Tìm kiếm văn bản

PPCT môn Địa lý

SỞ GD&ĐT LẠNG SƠN
TÀI LIỆU PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THEO GIẢM TẢI
m«n ®Þa lÝ thcs
(Dïng cho c¸c c¬ quan qu¶n lÝ gi¸o dôc vµ gi¸o viªn, ¸p dông tõ n¨m häc 2011-2012)

A. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1. Tổ chức dạy học
-Về thời lượng dạy học (chương trình 37 tuần):
+ Địa lí lớp 6: 35 tiết;
+ Địa lí lớp 7: 70 tiết;
+ Địa lí lớp 8: 52 tiết;
+ Địa lí lớp 9: 52 tiết.
-Về kế hoạch dạy học: Trong quá trình dạy học, giáo viên cần dạy đủ số tiết lí thuyết và thực hành đã quy định trong KPPCT. Chương trình và sách giáo khoa chưa quy định nội dung cụ thể cho các tiết ôn tập. Giáo viên cần căn cứ tình hình thực tế để định ra nội dung cho các tiết ôn tập nhằm củng cố hệ thống các kiến thức, kĩ năng theo yêu cầu của chương trình.
-Về đổi mới phương pháp dạy học: Việc đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS cần theo 4 hướng chủ yếu:
+ Phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của học sinh.
+ Bồi dưỡng phương pháp tự học.
+ Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
+ Tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh.
Trong đó, hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của học sinh là cơ bản, chủ yếu, chi phối đến ba hướng sau. Điểm cốt lõi của đổi mới phương pháp dạy học là hướng tới học tập chủ động, chống lại thói quen học tập thụ động.
Để đảm bảo cho việc đổi mới phương pháp dạy học địa lí trong trường Trung học cơ sở nhanh chóng đạt hiệu quả, giáo viên cần quan tâm và thực hiện tốt các công việc sau đây:
+ Đầu tư nhiều hơn vào công tác thiết kế bài dạy học và tổ chức dạy học trên lớp theo tinh thần tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh;
+ Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học địa lí thông dụng theo hướng phát huy tính tích cực, chủđộng, sáng tạo của học sinh, đồng thời mạnh dạn áp dụng các phương pháp dạy học mới như: thảo luận, khảo sát điều tra, động não;
+ Đa dạng hóa, phối hợp linh hoạt các hình thức tổ chức dạy học: Cá nhân, nhóm, lớp, tham quan, khảo sát địa phương, hoạt động ngoại khóa;
+ Tích cực sử dụng phương tiện dạy học theo hướng đề cao vai trò chủ thể nhận thức của học sinh;
+ Trong quá trình dạy học, giáo viên cần chú ý hướng dẫn học sinh phân tích, giải thích các mối quan hệ địa lí, nhất là các mối quan hệ nhân quả; dành thời gian cho học sinh thu thập, xử lí thông tin dựa vào bản đồ, lược đồ, các bảng biểu, tranh ảnh... để tìm kiến thức, rèn luyện các kĩnăng và phương pháp học tập địa lí;
+ Những nơi có điều kiện, giáo viên có thể tổ chức học ngoài thực địa để giảm tính trừu tượng của kiến thức và tăng tính thực tiễn của nội dung học tập.
-Về dạy học địa lí địa phương:
+ Để tiến hành một cách có hiệu quả tiết thực hành "tìm hiểu địa phương" ở lớp 8, giáo viên nên chọn một địa điểm có nhiều ý nghĩa đối với địa phương và có nhiều thuận lợi trong việc tìm tư liệu, yêu cầu các nhóm học sinh thu thập tư liệu về địa điểm đó theo các nội dung đã gợi ý trong sách giáo khoa. Giờ thực hành, giáo viên tổ chức cho học sinh các nhóm trình bày kết quả và xây dựng thành một bản báo cáo tương đối đầy đủ về địa điểm tìm hiểu.
+ Đối với các bài dạy về địa lí tỉnh (thành phố) ở lớp 9, giáo viên cần dựa vào tài liệu địa lí địa phương, sưu tầm thêm các tư liệu về địa lí tỉnh (thành phố) như Địa chí tỉnh (thành phố), bộ sách "Địa lí các tỉnh và thành phố Việt Nam" của Nhà xuất bản Giáo dục, các cuốn niên giám thống kê của tỉnh (thành phố) hoặc Tổng cục thống kê, các sách báo khác,... để biên soạn nội dung dạy học về địa lí tỉnh (thành phố). Giáo viên cũng nên huy động học sinh mua hoặc sưu tầm các tài liệu vềđịa lí địa phương để làm phong phú thêm nội dung dạy học địa lí tỉnh (thành phố), hình thành ở học sinh phương pháp tìm hiểu địa lí địa phương.
-Về tích hợp một số nội dung trong dạy học địa lí: Các nội dung tích hợp trong dạy học địa lí ở trường THCS gồm có giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục dân số. Để có thể thực hiện tốt việc tích hợp các nội dung này, giáo viên cần chú ý một số điểm sau:
+ Tìm hiểu kĩ các nội dung có thể tích hợp trong từng bài học để xác định rõ nội dung, mức độ tích hợp và phương thức tích hợp.
+ Việc tích hợp các nội dung cần được chuẩn bị một cách cẩn thận và được thể hiện cụ thể trong kế hoạch bài dạy học cũng như khi lên lớp.
+ Việc tích hợp các nội dung cần phải hợp lí, tránh gò ép, gây qua tải nội dung học tập.
2. Kiểm tra, đánh giá
-Phải thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, khi ra đề kiểm tra phải bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng của Chương trình.
-Nội dung kiểm tra, đánh giá cần giảm các câu hỏi kiểm tra ghi nhớ kiến thức, tăng cường kiểm tra kiến thức ở các mức độ hiểu và vận dụng kiến thức (ví dụ: vấn đề bảo vệ môi trường, vấn đề dân số...). Cần từng bước đổi mới kiểm tra đánh giá bằng cách nêu vấn đề "mở", đòi hỏi học sinh phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kĩ năng và biểu đạt chính kiến của bản thân.
-Cần kết hợp giữa hình thức trắc nghiệm khách quan và tự luận trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.
- Phải đánh giá được cả kiến thức, kĩ năng, theo mức độ yêu cầu được quy định trong chương trình môn học.
- Trong năm học phải dành 4 tiết để kiểm tra. Trong đó có 02 tiết dành cho kiểm tra giữa học kì (học kì I: 1 tiết; học kì II: 1 tiết); 02 tiết kiểm tra học kì (học kì I: 1 tiết; học kì II: 1 tiết). Số lần kiểm tra và cách cho điểm thực hiện theo điều 8 Quyết định số 40/2006QĐ-BGD&ĐT ngày 05/10/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.
- Quy định về kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút:
+ Quy định số lần điểm tra miệng trong một học kì: đối với chương trình có 1 tiết/tuần, số học sinh được kiểm tra miệng tối thiểu đạt 1/2 tổng số học sinh trong lớp. Đối với chương trình có 2 tiết/tuần, số học sinh được kiểm tra miệng bằng100% tổng số học sinh trong lớp.
+ Quy định số lần kiểm tra 15’ trong một học kì: đối với chương trình có 01 tiết/tuần có ít nhất 01 bài 15’. Đối với chương trình có 02 tiết/tuần có ít nhất 02 bài kiểm tra 15’. Giáo viên căn cứ vào nội dung chương trình dạy học để bố trí bài kiểm tra 15’ cho hợp lí.
+ Sau mỗi bài thực hành cần có đánh giá và cho điểm. Phải dùng điểm này làm ít nhất 1 điểm (hệ số 1) trong các điểm để xếp loại học lực của học sinh.
3. Thực hiện các nội dung giáo dục địa phương (hướng dẫn tại công văn số 5977/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2008)

B. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
Ph©n phèi ch­¬¬ng tr×nh líp 6 THCS
M«n - §Þa lý

1. Quy ®Þnh sè ®iÓm kiÓm tra trong mét häc k×
- §iÓm hÖ sè 1:
+ §iÓm miÖng: tèi thiÓu 50% häc sinh cã ®iÓm kiÓm tra miÖng.
+ §iÓm 15’: tèi thiÓu 01 ®iÓm /1 häc sinh.
+ §iÓm thùc hµnh: tèi thiÓu 1 ®iÓm /1 häc sinh.
- §iÓm kiÓm tra ®Þnh k×:
+ §iÓm kiÓm tra 1 tiÕt (gi÷a k×): 01 ®iÓm/1 häc sinh.
+ §iÓm tra häc k×: 01 ®iÓm/1häc sinh.

2. KÕ ho¹ch d¹y häc
C¶ n¨m - 37 tuÇn = 35 tiÕt
Häc kú I - 19 tuÇn ( 18 tiÕt )
Häc kú II - 18 tuÇn ( 17 tiÕt )
3. Ph©n phèi chi tiÕt

TuÇn TiÕt theo PPCT Néi dung
1 1 Bµi më ®Çu
Ch¬­¬ng I - Tr¸i §Êt
2 2 Bµi 1 - VÞ trÝ, h×nh d¹ng vµ kÝch th¬­íc cña Tr¸i ®Êt
Bµi 2 - B¶n ®å. C¸ch vÏ b¶n ®å (Không dạy mục 1,2 – Khái niệm “Bản đồ” chuyển sang dạy ở bài 3)
3 3 Bµi 3 - TØ lÖ b¶n ®å (Dạy Khái niệm “Bản đồ” Bài 2 + Mục 1: Ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ)
4 4 Bµi 3 - TØ lÖ b¶n ®å (Dạy mục 2: Đo tính khoảng cách thực địa dựa vào tỉ lệ thước hoặc tỉ lệ số trên bản đồ + Bài tập đo tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ - GV có thể lấy thêm ví dụ cho học sinh làm)
5 5 Bµi 4 - Ph¬­¬ng h¬­íng trªn b¶n ®å. Kinh ®é, vÜ ®é vµ täa ®é ®Þa lý (Dạy mục 1,2)
6 6 Bµi 4 - Ph¬­¬ng h¬­íng trªn b¶n ®å. Kinh ®é, vÜ ®é vµ täa ®é ®Þa lý (Dạy mục 3 + Bài tập – tập xác định tọa độ địa lí trên bản đồ)
7 7 Bµi 5 - KÝ hiÖu b¶n ®å. C¸ch biÓu hiÖn ®Þa h×nh trªn b¶n ®å
Bµi 6 - Thùc hµnh - TËp sö dông ®Þa bµn vµ th¬­íc ®o ®Ó vÏ s¬ ®å líp häc (Không dạy – cả bài)
8 Chñ ®Ò b¸m s¸t (¤n tËp)
9 8 KiÓm tra 1 tiÕt
10 9 Bµi 7 - Sù vËn ®éng tù quay quanh trôc cña Tr¸i ®Êt vµ c¸c hÖ qu¶ (Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tập – Không yêu cầu HS trả lời)
11 10 Bµi 8 - Sù chuyÓn ®éng cña Tr¸i ®Êt quanh MÆt Trêi (Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập - Không yêu cầu HS trả lời)
12 11 Bµi 9 - HiÖn t¬­îng ngµy, ®ªm dµi ng¾n theo mïa
13 12 Bµi 10 - CÊu t¹o bªn trong cña Tr¸i ®Êt
14 13 Bµi 11 - Thùc hµnh - Sù ph©n bè c¸c lôc ®Þa vµ ®¹i d­¬ng trªn bÒ mÆt Tr¸i ®Êt (Không yêu cầu HS làm - Câu 3)
Ch¬­¬ng II - C¸c thµnh phÇn tù nhiªn cña Tr¸i ®Êt
15
14
Bµi 12 - T¸c ®éng cña néi lùc vµ ngo¹i lùc trong viÖc h×nh thµnh
®Þa h×nh bÒ mÆt Tr¸i ®Êt
16 15 Bµi 13 - §Þa h×nh bÒ mÆt Tr¸i ®Êt
17 16 ¤n tËp häc kú I
18 17 KiÓm tra häc kú I
19 18 Bµi 14 - §Þa h×nh bÒ mÆt Tr¸i ®Êt ( Tiªp )
20 19 Bµi 15 - C¸c má kho¸ng s¶n
21 20 Bµi 16 - Thùc hµnh - §äc b¶n ®å ( HoÆc l­îc ®å ) ®Þa h×nh tØ lÖ lín
22 21 Bµi 17 - Líp vá khÝ
23 22 Bµi 18 - Thêi tiÕt, khÝ hËu vµ nhiÖt ®é kh«ng khÝ ( Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập - Không yêu cầu HS trả lời)
24 23 Bµi 19 - KhÝ ¸p vµ giã trªn Tr¸i ®Êt (Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập - Không yêu cầu HS trả lời)
25 24 Bµi 20 - H¬i n¬­íc trong kh«ng khÝ. M¬­a
26 25 Bµi 21 - Thùc hµnh - Ph©n tÝch biÓu ®å nhiÖt ®é, l¬­îng m¬a (Câu 2 và 3 -Không yêu cầu HS làm)
27 26 Bµi 22 - C¸c ®íi khÝ hËu trªn Tr¸i ®Êt
28 27 ¤n tËp
29 28 KiÓm tra 1 tiÕt
30 29 Bµi 23 - S«ng vµ hå
31 30 Bµi 24 - BiÓn vµ ®¹i d¬­¬ng
32 31 Bµi 25 - Thùc hµnh - Sù chuyÓn ®éng cña c¸c dßng biÓn trong ®¹i d­¬ng
33 32 Bµi 26 - §Êt. C¸c nh©n tè h×nh thµnh ®Êt
34 Chñ ®Ò b¸m s¸t (¤n tËp)
35 33 ¤n tËp häc kú II
36 34 KiÓm tra häc kú II
37 35 Bµi 27 - Líp vá sinh vËt. C¸c nh©n tè ¶nh h¬­ëng ®Õn sù ph©n bè thùc, ®éng vËt trªn Tr¸i ®Êt
Ph©n phèi ch­¬¬ng tr×nh líp 7 THCS
M«n - §Þa lý

1. Quy ®Þnh sè ®iÓm kiÓm tra trong mét häc k×:
- §iÓm hÖ sè 1:
+ §iÓm miÖng: tèi thiÓu 1 ®iÓm/1 häc sinh.
+ §iÓm 15’: 02 ®iÓm /1 häc sinh.
+ §iÓm thùc hµnh: tèi thiÓu 1 ®iÓm /1 häc sinh.
- §iÓm kiÓm tra ®Þnh k×:
+ §iÓm kiÓm tra 1 tiÕt (gi÷a k×): 01 ®iÓm/1 häc sinh.
+ §iÓm tra häc k×: 01 ®iÓm/1häc sinh.

2. KÕ ho¹ch d¹y häc
C¶ n¨m - 37 tuÇn (70 tiÕt)
Häc Kú I - 19 tuÇn (36 tiÕt)
Häc kú II - 18 tuÇn ( 34 tiÕt)
3. Ph©n phèi chi tiÕt

TuÇn TiÕt theo PPCT Néi dung
PhÇn mét - Thµnh phÇn nh©n v¨n cña m«i tr­êng
1 1 Bµi 1 - D©n sè (Mục 3. Sự bùng nổ dân số: từ dòng 9 đến dòng 12 "Quan sát..... Tại sao?" – Không dạy)
2 Bµi 2 - Sù ph©n bè d©n c­¬. C¸c chñng téc trªn thÕ giíi
2 3 Bµi 3 - QuÇn c­¬ . ®« thÞ hãa
4 Bµi 4 - Thùc hµnh - Ph©n tÝch l­îc ®å d©n sè vµ th¸p tuæi (Không yêu cầu HS làm – Câu 1)
PhÇn hai - C¸c m«i tr­êng ®Þa lÝ
Ch­¬¬ng I - M«i tr­êng ®íi nãng. Ho¹t ®éng kinh tÕ cña con ng­êi ë ®íi nãng
3 5 Bµi 5 - §íi nãng. M«i tr­êng xÝch ®¹o Èm (Câu hỏi 4 phần câu hỏi và bài tập – Không yêu cầu HS trả lời)
6 Bµi 6 - M«i tr­êng nhiÖt ®íi (Dạy Mục 1: Khí hậu)
4 7 Bµi 6 - M«i tr­êng nhiÖt ®íi (Dạy mục 2: Các đặc điểm khác của môi trường +Rèn kĩ năng đọc & phân tích biểu đồ nhiệt độ & lượng mưa – Câu 4/Tr22)
8 Bµi 7 - M«i tr­êng nhiÖt ®íi giã mïa
Bµi 8 - C¸c h×nh thøc canh t¸c trong n«ng nghiÖp ë ®íi nãng (Không dạy – cả bài)
5 9 Bµi 9 - Ho¹t ®éng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ë ®íi nãng (Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập – Không yêu cầu HS trả lời)
10 Bµi 10 - D©n sè vµ søc Ðp d©n sè tíi tµi nguyªn m«i tr­êng ë ®íi nãng
6 11 Bµi 11 -Di d©n vµ sù bïng næ ®« thÞ ë ®íi nãng
12 Bµi 12 - Thùc hµnh - NhËn biÕt ®Æc ®iÓm m«i tr­êng ®íi nãng (Câu 2 & 3 – Không yêu cầu HS làm)
7 13 ¤n tËp
14 KiÓm tra viÕt 1 tiÕt
Ch¬¬ng II - M«i tr­êng ®íi «n hßa. Ho¹t ®éng kinh tÕ cña con ng­êi ë ®íi «n hßa
8 15 Bµi 13 - M«i tr­êng ®íi «n hßa
16 Bµi 14 - Ho¹t ®éng n«ng nghiÖp ë ®íi «n hßa
9 17 Bµi 15 - Ho¹t ®éng c«ng nghiÖp ë ®íi «n hßa
18 Bµi 16 - §« thÞ hãa ë ®íi «n hßa
10 19 Bµi 17 - ¤ nhiÔm m«i tr¬­êng ë ®íi «n hßa
20 Bµi 18 -Thùc hµnh - NhËn biÕt ®Æc ®iÓm m«i tr¬­êng ®íi «n hßa
(Câu 2: Không yêu cầu HS làm
Câu 3: Không yêu cầu vẽ biểu đồ, GV hướng dẫn HS nhận xét và giải thích).
Ch¬­¬ng III - M«i tr¬­êng hoang m¹c. Ho¹t ®éng kinh tÕ cña con ng¬­êi ë hoang m¹c
11 21 Bµi 19 -M«i tr¬­êng hoang m¹c
22 Bµi 20 -Ho¹t ®éng kinh tÕ cña con ng¬­êi ë hoang m¹c
Ch¬­¬ng IV - M«i tr­¬êng ®íi l¹nh. Ho¹t ®éng kinh tÕ cña con ng¬­êi ë ®íi l¹nh
12 23 Bµi 21 - M«i tr¬­êng ®íi l¹nh
24 Bµi 22 - Ho¹t ®éng kinh tÕ cña con ng¬­êi ë ®íi l¹nh
Ch¬¬ng V - M«i tr¬­êng vïng nói. Ho¹t ®éng kinh tÕ cña con ng¬­êi ë vïng nói
13 25 Bµi 23 - M«i tr­¬êng vïng nói
26 Ôn tập chương II + Rèn kĩ năng đọc, phân tích biểu đồ, lược đồ, tranh ảnh)
Bµi 24 - Ho¹t ®éng kinh tÕ cña con ng¬­êi ë vïng nói (Không dạy – Cả bài)
14 27 ¤n tËp ch¬­¬ng III, IV; V
PhÇn ba - Thiªn nhiªn vµ con ng¬­êi ë c¸c ch©u lôc
28 Bµi 25 - ThÕ giíi réng lín vµ ®a d¹ng
Ch¬­¬ng VI - Ch©u Phi
15 29 Bµi 26 - Thiªn nhiªn Ch©u Phi
30 Bµi 27 - Thiªn nhiªn Ch©u Phi (tiÕp theo)
16 31 Bµi 28 - Thùc hµnh - Ph©n tÝch l¬­îc ®å ph©n bè c¸c m«i tr¬­êng tù nhiªn, biÓu ®å nhiÖt ®é vµ l¬­îng m¬­a ë Ch©u Phi
32 Bµi 29 - D©n c¬­ , x• héi Ch©u Phi (Mục 1. Lịch sử và dân cư; phần a: Sơ lược lịch sử - Không dạy)
17 33 Bµi 30 - Kinh tÕ Ch©u Phi
34 ¤n tËp häc kú I
18 35 KiÓm tra häc kú I
19 36 Bµi 31 - Kinh tÕ Ch©u Phi (tiÕp)
Häc Kú II -( 16 tuÇn x 2 tiÕt/tuÇn) + (2 tuÇn x 1 tiÕt/tuÇn)
20 37 Bµi 32 - C¸c khu vùc Ch©u Phi
38 Bµi 33 - C¸c khu vùc Ch©u Phi (tiÕp theo)
21 39 Bµi 34 - Thùc hµnh - So s¸nh nÒn kinh tÕ cña ba khu vùc Ch©u Phi
Ch­¬¬ng VII - Ch©u MÜ
40 Bµi 35 - Kh¸i qu¸t Ch©u MÜ
22 41 Bµi 36 - Thiªn nhiªn B¾c MÜ
42 Bµi 37 - D©n c­¬ B¾c MÜ
23 43 Bµi 38 - Kinh tÕ B¾c MÜ
44 Bµi 39 - Kinh tÕ B¾c MÜ (tiÕp theo)
24 45 Bµi 40 - Thùc hµnh - T×m hiÓu vïng c«ng nghiÖp truyÒn thèng ë §«ng B¾c Hoa K× vµ vïng c«ng nghiÖp "Vµnh ®ai mÆt trêi"
46 Bµi 41 - Thiªn nhiªn Trung vµ Nam MÜ
25 47 Bµi 42 - Thiªn nhiªn Trung vµ Nam MÜ (tiÕp theo)
48 Bµi 43 - D©n c­¬ , x• héi Trung vµ Nam MÜ (Mục 1. Sơ lược lịch sử - Không dạy)
26 49 Bµi 44 - Kinh tÕ Trung vµ Nam MÜ
50 Bµi 45 - Kinh tÕ Trung vµ Nam MÜ (tiÕp theo)
27 51 Bµi 46 - Thùc hµnh - Sù ph©n hãa cña th¶m thùc vËt ë s¬­ên ®«ng vµ s¬­ên t©y cña d•y An - §Ðt
52 ¤n tËp
28 53 KiÓm tra viÕt 1 tiÕt
Ch­¬¬ng VIII - Ch©u Nam Cùc
54 Bµi 47 - Ch©u Nam Cùc - Ch©u lôc l¹nh nhÊt thÕ giíi
Ch¬­¬ng IX - Ch©u §¹i D¬¬ng
29 55 Bµi 48 - Thiªn nhiªn Ch©u §¹i D¬¬ng
56 Bµi 49 - D©n c¬ vµ kinh tÕ ch©u §¹i D¬¬ng
30 57 Bµi 50 - Thùc hµnh - ViÕt b¸o c¸o vÒ ®Æc ®iÓm tù nhiªn cña ¤ -xtr©y-li-a
Ch¬­¬ng X - Ch©u ¢u
58 Bµi 51 - Thiªn nhiªn ch©u ¢u
31 59 Bµi 52 - Thiªn nhiªn ch©u ¢u ( tiÕp theo)
60 Bµi 53 - Thùc hµnh - §äc, ph©n tÝch l¬­îc ®å, biÓu ®å nhiÖt ®é vµ l¬­îng m­¬a ch©u ¢u
32 61 Bµi 54 - D©n c¬­, x• héi ch©u ¢u
62 Bµi 55 - Kinh tÕ ch©u ¢u
33 63 Bµi 56 - Khu vùc B¾c ¢u
64 Bµi 57 - Khu vùc T©y vµ Trung ¢u
34 65 Bµi 58 - Khu vùc Nam ¢u
66 Bµi 59 - Khu vùc §«ng ¢u
35 69 Bµi 60 - Liªn minh ch©u ¢u
67 ¤n tËp häc k× II
36 68 KiÓm tra häc k× II
37 70 Bµi 61 - Thùc hµnh - §äc l­îc ®å, vÏ biÓu ®å c¬ cÊu kinh tÕ ch©u ¢uPh©n phèi ch­¬¬ng tr×nh líp 8 THCS
M«n - §Þa lý

1. Quy ®Þnh sè ®iÓm kiÓm tra:
* Häc k× I:
- §iÓm hÖ sè 1:
+ §iÓm miÖng: tèi thiÓu 50% häc sinh cã ®iÓm kiÓm tra miÖng.
+ §iÓm 15’: tèi thiÓu 01 ®iÓm /1 häc sinh.
+ §iÓm thùc hµnh: tèi thiÓu 1 ®iÓm /1 häc sinh.
- §iÓm kiÓm tra ®Þnh k×:
+ §iÓm kiÓm tra 1 tiÕt (gi÷a k×): 01 ®iÓm/1 häc sinh.
+ §iÓm tra häc k×: 01 ®iÓm/1häc sinh.
* Häc k× II:
- §iÓm hÖ sè 1:
+ §iÓm miÖng: tèi thiÓu 1 ®iÓm/1 häc sinh.
+ §iÓm 15’: 02 ®iÓm /1 häc sinh.
+ §iÓm thùc hµnh: tèi thiÓu 1 ®iÓm /1 häc sinh.
- §iÓm kiÓm tra ®Þnh k×:
+ §iÓm kiÓm tra 1 tiÕt (gi÷a k×): 01 ®iÓm/1 häc sinh.
+ §iÓm tra häc k×: 01 ®iÓm/1häc sinh.

2. KÕ ho¹ch d¹y häc
C¶ n¨m - 37 tuÇn = 52 tiÕt
Häc kú I - 19 tuÇn ( 18 tiÕt )
Häc kú II - 18 TuÇn ( 34 tiÕt )

3. Ph©n phèi chi tiÕt

TuÇn TiÕt theo PPCT Néi dung
PhÇn mét - Thiªn nhiªn, con ng­¬êi ë c¸c ch©u lôc ( TiÕp theo )
XI. Ch©u ¸
1 1 Bµi 1 - VÞ trÝ ®Þa lý, ®Þa h×nh vµ kho¸ng s¶n
2 2 Bµi 2 - KhÝ hËu ch©u ¸
( Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập - Không yêu cầu HS trả lời )
3 3 Bµi 3 - S«ng ngßi vµ c¶nh quan ch©u ¸
4 4 Bµi 4 - Thùc hµnh - Ph©n tÝch hoµn l­¬u giã mïa ë ch©u ¸
5 5 Bµi 5 - §Æc ®iÓm d©n c­¬, x• héi ch©u ¸
( Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập - Không yêu cầu vẽ biểu đồ, GV hướng dẫn HS nhận xét )
6 6 Bµi 6 - Thùc hµnh - §äc, ph©n tÝch l¬­îc ®å ph©n bè d©n c­¬ vµ c¸c thµnh phè lín cña ch©u ¸
7 7 ¤n tËp
8 8 KiÓm tra 1 tiÕt
9 9 Bµi 7 - §Æc ®iÓm ph¸t triÓn kinh tÕ - x• héi c¸c n­¬íc ch©u ¸
( Phần 1. Vài nét về lịch sử phát triển của các nước châu Á - Không dạy )
( Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập - Không yêu cầu HS trả lời )


10 10 Bµi 8 - T×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x• héi ë c¸c n¬­íc ch©u ¸
11 11 Bµi 9 - Khu vùc T©y Nam ¸
12 12 Bµi 10 - §iÒu kiÖn tù nhiªn khu vùc Nam ¸
13 13 Bµi 11 - D©n c­¬ vµ ®Æc ®iÓm kinh tÕ khu vùc Nam ¸
14 14 Bµi 12 - §Æc ®iÓm tù nhiªn khu vùc §«ng ¸
15 15 Bµi 13 - T×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x• héi khu vùc §«ng ¸
( Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập - Không yêu cầu HS trả lời )
16 16 ¤n tËp häc kú I
17 ¤n tËp (Chñ ®Ò b¸m s¸t)
18 17 KiÓm tra häc kú I
19 18 Bµi 14 - §«ng Nam ¸ - §Êt liÒn vµ h¶i ®¶o
Häc kú II - ( 16 tuÇn x 2 tiÕt/tuÇn) + (2 tuÇn x 1tiÕt/tuÇn)
20 19 Bµi 15 - §Æc ®iÓm d©n c­¬, x• héi §«ng Nam ¸
20 Bµi 16 - §Æc ®iÓm kinh tÕ c¸c n­¬íc §«ng Nam ¸


21
21 Bµi 17 - HiÖp héi c¸c n¬­íc §«ng Nam ¸ (ASEAN)
22 Bµi 18 - Thùc hµnh - T×m hiÓu vÒ Lµo vµ C¨m Pu Chia
( Mục 3. Điều kiện xã hội, dân cư - Không yêu cầu HS làm )

( Mục 4. Kinh tế- Không yêu cầu HS làm )

XII. Tæng kÕt ®Þa lý tù nhiªn vµ ®Þa lý c¸c ch©u lôc
Bµi 19 - §Þa h×nh víi t¸c ®éng cña néi, ngo¹i lùc( Cả bài - Không dạy )
Bµi 20 - KhÝ hËu vµ c¶nh quan trªn Tr¸i §Êt ( Cả bài - Không dạy )22 Bµi 21 - Con ng¬­êi vµ m«i tr¬­êng ®Þa lý (Cả bài - Không dạy)
PhÇn hai - §Þa lÝ ViÖt Nam
23 Bµi 22: VÞệt Nam - đất nước, con người

§Þa lý tù nhiªn
24 Bµi 23: VÞ trÝ, giíi h¹n, h×nh d¹ng l•nh thæ ViÖt Nam - Dạy mục 1: Vị trí và giới hạn lãnh thổ
( Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tập - Không yêu cầu HS trả lời )
23 25 Bµi 23: VÞ trÝ, giíi h¹n, h×nh d¹ng l•nh thæ ViÖt Nam - Dạy Mục 2: Đặc điểm lãnh thổ
( Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tập - Không yêu cầu HS trả lời )

26 Bµi 24 - Vïng biÓn ViÖt Nam
24 27 Bµi 25 - LÞch sö ph¸t triÓn cña tù nhiªn ViÖt Nam
28 Bµi 26 - §Æc ®iÓm tµi nguyªn kho¸ng s¶n ViÖt Nam
( Mục 2. Sự hình thành các vùng mỏ chính ở nước ta -Không dạy )
( Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập - Không yêu cầu HS trả lời )

25 29 Bµi 27 - Thùc hµnh - §äc b¶n ®å ViÖt Nam (phÇn hµnh chÝnh vµ kho¸ng s¶n)

30 ¤n tËp
26 31 KiÓm tra 1 tiÕt

32 Bµi 28 - §Æc ®iÓm ®Þa h×nh ViÖt Nam
27 33 Bµi 29 - §Æc ®iÓm c¸c khu vùc ®Þa h×nh : Dạy Mục 1: Khu vực đồi núi
34 Bµi 29 - §Æc ®iÓm c¸c khu vùc ®Þa h×nh
Dạy mục 2: Khu vực đồng bằng
và mục 3: Địa hình bờ biển và thềm lục địa
28 35 Bµi 30 - Thùc hµnh - §äc b¶n ®å ®Þa h×nh ViÖt Nam

36 Bµi 31 - §Æc ®iÓm khÝ hËu ViÖt Nam
29 37 Bµi 32 - C¸c mïa khÝ hËu vµ thêi tiÕt ë n¬íc ta

38 Bµi 33 - §Æc ®iÓm s«ng ngßi ViÖt Nam
30 39 Bµi 34 - C¸c hÖ thèng s«ng lín ë n¬íc ta

40 Bµi 35 - Thùc hµnh vÒ khÝ hËu, thuû v¨n ViÖt Nam
31 41 Bµi 36 - §Æc ®iÓm ®Êt ViÖt Nam
42 Bµi 37 - §Æc ®iÓm sinh vËt ViÖt Nam

32 43 Bµi 38 - B¶o vÖ tµi nguyªn sinh vËt ViÖt Nam
44 ¤n tËp bài 28 đến 38

33 45 Bµi 39 - §Æc ®iÓm chung cña tù nhiªn ViÖt Nam
46 Bµi 40 - Thùc hµnh - §äc l¸t c¾t ®Þa lÝ tù nhiªn tæng hîp
34 47 Bµi 41 - MiÒn B¾c vµ §«ng B¾c B¾c Bé
( Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập - Không yêu cầu HS trả lời )
48 Bµi 42 - MiÒn T©y B¾c vµ B¾c Trung bé
35 49 Bµi 43 - MiÒn Nam Trung bé vµ Nam bé
50 ¤n tËp häc kú II
36 51 KiÓm tra häc kú II
37 52 Bµi 44 - Thùc hµnh - T×m hiÓu ®Þa ph­¬¬ng
( Nội dung điều chỉnh: Cả bài; Hướng dẫn thực hiện: GV hướng dẫn HS chọn một địa điểm tại địa phương và tìm hiểu theo dàn ý sau:
1. Tên địa điểm, vị trí địa lí
2. Lịch sử phát triển
3. Vai trò ý nghĩa đối với địa phương )

Ph©n phèi ch­¬¬ng tr×nh líp 9 THCS
M«n - §Þa lý

1. Quy ®Þnh sè ®iÓm kiÓm tra:
* Häc k× I:
- §iÓm hÖ sè 1:
+ §iÓm miÖng: tèi thiÓu 1 ®iÓm/1 häc sinh.
+ §iÓm 15’: 02 ®iÓm /1 häc sinh.
+ §iÓm thùc hµnh: tèi thiÓu 1 ®iÓm /1 häc sinh.
- §iÓm kiÓm tra ®Þnh k×:
+ §iÓm kiÓm tra 1 tiÕt (gi÷a k×): 01 ®iÓm/1 häc sinh.
+ §iÓm tra häc k×: 01 ®iÓm/1häc sinh.
* Häc k× II:
- §iÓm hÖ sè 1:
+ §iÓm miÖng: tèi thiÓu 50% häc sinh cã ®iÓm kiÓm tra miÖng.
+ §iÓm 15’: tèi thiÓu 01 ®iÓm /1 häc sinh.
+ §iÓm thùc hµnh: tèi thiÓu 1 ®iÓm /1 häc sinh.
- §iÓm kiÓm tra ®Þnh k×:
+ §iÓm kiÓm tra 1 tiÕt (gi÷a k×): 01 ®iÓm/1 häc sinh.
+ §iÓm tra häc k×: 01 ®iÓm/1häc sinh.

2. KÕ ho¹ch d¹y häc
C¶ n¨m - 37 tuÇn = 52 tiÕt
Häc kú I - 19 tuÇn (34 tiÕt )
Häc kú II - 18 tuÇn (18 tiÕt )
3. Ph©n phèi chi tiÕt

TuÇn TiÕt theo PPCT Néi dung
§Þa lý ViÖt Nam ( TiÕp theo )
§Þa lý d©n c¬­
1 1 Bµi 1 - Céng ®ång c¸c d©n téc ViÖt Nam
2 Bµi 2 - D©n sè vµ gia t¨ng d©n sè
2 3 Bµi 3 - Ph©n bè d©n c­¬ vµ c¸c lo¹i h×nh quÇn c­¬
4 Bµi 4 - Lao ®éng vµ viÖc lµm. ChÊt l¬­îng cuéc sèng
3 5 Bµi 5 - Thùc hµnh - Ph©n tÝch vµ so s¸nh th¸p d©n sè n¨m 1989 vµ n¨m 1999
§Þa lý kinh tÕ
6 Bµi 6 - Sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ViÖt Nam
( Mục I. Nền kinh tế nước ta trước thời kì đổi mới - Không dạy )
4 7 Bµi 7 - C¸c nh©n tè ¶nh h¬­ëng ®Õn sù ph¸t triÓn vµ ph©n bè n«ng nghiÖp
8 Bµi 8 - Sù ph¸t triÓn vµ ph©n bè n«ng nghiÖp
5 9 Bµi 9 - Sù ph¸t triÓn vµ ph©n bè l©m nghiÖp, thuû s¶n
( Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập - Thay đổi câu hỏi thành vẽ biểu đồ hình cột )
10 Bµi 10 - Thùc hµnh - VÏ vµ ph©n tÝch biÓu ®å vÒ sù thay ®æi c¬ cÊu diÖn tÝch gieo trång ph©n theo c¸c lo¹i c©y, sù t¨ng tr¬­ëng ®µn gia sóc, gia cÇm
6 11 Bµi 11 - C¸c nh©n tè ¶nh h¬ëng ®Õn sù ph¸t triÓn vµ ph©n bè c«ng nghiÖp
12 Bµi 12 - Sù ph¸t triÓn vµ ph©n bè c«ng nghiÖp
( Mục II. Các ngành công nghiệp trọng điểm ; phần 3 : Một số ngành công nghiệp nặng khác - Không dạy )
( Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập - Không yêu cầu HS trả lời )
7 13 Bµi 13 - Vai trß, ®Æc ®iÓm ph¸t triÓn vµ ph©n bè cña dÞch vô
14 Bµi 14 - Giao th«ng vËn t¶i vµ b­¬u chÝnh viÔn th«ng
8 15 Bµi 15 - Th¬­¬ng m¹i vµ du lÞch
16 Bµi 16 - Thùc hµnh - VÏ biÓu ®å vÒ sù thay ®æi c¬ cÊu kinh tÕ
9 17 ¤n tËp
18 KiÓm tra 1 tiÕt
Sù ph©n ho¸ l•nh thæ
10 19 Bµi 17 - Vïng Trung du vµ miÒn nói B¾c Bé
20 Bµi 18 - Vïng Trung du vµ miÒn nói B¾c Bé ( TiÕp theo )
11 21 Bµi 19 - Thùc hµnh - §äc B§, ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ ¶nh h¬­ëng cña tµi nguyªn kho¸ng s¶n ®èi víi sù ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ë Trung du vµ miÒn nói B¾c Bé
22 Bµi 20 - Vïng §ång b»ng s«ng Hång
12 23 Bµi 21 - Vïng §ång b»ng s«ng Hång ( tiÕp theo )
24 Bµi 22 - Thùc hµnh - VÏ vµ ph©n tÝch biÓu ®å vÒ mèi quan hÖ gi÷a d©n sè, s¶n l¬­îng l¬­¬ng thùc vµ BQLT theo ®Çu ng­êi
13 25 Bµi 23 - Vïng B¾c Trung Bé
26 Bµi 24 - Vïng B¾c Trung Bé ( TiÕp theo )
14 27 Bµi 25 - Vïng Duyªn h¶i Nam Trung Bé
28 Bµi 26 - Vïng Duyªn h¶i Nam Trung Bé ( TiÕp theo )
15 29 Bµi 27 - Thùc hµnh - Kinh tÕ biÓn cña B¾c trung bé vµ duyªn h¶i Nam Trung Bé
30 Bµi 28 - Vïng T©y Nguyªn
16 31 Bµi 29 - Vïng T©y Nguyªn ( TiÕp theo )
¤n tËp (chñ ®Ò b¸m s¸t)
17 32 ¤n tËp häc kú I
18 33 KiÓm tra häc k× I
19 34 Bµi 30 - Th¬c hµnh - So s¸nh t×nh h×nh s¶n xuÊt c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m ë Trung du vµ miÒn nói B¾c Bé víi T©y Nguyªn
Häc kú II - 18 tuÇn x 1 tiÕt/tuÇn
20 35 Bµi 31 - Vïng §«ng Nam bé
21 36 Bµi 32 - Vïng §«ng Nam bé ( TiÕp theo )
22 37 Bµi 33 - Vïng §«ng Nam bé ( TiÕp theo )
23 38 Bµi 34 - Thùc hµnh - Ph©n tÝch mét sè ngµnh c«ng nghiÖp träng ®iÓm ë §«ng Nam bé
24 39 Bµi 35 - Vïng §ång b»ng s«ng Cöu Long
25 40 Bµi 36 - Vïng §ång b»ng s«ng Cöu Long ( TiÕp theo )
26 41 Bµi 37 - Thùc hµnh - VÏ vµ ph©n tÝch biÓu ®å vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt cña ngµnh thuû, s¶n ë §ång b»ng s«ng Cöu Long
27 42 ¤n tËp
28 43 KiÓm tra 1 tiÕt
29 44 Bµi 38 - Ph¸t triÓn tæng hîp kinh tÕ biÓn vµ b¶o vÖ tµi nguyªn, m«i tr­¬êng biÓn ®¶o
30 45 Bµi 39 - Ph¸t triÓn tæng hîp kinh tÕ biÓn vµ b¶o vÖ tµi nguyªn,
m«i tr­¬êng biÓn - ®¶o ( TiÕp theo )
31 46 Bµi 40 - Thùc hµnh: §¸nh gi¸ tiÒm n¨ng kinh tÕ cña c¸c ®¶o ven bê vµ t×m hiÓu vÒ ngµnh c«ng nghiÖp dÇu khÝ
§Þa lý ®Þa ph¬ư¬ng
32 47 Bµi 41 - §Þa Lý ®Þa ph¬­¬ng tØnh (thµnh phè)
33 48 Bµi 42 - §Þa Lý ®Þa ph¬­¬ng tØnh (thµnh phè) (tiÕp theo)
34 49 Bµi 43 - §Þa Lý ®Þa ph­¬ng tØnh (thµnh phè) (tiÕp theo)
35 50 ¤n tËp häc kú II
36 51 KiÓm tra häc kú II
37 52 Bµi 44 - Thùc hµnh: Ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a c¸c thµnh phÇn tù nhiªn. VÏ vµ ph©n tÝch biÓu ®å c¬ cÊu kinh tÕ cña ®Þa ph¬­¬ng
( Không dạy - cả bài )

Chú ý:
1, Phần chữ in nghiêng và tô đậm trong cột nội dung nằm trong ngoặc đơn là nội dung điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện theo giảm tải
2, Chữ in nghiêng không trong ngoặc đơn là nội dung thay đổi phân phối chương trình theo giảm tải cho phù hợp với số tiết, số tuần

Số kí hiệu PPCT môn Địa lý
Ngày ban hành 01/12/2018
Thể loại Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Giáp Đức khánh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Kế hoạch"

Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
CHỦ ĐỀ : KỸ NĂNG KIỂM SOÁT CẢM XÚC - CHỦ ĐỀ : KỸ NĂNG KIỂM SOÁT CẢM XÚC
( tiết 8,9,10 )
Ngày thực hiện :
Tiết 1: 29/9/ 2015 - lớp 6A3
Tiết 2: 1/10/2015 - lớp 6A3
Tiết 3: 6/10//2015 - lớp 6A3

I. Dự kiến TBDH cần sử dụng
- Giáo viên: Máy chiếu:
III. Dự kiến hình thức tổ chức hoạt động cho học sinh
- Hoạt động nhóm
- Hoạt động cặp đôi
- Hoạt động cá nhân
- Hoạt động tập thể
IV. Dự kiến tiết học ( nội dung)

Các hoạt động Nội dung

Tiết 1
Hoạt động 1:
Hoạt động khởi động
- Tổ chức chơi trò chơi

Hoạt động 2:
Hoạt động hình thành kiến thức.
Dự kiến các câu hỏi
- Hoạt động cá nhân
- Hoạt động tập thể


1. Khái niệm kiểm soát cảm xúc là gì ?
? Để làm chủ cảm xúc chúng ta cần phải làm gì?
? Tự nhận thức được cảm xúc giúp chúng ta điều gì?
2. Làm thế nào để làm chủ được cảm xúc của mình?
? Con người có được bộc lộ cảm xúc không?
? Bộc lộ cảm xúc như thế nào để không ảnh hưởng đến người khác?
? Hướng suy nghĩ tích cực trong việc bộc lộ cảm xúc?
3. Phân tích 2 tình huống và rút ra nhận xét
* Tình huống 1: Cách cư sử khi gặp mối quan hệ bên ngoài của người cha.
* Tình huống 2: Một bạn thi trượt đại học.
4. cảm xúc tiêu cực và tác hại của nó.
? Thế nào gọi là cảm xúc tiêu cực?
? Những loại cảm xúc nào gọi là cảm xúc tiêu cực?
? Cảm xúc tiêu cực mang lại tác hại gì cho bản thân?
- Lấy ví dụ về cảm xúc tiêu cực.


Tiết 2

- Tổ chức chơi trò chơi
Hoạt động 2:
Hoạt động hình thành kiến thức.(tiếp)
Dự kiến các câu hỏi
- Hoạt động cá nhân
Hoạt động 3:
Hoạt động thực hành
- Hoạt động các nhân
- Hoạt động tập thể
5. Các nguyên tắc làm chủ cảm xúc.
- Hiểu và chấp nhận các cảm xúc tiêu cực
- Tìm ra nguyên căn vấn đề:
+ Suy nghĩ trước khi hành động.
+ cảnh giác với ngôn từ sỉ vả.
+Thay đổi nếp suy nghĩ.
+ Nuôi dưỡng cảm xúc tích cực
+ Tạo sự lạc quan
A. Trả lời các câu hỏi dưới đây:
? Khi nào bạn thấy tức giận nhất và khó chịu nhất?
? Bạn có thể kiểm soát được cảm xúc của mình không?
? Cảm xúc nào bạn muốn trải nghiệm nhiều nhất?
? hãy kể những tình huống căng thẳng mà bạn đã trải qua?
* Ghi ra các trải nghiệm với mỗi tình huống.

Tình huống Khi bạn tức giận Khi bạn thấy căng thẳng
Cảm giác cơ thể của bạn

Cảm xúc của bạn

Suy nghĩ của bạn
Mong muốn của bạn


Tiết 3

- Tổ chức chơi trò chơi
Hoạt động 3:
Hoạt động thực hành (tiếp)
- Hoạt động cặp đôi
- Hoạt động ca nhân
Tìm hiểu các câu chuyện tham khảo
B.Ghi ra các đề xuất về cách thể hiện sự túc giận của bạn.
Dựa vào các cách đưa ra trong (sgk trang 27) để lựa chọn
C. Các biện pháp quản lí cảm xúc.
1. Thay đổi suy nghĩ.
2. Bùng nổ an toàn.
3. Cải tạo hoàn cảnh.
1. Câu chuyện:
- Đọc câu chuyện: Không còn cách nào?

- Làm bài tập trắc nghiệm 1,2,3,4 (sgk trang 29)
Hoạt động 4:
Đánh giá kết quả học tập


GV: từ phiếu học tập biết được những hạn chế của HS từ đó có biện pháp giúp các em khắc phục những hạn chế đó.


Đánh giá kết quả học tập:
Hãy nêu những điểm mạnh và điểm yếu của bản thân trong việc làm chủ cảm xúc.
Điểm mạnh của bản thân Điểm yếu của bản thân Cách khắc phục các hạn chế của bản thân


* Nhận xét, đánh giá chủ đề:CHỦ ĐỀ : KĨ NĂNG ĐẠT MỤC TIÊU
( tiết 11,12,13,14 )
Ngày thực hiện :
Tiết 1: 20/10/ 2015 - lớp 6A3
Tiết 2: 22/10/2015 - lớp 6A3
Tiết 3: 27/10//2015 -lớp 6A3
Tiết 4:

I. Dự kiến TBDH cần sử dụng
- Giáo viên: Máy chiếu,
III. Dự kiến hình thức tổ chức hoạt động cho học sinh
- Hoạt động nhóm
- Hoạt động cặp đôi
- Hoạt động cá nhân
- Hoạt động tập thể
IV. Dự kiến tiết học ( nội dung)

Các hoạt động Nội dung

Tiết 1
Hoạt động 1:
Hoạt động khởi động
- Tổ chức chơi trò chơi

Hoạt động 2:
Hoạt động hình thành kiến thức.
Dự kiến các câu hỏi
- Hoạt động tập thể
- Hoạt động cá nhân


1. Khái niệm về mục tiêu là gì?
2. Những yêu cầu để có thể thực hiện thành công mục tiêu.
? Nguyên tắc khi đưa ra các mục tiêu ?
? Làm thế nào để đạt mục tiêu của mình?
? Có cần chia nhỏ thời gian để đạt mục tiêu đặt ra không?
- Lấy ví dụ về đạt mục tiêu.
3. Kĩ năng thiết lập mục tiêu là gì?
? Khả năng thiết lập mục tiêu là như thế nào?
? Mục tiêu những thành tựu đặt ra là gì?
? Có mấy loại mục tiêu?
? Thế nào là mục tiêu trước mắt?
? Thế nào là mục tiêu lâu dài?
4. Một số nguyên tắc về thiết lập mục tiêu.
? Nêu các nguyên tắc về thiết lập mục tiêu?
? Cần lên kế hoạch hoàn thành mục tiêu như thế nào?
? Căn cứ vào khả năng của mỗi người có thể đặt ra mục tiêu như thế nào?
? Đặt ra mục tiêu giúp ta hoàn thành mục tiêu như thế nào?
? Có những loại mục tiêu nào?
- Mục tiêu trước mắt
- Mục tiêu dài hạn
* Mỗi học sinh đưa ra một mục tiêu
- Mục tiêu trước mắt
VD:: Tôi sẽ đạt học sinh giỏi trong năm học này.
- Mục tiêu dài hạn
VD: Tôi sẽ đi học đại học để trở thành bác sĩ.


Tiết 2

- Tổ chức chơi trò chơi
Hoạt động 2:
Hoạt động thực hành
- Làm việc cá nhân
- Trình bày trước nhóm
1 Thiết lập mục tiêu cho mình theo bảng mẫu sau
- Mục tiêu trước mắt:

Mục tiêu Thời gian Kết quả
Đạt học sinh giỏi Năm học...
Xắp xếp thời gian học như thế nào?
- Kế hoạch cho từng môn học
- Kế hoạch học thêm các môn
- Trình bày mục tiêu để các bạn cùng góp ý
- Mục tiêu lâu dài:

Mục tiêu Thời gian Kết quả
Mục tiêu đi học đại học để trở thành bác sĩ
Trong năm học này
Những năm học tiếp theo
Trước khi tốt nghiệp đại học
sau khi tốt nghiệp đại học
* Lưu ý: Có thể thiết lập mục tiêu ( tùy chọn)
- Trình bày các mục tiêu của mình trước nhóm để các bạn cùng nhận xét.
- Cô giáo nhận xét cách xây dựng mục tiêu của học sinh

Tiết 3

Hoạt động 2:
Hoạt động thực hành (tiếp)
- Hoạt động cá nhân
- Hoạt động nhóm

- Tìm hiểu các câu chuyện tham khảo
2. Bài tập
* Bài tập1 :
Trả lời câu hỏi để xác định mục tiêu của bạn:
Câu hỏi a,b,c,d,e,g,h (sgk trang 65,66)
* Bài tập2 :
Hãy dựa vào năng lực và hoàn cảnh của bạn để xây dựng mục tiêu theo bảng sau:
Mục tiêu ngắn hạn Mục tiêu dài hạn
Những lợi ích khi đạt mục tiêu Những lợi ích khi đạt mục tiêu


Những trở ngại trong quá trình thực hiện Những trở ngại trong quá trình thực hiện


Cần học và làm những gì? Cần học và làm những gì?


Ai là người động viên
Ai là người động viênKế hoạch- các bước tiến hành Kế hoạch- các bước tiến hành


Ngày hoàn thành
Ngày hoàn thành

- Trình bày trước nhóm có sự nhận xét góp ý của các bạn
*Câu chuyện thứ nhất:
- Đọc câu chuyện: Đích đến.
? Câu chuyện giúp em hiểu gì về cái đích của con người cần đạt được?
* Ghi nhớ lời bàn (SGK trang 69)
Nhiều lúc chúng ta thất bại không phải vì chúng ta sợ hay bởi áp lực của những người xung quanh hoặc tại bất cứ điều gì mà chỉ vì chúng ta không nhìn thấy rõ mục tiêu của mình.
* Làm bài tập trắc nghiệm (sgk trang 69)

Tiết 4

- Tổ chức chơi trò chơi
Hoạt động 3:
Hoạt động thực hành (tiếp)
- Tìm hiểu các câu chuyện tham khảo (tiếp)
- Hoạt động cá nhân
- Hoạt động nhóm
1. Câu chuyện thứ hai và thứ ba:
- Đọc câu chuyện: .
? Rút ra nhận xét về cách đạt mục đích của nhân vật
tôi ở câu chuyện thứ hai?
? Ở câu chuyện thứ ba có đạt được mục tiêu ban đầu đề ra không? Vì sao?
* Ghi nhớ lời bàn (SGK trang 72)
Mục tiêu có thể thay đổi, nhưng việc đặt ra mục tiêu trong từng giai đoạn thì không bao giờ thay đổi.
Mục tiêu giúp ta không bị lạc lối vì biết mình đang làm tất cả vì cái gì.
Mục tiêu giúp ta tự vực mình đứng dậy sau những vấp ngã, sau những cảm xúc tiêu cực và biết mình cần phải nỗ lực vì cái gì.
Mục tiêu giúp ta thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.
2. Bài tập:
Câu 1: sau khi đọc song 3 câu chuyện bạn có suy nghĩ gì về từng nhân vật trong mỗi truyện?
Câu 2: Mục tiêu, mục đích của họ?
Câu 3: Suy nghĩ nào đem lại lợi ích?
Câu 4: Suy nghĩ nào cản trở thành công của họ ?
Câu 5: Ghi ra suy nghĩ đánh gía của em qua câu chuyện?
- Câu chuyện thứ nhất:
- Câu chuyện thứ nhất:
- Câu chuyện thứ nhất:
Hoạt động 4:
Đánh giá kết quả học tập


GV: từ phiếu học tập biết được những hạn chế của HS từ đó có biện pháp giúp các em khắc phục những hạn chế đó.


Đánh giá kết quả học tập:
Hãy nêu những điểm mạnh và điểm yếu của kĩ năng đạt mục tiêu.
Điểm mạnh của bản thân Điểm yếu của bản thân Cách khắc phục các hạn chế của bản thân

* Nhận xét, đánh giá chủ đề:
KĨ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ - CHỦ ĐỀ : KĨ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
( tiết:15,16,17,18)
Ngày thực hiện :
Tiết 1: 29/10/ 2015 -lớp 6A3
Tiết 2: 3/11/2015 - lớp 6A3
Tiết 3: 5/11//2015 -lớp 6A3
Tiết:
I. Dự kiến TBDH cần sử dụng
- Giáo viên: Máy chiếu,
III. Dự kiến hình thức tổ chức hoạt động cho học sinh
- Hoạt động nhóm
- Hoạt động cặp đôi
- Hoạt động cá nhân
- Hoạt động nhóm
IV. Dự kiến tiết học ( nội dung)

Các hoạt động Nội dung

Tiết 1
Hoạt động 1:
Hoạt động khởi động
- Tổ chức chơi trò chơi

Hoạt động 2:
Hoạt động hình thành kiến thức.
Dự kiến các câu hỏi
- Hoạt động tập thể
- Hoạt động các nhân
- Hoạt động nhóm1. Khái niệm vấn đề là gì?
Vấn đề là điều cần được xem xét , nghiên cứu, giải quyết.
2 Giải quyết vấn là gì?
3. Tầm quan trọng của giải quyết vấn đề
? Tại sao lại phải giải quyết vấn đề?
? Mục tiêu đặt ra vấn đề là như thế nào?
? Để giải quyết được vấn đề ta phải làm thế nào?
? Giải quyết bằng cách nào?
Sơ đồ: Giải quyết vấn đề: ( SGK trang 75)
+ Xác định vấn đề
+ Khám phá thông tin và tạo ra ý tưởng
+ Chọn ý tưởng tốt nhất
+ Xây dựng và thử nghiệm các ý tưởng
+ Đánh giá kết quả
? Kĩ năng giải quyết vấn đề?
VD: Nhổ cỏ bạn không quan tâm gốc mà chỉ cắt phần ngọn hôm nay thì hôm sau nhiều ngọn khác lại mọc ra xanh tốt hơn nhiều so với ngọn hôm qua
Bạn cần bình tĩnh dành đủ thời gian để tìm "nguyên nhân gốc" khi biết rõ bạn "tìm giải pháp" thì vấn đề giải quyết sẽ triệt để hơn.

Tiết 2

- Tổ chức chơi trò chơi
Hoạt động 2:
Hoạt động hình thành kiến thức.(tiếp)
Dự kiến các câu hỏi
- Hoạt động tập thể
- Hoạt động cá nhân
Hoạt động 2:
Hoạt động thực hành
- Hoạt động nhóm- Tìm hiểu các câu chuyện tham khảo

4. Quy trình giải quyết vấn đề.
? Làm thế nào để giải quyết vấn đề có hiệu quả?
? Liệt kê các cách giải quyết vấn đề?
? Cảm xúc khi thực hiện các phương án ?
? So sánh các phương án để đưa ra quyết định cuối cùng?
? Hành động theo quyết định đã lựa chọn như thế nào?
? Kiểm định lại kết quả bằng cách nào?

* Xây dựng tình huống và đưa ra cách giải quyết vấn đề

Tình huống Nguyên nhân Giải pháp


- Từng nhóm bày tình huống trước lớp
- Các nhóm nhận xét góp ý cho từng tình huống
- Giáo viên nhận xét chốt vấn đề

Tiết 3

- Tổ chức chơi trò chơi
Hoạt động 2:
Hoạt động thực hành (tiếp)
- Tìm hiểu các câu chuyện tham khảo
- Hoạt động cá nhân
- Hoạt động nhóm
5.Bài tập:
a. Câu chuyện thứ nhất:
* Đọc truyện: Chim chích và hổ già.
? Chim chích đã bị hổ bắt trong hoàn cảnh nào?
? Chim chích đã giải quyết tình huống đó như thế nào?
? Thông qua câu chuyện ta rút ra được bài học gì trong cách giải quyết vấn đề?
b. Câu chuyện thứ hai:
* Đọc truyện: Con quạ khôn ngoan
? Con quạ gặp phải vấn đề gì?
? Cách giải quyết vấn đề của con quạ?
? Kết quả đem lại qua cách giải quyết vấn đề đó?
? Bài học rút ra qua cách giải quyết vấn đề đó?
c. Câu chuyện thứ ba:
* Đọc truyện: Quạ và đàn bồ câu
? Trong câu chuyện con quạ đã làm gì?
? Việc làm của quạ đã đem đến hậu quả gì?
? bài học rút ra từ câu chuyện là gì?
6. Chọn một câu chuyện.
Chỉ ra được cách giải quyết vấn đề trong câu chuyện đó.

Tiết 4

- Tổ chức chơi trò chơi
Hoạt động 3:
Hoạt động thực hành (tiếp)

* Làm bài tập trắc nghiệm (sgk trang 80,81)
? Ba câu chuyện trên cho bạn những suy nghĩ gì vể cách giải quyết vấn đề.
- Câu chuyện thứ nhất:
- Câu chuyện thứ nhất:
- Câu chuyện thứ nhất:
? Theo bạn cách giải quyết nào đạt kết quả nhất? Vì sao? hãy ghi ra những suy nghĩ đánh giá của bạn vào bảng sau:
Cách Kết quả Đánh giá

Cách 1


Cách 2

cách 3
- Các nhóm trình bày, nhận xét , bổ xung cho nhau
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
Hoạt động 4:
Đánh giá kết quả học tập


GV: từ phiếu học tập biết được những hạn chế của HS từ đó có biện pháp giúp các em khắc phục những hạn chế đó.


Đánh giá kết quả học tập:
Hãy nêu những điểm mạnh và điểm yếu của kĩ năng giải quyết vấn đề.
Điểm mạnh của bản thân Điểm yếu của bản thân Cách khắc phục các hạn chế của bản thân


* Nhận xét, đánh giá chủ đề:
CHỦ ĐỀ : KĨ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH
( tiết 19,20,21,22 )
Ngày thực hiện :
Tiết 1: 1011/ 2015 -lớp 6A3
Tiết 2: 12/11/2015 - lớp 6A3
Tiết 3: 17/11//2015 -lớp 6A3
Tiết:
I. Dự kiến TBDH cần sử dụng
- Giáo viên: Máy chiếu
III. Dự kiến hình thức tổ chức hoạt động cho học sinh
- Hoạt động nhóm
- Hoạt động cặp đôi
- Hoạt động cá nhân
- Hoạt động tập thể
IV. Dự kiến tiết học ( nội dung)

Các hoạt động Nội dung

Tiết 1
Hoạt động 1:
Hoạt động khởi động
- Tổ chức chơi trò chơi

Hoạt động 2:
Hoạt động hình thành kiến thức.
- Hoạt động tập thể
- Hoạt động cá nhân
Dự kiến các câu hỏi
1. Khái niệm ra quyết định là gì?
? Tại sao trong cuộc sống ta lại phải đưa ra quyết định?
? Đưa ra quyết định đúng lúc sẽ giúp chúng ta điều gì?
- Lấy ví dụ về tình huống cần đưa ra quyết định
? Có cần phải suy nghĩ khi đưa ra quyết định không?
? Cần có trách nhiệm với quyết định của mình như thế nào?
2. Những khó khăn có thể gặp khi đưa ra quyết định.
? Chúng ta thường gặp những khó khăn nào khi đưa ra những quyết định?
- Không quyết đoán
- Trì trệ
- Cường điệu trong cảm xúc,hành động
- Do dự, chần chừ
- Hấp tấp
- Phiến diện
- Bất cần
- Thiếu sáng suốt
* Lấy ví dụ cho những khó khăn đó.
3. Các bước ra quyết định đúng đắn nhất vào bất kì thời điểm nào.
? Nêu các bước quyết định vấn đề?
5 Bước: (sgk trang 84,85)
? Bạn phải quyết định điều gì?
? Những lựa chọn của bạn là gì?
* Lưu ý: Ra quyết định lag một kĩ năng đòi hỏi sự thực hành thường xuyên

Tiết 2

- Tổ chức chơi trò chơi
Hoạt động 2:
Hoạt động hình thành kiến thức.(tiếp)
Dự kiến các câu hỏi
- Hoạt động cá nhân
- Hoạt động tập thể


Hoạt động 3:
Hoạt động thực hành
- Xử lí tình huống
- Tìm hiểu các câu chuyện tham khảo

4. Kĩ năng sử lí tình huống khẩn cấp một cách hiệu quả.
? Các tình huống khẩn cấp là gì?
Ví dụ: - Cháy nhà
- Gặp kẻ cướp
- Gặp thiên tai
- Cấp cứu người bị tai nạn
- Thấy ai đó đánh đập người khác...
? Gặp các tình huống trên cần sử lí như thế nào?
* Kĩ năng sử lí tình huống:
- Hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.
- Nhanh chóng xá định những việc cần làm ngay
- Sử lí tình huống khéo léo

5. Thực hành
- Xử lí tình huống
Bước1: Muốn mua xe đạp nhưng không đủ tiền
Bước 2+3: Lập một danh sách giải pháp

Giải pháp Ưu điểm Nhược điểm
Tiết kiệm tiền cho đến khi có đủ
Xin thêm tiền của cha mẹ
Mua một chiếc xe cũ

Bước 4: Quyết định đâu là giải pháp tốt nhất, sau đó làm theo giải pháp đó. Ghi giải pháp đã lựa chọn
Bước 5: Đánh giá hoặc điều chỉnh quyết định
Tự đặt câu hỏi
? Tôi đã đưa ra giải pháp tốt nhất chưa? Tại sao?
? Nếu không đạt hiệu quả như mong đợi bạn sẽ điều chỉnh quyết định như thế nào?


Tiết 3

- Tổ chức chơi trò chơi
Hoạt động 3:
Hoạt động thực hành (tiếp)
- Xử lí tình huống
- Hoạt động nhóm
- Hoạt động cá nhân

5. Thực hành
- Xử lí tình huống
Bước1: Cần một quyển sách tham khảo phục vụ cho việc học
Bước 2+3: Lập một danh sách giải pháp

Giải pháp Ưu điểm Nhược điểm
Tìm kiếm tại thư viện của nhà trường
Xin tiền của cha mẹ để mua
Mua lại quyển sách cũ của người bạn không sử dụng đến nữa

Bước 4: Quyết định đâu là giải pháp tốt nhất, sau đó làm theo giải pháp đó. Ghi giải pháp đã lựa chọn
Bước 5: Đánh giá hoặc điều chỉnh quyết định
Tự đặt câu hỏi
? Tôi đã đưa ra giải pháp tốt nhất chưa? Tại sao?
? Nếu không đạt hiệu quả như mong đợi bạn sẽ điều chỉnh quyết định như thế nào?
6. Xây dựng tình huống và sử lí tình huống
- Mỗi nhóm xây dựng một tình huống
- Các giải pháp sử lí tình huống
- Ưu điểm giải pháp
- Nhược điểm giải pháp
- Quyết định giải pháp
- Đánh giá giải pháp
Tiết 4

- Tổ chức chơi trò chơi
Hoạt động 3:
Hoạt động thực hành (tiếp)
- Tìm hiểu các câu chuyện tham khảo (tiếp)
- Hoạt động cá nhân
- Hoạt động cặp đôi
1.Câu truyện:
- Đọc câu truyện: Cho và nhận
2. Thực hành
*Ghi giải pháp mà cậu sinh viên định làm trong câu chuyện trên và đã làm rồi đánh giá các giải pháp đó.

Giải pháp Ưu điểm Nhược điểm

12* Kể một tình huống của mình hoặc của một người thân về cách quyết định đúng đắn hoặc sai lầm rồi ghi nhận xét đánh giá của bạn và bài học rút ra từ câu chuyện đó.
Hoạt động 4:
Đánh giá kết quả học tập


GV: từ phiếu học tập biết được những hạn chế của HS từ đó có biện pháp giúp các em khắc phục những hạn chế đó.


Đánh giá kết quả học tập:
Hãy nêu những điểm mạnh và điểm yếu của kĩ năng ra quyết định.
Điểm mạnh của bản thân Điểm yếu của bản thân Cách khắc phục các hạn chế của bản thân


* Nhận xét, đánh giá chủ đề:Ngày thực hiện :
Lớp 6E
CHỦ ĐỀ : KỸ NĂNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ
( tiết )

Các hoạt động Nội dung
Hoạt động 1:
Hoạt động khởi động - Tổ chức chơi trò chơi


Hoạt động 2:
Hoạt động hình thành kiến thức.

? Giá trị là gì ?
Gv : Giá trị là nhũng gì con người cho là quan trọng là có ý nghĩa đối với bản thân mình, có tác dụng định hướng cho suy nghĩ , hành động và lối sống của bản thân.
? Có những loại giá trị nào ?
GV : Giá trị có thể là giá trị vật chất hoặc giá trị tinh thần, có thể thuộc các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật,đạo đức, kinh tế........
? Em hiếu thế nào là kỹ năng xác định giá trị ?
? Kỹ năng xác định giá trị giúp gì cho con người ?
GV : Kỹ năng xác định giá trị là khả năng con người hiểu rõ được những giá trị của bản thân mình.
? Kỹ năng xác định giá trị giúp gì cho con người ?
GV : Kĩ năng xác định gía trị ảnh hưởng lớn đến quyết định của mỗi người.kĩ năng này còn giúp người khác biết tôn trọng người khác ,biết chấp nhận rằng người khác có những giá trị và niềm tin khác.
? Giá trị có phải là cố định không ?
GV : Giá trị không phải là cố định mà có thể thay đổi theo thời gian, theo các giai đoạn trưởng thành của con người
? Giá trị phụ thuộc vào những yếu tố nào ?
GV : Giá trị phụ thuộc vào giáo dục vào nền văn hóa, vào môi trường ,học tập và làm của cá nhân
C. Hoạt động 3:
Hoạt động luyện tập

• Đánh giá kết quả học tập:
Hãy nêu các giá trị của bản thân
Giáo án KĨ NĂNG SỐNG LỚP 6- CHỦ ĐỀ QUẢN LÍ THỜI GI - Giáo án KĨ NĂNG SỐNG LỚP 6- CHỦ ĐỀ QUẢN LÍ THỜI GIAN
kế hoạch trải nghiệm - HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN HỮU LŨNG
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS ĐỒNG TÂN
ĐỘI TNCS HỒ CHÍ MINHĐồng Tân, ngày 28 tháng 2 năm 2017
Số: 05/KH-LĐ
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC NGOẠI KHÓA CHO HỌC SINH ĐI TRẢI NGHIỆM, THỰC TẾ
VỚI CHỦ ĐỀ: “ NOI GƯƠNG ANH BỘ ĐỘI”
Năm học: 2016 - 2017

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
- Căn cứ kế hoạch năm học của Liên Đội trường THCS Đồng Tân
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Liên đội trường THCS xã Đồng tân. HĐĐ trường THCS xã Đồng Tân lập kế hoạch tổ chức cho học sinh đi học tập, trải nghiệm thực tế tại “Trung đoàn 141” với chủ đề “ Noi gương anh bộ đội” thay cho hoạt động mít tinh chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3 như sau:
II. MỤC ĐÍCH
- Hướng tới chủ đề hoạt động Đội tháng 3 chào mừng ngày thành lập Đoàn
- Giúp học sinh mở rộng vốn hiểu biết về thế giới xung quanh, luôn tự tin, mạnh dạn trong các hoạt động tập thể.
- Giáo dục các kỹ năng sống cho học sinh như kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng tự quản, ý thức kỷ luật qua đó các em biết được các nội quy, nề nếp, tác phong anh bộ đội cụ Hồ.
- Giáo dục học sinh ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì đất nước đem lại sự hòa bình cho dân tộc. Có thái độ yêu quý, tôn trọng các chú bộ đội, thể hiện ước mơ của mình về tương lai sau này.
- Qua đó giáo dục các em lòng yêu quê hương, đất nước tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường của dân tộc ta.
II. Nội dung:
- Tham quan phòng truyền thống của Trung đoàn 141.
- Tổ chức cho học sinh tham quan, hướng dẫn về nội quy, nề nếp sinh hoạt, các kỹ năng tự phục vụ, ý thức kỷ luật, tác phong anh bộ đội cụ Hồ.
- Thăm quan mô hình tăng gia của các chú bộ đội
- Tạo điều kiện cho học sinh tham quan, học tập, rèn luyện mình theo gương các anh bộ đội cụ Hồ, các em được học cách vệ sinh cá nhân, học gấp chăn màn một cách nhanh gọn, sử dụng và để đồ dùng ngăn nắp khoa học, được tham quan thực tế nhà trưng bầy của trung đoàn, khu tăng gia của các đơn vị, và học tập cách sinh hoạt cũng như huấn luyện trong đơn vị. nhằm trang bị kiến thức cho các em từ thực tế, để các em thấy bản thân các em cần phải rèn luyện và phấn đấu như các anh bộ đội. Qua những hoạt động đó nhằm rèn kĩ năng sống cho học sinh.
- Giáo dục các em tình yêu quê hương đất nước và lòng tự hào dân tộc.
- Đảm bảo đợt đi học tập, trải nghiệm thực tế tại “Trung đoàn 141” đạt kết quả tốt, vui vẻ, an toàn, bổ ích và đảm bảo sức khỏe.
III. ĐỐI TƯỢNG – THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM THAM QUAN
1. Đối tượng tham gia:
Lưu ý: Đây là một hoạt động lớn thay cho hoạt động 26/3 một hoạt động tập thể của toàn Liên Đội, nên yêu cầu các em học sinh tham gia đầy đủ.
* Học sinh: Là học sinh có hạnh kiểm đạo đức đạt từ khá trở lên đang học tập tại trường THCS xã Đồng Tân năm học 2016 – 2017.
* Ban tổ chức gồm:
- Ban giám hiệu: 02
- TPT Đội: 01
- Cán bộ y tế nhà trường: 01
- Giáo viên chủ nhiệm các lớp: 14 GVCN (hoặc phụ huynh học sinh của lớp đó)
* Đại biểu gồm:
- 1 Đại biểu đại diện cho Đoàn xã Đồng Tân
- 1 Đại biểu đại diện UBND xã Đồng Tân
- 1 Đại biểu đại diện Đảng ủy xã Đồng tân

2. Thời gian: 01ngày (dự kiến ngày thứ 6 ngày 17/3/2017)
3. Địa điểm: Trung đoàn 141 – Hữu Lũng Lạng sơn.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công tác chuẩn bị.
a. Thành lập ban tổ chức:
- Đ/c Lý Thị Hoàng Yến - TPT Đội - Trưởng đoàn - Phụ trách chung
- Đ/c Đào Văn Tuyên - BT Đoàn trường - Phó đoàn - Phụ trách quản lí đoàn HS
- Đại điện hội cha mẹ học sinh – Phó đoàn – Phụ trách hợp đồng xe du lịch
- Các GVCN hoặc phụ huynh - Ủy viên – phụ trách HS của lớp mình
b. Phân công trách nhiệm:
* Trưởng đoàn : Đ/C Lý Yến
+ Liên hệ các địa điểm học tập trải nghiệm, phương tiện đi lại.
+ Lên kế hoạch đi học tập trải nghiệm
+ Báo cáo hoạt động trải nghiệm đến các cơ quan có chức năng.
+ Chỉ đạo chung trong quá trình đi trải nghiệm.
* Phó đoàn : Đ/C Đào Tuyên
+ Phối hợp với GVCN: thông báo kế hoạch tới phụ huynh.
+ Lấy danh sách HS đi trải nghiệm từ GVCN, và chia xe
+ Có trách nhiệm thu tiền Từ GVCN
+ Điều hành học sinh trước và sau khi đi trải nghiệm.
* Phó đoàn: Đại diện phụ huynh
+ Làm hợp đồng thuê xe du lịch
* Các GVCN hoặc Phụ huynh các lớp:
+ Tự quản lý học sinh lớp mình.
+ Lập danh sách HS lớp mình và có trách nhiệm thu tiền
* Học sinh:
+ Đảm bảo đúng giờ
+ Lấy số điện thoại của GVCN lớp liên lạc khi cần thiết.
+ Chuẩn bị mũ, giầy dép, trang phục (Áo đồng phục đeo khăn quàng)
+ Trong quá trình đi trải nghiệm HS phải nghiêm túc tuân thủ những yêu cầu, chỉ dẫn của ban tổ chức nơi học tập trải nghiệm và cán bộ phụ trách của nhà trường.
2. Lịch trình tham quan:
- 7h00’: Tập trung tại cổng trường (tự ăn sáng trước khi lên xe)
- 7h30’: Xe xuất phát đi học tập trải nghiệm tại Trung đoàn 141.
- 8h10’: Đoàn tới Trung đoàn 141, vào thăm quan nhà truyền thống, sau đó xuống các đơn vị tìm hiểu về lịch sinh hoạt giờ gấc của một ngày huấn luyện, học cách gặp chăn màn, nơi để đồ dung cá nhân… khu tăng gia của các đơn vị và nơi làm việc huấn luyện của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 141.
- 11h00’: Các thầy cô giáo và các em học sinh sẽ dùng bữa cơm trưa tại nhà ăn của trung đoàn (ăn đúng suất như các chú bộ đội) Sau bữa cơm trưa, các em sẽ được giao lưu với các chú bộ đội, thăm cảnh quan Trung đoàn…sau đó tập trung tại sân vận động của trung đoàn để xem các chú bộ đội gia quân huấn luyện, múa võ, nhẩy qua vòng lửa….
- 16h00’: Thầy cô và các em tập trung ra xe để về Trường.
- 16h40’: Về đến Trường, chia tay và hẹn gặp lại các em.
III. DỰ TRÙ KINH PHÍ CHO BUỔI TRẢI NGHIỆM
* Nhà trường và phụ huynh cùng tổ chức:
- Tổng chi phí chuyến đi cho 1 học sinh là: 120.000đ/1HS
+ Tiền xe
+ Tiền ăn trưa
+ Nước uống cho HS
+ Hoa quả, bánh kẹo cho HS
+ Hoa và quà tặng cho đơn vị đến trải nghiệm
- Trong đó nhà trường hỗ trợ cho mỗi em là: 40.000đ.
- Phụ huynh đóng gióp 80.000đ.

Kế hoạch này được coi là một buổi học từ thực tế, một hoạt động tập thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp, nên GVCN yêu cầu các em tham gia đầy đủ trừ học sinh có hạnh kiểm xếp loại trung bình./.

Duyệt ban giám hiệu
Hiệu trưởng


Vũ Mạnh Cường TM. HĐ ĐỘI
TPT Đội


Lý Thị Hoàng Yến

Đại diện hội phụ huynh học sinh
Trưởng ban đại diện

Phạm Bích Hạnh
Kế hoạch trường học công viên - PHÒNG GD&ĐT HỮU LŨNG
TRƯ¬ỜNG THCS ĐỒNG TÂNSố: /KH -THCV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcĐồng Tân ngày 24 tháng 9 năm 2018

KẾ HOẠCH
XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC CÔNG VIÊN
Năm học 2018 - 2019

Thực hiện chỉ đạo của phòng GD&ĐT Hữu Lũng về thực điểm mô hình "Trường học-công viên", trường THCS Đồng Tân xây dựng kế hoạch theo 5 nội dung quy định tiêu chuẩn công nhận "Trường học-công viên" như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
- Giáo dục học sinh cách sống khỏe mạnh; ý thức tự giác giữ gìn vệ sinh trường, lớp, môi trường sống xung quanh.
- Hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tạo cho học sinh một môi trường học tập và sinh hoạt, vui chơi an toàn, sạch sẽ.
- Thông qua phong trào trên nhằm tăng cường, kiện toàn công tác quản lý của nhà trường, sự quan tâm của các cấp ban, ngành, chính quyền địa phương, sự phối hợp hỗ trợ của các tổ chức trong và ngoài nhà trường, góp phần giáo dục nếp sống văn minh trong nhà trường.
- Tuyên truyền, giáo dục cho CB, GV, NV và học sinh đối với việc tạo cảnh quan môi trường, đảm bảo, trường - lớp luôn “Xanh - Sạch - Đẹp” và an toàn.
- Tiếp tục củng cố cơ sở vật chất, tạo môi trường sư phạm, trong sạch, lành mạnh đáp ứng được các yêu cầu thực hiện nhiệm vụ dạy và học, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục trong nhà trường.
- Có kỹ năng quan sát, cảm nhận về môi trường, có nhu cầu cải thiện môi trường lớp học và trường học.
- Giữ gìn và bảo vệ môi trường, tích cực tham gia những hoạt động bảo vệ và chăm sóc môi trường trường học, thể hiện thái độ đối xử thân thiện với môi trường.
- Tạo được những thay đổi quan trọng trong nhà trường về ý thức bảo môi trường và tích cực làm cho nhà trường ngày càng Xanh - Sạch - Đẹp hơn.
- Phấn đấu đạt các tiêu chí qui định và trường học Xanh - Sạch - Đẹp an toàn một cách vững chắc.
- Nhà trường là nơi phát huy tốt việc tuyên truyền gián tiếp đến cộng đồng, cùng địa phương thực hiện xã nông thôn mới.
II. Nội dung thực hiện các tiêu chí cụ thể
1. Thực trạng
1.1. Thuận lợi
Năm học 2018-2019 trường mới được xây dựng và chuẩn bị được đưa vào sử dụng, các phòng chức năng, khu hiêu bộ, cảnh quan sư phạm được quy hoạch hài hoà, đẹp mắt. Cơ sở vật chất được đầu tư tương đối đầy đủ đảm bảo đáp ứng được các tiêu chuẩn quy định cho trường THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ I
Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp uỷ chính quyền địa phương, Lãnh đạo UBND Huyện, phòng GD&ĐT Hữu Lũng về thực hiện xây dựng mô hình " Trường học - Công viên". Song song cùng với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo là sự phối hợp nhiệt tình của các bậc phụ huynh trong việc quyên góp ủng hộ ngày công lao động vệ sinh trường lớp, ủng hộ cây xanh, cây cảnh trang trí góc thiên nhiên, mua tặng lớp những đồ dùng phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục như: sơn sửa dẫy nhà cũ, lát lại một số nền phòng học đã bị bục, lắp thêm bóng điện, quạt cho các phòng học…góp phần đạt hiệu quả cao trong thực hiện xây dựng mô hình "Trường học - công viên". Đội ngũ CBGVNV có năng lực, trình độ chuyên môn, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc.
1.2. Khó khăn
Đây là một nội dung được thực hiện trong năm học này, do đó nhà trường còn bỡ ngỡ trong công tác xây dựng kế hoạch, chỉ đạo CBGVNV thực hiện. Số lớp khá đông , số các phòng học chức năng chưa đầy đủ. Một số ít học sinh chưa được gia đình quan tâm, phối hợp dạy dỗ. Đa số các em là con em nông thôn, nên nhận thức của các em chưa đồng đều, đội ngũ giáo viên, nhân viên còn thiếu kinh nghiệm do đó nhà trường gặp khó khăn cho trong công tác bố trí công việc. Kinh phí hạn hẹp nên việc đầu tư xây dựng, cải tạo khuôn viên trường học chưa đồng bộ mà phải dần từng bước. Một số giáo viên trẻ chưa có kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh cùng hưởng ứng thực hiện xây dựng mô hình " Trường học - công viên"
2. Nội dung
- Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường học "Xanh - sạch - đẹp - An toàn"; tổ chức rà soát các tiêu chí trường học "Xanh - sạch - đẹp - An toàn" theo hướng dẫn của Sở giáo dục và Đào tạo về kế hoạch “ Xây dựng trường học Xanh- Sạch- Đẹp và An toàn” năm học 2018-2019 để có căn cứ xây dựng kế hoạch thực hiện.
- Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cây xanh trong trường- lớp.
- Phân công trách nhiệm cho các thành viên chăm sóc cây xanh, sửa chữa CSVC.
- Tiếp tục triển khai nâng cao chất lượng từng tiêu chí về xây dựng “Xanh - sạch - đẹp”.
- Kiểm tra việc trang trí lớp, vệ sinh lớp - trường học, VSATTP và sức khỏe để đảm bảo an toàn cho HS trong thời gian ở trường (theo kế hoạch kiểm tra nội bộ nhà trường đã đề ra trong năm học)
- Thực hiện nội dung lồng ghép, tích hợp về giáo dục môi trường trong các môn học chính khóa cho các em học sinh.
3. Nội dung cụ thể
3.1. Nội dung xanh
+ Trồng và chăm sóc cây bóng mát: Phân công cho học sinh các lớp trực tuần tiếp tục chăm sóc cây bóng mát hiện có trong sân trường.
Mỗi năm nhà trường có kế hoạch cắt tỉa cành nhằm tạo vẻ mỹ quang và vừa đề phòng tai nạn có thể xảy ra cho học sinh trong lúc vui chơi trên sân trường.
+ Trồng cây cảnh, hoa kiểng: Phát động phong trào trồng và chăm sóc cây trồng trong từng lớp tại bồn hoa, dưới gốc cây, trước hành lang và trong lớp học. Trong năm học tổ chức chấm điểm thi đua giữa các lớp ít nhất 2 lần để từ đó đẩy mạnh phong trào xây dựng môi trường Xanh - Sạch - Đẹp trong nhà trường.
+Trồng chăm sóc cỏ, chuỗi ngọc: Trồng thảm cỏ, hình chữ nhật, trồng thành hàng dài bên lối đi, trồng dưới cây bóng mát; chọn cây dễ kiếm và dễ trồng ở địa phương. Giao cho các lớp chăm sóc, giao bảo vệ sửa sang cắt tỉa cây cảnh, chăm tưới thường xuyên, hàng ngày.
- Trong dịp lễ tết trồng cây, các ngày lễ kỷ niệm, nhà trường tổ chức trồng cây để góp phần giáo dục truyền thống cho học sinh.
+ Vườn thuốc nam: Phân công cho các chi đoàn thực hiện dưới sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm lớp. Tổ chức trồng ít nhất 15 loại cây thuốc nam điều trị bệnh thông thường để qua đó làm xanh hoá trường học và giới thiệu cho học sinh biết về tác dụng của mỗi loại cây thuôc Nam trong điều trị các bệnh thông thường. Thường xuyên chăm sóc các loại cây đã trồng.
3.2. Nội dung sạch
+ Xử lí rác
- Tổ chức tốt hoạt động với chủ đề “Quản lý và xử lý tốt rác thải” nhằm hướng dẫn thực hành các hoạt động xử lý rác trong nhà trường như: bỏ rác đúng nơi qui định, nhặt rác trên sân trường, gom rác vào giỏ chứa chuyển đến nơi tập kết rác để nhân viên đem đổ, Phát động phong trào kế hoạch nhỏ từ việc phân loại rác, nộp giấy sau mỗi buổi kiểm tra để bán “gây quỹ hỗ trợ các em khó khăn”
- Thông qua hoạt động thực hành, từng giáo viên phụ trách lớp giáo dục học sinh giữ gìn Sạch - Đẹp và qua đó tăng cường giao dục học sinh ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp để góp phần tốt việc giữ gìn và bảo vệ môi trường ngày càng lành mạnh.
- Trang bị đầy đủ các thùng rác để đặt tại mỗi lớp học, phía trước hành lang các lớp và ở một số gốc cây bóng mát. Hàng ngày lớp phân đội trực nhật sẽ gom rác vào và mang đên nơi tập kết rác để xe vệ sinh mang đi xử lý.
- Ngoài việc xử lý rác thải, Đoàn trường giáo dục học sinh biết tận dụng rác thải để làm kế hoạch nhỏ bằng cách phân loại rác còn tái xử dụng được để thực hiện hành vi tiết kiệm.
- Không mua đồ ăn nước uống mang lên lớp trong sinh hoạt 15 phut và giờ ra chơi.
+ Hệ thống nước
Nhà trường tiêp tục quản lý tốt hễ thống nước lọc đặt tại nhà chờ và phòng hội đồng để GV và học sinh sử dụng. Thường xuyên bảo dưỡng các máy bớm máy hiện có để phục vụ khu tập thể cho cho giáo viên và nhà vệ sinh học sinh.
Tổ chức nấu nước chín và thực hiện bình lọc nước được đặt tại văn phòng, phòng truyền thống và thư viện để phục vụ cho giáo viên và học sinh.
+ Xây dựng nhà vệ sinh
- Nhà trường có kê hoạch đảm bảo vệ sinh chung, tổ chức quét dọn ít nhất 2 lần trong ngày.
- Từng giáo viên chủ nhiệm lớp qua các tiết sinh hoạt cuối tuần có chú ý giáo dục học sinh thực hiện tốt các hành động giữ vệ sinh để thế hiện được các yếu tô về hành vi văn minh, lịch sự trong môi trường giáo dục.
3.3. Nội dung đẹp
- Lớp học trang trí đẹp sạch sẽ, vệ sinh.
- Phòng học thoáng mát, có đủ ánh sáng, có đủ bàn ghế giáo viên, học sinh và bố trí hợp lý mang tính thẫm mỹ cao.
- Xây dựng tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau trong cán bộ, giáo viên và học sinh.
- Giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ cơ sở vật chất, không chạy nhảy, viết bẩn lên bàn ghế; bảo quản tốt đồ dùng trong lớp và của nhà trường.
- Tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, không để xảy ra tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo, bạo lực và tệ nạn xã hội trong trường học.
- Thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng cảnh quan sư phạm để thực sự đạt tiêu chuẩn ” Xanh - sạch - đẹp”, an toàn trong trường học.
- Học sinh mặc đồng phục nhà trường khi tham gia các hoạt động nhà trường, nghiêm cấm nhuộm tóc, xăm trổ.
3.4. Nội dung an toàn
+ Về phòng chống cháy nổ:
Giáo dục học sinh về ý thức chấp hành nội qui phòng cháy chữa cháy theo qui định.
Có trang bị đủ bình chữa cháy và các phương tiện phục vụ chữa cháy cho các phòng chức năng và dãy phòng học.
+ Về chống tai nạn thương tích:
Thường xuyên chặt những cây quá cao trong khu vực trường để khỏi bị ngã đổ.
Thường xuyên phân công cho bảo vệ sửa chữa những bàn ghế hư hỏng đảm bảo an toàn cho học sinh ngồi học.
Trang bị dụng cụ tập thể dục thể thao, loại bỏ những dụng cụ không chắc chắn để đảm bảo an toàn cho học sinh sử dụng.
+ Phòng ngừa đánh nhau bạo lực trong nhà trường
Hàng tuần giao cho BGH Đoàn trường, GVCN giáo dục ý thức các em phải biết nhường nhịn không gây gổ đánh nhau.
Giáo viên bộ môn kết hợp với giáo viên phụ trách nhắc nhở học sinh không đem các vật bén nhọn nguy hiểm vào trường, không đùa giỡn gây gổ trong giờ ra chơi.
+ Về phòng ngừa tai nạn giao thông
Hàng tuần BGH, Bí thư đoàn trường, GVCN tuyên truyền giáo dục các em về ý thức thực hiện an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông. Tổ chức các Hội thi về giáo dục ATGT .
Trong giờ học phân công cho bảo vệ trực đóng, mở cửa theo quy định, không cho học sinh ra ngoài trong giờ ra chơi, bảo vệ không cho người lạ vào trường .
Khuyến khích những học sinh ở xa tới trường bằng xe đưa đón. Tuyệt đối không đi xe phân khối lớn đến trường và gửi xe trước nhà dân.
+ Về phòng ngừa đuối nước:
Phân công cho giáo viên theo dõi quản lý học sinh ngoài giờ, nhắc nhở không cho đi chơi, la cà, tắm sông, ao hồ.
Nhắc nhở học sinh khi đi học qua những nơi cầu ngập phải có người lớn đi cùng.
Khích học sinh tập bơi lội khi có người lớn trông giữ
Thực hiện tốt công tác phòng chống, cháy nổ, điện giật, các khu vui chơi…để đảm bảo an toàn cho học sinh.
Nâng cao ý thức về công tác VSATTP cho CB,GV, CNV về thực hiện các pháp lệnh, qui định VSATTP, giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống ngộ độc thực phẩm xảy ra ở các động vật, gia cầm…
Giáo dục cho học sinh tham gia đảm bảo VSATTP như: vệ sinh cá nhân trong ăn uống, giữ gìn vệ sinh trường, lớp và các hành vi văn minh nơi công cộng.
Triển khai công tác y tế trong trường học để thực hiện tốt các hoạt động đạt hiệu quả về chăm sóc sức khỏe, giáo dục cho học sinh : Kiểm tra VSATTP, vệ sinh môi trường - công trình vệ sinh; Sơ cứu kịp thời những tai nạn xảy ra cho học sinh ….
Qua sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp từng thành viên trong nhà trường có quan tâm việc giáo dục học sinh về an toàn thực phẩm như: không mua qua bánh hàng rong nhất là các thức ăn, nước uống bày bán trước cổng trường. Nên ăn những quà bánh có đăng ký nơi sản xuất và hạn sử dụng.
III. Biện pháp thực hiện
1. Làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp với các tổ chức đoàn thể và phụ huynh xây dựng cảnh quan trường lớp xanh- sạch- đẹp, an toàn và thân thiện.
Chính quyền nhà trường đã phối hợp với công đoàn, đoàn thanh niên, phụ huynh học sinh tổ chức các buổi lao động công ích: cuốc đất, san nền, đổ cát làm sân luyện tập chuyên đề vận động. Trồng và chăm sóc cây xanh, cây cảnh, trang trí góc thiên nhiên của lớp và “Bồn hoa cây cảnh ” của nhà trường, nhờ đó mà cảnh quan của nhà trường ngày càng khang trang, xanh, sạch và đẹp
Phối hợp với Đoàn thanh niên trang trí tạo góc thư viện ngoài trời với các hình ảnh ngộ nghĩnh, sinh động hấp dẫn, huy động phụ huynh quyên góp sách, truyện tranh làm phong phú môi trường sách. Phân công cho từng lớp, từng bộ phận có trách nhiệm chăm sóc cây xanh các khu vực xung quanh sân trường, gắn liền việc đánh giá kết quả với bình xét thi đua hàng tháng, qua đó CBGVNV đều nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao và tạo được khuôn viên trường học luôn xanh, sạch và đẹp
Thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua gắn liền các ngày lễ lớn, với chủ đề, chủ điểm một cách hợp lý như: Thi làm đồ dùng tự tạo. Thi trang trí lớp tạo môi trường xanh, sạch, đẹp và thân thiện, trong hội thi có sự phối hợp chặt chẽ giữa giáo viên và phụ huynh.
Làm tốt công tác tuyên truyền tới phụ huynh và các tổ chức xã hội.
2. Xây dựng cơ quan có nếp sống văn hóa, an toàn, tạo mối quan hệ thân thiện giữa cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh, học sinh trong trường.
Xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá giữa các thành viên trong nhà trường. Giữa cán bộ, giáo viên, nhân viên với phụ huynh học sinh; giữa giáo viên với học sinh. Giáo viên phải thực sự thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng với học sinh. Gắn việc thực hiện quy tắc đó vào việc thi đua khen thưởng hàng tháng, hàng năm. Chính vì vậy tập thể CBGV,NV trong trường luôn tạo đươc sự đoàn kết, đồng thuận trong công tác.
Mỗi cán bộ giáo viên luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong công việc. Đoàn kết, chia sẻ, tôn trọng giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.
Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện.
Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong nhà trường thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của mỗi cán bộ, giáo viên trong nhà trường, tăng cường các hoạt động tập thể, vui chơi giải trí, bảo đảm sức khoẻ và điều kiện làm việc, nghỉ ngơi cho cán bộ, giáo viên.
VI. Tổ chức thực hiện
1. Nhà trường ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo phong trào “Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn”
Ban chỉ đạo sẽ phân công các thành viên phụ trách cụ thể các công việc:
- Trưởng ban: Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo chung.
- Phó ban: Hướng dẫn, chỉ đạo, theo dõi việc giáo dục tích hợp môi trường của giáo viên
- Chủ tịch CĐCS: Phát động phong trào thi đua trong CBGVNV nhà trường,
- Bí thư Chi đoàn: Phát động phong trào thi đua trong đoàn viên chi đoàn.
- Kế toán - Bảo vệ: Kiểm tra, sửa chữa bảo quản CSVC.
2. Ban chỉ đạo tổ chức kiểm tra, đánh giá về việc thực hiện giữ gìn trường, lớp sạch - đẹp
trồng và chăm sóc cây xanh của từng khối, lớp và các bộ phận trong trường học để động viên khen thưởng kịp thời.
3. Thực hiện việc sơ kết, tổng kết
đúng thời gian qui định, khen thưởng những tập thể, cá nhân có những thành tích tốt và phê bình, góp ý những tập thể, cá nhân chưa thực hiện tốt phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp” và An toàn đã được phát động trong toàn trường.
V. Kế hoạch tháng
Tháng Nội dung công việc Ghi chú
08/2018 - Thành lập ban chỉ đạo “Xanh - Sạch - Đẹp” và an toàn năm học 2018 -2019.
- Ban lao động kiểm tra vệ sinh môi trường, cơ sở vật chất, các điều kiện phòng cháy chữa cháy chuẩn bị năm học 2018- 2019.
- Ban lao động xây dựng kế hoạch lao động trình BGH duyệt.
- GVCN cho lớp lao động theo kế hoạch đã phân công.
- BGH phối hợp Y tế học đường kiểm tra sức khỏe của học sinh chuẩn bị cho năm học mới.
- Trang trí lớp học theo mô hình trường học mới
09/2018 - TPTĐ phối hợp GVCN tuyên truyền GV, HS nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; phát động phong trào “Trường học không có rác”.
- Dựa theo kết quả thi đua hàng tuần, Ban lao động phân công các lớp lao động. Ban lao động giám sát việc thực hiện lao động của các lớp được phân công.
- Ban lao dộng kiểm vệ sinh trường, lớp; Các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh.
- KT trang trí lớp, phân công các lớp chăm sóc cây xanh trong trường.
- Đoàn thanh niên Phân công các lớp chăm sóc cây xanh, vệ sinh khu vực trên sân trường.
- Phát động phong trào kế hoạch nhỏ từ việc phân loại rác, nộp giấy sau mỗi buổi kiểm tra để bán ‘gây quỹ hỗ trợ các em khó khăn’
- Chữ thập đỏ lên kế hoạch trồng thêm các loại cây thuốc nam.
- Đoàn thanh niên phát động phong trào gây quỹ để xây dựng công trình thanh niên. Lập kế hoạch xây dựng “Vườn rau thanh niên”
- Hướng dẫn cho học sinh trồng và chăm sóc vườn rau thanh niên
- Công đoàn phát động phong trào “Trường học không khói thuốc”
10/2018 - Đoàn thanh niên phối hợp ban lao động xây dựng lại hòn non bộ, trồng cỏ xanh trước cổng trường.
- Tổ chức một số hoạt động về giáo dục môi trường cho HS thông qua các hoạt động giáo dục ở lớp trong các tiết sinh hoạt.
- KT việc thực hiện các tiêu chí: “Xanh - Sạch - Đẹp” và an toàn trong nhà trường.
- Bổ sung thêm cây thuốc nam vào vườn cây thuốc nam của trường.
- Dựa theo kết quả thi đua hàng tuần, Ban lao động phân công các lớp lao động. Ban lao động giám sát việc thực hiện lao động của các lớp được phân công.
- Tiếp tục phát động phong trào “Trường học không có rác”.
- Hướng dẫn cho học sinh trồng và chăm sóc vườn rau thanh niên
11/2018 - KT việc thực hiện giữ gìn vệ sinh cá nhân
- Dựa theo kết quả thi đua hàng tuần, BLĐ, TPTĐ phân công các lớp lao động. Ban lao động giám sát việc thực hiện lao động của các lớp được phân công.
- Vận động các tổ chức cá nhân ủng hộ xây dựng vườn hoa bên hông nhà hiệu bộ.
- Kiểm tra việc mang quà ăn vặt lên lớp tại các khối lớp.
- Ban nề nếp kiểm tra học sinh ăn quà vặt và hút thuốc lá…
12/2018 - Kiểm tra sửa chữa, bổ sung CSVC, các trang thiết bị để nâng cao môi trường “Xanh - sạch - đẹp - an toàn”
- Kiểm tra các thiết bị phòng chống cháy nổ
- Dựa theo kết quả thi đua hàng tuần, BLĐ và TPTĐ phân công các lớp lao động. Ban lao động giám sát việc thực hiện lao động của các lớp được phân công.
- Phát động phong trào kế hoạch nhỏ từ việc phân loại rác, nộp giấy sau mỗi buổi kiểm tra để bán ‘gây quỹ hỗ trợ các em khó khăn’.
01/2019 - Kiểm tra việc thực hiện VS môi trường theo các tiêu chí “xanh - sạch - đẹp - an toàn”.
- Sơ kết việc triển khai “Xanh - sạch - đẹp - an toàn” trong HKI
- Dựa theo kết quả thi đua hàng tuần, BLĐ và TPTĐ phân công các lớp lao động. Ban lao động giám sát việc thực hiện lao động của các lớp được phân công.
- Phát động phong trào kế hoạch nhỏ từ việc phân loại rác, nộp giấy sau mỗi buổi kiểm tra để bán ‘gây quỹ hỗ trợ các em khó khăn’.
- Phân công các lớp trực tuần tưới cây trong khuôn viên trường.
02/2019 - Đoàn thanh niên, GVCN tuyên truyền nghiêm cấm học sinh buôn bán, sử dụng pháo trong Tết nguyên đán.
- VS trường, lớp chuẩn bị nghỉ tết .
- Phân công trực Tết bảo quản CSVC.
- KT vệ sinh môi trường sau nghỉ Tết.
- Phân công bảo vệ tưới cây trong khuôn viên trường, mua hoa, chăm sóc hoa trong tết nguyên đán.
03/2019 - Đề xuất lãnh đạo ngành, BGH trường thanh lý những thiết bị hư hỏng và bổ sung, sữa chữa CSVC, các trang thiết bị và sắp xếp gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ trong trường học.
- Ban lao động, y tế nhà trường kiểm tra việc dọn dẹp vệ sinh ở nhà vệ sinh học sinh.
- kiểm tra việc vệ sinh cá nhân, an toàn thực phẩm tại trường.
04/2019 - Xây dựng kế hoạch chăm sóc cây xanh.
- Dựa theo kết quả thi đua hàng tuần, BLĐ và TPTĐ phân công các lớp lao động. Ban lao động giám sát việc thực hiện lao động của các lớp được phân công.
- Phát động phong trào kế hoạch nhỏ từ việc phân loại rác, nộp giấy sau mỗi buổi kiểm tra để bán ‘gây quỹ hỗ trợ các em khó khăn’.
- Phân công các lớp trực tuần tưới cây trong khuôn viên trường
05/2019 - Tổng kết công tác phong trào “Xanh - sạch - đẹp - an toàn” trong năm học 2018 -2019.
- Tổng VS toàn trường chuẩn bị tổng kết năm học 2018-2019.
- Lên kế hoạch cho học sinh dọn vệ sinh toàn trường, cắt cây xanh, chăm sóc cây xanh, chuẩn bị cho kì thi vào 10.
- GVCN và các lớp bàn giao lại toàn bộ cơ sở vật chất trước khi nghỉ hè. Ban lao động kiểm tra lại cơ sở vật chất chuẩn bị cho kì thi vào 10.
- Thực hiện tốt công tác phòng chống, cháy nổ, điện giật, các khu vui chơi…để đảm bảo an toàn cho học sinh.
- Khuyến khích học sinh tập bơi lội phòng chông đuối nước trong thời gian hè.

Trên đây là kế hoạch xây dựng trường học công viên năm học 2018-2019 của trường THCS xã Đồng Tân!


DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU
Hiệu trưởng

Vũ Mạnh Cường TRƯỞNG BAN


Lý Thị Hoàng Yến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây