, d > 0 )
Theo đầu bài ta có :
và b – d = 70
Theo t/c của dãy tỉ số bằng nhau ta có
Vậy số học sinh khối 6,7,8,9 lần lượt là: 315, 280, 245, 210 (học sinh)

Bài 62/sgk-31
Đặt:
Do đó: x. y = 10
2k. 5k = 10
10k = 10
k = 1

Với k = 1
Với k =-1

* Hướng dẫn về nhà ( 2 phút)
- Học bài, xem lại các dạng bài tập đã chữa
- BTVN : 63 /31SGK
- Đọc trước bài 6STP hữu hạn , STP vô hạn tuần hoàn
- Ôn lại Đ/N số hữu tỉ
- Mang máy tính bỏ túi.
V/ Rút kinh nghiệm tiết dạy:Ngày soạn: 11/10/2017
Ngày giảng: 18/10/2017
Tiết 13: §9. SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN
SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN
I. Mục tiêu:
* Kiến thức:
- HS nhận biết đuợc số tphh, điều kiện để một phân số tối giản biểu diễn được dưới dạng số tphh và số tpvhth.
- Hiểu được rằng số hữu tỉ là số có biểu diễn tphh hoặc vô hạn tuần hoàn.
* Kĩ năng:
- HS biết viết một phân số dưới dạng số tphh hoặc số tpvhth. và ngược lại
II. Chuẩn bị
GV: bảng phụ, máy tính bỏ túi
HS: Ôn định nghĩa số hữu tỉ, máy tính bỏ túi.
III. Phương pháp:
- Gọi mở – vấn đáp
- Thực hành
- Hoạt động nhóm
IV. Tiến trình dạy – học
Hoạt động 1: Số thập phân hữu hạn, số TP VHTH (15 ph)

GV yêu cầu HS viết các số hữu tỉ sau về dạng số tp ?

GV giới thiệu 0,35 ; 1,24 là các số thập phân hữu hạn.
Các số 0,11...; 0,0101...; 0,4166... là các số tpvhth .

Gv hướng dẫn HS viết gọn số tpvhth ?

2 HS lên bảng, cả lớp làm vào vở

HS chú ý nghe GV giới thiệu …HS chú ý theo dõi cách viết thu gọn.

Hoạt động 2: Nhận xét (22 phút)
GV: yêu cầu HS đọc sgk sau đó trả lời các câu hỏi sau:
- Những p.s như thế nào thì viết được dưới dạng số tphh ?
- Những p.s như thế nào thì viết được dưới dạng số thập phân vhth


GV: Treo bảng phụ phần nhận xét sgk.
Yêu cầu học sinh làm ? SGK
GV gợi ý:
+ Rút gọn p.s tối đến giản
+ phõn tớch mẫu ra TSNT

- Học sinh thảo luận nhóm
- Đại diện các nhóm đọc kết quả


- Giáo viên nêu giới thiệu: người ta chứng minh được rằng mỗi số thập phân vô hạn tuần hoàn đều là số hữu tỉ.
Áp dụng
Viết các số thập phân sau dưới dạng p.số
0,(3); 0,(25) ?- Giáo viên chốt lại như phần đóng khung
HS đọc sgk và trả lời yêu cầu của GV.
- Phân số tối giản với mẫu dương, mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì viết được dưới dạng số tphh.
- p.số tối giản với mẫu dương, mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì viết được dưới dạng số thập phân vhth.

HS: nêu nhận xét sgk/ tr33


HS: Áp dụng nhận xét để làm ? sgk/33

Các phân số viết dưới dạng số

Số kí hiệu GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 7
Ngày ban hành 01/12/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 01/12/2018
Thể loại Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Lê Đăng Hải

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Kế hoạch"

Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Giáo án KĨ NĂNG SỐNG LỚP 6- CHỦ ĐỀ QUẢN LÍ THỜI GI - Giáo án KĨ NĂNG SỐNG LỚP 6- CHỦ ĐỀ QUẢN LÍ THỜI GIAN
kế hoạch trải nghiệm - HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN HỮU LŨNG
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS ĐỒNG TÂN
ĐỘI TNCS HỒ CHÍ MINHĐồng Tân, ngày 28 tháng 2 năm 2017
Số: 05/KH-LĐ
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC NGOẠI KHÓA CHO HỌC SINH ĐI TRẢI NGHIỆM, THỰC TẾ
VỚI CHỦ ĐỀ: “ NOI GƯƠNG ANH BỘ ĐỘI”
Năm học: 2016 - 2017

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
- Căn cứ kế hoạch năm học của Liên Đội trường THCS Đồng Tân
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Liên đội trường THCS xã Đồng tân. HĐĐ trường THCS xã Đồng Tân lập kế hoạch tổ chức cho học sinh đi học tập, trải nghiệm thực tế tại “Trung đoàn 141” với chủ đề “ Noi gương anh bộ đội” thay cho hoạt động mít tinh chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3 như sau:
II. MỤC ĐÍCH
- Hướng tới chủ đề hoạt động Đội tháng 3 chào mừng ngày thành lập Đoàn
- Giúp học sinh mở rộng vốn hiểu biết về thế giới xung quanh, luôn tự tin, mạnh dạn trong các hoạt động tập thể.
- Giáo dục các kỹ năng sống cho học sinh như kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng tự quản, ý thức kỷ luật qua đó các em biết được các nội quy, nề nếp, tác phong anh bộ đội cụ Hồ.
- Giáo dục học sinh ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì đất nước đem lại sự hòa bình cho dân tộc. Có thái độ yêu quý, tôn trọng các chú bộ đội, thể hiện ước mơ của mình về tương lai sau này.
- Qua đó giáo dục các em lòng yêu quê hương, đất nước tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường của dân tộc ta.
II. Nội dung:
- Tham quan phòng truyền thống của Trung đoàn 141.
- Tổ chức cho học sinh tham quan, hướng dẫn về nội quy, nề nếp sinh hoạt, các kỹ năng tự phục vụ, ý thức kỷ luật, tác phong anh bộ đội cụ Hồ.
- Thăm quan mô hình tăng gia của các chú bộ đội
- Tạo điều kiện cho học sinh tham quan, học tập, rèn luyện mình theo gương các anh bộ đội cụ Hồ, các em được học cách vệ sinh cá nhân, học gấp chăn màn một cách nhanh gọn, sử dụng và để đồ dùng ngăn nắp khoa học, được tham quan thực tế nhà trưng bầy của trung đoàn, khu tăng gia của các đơn vị, và học tập cách sinh hoạt cũng như huấn luyện trong đơn vị. nhằm trang bị kiến thức cho các em từ thực tế, để các em thấy bản thân các em cần phải rèn luyện và phấn đấu như các anh bộ đội. Qua những hoạt động đó nhằm rèn kĩ năng sống cho học sinh.
- Giáo dục các em tình yêu quê hương đất nước và lòng tự hào dân tộc.
- Đảm bảo đợt đi học tập, trải nghiệm thực tế tại “Trung đoàn 141” đạt kết quả tốt, vui vẻ, an toàn, bổ ích và đảm bảo sức khỏe.
III. ĐỐI TƯỢNG – THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM THAM QUAN
1. Đối tượng tham gia:
Lưu ý: Đây là một hoạt động lớn thay cho hoạt động 26/3 một hoạt động tập thể của toàn Liên Đội, nên yêu cầu các em học sinh tham gia đầy đủ.
* Học sinh: Là học sinh có hạnh kiểm đạo đức đạt từ khá trở lên đang học tập tại trường THCS xã Đồng Tân năm học 2016 – 2017.
* Ban tổ chức gồm:
- Ban giám hiệu: 02
- TPT Đội: 01
- Cán bộ y tế nhà trường: 01
- Giáo viên chủ nhiệm các lớp: 14 GVCN (hoặc phụ huynh học sinh của lớp đó)
* Đại biểu gồm:
- 1 Đại biểu đại diện cho Đoàn xã Đồng Tân
- 1 Đại biểu đại diện UBND xã Đồng Tân
- 1 Đại biểu đại diện Đảng ủy xã Đồng tân

2. Thời gian: 01ngày (dự kiến ngày thứ 6 ngày 17/3/2017)
3. Địa điểm: Trung đoàn 141 – Hữu Lũng Lạng sơn.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công tác chuẩn bị.
a. Thành lập ban tổ chức:
- Đ/c Lý Thị Hoàng Yến - TPT Đội - Trưởng đoàn - Phụ trách chung
- Đ/c Đào Văn Tuyên - BT Đoàn trường - Phó đoàn - Phụ trách quản lí đoàn HS
- Đại điện hội cha mẹ học sinh – Phó đoàn – Phụ trách hợp đồng xe du lịch
- Các GVCN hoặc phụ huynh - Ủy viên – phụ trách HS của lớp mình
b. Phân công trách nhiệm:
* Trưởng đoàn : Đ/C Lý Yến
+ Liên hệ các địa điểm học tập trải nghiệm, phương tiện đi lại.
+ Lên kế hoạch đi học tập trải nghiệm
+ Báo cáo hoạt động trải nghiệm đến các cơ quan có chức năng.
+ Chỉ đạo chung trong quá trình đi trải nghiệm.
* Phó đoàn : Đ/C Đào Tuyên
+ Phối hợp với GVCN: thông báo kế hoạch tới phụ huynh.
+ Lấy danh sách HS đi trải nghiệm từ GVCN, và chia xe
+ Có trách nhiệm thu tiền Từ GVCN
+ Điều hành học sinh trước và sau khi đi trải nghiệm.
* Phó đoàn: Đại diện phụ huynh
+ Làm hợp đồng thuê xe du lịch
* Các GVCN hoặc Phụ huynh các lớp:
+ Tự quản lý học sinh lớp mình.
+ Lập danh sách HS lớp mình và có trách nhiệm thu tiền
* Học sinh:
+ Đảm bảo đúng giờ
+ Lấy số điện thoại của GVCN lớp liên lạc khi cần thiết.
+ Chuẩn bị mũ, giầy dép, trang phục (Áo đồng phục đeo khăn quàng)
+ Trong quá trình đi trải nghiệm HS phải nghiêm túc tuân thủ những yêu cầu, chỉ dẫn của ban tổ chức nơi học tập trải nghiệm và cán bộ phụ trách của nhà trường.
2. Lịch trình tham quan:
- 7h00’: Tập trung tại cổng trường (tự ăn sáng trước khi lên xe)
- 7h30’: Xe xuất phát đi học tập trải nghiệm tại Trung đoàn 141.
- 8h10’: Đoàn tới Trung đoàn 141, vào thăm quan nhà truyền thống, sau đó xuống các đơn vị tìm hiểu về lịch sinh hoạt giờ gấc của một ngày huấn luyện, học cách gặp chăn màn, nơi để đồ dung cá nhân… khu tăng gia của các đơn vị và nơi làm việc huấn luyện của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 141.
- 11h00’: Các thầy cô giáo và các em học sinh sẽ dùng bữa cơm trưa tại nhà ăn của trung đoàn (ăn đúng suất như các chú bộ đội) Sau bữa cơm trưa, các em sẽ được giao lưu với các chú bộ đội, thăm cảnh quan Trung đoàn…sau đó tập trung tại sân vận động của trung đoàn để xem các chú bộ đội gia quân huấn luyện, múa võ, nhẩy qua vòng lửa….
- 16h00’: Thầy cô và các em tập trung ra xe để về Trường.
- 16h40’: Về đến Trường, chia tay và hẹn gặp lại các em.
III. DỰ TRÙ KINH PHÍ CHO BUỔI TRẢI NGHIỆM
* Nhà trường và phụ huynh cùng tổ chức:
- Tổng chi phí chuyến đi cho 1 học sinh là: 120.000đ/1HS
+ Tiền xe
+ Tiền ăn trưa
+ Nước uống cho HS
+ Hoa quả, bánh kẹo cho HS
+ Hoa và quà tặng cho đơn vị đến trải nghiệm
- Trong đó nhà trường hỗ trợ cho mỗi em là: 40.000đ.
- Phụ huynh đóng gióp 80.000đ.

Kế hoạch này được coi là một buổi học từ thực tế, một hoạt động tập thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp, nên GVCN yêu cầu các em tham gia đầy đủ trừ học sinh có hạnh kiểm xếp loại trung bình./.

Duyệt ban giám hiệu
Hiệu trưởng


Vũ Mạnh Cường TM. HĐ ĐỘI
TPT Đội


Lý Thị Hoàng Yến

Đại diện hội phụ huynh học sinh
Trưởng ban đại diện

Phạm Bích Hạnh
Kế hoạch trường học công viên - PHÒNG GD&ĐT HỮU LŨNG
TRƯ¬ỜNG THCS ĐỒNG TÂNSố: /KH -THCV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcĐồng Tân ngày 24 tháng 9 năm 2018

KẾ HOẠCH
XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC CÔNG VIÊN
Năm học 2018 - 2019

Thực hiện chỉ đạo của phòng GD&ĐT Hữu Lũng về thực điểm mô hình "Trường học-công viên", trường THCS Đồng Tân xây dựng kế hoạch theo 5 nội dung quy định tiêu chuẩn công nhận "Trường học-công viên" như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
- Giáo dục học sinh cách sống khỏe mạnh; ý thức tự giác giữ gìn vệ sinh trường, lớp, môi trường sống xung quanh.
- Hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tạo cho học sinh một môi trường học tập và sinh hoạt, vui chơi an toàn, sạch sẽ.
- Thông qua phong trào trên nhằm tăng cường, kiện toàn công tác quản lý của nhà trường, sự quan tâm của các cấp ban, ngành, chính quyền địa phương, sự phối hợp hỗ trợ của các tổ chức trong và ngoài nhà trường, góp phần giáo dục nếp sống văn minh trong nhà trường.
- Tuyên truyền, giáo dục cho CB, GV, NV và học sinh đối với việc tạo cảnh quan môi trường, đảm bảo, trường - lớp luôn “Xanh - Sạch - Đẹp” và an toàn.
- Tiếp tục củng cố cơ sở vật chất, tạo môi trường sư phạm, trong sạch, lành mạnh đáp ứng được các yêu cầu thực hiện nhiệm vụ dạy và học, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục trong nhà trường.
- Có kỹ năng quan sát, cảm nhận về môi trường, có nhu cầu cải thiện môi trường lớp học và trường học.
- Giữ gìn và bảo vệ môi trường, tích cực tham gia những hoạt động bảo vệ và chăm sóc môi trường trường học, thể hiện thái độ đối xử thân thiện với môi trường.
- Tạo được những thay đổi quan trọng trong nhà trường về ý thức bảo môi trường và tích cực làm cho nhà trường ngày càng Xanh - Sạch - Đẹp hơn.
- Phấn đấu đạt các tiêu chí qui định và trường học Xanh - Sạch - Đẹp an toàn một cách vững chắc.
- Nhà trường là nơi phát huy tốt việc tuyên truyền gián tiếp đến cộng đồng, cùng địa phương thực hiện xã nông thôn mới.
II. Nội dung thực hiện các tiêu chí cụ thể
1. Thực trạng
1.1. Thuận lợi
Năm học 2018-2019 trường mới được xây dựng và chuẩn bị được đưa vào sử dụng, các phòng chức năng, khu hiêu bộ, cảnh quan sư phạm được quy hoạch hài hoà, đẹp mắt. Cơ sở vật chất được đầu tư tương đối đầy đủ đảm bảo đáp ứng được các tiêu chuẩn quy định cho trường THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ I
Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp uỷ chính quyền địa phương, Lãnh đạo UBND Huyện, phòng GD&ĐT Hữu Lũng về thực hiện xây dựng mô hình " Trường học - Công viên". Song song cùng với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo là sự phối hợp nhiệt tình của các bậc phụ huynh trong việc quyên góp ủng hộ ngày công lao động vệ sinh trường lớp, ủng hộ cây xanh, cây cảnh trang trí góc thiên nhiên, mua tặng lớp những đồ dùng phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục như: sơn sửa dẫy nhà cũ, lát lại một số nền phòng học đã bị bục, lắp thêm bóng điện, quạt cho các phòng học…góp phần đạt hiệu quả cao trong thực hiện xây dựng mô hình "Trường học - công viên". Đội ngũ CBGVNV có năng lực, trình độ chuyên môn, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc.
1.2. Khó khăn
Đây là một nội dung được thực hiện trong năm học này, do đó nhà trường còn bỡ ngỡ trong công tác xây dựng kế hoạch, chỉ đạo CBGVNV thực hiện. Số lớp khá đông , số các phòng học chức năng chưa đầy đủ. Một số ít học sinh chưa được gia đình quan tâm, phối hợp dạy dỗ. Đa số các em là con em nông thôn, nên nhận thức của các em chưa đồng đều, đội ngũ giáo viên, nhân viên còn thiếu kinh nghiệm do đó nhà trường gặp khó khăn cho trong công tác bố trí công việc. Kinh phí hạn hẹp nên việc đầu tư xây dựng, cải tạo khuôn viên trường học chưa đồng bộ mà phải dần từng bước. Một số giáo viên trẻ chưa có kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh cùng hưởng ứng thực hiện xây dựng mô hình " Trường học - công viên"
2. Nội dung
- Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường học "Xanh - sạch - đẹp - An toàn"; tổ chức rà soát các tiêu chí trường học "Xanh - sạch - đẹp - An toàn" theo hướng dẫn của Sở giáo dục và Đào tạo về kế hoạch “ Xây dựng trường học Xanh- Sạch- Đẹp và An toàn” năm học 2018-2019 để có căn cứ xây dựng kế hoạch thực hiện.
- Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cây xanh trong trường- lớp.
- Phân công trách nhiệm cho các thành viên chăm sóc cây xanh, sửa chữa CSVC.
- Tiếp tục triển khai nâng cao chất lượng từng tiêu chí về xây dựng “Xanh - sạch - đẹp”.
- Kiểm tra việc trang trí lớp, vệ sinh lớp - trường học, VSATTP và sức khỏe để đảm bảo an toàn cho HS trong thời gian ở trường (theo kế hoạch kiểm tra nội bộ nhà trường đã đề ra trong năm học)
- Thực hiện nội dung lồng ghép, tích hợp về giáo dục môi trường trong các môn học chính khóa cho các em học sinh.
3. Nội dung cụ thể
3.1. Nội dung xanh
+ Trồng và chăm sóc cây bóng mát: Phân công cho học sinh các lớp trực tuần tiếp tục chăm sóc cây bóng mát hiện có trong sân trường.
Mỗi năm nhà trường có kế hoạch cắt tỉa cành nhằm tạo vẻ mỹ quang và vừa đề phòng tai nạn có thể xảy ra cho học sinh trong lúc vui chơi trên sân trường.
+ Trồng cây cảnh, hoa kiểng: Phát động phong trào trồng và chăm sóc cây trồng trong từng lớp tại bồn hoa, dưới gốc cây, trước hành lang và trong lớp học. Trong năm học tổ chức chấm điểm thi đua giữa các lớp ít nhất 2 lần để từ đó đẩy mạnh phong trào xây dựng môi trường Xanh - Sạch - Đẹp trong nhà trường.
+Trồng chăm sóc cỏ, chuỗi ngọc: Trồng thảm cỏ, hình chữ nhật, trồng thành hàng dài bên lối đi, trồng dưới cây bóng mát; chọn cây dễ kiếm và dễ trồng ở địa phương. Giao cho các lớp chăm sóc, giao bảo vệ sửa sang cắt tỉa cây cảnh, chăm tưới thường xuyên, hàng ngày.
- Trong dịp lễ tết trồng cây, các ngày lễ kỷ niệm, nhà trường tổ chức trồng cây để góp phần giáo dục truyền thống cho học sinh.
+ Vườn thuốc nam: Phân công cho các chi đoàn thực hiện dưới sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm lớp. Tổ chức trồng ít nhất 15 loại cây thuốc nam điều trị bệnh thông thường để qua đó làm xanh hoá trường học và giới thiệu cho học sinh biết về tác dụng của mỗi loại cây thuôc Nam trong điều trị các bệnh thông thường. Thường xuyên chăm sóc các loại cây đã trồng.
3.2. Nội dung sạch
+ Xử lí rác
- Tổ chức tốt hoạt động với chủ đề “Quản lý và xử lý tốt rác thải” nhằm hướng dẫn thực hành các hoạt động xử lý rác trong nhà trường như: bỏ rác đúng nơi qui định, nhặt rác trên sân trường, gom rác vào giỏ chứa chuyển đến nơi tập kết rác để nhân viên đem đổ, Phát động phong trào kế hoạch nhỏ từ việc phân loại rác, nộp giấy sau mỗi buổi kiểm tra để bán “gây quỹ hỗ trợ các em khó khăn”
- Thông qua hoạt động thực hành, từng giáo viên phụ trách lớp giáo dục học sinh giữ gìn Sạch - Đẹp và qua đó tăng cường giao dục học sinh ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp để góp phần tốt việc giữ gìn và bảo vệ môi trường ngày càng lành mạnh.
- Trang bị đầy đủ các thùng rác để đặt tại mỗi lớp học, phía trước hành lang các lớp và ở một số gốc cây bóng mát. Hàng ngày lớp phân đội trực nhật sẽ gom rác vào và mang đên nơi tập kết rác để xe vệ sinh mang đi xử lý.
- Ngoài việc xử lý rác thải, Đoàn trường giáo dục học sinh biết tận dụng rác thải để làm kế hoạch nhỏ bằng cách phân loại rác còn tái xử dụng được để thực hiện hành vi tiết kiệm.
- Không mua đồ ăn nước uống mang lên lớp trong sinh hoạt 15 phut và giờ ra chơi.
+ Hệ thống nước
Nhà trường tiêp tục quản lý tốt hễ thống nước lọc đặt tại nhà chờ và phòng hội đồng để GV và học sinh sử dụng. Thường xuyên bảo dưỡng các máy bớm máy hiện có để phục vụ khu tập thể cho cho giáo viên và nhà vệ sinh học sinh.
Tổ chức nấu nước chín và thực hiện bình lọc nước được đặt tại văn phòng, phòng truyền thống và thư viện để phục vụ cho giáo viên và học sinh.
+ Xây dựng nhà vệ sinh
- Nhà trường có kê hoạch đảm bảo vệ sinh chung, tổ chức quét dọn ít nhất 2 lần trong ngày.
- Từng giáo viên chủ nhiệm lớp qua các tiết sinh hoạt cuối tuần có chú ý giáo dục học sinh thực hiện tốt các hành động giữ vệ sinh để thế hiện được các yếu tô về hành vi văn minh, lịch sự trong môi trường giáo dục.
3.3. Nội dung đẹp
- Lớp học trang trí đẹp sạch sẽ, vệ sinh.
- Phòng học thoáng mát, có đủ ánh sáng, có đủ bàn ghế giáo viên, học sinh và bố trí hợp lý mang tính thẫm mỹ cao.
- Xây dựng tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau trong cán bộ, giáo viên và học sinh.
- Giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ cơ sở vật chất, không chạy nhảy, viết bẩn lên bàn ghế; bảo quản tốt đồ dùng trong lớp và của nhà trường.
- Tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, không để xảy ra tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo, bạo lực và tệ nạn xã hội trong trường học.
- Thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng cảnh quan sư phạm để thực sự đạt tiêu chuẩn ” Xanh - sạch - đẹp”, an toàn trong trường học.
- Học sinh mặc đồng phục nhà trường khi tham gia các hoạt động nhà trường, nghiêm cấm nhuộm tóc, xăm trổ.
3.4. Nội dung an toàn
+ Về phòng chống cháy nổ:
Giáo dục học sinh về ý thức chấp hành nội qui phòng cháy chữa cháy theo qui định.
Có trang bị đủ bình chữa cháy và các phương tiện phục vụ chữa cháy cho các phòng chức năng và dãy phòng học.
+ Về chống tai nạn thương tích:
Thường xuyên chặt những cây quá cao trong khu vực trường để khỏi bị ngã đổ.
Thường xuyên phân công cho bảo vệ sửa chữa những bàn ghế hư hỏng đảm bảo an toàn cho học sinh ngồi học.
Trang bị dụng cụ tập thể dục thể thao, loại bỏ những dụng cụ không chắc chắn để đảm bảo an toàn cho học sinh sử dụng.
+ Phòng ngừa đánh nhau bạo lực trong nhà trường
Hàng tuần giao cho BGH Đoàn trường, GVCN giáo dục ý thức các em phải biết nhường nhịn không gây gổ đánh nhau.
Giáo viên bộ môn kết hợp với giáo viên phụ trách nhắc nhở học sinh không đem các vật bén nhọn nguy hiểm vào trường, không đùa giỡn gây gổ trong giờ ra chơi.
+ Về phòng ngừa tai nạn giao thông
Hàng tuần BGH, Bí thư đoàn trường, GVCN tuyên truyền giáo dục các em về ý thức thực hiện an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông. Tổ chức các Hội thi về giáo dục ATGT .
Trong giờ học phân công cho bảo vệ trực đóng, mở cửa theo quy định, không cho học sinh ra ngoài trong giờ ra chơi, bảo vệ không cho người lạ vào trường .
Khuyến khích những học sinh ở xa tới trường bằng xe đưa đón. Tuyệt đối không đi xe phân khối lớn đến trường và gửi xe trước nhà dân.
+ Về phòng ngừa đuối nước:
Phân công cho giáo viên theo dõi quản lý học sinh ngoài giờ, nhắc nhở không cho đi chơi, la cà, tắm sông, ao hồ.
Nhắc nhở học sinh khi đi học qua những nơi cầu ngập phải có người lớn đi cùng.
Khích học sinh tập bơi lội khi có người lớn trông giữ
Thực hiện tốt công tác phòng chống, cháy nổ, điện giật, các khu vui chơi…để đảm bảo an toàn cho học sinh.
Nâng cao ý thức về công tác VSATTP cho CB,GV, CNV về thực hiện các pháp lệnh, qui định VSATTP, giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống ngộ độc thực phẩm xảy ra ở các động vật, gia cầm…
Giáo dục cho học sinh tham gia đảm bảo VSATTP như: vệ sinh cá nhân trong ăn uống, giữ gìn vệ sinh trường, lớp và các hành vi văn minh nơi công cộng.
Triển khai công tác y tế trong trường học để thực hiện tốt các hoạt động đạt hiệu quả về chăm sóc sức khỏe, giáo dục cho học sinh : Kiểm tra VSATTP, vệ sinh môi trường - công trình vệ sinh; Sơ cứu kịp thời những tai nạn xảy ra cho học sinh ….
Qua sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp từng thành viên trong nhà trường có quan tâm việc giáo dục học sinh về an toàn thực phẩm như: không mua qua bánh hàng rong nhất là các thức ăn, nước uống bày bán trước cổng trường. Nên ăn những quà bánh có đăng ký nơi sản xuất và hạn sử dụng.
III. Biện pháp thực hiện
1. Làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp với các tổ chức đoàn thể và phụ huynh xây dựng cảnh quan trường lớp xanh- sạch- đẹp, an toàn và thân thiện.
Chính quyền nhà trường đã phối hợp với công đoàn, đoàn thanh niên, phụ huynh học sinh tổ chức các buổi lao động công ích: cuốc đất, san nền, đổ cát làm sân luyện tập chuyên đề vận động. Trồng và chăm sóc cây xanh, cây cảnh, trang trí góc thiên nhiên của lớp và “Bồn hoa cây cảnh ” của nhà trường, nhờ đó mà cảnh quan của nhà trường ngày càng khang trang, xanh, sạch và đẹp
Phối hợp với Đoàn thanh niên trang trí tạo góc thư viện ngoài trời với các hình ảnh ngộ nghĩnh, sinh động hấp dẫn, huy động phụ huynh quyên góp sách, truyện tranh làm phong phú môi trường sách. Phân công cho từng lớp, từng bộ phận có trách nhiệm chăm sóc cây xanh các khu vực xung quanh sân trường, gắn liền việc đánh giá kết quả với bình xét thi đua hàng tháng, qua đó CBGVNV đều nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao và tạo được khuôn viên trường học luôn xanh, sạch và đẹp
Thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua gắn liền các ngày lễ lớn, với chủ đề, chủ điểm một cách hợp lý như: Thi làm đồ dùng tự tạo. Thi trang trí lớp tạo môi trường xanh, sạch, đẹp và thân thiện, trong hội thi có sự phối hợp chặt chẽ giữa giáo viên và phụ huynh.
Làm tốt công tác tuyên truyền tới phụ huynh và các tổ chức xã hội.
2. Xây dựng cơ quan có nếp sống văn hóa, an toàn, tạo mối quan hệ thân thiện giữa cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh, học sinh trong trường.
Xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá giữa các thành viên trong nhà trường. Giữa cán bộ, giáo viên, nhân viên với phụ huynh học sinh; giữa giáo viên với học sinh. Giáo viên phải thực sự thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng với học sinh. Gắn việc thực hiện quy tắc đó vào việc thi đua khen thưởng hàng tháng, hàng năm. Chính vì vậy tập thể CBGV,NV trong trường luôn tạo đươc sự đoàn kết, đồng thuận trong công tác.
Mỗi cán bộ giáo viên luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong công việc. Đoàn kết, chia sẻ, tôn trọng giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.
Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện.
Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong nhà trường thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của mỗi cán bộ, giáo viên trong nhà trường, tăng cường các hoạt động tập thể, vui chơi giải trí, bảo đảm sức khoẻ và điều kiện làm việc, nghỉ ngơi cho cán bộ, giáo viên.
VI. Tổ chức thực hiện
1. Nhà trường ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo phong trào “Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn”
Ban chỉ đạo sẽ phân công các thành viên phụ trách cụ thể các công việc:
- Trưởng ban: Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo chung.
- Phó ban: Hướng dẫn, chỉ đạo, theo dõi việc giáo dục tích hợp môi trường của giáo viên
- Chủ tịch CĐCS: Phát động phong trào thi đua trong CBGVNV nhà trường,
- Bí thư Chi đoàn: Phát động phong trào thi đua trong đoàn viên chi đoàn.
- Kế toán - Bảo vệ: Kiểm tra, sửa chữa bảo quản CSVC.
2. Ban chỉ đạo tổ chức kiểm tra, đánh giá về việc thực hiện giữ gìn trường, lớp sạch - đẹp
trồng và chăm sóc cây xanh của từng khối, lớp và các bộ phận trong trường học để động viên khen thưởng kịp thời.
3. Thực hiện việc sơ kết, tổng kết
đúng thời gian qui định, khen thưởng những tập thể, cá nhân có những thành tích tốt và phê bình, góp ý những tập thể, cá nhân chưa thực hiện tốt phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp” và An toàn đã được phát động trong toàn trường.
V. Kế hoạch tháng
Tháng Nội dung công việc Ghi chú
08/2018 - Thành lập ban chỉ đạo “Xanh - Sạch - Đẹp” và an toàn năm học 2018 -2019.
- Ban lao động kiểm tra vệ sinh môi trường, cơ sở vật chất, các điều kiện phòng cháy chữa cháy chuẩn bị năm học 2018- 2019.
- Ban lao động xây dựng kế hoạch lao động trình BGH duyệt.
- GVCN cho lớp lao động theo kế hoạch đã phân công.
- BGH phối hợp Y tế học đường kiểm tra sức khỏe của học sinh chuẩn bị cho năm học mới.
- Trang trí lớp học theo mô hình trường học mới
09/2018 - TPTĐ phối hợp GVCN tuyên truyền GV, HS nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; phát động phong trào “Trường học không có rác”.
- Dựa theo kết quả thi đua hàng tuần, Ban lao động phân công các lớp lao động. Ban lao động giám sát việc thực hiện lao động của các lớp được phân công.
- Ban lao dộng kiểm vệ sinh trường, lớp; Các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh.
- KT trang trí lớp, phân công các lớp chăm sóc cây xanh trong trường.
- Đoàn thanh niên Phân công các lớp chăm sóc cây xanh, vệ sinh khu vực trên sân trường.
- Phát động phong trào kế hoạch nhỏ từ việc phân loại rác, nộp giấy sau mỗi buổi kiểm tra để bán ‘gây quỹ hỗ trợ các em khó khăn’
- Chữ thập đỏ lên kế hoạch trồng thêm các loại cây thuốc nam.
- Đoàn thanh niên phát động phong trào gây quỹ để xây dựng công trình thanh niên. Lập kế hoạch xây dựng “Vườn rau thanh niên”
- Hướng dẫn cho học sinh trồng và chăm sóc vườn rau thanh niên
- Công đoàn phát động phong trào “Trường học không khói thuốc”
10/2018 - Đoàn thanh niên phối hợp ban lao động xây dựng lại hòn non bộ, trồng cỏ xanh trước cổng trường.
- Tổ chức một số hoạt động về giáo dục môi trường cho HS thông qua các hoạt động giáo dục ở lớp trong các tiết sinh hoạt.
- KT việc thực hiện các tiêu chí: “Xanh - Sạch - Đẹp” và an toàn trong nhà trường.
- Bổ sung thêm cây thuốc nam vào vườn cây thuốc nam của trường.
- Dựa theo kết quả thi đua hàng tuần, Ban lao động phân công các lớp lao động. Ban lao động giám sát việc thực hiện lao động của các lớp được phân công.
- Tiếp tục phát động phong trào “Trường học không có rác”.
- Hướng dẫn cho học sinh trồng và chăm sóc vườn rau thanh niên
11/2018 - KT việc thực hiện giữ gìn vệ sinh cá nhân
- Dựa theo kết quả thi đua hàng tuần, BLĐ, TPTĐ phân công các lớp lao động. Ban lao động giám sát việc thực hiện lao động của các lớp được phân công.
- Vận động các tổ chức cá nhân ủng hộ xây dựng vườn hoa bên hông nhà hiệu bộ.
- Kiểm tra việc mang quà ăn vặt lên lớp tại các khối lớp.
- Ban nề nếp kiểm tra học sinh ăn quà vặt và hút thuốc lá…
12/2018 - Kiểm tra sửa chữa, bổ sung CSVC, các trang thiết bị để nâng cao môi trường “Xanh - sạch - đẹp - an toàn”
- Kiểm tra các thiết bị phòng chống cháy nổ
- Dựa theo kết quả thi đua hàng tuần, BLĐ và TPTĐ phân công các lớp lao động. Ban lao động giám sát việc thực hiện lao động của các lớp được phân công.
- Phát động phong trào kế hoạch nhỏ từ việc phân loại rác, nộp giấy sau mỗi buổi kiểm tra để bán ‘gây quỹ hỗ trợ các em khó khăn’.
01/2019 - Kiểm tra việc thực hiện VS môi trường theo các tiêu chí “xanh - sạch - đẹp - an toàn”.
- Sơ kết việc triển khai “Xanh - sạch - đẹp - an toàn” trong HKI
- Dựa theo kết quả thi đua hàng tuần, BLĐ và TPTĐ phân công các lớp lao động. Ban lao động giám sát việc thực hiện lao động của các lớp được phân công.
- Phát động phong trào kế hoạch nhỏ từ việc phân loại rác, nộp giấy sau mỗi buổi kiểm tra để bán ‘gây quỹ hỗ trợ các em khó khăn’.
- Phân công các lớp trực tuần tưới cây trong khuôn viên trường.
02/2019 - Đoàn thanh niên, GVCN tuyên truyền nghiêm cấm học sinh buôn bán, sử dụng pháo trong Tết nguyên đán.
- VS trường, lớp chuẩn bị nghỉ tết .
- Phân công trực Tết bảo quản CSVC.
- KT vệ sinh môi trường sau nghỉ Tết.
- Phân công bảo vệ tưới cây trong khuôn viên trường, mua hoa, chăm sóc hoa trong tết nguyên đán.
03/2019 - Đề xuất lãnh đạo ngành, BGH trường thanh lý những thiết bị hư hỏng và bổ sung, sữa chữa CSVC, các trang thiết bị và sắp xếp gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ trong trường học.
- Ban lao động, y tế nhà trường kiểm tra việc dọn dẹp vệ sinh ở nhà vệ sinh học sinh.
- kiểm tra việc vệ sinh cá nhân, an toàn thực phẩm tại trường.
04/2019 - Xây dựng kế hoạch chăm sóc cây xanh.
- Dựa theo kết quả thi đua hàng tuần, BLĐ và TPTĐ phân công các lớp lao động. Ban lao động giám sát việc thực hiện lao động của các lớp được phân công.
- Phát động phong trào kế hoạch nhỏ từ việc phân loại rác, nộp giấy sau mỗi buổi kiểm tra để bán ‘gây quỹ hỗ trợ các em khó khăn’.
- Phân công các lớp trực tuần tưới cây trong khuôn viên trường
05/2019 - Tổng kết công tác phong trào “Xanh - sạch - đẹp - an toàn” trong năm học 2018 -2019.
- Tổng VS toàn trường chuẩn bị tổng kết năm học 2018-2019.
- Lên kế hoạch cho học sinh dọn vệ sinh toàn trường, cắt cây xanh, chăm sóc cây xanh, chuẩn bị cho kì thi vào 10.
- GVCN và các lớp bàn giao lại toàn bộ cơ sở vật chất trước khi nghỉ hè. Ban lao động kiểm tra lại cơ sở vật chất chuẩn bị cho kì thi vào 10.
- Thực hiện tốt công tác phòng chống, cháy nổ, điện giật, các khu vui chơi…để đảm bảo an toàn cho học sinh.
- Khuyến khích học sinh tập bơi lội phòng chông đuối nước trong thời gian hè.

Trên đây là kế hoạch xây dựng trường học công viên năm học 2018-2019 của trường THCS xã Đồng Tân!


DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU
Hiệu trưởng

Vũ Mạnh Cường TRƯỞNG BAN


Lý Thị Hoàng Yến
Giáo án GDCD 9 - Giáo án GDCD 9
Kế hoạch hoạt động công đoàn năm 2018-2019 - CĐGD HUYỆN HỮU LŨNG
CĐCS TRƯỜNG THCS ĐỒNG TÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/KH - CĐCS

Đồng Tân, ngày 20 tháng 9 năm 2018

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
NĂM HỌC 2018-2019

Năm học 2018 - 2019 Công đoàn tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, Ban chấp hành Công đoàn trường THCS Đồng Tân xác định phương hướng, nhiệm vụ cơ bản của Công đoàn nhà trường năm học 2018 - 2019 như sau:
- Căn cứ vào phương hướng, kế hoạch hoạt động của Liên đoàn lao động huyện Hữu Lũng và Nghị quyết Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn cơ sở trường THCS Đồng Tân xây dựng kế hoạch hoạt động Công đoàn năm học 2018-2019 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1.Mụcđích:
- Góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của Cán bộ công đoàn, tập trung khả năng và trí lực để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm học.
- Huy động sự tham gia của toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động trong ngành thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do công đoàn cấp trên và ngành GD-ĐT phát động.
- Góp phần chăm lo, đảm bảo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho toàn thể CB-GV-CNV trong trường. Đưa hoạt động công đoàn gắn với thực tiễn, đảm bảo tính thiết thực, dân chủ, đổi mới và sáng tạo.
2. Yêu cầu:
- Kế hoạch phải được phổ biến, triển khai sâu rộng đến tất cả các đồng chí ĐVCĐ và có sự phối hợp để các hoạt động đó thực sự hiệu quả
II. Nhiệm vụ trọng tâm
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục, Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống
của đội ngũ nhà giáo và người lao động.
2. Tập trung thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐVCĐ và người lao động. Trong đó quan tâm đến việc thực hiện chế độ chính sách, phối hợp tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức.
3. Chủ động tham gia quản lý; phối hợp cùng chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị; phối hợp tổ chức xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội của công đoàn; tham gia góp ý xây dựng và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ĐVCĐ, tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên, quan tâm, động viên, tạo điều kiện để CB-GV-NV được học tập, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới.
4. Tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành và phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị. Thực hiện có hiệu quả Công đoàn tham gia triển khai phong trào thi đua năm học 2018 - 2019 với chủ đề: “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.
5. Triển khai hiệu quả công tác nữ công và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ; phối hợp Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của đơn vị triển khai kế hoạch bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020; nâng cao hiệu quả của phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ, chăm lo, bảo vệ phụ nữ và vận động thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.
6. Tổ chức các hoạt động Công đoàn hướng về cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của ĐVCĐ và người lao động. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về tài chính công đoàn; tăng cường nguồn thu, thực hành tiết kiệm, bảo đảm kinh phí cho hoạt động công đoàn.
7. Nâng cao năng lực cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế; bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng tổ chức hoạt động công đoàn cho cán bộ làm công tác công đoàn.
III. Nhiệm vụ cụ thể
1. Công tác Tuyên truyền, giáo dục
Thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục tập trung vào một số nội dung cơ bản sau đây:
- Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến ĐVCĐ và NLĐ, trọng tâm là quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và của ngành Giáo dục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
- Nội dung đổi mới hoạt động công đoàn của đáp ứng tình hình đổi mới của Nhà trường.
- Giáo dục, tuyên truyền chính sách pháp luật, phối hợp thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với đội ngũ NGNLĐ, quan tâm đối tượng ĐVCĐ và NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhất là vào các dịp: Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2019, Tháng Công nhân, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và kỷ niệm 72 năm thành lập ngành Giáo dục tỉnh Lạng Sơn.
- Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 của Bộ GD&ĐT, CĐGD Việt Nam, chủ trương đổi mới của ngành, đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, nâng cao năng lực đội ngũ.
- Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ NGNLĐ, các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trong ngành.
- Kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; hoạt động tháng công nhân, tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội...
2. Công tác nữ công
- Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình công tác nữ công năm 2018; tuyên truyền vận động nữ ĐVCĐ và NLĐ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định, quy chế của ngành, địa phương và đơn vị; xây dựng và nâng cao phẩm chất đạo đức phụ nữ ngành Giáo dục, rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ “Tự tin -Tự trọng - Trung hậu- Đảm đang”
- Phối hợp, tổ chức các hoạt động nữ, Bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ Phụ nữ, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho cán bộ nữ; tuyên truyền Đại hội phụ nữ các cấp.
- Tiếp tục quan tâm, tổ chức các hoạt động chăm lo, thực hiện chế độ chính sách, cho lao động nữ (nhất là những chính sách mới) đảm bảo đầy đủ và kịp thời các chế độ đối với nữ lao động đã quy định; vận động thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe, sinh sản cho nữ NGNLĐ.
- Tổ chức các hoạt động nhân dịp ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt nam 20/10 và ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ và trẻ em gái (25/11), ngày Dân số Việt Nam (26/12), tháng hành động Quốc gia về Dân số (tháng 12), tháng hành động Vì trẻ em (1/6-30/6), ngày Gia đình Việt Nam (28/6)…
- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà”, gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động của ngành; tuyên dương, tôn vinh các cá nhân và tập thể nữ tiêu biểu.
3. Đối với việc thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo, người lao động
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách của NGNLĐ được Đảng, Nhà nước, Bộ, Ngành, địa phương ban hành.
- Đổi mới các hình thức hoạt động chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho đội ngũ NGNLĐ, phối hợp với chuyên môn đồng cấp giám sát, kiểm tra thực hiện các chế độ về tiền lương, các loại phụ cấp cho đội ngũ; đặc biệt đối với NGNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
- Phát hiện, đề xuất, kiến nghị những bất cập về chế độ chính sách đối với NGNLĐ thuộc đơn vị quản lý.
4. Đối với nội dung tư vấn, giáo dục pháp luật
- Đẩy mạnh hoạt động tư vấn pháp luật, phát triển tủ sách pháp luật trong các cơ quan, đơn vị trường học; tổ chức tuyên truyền, triển khai ngày pháp luật.
- Công đoàn giáo dục các cấp chủ động tham gia quản lý, phối hợp cùng chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, trường học; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức hội nghị CBCCVC theo quy định; làm tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội của công đoàn; tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến NGNLĐ trong ngành Giáo dục; tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, quan tâm, tạo điều kiện để NGNLĐ được học tập, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới.
5. Công tác xã hội từ thiện, thực hiện các cuộc vận động
- Công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch, phối hợp với chuyên môn đồng cấp thực hiện chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NGNLĐ nhân các ngày lễ, tết trong năm học.
- Thực hiện cuộc vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn theo chỉ đạo của CĐGD Việt Nam.
- Tiếp tục đóng góp xây dựng Quỹ “Mái ấm công đoàn”
- Hỗ trợ nhà giáo, người lao động trong ngành Giáo dục” và các khoản vận động của Liên đoàn Lao động tỉnh, của ngành Giáo dục tỉnh.
6. Công tác thi đua khen thưởng
- Công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn đồng cấp triển khai việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 16 năm 2019.
- Tổ chức triển khai phong trào thi đua trong năm học 2018 - 2019 tập trung cho chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” tại cơ quan, đơn vị.
- Tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo, hội nghị nhân rộng điển hình tiên tiến trong quá trình triển khai thực hiện phong trào thi đua.
- Khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng đúng đối tượng, kịp thời, đảm bảo thời gian quy định.
7. Đối với công tác bảo hộ lao động
- Công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp tiếp tục triển khai thực hiện phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” tại cơ quan, đơn vị, trường học.
- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng với các hình thức đa dạng, phong phú trong đội ngũ NGNLĐ nhằm nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh lao động.
- Phòng chống cháy nổ: tăng cường phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ tại nơi làm việc, phòng thí nghiệm, thực hành,…
- Có các biện pháp đảm bảo an toàn, cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại đơn vị.
8. Công tác kiểm tra công đoàn
- Triển khai thực hiện Nghị quyết về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động UBKT công đoàn giáo cơ sở và kế hoạch công tác của UBKT năm học 2018-2019.
- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ UBKT công đoàn.
- Duy trì, đổi mới hoạt động tự kiểm tra. Nâng cao hiệu quả kiểm tra của công đoàn cơ sở.
9. Đối với công tác phát triển đoàn viên, nâng cao năng lực cán bộ công đoàn, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh
- Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Công đoàn cơ sở tiến hành rà soát số liệu đoàn viên lao động trong đơn vị, xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên; tích cực tuyên truyền, vận động 100% NGNLĐ trong đơn vị có đủ điều kiện tham gia vào tổ chức công đoàn, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển đoàn viên.
- Tiếp tục kiện toàn Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra CĐGD các cấp theo quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đảm bảo đủ số lượng và nâng cao hiệu quả hoạt động của BCH; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo và trách nhiệm của từng đồng chí Ủy viên BCH; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.
- Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng cán bộ công đoàn theo hướng tăng cường kỹ năng, đổi mới phương thức tổ chức hoạt động, nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, chấm điểm; phân xếp loại công đoàn cơ sở đảm bảo dân chủ, đúng quy định, tránh hình thức.
10. Đối với công tác thu, chi tài chính
- Thực hiện nghiêm túc các điều khoản về tài chính công đoàn theo Luật công đoàn, Nghị định của Chính phủ, các Quy định của Tổng Liên đoàn về Công tác tài chính công đoàn.
- Tổ chức thực hiện việc thu kinh phí và đoàn phí công đoàn, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời. Thực hiện việc trích nộp kinh phí công đoàn đảm bảo theo quy định.
- Thực hiện việc chi tài chính công đoàn đúng qui định, minh bạch, rõ ràng, tiết kiệm, hiệu quả, tập trung cho các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, phát triển đoàn viên.
- Hoàn thành dự toán và quyết toán đảm bảo theo qui định của tổ chức Công đoàn và đúng thời gia qui định.

* Đăng kí danh hiệu thi đua :
* Cá nhân :
+ CSTĐ cấp cơ sở : 05 đ/c.
+ Lao động tiên tiến : 34/34 đ/c
+ ĐVCĐ xuất sắc : 34/34 đ/c.
+ Phụ nữ 2 giỏi : 27/27 đ/c.
+ Gia đình NGVH : 34/34.
* Tập thể :
- Tổ công đoàn vững mạnh: 4/4 tổ.
+ Tổ công đoàn Toán, Lý, TD
+ Tổ công đoàn Ngoại ngữ, Sinh, Hoá, MT, ÂN
+ Tổ công đoàn Văn, Sử, Địa, GDCD
+ Tổ công đoàn Văn phòng
* Công đoàn phấn đấu đạt : CĐCS vững mạnh.
IV-BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Tiếp tục học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
2. Gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động của nhà trường.
3. Tổ chức cho ĐVCĐ học điều lệ. Hoạt động, duy trì sinh hoạt CĐ theo định kỳ với những nội dung thiết thực.
4. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng uỷ viên BCHCĐ, tổ trưởng CĐ.
5. Phối hợp cùng BGH tổ chức thăm lớp, dự giờ thường xuyên.
6. Phối hợp cùng BGH phát động thi đua và tổ chức chào mừng các ngày lễ lớn trong năm bằng nhiều hình thức.Trao giải, động viên ĐVCĐ kịp thời.
7. Hưởng ứng, thực hiện tốt cỏc cuộc vận động và các phong trào thi đua.Thực hiện tốt nhiệm vụ năm học của ngành.
8. Chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho ĐVCĐ.Quan tâm tới đời sống tinh thần anh chị em.
9. Bảo đảm thu chi tài chính công khai đúng nguyên tắc.
V- LÞch ho¹t ®éng hµng th¸ng:
Tháng 08/2018
- Phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức cho toàn thể CBGV,CNV bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và viết bài thu hoạch đảm bảo về số lượng và chất lượng.
- Phối hợp với chuyên môn tham mưu với chính quyền đẩy mạnh công tác sửa chữa, nâng cấp làm mới cơ sở vật chất trường, lớp học chuÈn bÞ cho khai gi¶ng n¨m häc míi.
- Phối hợp với chính quyền bè trÝ s¾p xÕp nh©n sù æn ®Þnh tæ chøc.
- Hoàn thành kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tốt “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”.
- Phát động phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 vả Quốc khánh 2/9
Tháng 9/2018
- Cùng chính quyền ổn định tổ chức, đưa hoạt động nhà trường vào nề nếp.
- Phát động quyên góp trong đơn vị, phụ huynh ủng hộ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn như: quần áo, sách vở, đồ dùng dạy học, phương tiện đi lại, hỗ trợ cả bằng vất vật chất và đời sống tinh thần đối với học sinh.
- Phối hợp với BGH thực hiện tuyên truyền kỷ niệm 78 năm khởi nghĩa Bắc Sơn và ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường”.
- Khai giảng năm học mới đúng quy định (5/9), phát động “tháng ATGT”, “ Tháng khuyến học”.
- Động viên ĐVCĐ tham gia đóng góp quỹ “Mái ấm công đoàn”.
- Tổ chức cho cán bộ giáo viên tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; “Giỏi việc trường , đảm việc nhà”; “XD trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền đồng cấp xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học theo đúng thời gian quy định.
- Tổ chức tết trung thu cho con CB-GV-NV trong trường. Động viên ĐVCĐ tham gia hỗ trợ tổ chức tết trung thu cho học sinh tại địa phương.
- Xây dựng quy chế hoạt động của BCH, chương trình và kế hoạch hoạt động của tổ công đoàn, Ban nữ công, Ủy ban kiểm tra công đoàn, Ban thanh tra nhân dân trường học; Quy chế phối hợp công tác giữa công đoàn với chính quyền; Quy chế chi tiêu nội bộ.
- Vận động đoàn viên và lao động tích cực hưởng ứng và tham gia hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện đóng góp ủng hộ xây dựng các loại quỹ.
Tháng 10/2018
- Kết hợp với BGH tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, đăng ký các danh hiệu thi đua công đoàn, đăng ký đề tài sáng kiến CTKT.
- Toạ đàm kỷ niệm ngày thành lập HLHPN Việt Nam 20/10.
- Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam ( 20/11/1982-20/11/2018).
- Công đoàn cơ sở phối hợp với BGH nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức Hội giảng và thi làm đồ dùng giảng dạy đợt 1.
- Công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp thực hiện kế hoạch thanh tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề, tổ chức hội thảo theo kế hoạch.
Tháng 11/2018
- Triển khai học tập, thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam. Triển khai phổ biến luật thi đua khen thưởng.
- Tiếp tục hội giảng lập thành tích chào mừng 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân và ngày quốc phòng toàn dân (22/12).
- Đẩy mạnh hoạt động phong trào văn nghệ, thể thao rèn luyện sức khỏe.
- Công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp kiểm tra toàn diện, chuyên đề về thực hiện nề nếp giảng dạy, thực hiện quy chế chuyên môn.
- Phối hợp với chính quyền đồng cấp sơ kết đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Tổ chức tọa đàm kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Tăng cường chỉ đạo hoạt động của UBKT của Công đoàn và Ban thanh tra nhân dân trường học theo kế hoạch.
Tháng 12/2018
- Công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp động viên giáo viên tham gia Hội giảng cấp huyện.
- Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu với đơn vị bộ đội kết nghĩa,kết nghĩa với các trường học như thể thao, văn nghệ ...
- Sơ kết thi đua chào mừng ngày “Quốc phòng toàn dân và thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 ”.Thăm hỏi đơn vị kết nghĩa.
- Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng thành lập Đảng ( 3/2).
- Tham gia vào hoạt động chuyên môn như thực hiện nội quy, quy chế, hoạt động lên lớp, thực hiện chế độ soạn giảng, cho điểm đánh giá học sinh...
- Tăng cường hoạt động của UBKT của Công đoàn và hoạt động của Ban thanh tra trường học.
- Kiểm tra dân chủ đợt 1.
- Quyết toán đoàn phí 6 tháng cuối năm với LĐLĐ huyện
- Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.
- Quyết toán đoàn phí công đoàn năm 2018.
Tháng 01/2019
- Phối hợp với chính quyền đồng cấp chỉ đạo kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I và hoµn thiÖn b¸o c¸o s¬ kÕt kú 1.
- Tiến hành bình xét danh hiệu thi đua học kỳ I, sơ duyệt đề tài sáng kiến CTKT.
- Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng CSVN 3/2
- Phối hợp với chính quyền phân công giảng dạy học kỳ II.
- Tiếp tục phối hợp với chính quyền chỉ đạo phong trào thi đua và tích cực hưởng ứng thực hiện tốt các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn do Ngành, Công đoàn phát động.
Tháng 02/2019
- Tuyên truyền ngày thành lập Đảng cộng sản VN 3 /2.
- Động viên CBGV, nhân viên tích cực thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua. Đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ, thể thao.
- Phát động phong trào thi đua “ Hai tốt”, phong trào “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà” trong nữ nhà giáo và lao động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ( 26/3)
- Động viên giáo viên, học sinh nghỉ tết Nguyên Đán đúng quy định, phòng chống cháy nổ, cấm đốt pháo. Thực hiện nghiêm túc lịch trực tết.
- Động viên học sinh tham gia thi học sinh giỏi cấp huyên.
- Thăm lớp dự giờ hội giảng 8/3
Tháng 3/2019
- Tiếp tục dự giờ hội giảng 8/3 thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ ( 8/3); ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh( 26/3).
- Tổ chức toạ đàm kỷ niệm ngày “Quốc tế phụ nữ 08/03 và khởi nghĩa Hai bà Trưng”.
- Tổ chức cho ĐVCĐ đi thăm quan một số danh lam, thắng cảnh của đất nước.
- Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, giao lưu với các đơn vị kết nghĩa ... chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày truyền thống.
- Động viên ĐVCĐ tham gia cắm trại và giao lưu văn nghệ cùng đơn vị kết nghĩa chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3.
- Phối hợp với chuyên môn tạo điều kiện cho giáo viên tham dự giáo viên giỏi cấp tỉnh.
- Đẩy mạnh phong trào thi đua “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà” trong nữ CBGV,CNV.
- Sơ kết thi đua, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua chào mừng ngày 8/3 và 26/3.
- Xét kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục đợt 1 năm 2019 cho các đồng chí đủ tiêu chuẩn.
Tháng 4/2019
- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện các cuộc vận động. Đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ, thể thao, giao lưu.
- Tăng cường công tác phối hợp với chính quyền đồng cấp kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, nội quy cơ quan. Nghị quyết hội nghị CBCC.
- Dà soát lại danh hiệu thi đua có kế hoạch hoàn thiện sáng kiến kinh nghiệm
- Phối hợp với chính quyền đồng cấp xây dựng kế hoạch ôn tập kiểm tra cuối năm.
-Tổ chức kiểm tra dân chủ đợt 2.
Tháng 5/2019
- Động viên cán bộ giáo viên hoàn thành chương trình, hồ sơ sổ sách cuối năm học.
- Cùng chính quyền tổ chức hội nghị xét duyệt “Đề tài sáng kiến kinh nghiệm”. Bình xét thi đua, đánh giá xếp loại giáo viên cuối năm, hoàn thiện các báo cáo, biểu tổng hợp và hồ sơ thi đua năm học.
-Phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, tọa đàm ... chào mừng ngày sinh nhật Bác 19/5. Sơ kết đợt thi đua kỷ niệm 30/4/; 01/5; 19/5.
- Hoàn thiện hồ sơ thi đua công đoàn và chuyên môn cuối năm học.
Tháng 6/2019
- Tổ chức ngày “Quốc tế thiếu nhi” 1/6 cho con cán bộ giáo viên công nhân viên. Phối hợp địa phương tổ chức tốt tết thiếu nhi 1/6 cho HS.
- Phối hợp với nhà trường xét tốt nghiệp lớp 9
- Phối hợp với nhà trường tổ chức tổng kết năm học.
- Phối hợp với nhà trường bàn giao học sinh về địa phương, tiếp tục phân công giáo viên phối hợp tham gia quản lý hoạt động của học sinh trong dịp nghỉ hè, phân công giáo viên phụ đạo học sinh yếu kém.
- Tổ chức cho ĐVCĐ đi thăm quan, nghỉ mát.
Tháng 7/2019
- Động viên giáo viên nghỉ hè sẵn sàng tập trung tham dự các lớp bồi dưỡng cốt cán. Tham gia bồi dưỡng chính trị, chuyên môn theo đúng lịch.
- Phối hợp với nhà trường triển khai tuyển sinh học sinh đầu cấp; Chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2019-2020
- Vận động nhà giáo tích cực phối hợp với địa phương tổ chức các hoạt động hè cho học sinh.với các hoạt động vui tươi , bổ ích ./.


Nơi nhận:
- LĐLĐ huyện.
- Lưu CĐCS. TM. BCH CĐ
CHỦ TỊCH
Lý Thị Thuỳ Hương
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây