Tìm kiếm văn bản

PPCT môn Địa lý

SỞ GD&ĐT LẠNG SƠN
TÀI LIỆU PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THEO GIẢM TẢI
m«n ®Þa lÝ thcs
(Dïng cho c¸c c¬ quan qu¶n lÝ gi¸o dôc vµ gi¸o viªn, ¸p dông tõ n¨m häc 2011-2012)

A. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1. Tổ chức dạy học
-Về thời lượng dạy học (chương trình 37 tuần):
+ Địa lí lớp 6: 35 tiết;
+ Địa lí lớp 7: 70 tiết;
+ Địa lí lớp 8: 52 tiết;
+ Địa lí lớp 9: 52 tiết.
-Về kế hoạch dạy học: Trong quá trình dạy học, giáo viên cần dạy đủ số tiết lí thuyết và thực hành đã quy định trong KPPCT. Chương trình và sách giáo khoa chưa quy định nội dung cụ thể cho các tiết ôn tập. Giáo viên cần căn cứ tình hình thực tế để định ra nội dung cho các tiết ôn tập nhằm củng cố hệ thống các kiến thức, kĩ năng theo yêu cầu của chương trình.
-Về đổi mới phương pháp dạy học: Việc đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS cần theo 4 hướng chủ yếu:
+ Phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của học sinh.
+ Bồi dưỡng phương pháp tự học.
+ Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
+ Tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh.
Trong đó, hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của học sinh là cơ bản, chủ yếu, chi phối đến ba hướng sau. Điểm cốt lõi của đổi mới phương pháp dạy học là hướng tới học tập chủ động, chống lại thói quen học tập thụ động.
Để đảm bảo cho việc đổi mới phương pháp dạy học địa lí trong trường Trung học cơ sở nhanh chóng đạt hiệu quả, giáo viên cần quan tâm và thực hiện tốt các công việc sau đây:
+ Đầu tư nhiều hơn vào công tác thiết kế bài dạy học và tổ chức dạy học trên lớp theo tinh thần tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh;
+ Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học địa lí thông dụng theo hướng phát huy tính tích cực, chủđộng, sáng tạo của học sinh, đồng thời mạnh dạn áp dụng các phương pháp dạy học mới như: thảo luận, khảo sát điều tra, động não;
+ Đa dạng hóa, phối hợp linh hoạt các hình thức tổ chức dạy học: Cá nhân, nhóm, lớp, tham quan, khảo sát địa phương, hoạt động ngoại khóa;
+ Tích cực sử dụng phương tiện dạy học theo hướng đề cao vai trò chủ thể nhận thức của học sinh;
+ Trong quá trình dạy học, giáo viên cần chú ý hướng dẫn học sinh phân tích, giải thích các mối quan hệ địa lí, nhất là các mối quan hệ nhân quả; dành thời gian cho học sinh thu thập, xử lí thông tin dựa vào bản đồ, lược đồ, các bảng biểu, tranh ảnh... để tìm kiến thức, rèn luyện các kĩnăng và phương pháp học tập địa lí;
+ Những nơi có điều kiện, giáo viên có thể tổ chức học ngoài thực địa để giảm tính trừu tượng của kiến thức và tăng tính thực tiễn của nội dung học tập.
-Về dạy học địa lí địa phương:
+ Để tiến hành một cách có hiệu quả tiết thực hành "tìm hiểu địa phương" ở lớp 8, giáo viên nên chọn một địa điểm có nhiều ý nghĩa đối với địa phương và có nhiều thuận lợi trong việc tìm tư liệu, yêu cầu các nhóm học sinh thu thập tư liệu về địa điểm đó theo các nội dung đã gợi ý trong sách giáo khoa. Giờ thực hành, giáo viên tổ chức cho học sinh các nhóm trình bày kết quả và xây dựng thành một bản báo cáo tương đối đầy đủ về địa điểm tìm hiểu.
+ Đối với các bài dạy về địa lí tỉnh (thành phố) ở lớp 9, giáo viên cần dựa vào tài liệu địa lí địa phương, sưu tầm thêm các tư liệu về địa lí tỉnh (thành phố) như Địa chí tỉnh (thành phố), bộ sách "Địa lí các tỉnh và thành phố Việt Nam" của Nhà xuất bản Giáo dục, các cuốn niên giám thống kê của tỉnh (thành phố) hoặc Tổng cục thống kê, các sách báo khác,... để biên soạn nội dung dạy học về địa lí tỉnh (thành phố). Giáo viên cũng nên huy động học sinh mua hoặc sưu tầm các tài liệu vềđịa lí địa phương để làm phong phú thêm nội dung dạy học địa lí tỉnh (thành phố), hình thành ở học sinh phương pháp tìm hiểu địa lí địa phương.
-Về tích hợp một số nội dung trong dạy học địa lí: Các nội dung tích hợp trong dạy học địa lí ở trường THCS gồm có giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục dân số. Để có thể thực hiện tốt việc tích hợp các nội dung này, giáo viên cần chú ý một số điểm sau:
+ Tìm hiểu kĩ các nội dung có thể tích hợp trong từng bài học để xác định rõ nội dung, mức độ tích hợp và phương thức tích hợp.
+ Việc tích hợp các nội dung cần được chuẩn bị một cách cẩn thận và được thể hiện cụ thể trong kế hoạch bài dạy học cũng như khi lên lớp.
+ Việc tích hợp các nội dung cần phải hợp lí, tránh gò ép, gây qua tải nội dung học tập.
2. Kiểm tra, đánh giá
-Phải thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, khi ra đề kiểm tra phải bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng của Chương trình.
-Nội dung kiểm tra, đánh giá cần giảm các câu hỏi kiểm tra ghi nhớ kiến thức, tăng cường kiểm tra kiến thức ở các mức độ hiểu và vận dụng kiến thức (ví dụ: vấn đề bảo vệ môi trường, vấn đề dân số...). Cần từng bước đổi mới kiểm tra đánh giá bằng cách nêu vấn đề "mở", đòi hỏi học sinh phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kĩ năng và biểu đạt chính kiến của bản thân.
-Cần kết hợp giữa hình thức trắc nghiệm khách quan và tự luận trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.
- Phải đánh giá được cả kiến thức, kĩ năng, theo mức độ yêu cầu được quy định trong chương trình môn học.
- Trong năm học phải dành 4 tiết để kiểm tra. Trong đó có 02 tiết dành cho kiểm tra giữa học kì (học kì I: 1 tiết; học kì II: 1 tiết); 02 tiết kiểm tra học kì (học kì I: 1 tiết; học kì II: 1 tiết). Số lần kiểm tra và cách cho điểm thực hiện theo điều 8 Quyết định số 40/2006QĐ-BGD&ĐT ngày 05/10/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.
- Quy định về kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút:
+ Quy định số lần điểm tra miệng trong một học kì: đối với chương trình có 1 tiết/tuần, số học sinh được kiểm tra miệng tối thiểu đạt 1/2 tổng số học sinh trong lớp. Đối với chương trình có 2 tiết/tuần, số học sinh được kiểm tra miệng bằng100% tổng số học sinh trong lớp.
+ Quy định số lần kiểm tra 15’ trong một học kì: đối với chương trình có 01 tiết/tuần có ít nhất 01 bài 15’. Đối với chương trình có 02 tiết/tuần có ít nhất 02 bài kiểm tra 15’. Giáo viên căn cứ vào nội dung chương trình dạy học để bố trí bài kiểm tra 15’ cho hợp lí.
+ Sau mỗi bài thực hành cần có đánh giá và cho điểm. Phải dùng điểm này làm ít nhất 1 điểm (hệ số 1) trong các điểm để xếp loại học lực của học sinh.
3. Thực hiện các nội dung giáo dục địa phương (hướng dẫn tại công văn số 5977/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2008)

B. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
Ph©n phèi ch­¬¬ng tr×nh líp 6 THCS
M«n - §Þa lý

1. Quy ®Þnh sè ®iÓm kiÓm tra trong mét häc k×
- §iÓm hÖ sè 1:
+ §iÓm miÖng: tèi thiÓu 50% häc sinh cã ®iÓm kiÓm tra miÖng.
+ §iÓm 15’: tèi thiÓu 01 ®iÓm /1 häc sinh.
+ §iÓm thùc hµnh: tèi thiÓu 1 ®iÓm /1 häc sinh.
- §iÓm kiÓm tra ®Þnh k×:
+ §iÓm kiÓm tra 1 tiÕt (gi÷a k×): 01 ®iÓm/1 häc sinh.
+ §iÓm tra häc k×: 01 ®iÓm/1häc sinh.

2. KÕ ho¹ch d¹y häc
C¶ n¨m - 37 tuÇn = 35 tiÕt
Häc kú I - 19 tuÇn ( 18 tiÕt )
Häc kú II - 18 tuÇn ( 17 tiÕt )
3. Ph©n phèi chi tiÕt

TuÇn TiÕt theo PPCT Néi dung
1 1 Bµi më ®Çu
Ch¬­¬ng I - Tr¸i §Êt
2 2 Bµi 1 - VÞ trÝ, h×nh d¹ng vµ kÝch th¬­íc cña Tr¸i ®Êt
Bµi 2 - B¶n ®å. C¸ch vÏ b¶n ®å (Không dạy mục 1,2 – Khái niệm “Bản đồ” chuyển sang dạy ở bài 3)
3 3 Bµi 3 - TØ lÖ b¶n ®å (Dạy Khái niệm “Bản đồ” Bài 2 + Mục 1: Ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ)
4 4 Bµi 3 - TØ lÖ b¶n ®å (Dạy mục 2: Đo tính khoảng cách thực địa dựa vào tỉ lệ thước hoặc tỉ lệ số trên bản đồ + Bài tập đo tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ - GV có thể lấy thêm ví dụ cho học sinh làm)
5 5 Bµi 4 - Ph¬­¬ng h¬­íng trªn b¶n ®å. Kinh ®é, vÜ ®é vµ täa ®é ®Þa lý (Dạy mục 1,2)
6 6 Bµi 4 - Ph¬­¬ng h¬­íng trªn b¶n ®å. Kinh ®é, vÜ ®é vµ täa ®é ®Þa lý (Dạy mục 3 + Bài tập – tập xác định tọa độ địa lí trên bản đồ)
7 7 Bµi 5 - KÝ hiÖu b¶n ®å. C¸ch biÓu hiÖn ®Þa h×nh trªn b¶n ®å
Bµi 6 - Thùc hµnh - TËp sö dông ®Þa bµn vµ th¬­íc ®o ®Ó vÏ s¬ ®å líp häc (Không dạy – cả bài)
8 Chñ ®Ò b¸m s¸t (¤n tËp)
9 8 KiÓm tra 1 tiÕt
10 9 Bµi 7 - Sù vËn ®éng tù quay quanh trôc cña Tr¸i ®Êt vµ c¸c hÖ qu¶ (Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tập – Không yêu cầu HS trả lời)
11 10 Bµi 8 - Sù chuyÓn ®éng cña Tr¸i ®Êt quanh MÆt Trêi (Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập - Không yêu cầu HS trả lời)
12 11 Bµi 9 - HiÖn t¬­îng ngµy, ®ªm dµi ng¾n theo mïa
13 12 Bµi 10 - CÊu t¹o bªn trong cña Tr¸i ®Êt
14 13 Bµi 11 - Thùc hµnh - Sù ph©n bè c¸c lôc ®Þa vµ ®¹i d­¬ng trªn bÒ mÆt Tr¸i ®Êt (Không yêu cầu HS làm - Câu 3)
Ch¬­¬ng II - C¸c thµnh phÇn tù nhiªn cña Tr¸i ®Êt
15
14
Bµi 12 - T¸c ®éng cña néi lùc vµ ngo¹i lùc trong viÖc h×nh thµnh
®Þa h×nh bÒ mÆt Tr¸i ®Êt
16 15 Bµi 13 - §Þa h×nh bÒ mÆt Tr¸i ®Êt
17 16 ¤n tËp häc kú I
18 17 KiÓm tra häc kú I
19 18 Bµi 14 - §Þa h×nh bÒ mÆt Tr¸i ®Êt ( Tiªp )
20 19 Bµi 15 - C¸c má kho¸ng s¶n
21 20 Bµi 16 - Thùc hµnh - §äc b¶n ®å ( HoÆc l­îc ®å ) ®Þa h×nh tØ lÖ lín
22 21 Bµi 17 - Líp vá khÝ
23 22 Bµi 18 - Thêi tiÕt, khÝ hËu vµ nhiÖt ®é kh«ng khÝ ( Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập - Không yêu cầu HS trả lời)
24 23 Bµi 19 - KhÝ ¸p vµ giã trªn Tr¸i ®Êt (Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập - Không yêu cầu HS trả lời)
25 24 Bµi 20 - H¬i n¬­íc trong kh«ng khÝ. M¬­a
26 25 Bµi 21 - Thùc hµnh - Ph©n tÝch biÓu ®å nhiÖt ®é, l¬­îng m¬a (Câu 2 và 3 -Không yêu cầu HS làm)
27 26 Bµi 22 - C¸c ®íi khÝ hËu trªn Tr¸i ®Êt
28 27 ¤n tËp
29 28 KiÓm tra 1 tiÕt
30 29 Bµi 23 - S«ng vµ hå
31 30 Bµi 24 - BiÓn vµ ®¹i d¬­¬ng
32 31 Bµi 25 - Thùc hµnh - Sù chuyÓn ®éng cña c¸c dßng biÓn trong ®¹i d­¬ng
33 32 Bµi 26 - §Êt. C¸c nh©n tè h×nh thµnh ®Êt
34 Chñ ®Ò b¸m s¸t (¤n tËp)
35 33 ¤n tËp häc kú II
36 34 KiÓm tra häc kú II
37 35 Bµi 27 - Líp vá sinh vËt. C¸c nh©n tè ¶nh h¬­ëng ®Õn sù ph©n bè thùc, ®éng vËt trªn Tr¸i ®Êt
Ph©n phèi ch­¬¬ng tr×nh líp 7 THCS
M«n - §Þa lý

1. Quy ®Þnh sè ®iÓm kiÓm tra trong mét häc k×:
- §iÓm hÖ sè 1:
+ §iÓm miÖng: tèi thiÓu 1 ®iÓm/1 häc sinh.
+ §iÓm 15’: 02 ®iÓm /1 häc sinh.
+ §iÓm thùc hµnh: tèi thiÓu 1 ®iÓm /1 häc sinh.
- §iÓm kiÓm tra ®Þnh k×:
+ §iÓm kiÓm tra 1 tiÕt (gi÷a k×): 01 ®iÓm/1 häc sinh.
+ §iÓm tra häc k×: 01 ®iÓm/1häc sinh.

2. KÕ ho¹ch d¹y häc
C¶ n¨m - 37 tuÇn (70 tiÕt)
Häc Kú I - 19 tuÇn (36 tiÕt)
Häc kú II - 18 tuÇn ( 34 tiÕt)
3. Ph©n phèi chi tiÕt

TuÇn TiÕt theo PPCT Néi dung
PhÇn mét - Thµnh phÇn nh©n v¨n cña m«i tr­êng
1 1 Bµi 1 - D©n sè (Mục 3. Sự bùng nổ dân số: từ dòng 9 đến dòng 12 "Quan sát..... Tại sao?" – Không dạy)
2 Bµi 2 - Sù ph©n bè d©n c­¬. C¸c chñng téc trªn thÕ giíi
2 3 Bµi 3 - QuÇn c­¬ . ®« thÞ hãa
4 Bµi 4 - Thùc hµnh - Ph©n tÝch l­îc ®å d©n sè vµ th¸p tuæi (Không yêu cầu HS làm – Câu 1)
PhÇn hai - C¸c m«i tr­êng ®Þa lÝ
Ch­¬¬ng I - M«i tr­êng ®íi nãng. Ho¹t ®éng kinh tÕ cña con ng­êi ë ®íi nãng
3 5 Bµi 5 - §íi nãng. M«i tr­êng xÝch ®¹o Èm (Câu hỏi 4 phần câu hỏi và bài tập – Không yêu cầu HS trả lời)
6 Bµi 6 - M«i tr­êng nhiÖt ®íi (Dạy Mục 1: Khí hậu)
4 7 Bµi 6 - M«i tr­êng nhiÖt ®íi (Dạy mục 2: Các đặc điểm khác của môi trường +Rèn kĩ năng đọc & phân tích biểu đồ nhiệt độ & lượng mưa – Câu 4/Tr22)
8 Bµi 7 - M«i tr­êng nhiÖt ®íi giã mïa
Bµi 8 - C¸c h×nh thøc canh t¸c trong n«ng nghiÖp ë ®íi nãng (Không dạy – cả bài)
5 9 Bµi 9 - Ho¹t ®éng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ë ®íi nãng (Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập – Không yêu cầu HS trả lời)
10 Bµi 10 - D©n sè vµ søc Ðp d©n sè tíi tµi nguyªn m«i tr­êng ë ®íi nãng
6 11 Bµi 11 -Di d©n vµ sù bïng næ ®« thÞ ë ®íi nãng
12 Bµi 12 - Thùc hµnh - NhËn biÕt ®Æc ®iÓm m«i tr­êng ®íi nãng (Câu 2 & 3 – Không yêu cầu HS làm)
7 13 ¤n tËp
14 KiÓm tra viÕt 1 tiÕt
Ch¬¬ng II - M«i tr­êng ®íi «n hßa. Ho¹t ®éng kinh tÕ cña con ng­êi ë ®íi «n hßa
8 15 Bµi 13 - M«i tr­êng ®íi «n hßa
16 Bµi 14 - Ho¹t ®éng n«ng nghiÖp ë ®íi «n hßa
9 17 Bµi 15 - Ho¹t ®éng c«ng nghiÖp ë ®íi «n hßa
18 Bµi 16 - §« thÞ hãa ë ®íi «n hßa
10 19 Bµi 17 - ¤ nhiÔm m«i tr¬­êng ë ®íi «n hßa
20 Bµi 18 -Thùc hµnh - NhËn biÕt ®Æc ®iÓm m«i tr¬­êng ®íi «n hßa
(Câu 2: Không yêu cầu HS làm
Câu 3: Không yêu cầu vẽ biểu đồ, GV hướng dẫn HS nhận xét và giải thích).
Ch¬­¬ng III - M«i tr¬­êng hoang m¹c. Ho¹t ®éng kinh tÕ cña con ng¬­êi ë hoang m¹c
11 21 Bµi 19 -M«i tr¬­êng hoang m¹c
22 Bµi 20 -Ho¹t ®éng kinh tÕ cña con ng¬­êi ë hoang m¹c
Ch¬­¬ng IV - M«i tr­¬êng ®íi l¹nh. Ho¹t ®éng kinh tÕ cña con ng¬­êi ë ®íi l¹nh
12 23 Bµi 21 - M«i tr¬­êng ®íi l¹nh
24 Bµi 22 - Ho¹t ®éng kinh tÕ cña con ng¬­êi ë ®íi l¹nh
Ch¬¬ng V - M«i tr¬­êng vïng nói. Ho¹t ®éng kinh tÕ cña con ng¬­êi ë vïng nói
13 25 Bµi 23 - M«i tr­¬êng vïng nói
26 Ôn tập chương II + Rèn kĩ năng đọc, phân tích biểu đồ, lược đồ, tranh ảnh)
Bµi 24 - Ho¹t ®éng kinh tÕ cña con ng¬­êi ë vïng nói (Không dạy – Cả bài)
14 27 ¤n tËp ch¬­¬ng III, IV; V
PhÇn ba - Thiªn nhiªn vµ con ng¬­êi ë c¸c ch©u lôc
28 Bµi 25 - ThÕ giíi réng lín vµ ®a d¹ng
Ch¬­¬ng VI - Ch©u Phi
15 29 Bµi 26 - Thiªn nhiªn Ch©u Phi
30 Bµi 27 - Thiªn nhiªn Ch©u Phi (tiÕp theo)
16 31 Bµi 28 - Thùc hµnh - Ph©n tÝch l¬­îc ®å ph©n bè c¸c m«i tr¬­êng tù nhiªn, biÓu ®å nhiÖt ®é vµ l¬­îng m¬­a ë Ch©u Phi
32 Bµi 29 - D©n c¬­ , x• héi Ch©u Phi (Mục 1. Lịch sử và dân cư; phần a: Sơ lược lịch sử - Không dạy)
17 33 Bµi 30 - Kinh tÕ Ch©u Phi
34 ¤n tËp häc kú I
18 35 KiÓm tra häc kú I
19 36 Bµi 31 - Kinh tÕ Ch©u Phi (tiÕp)
Häc Kú II -( 16 tuÇn x 2 tiÕt/tuÇn) + (2 tuÇn x 1 tiÕt/tuÇn)
20 37 Bµi 32 - C¸c khu vùc Ch©u Phi
38 Bµi 33 - C¸c khu vùc Ch©u Phi (tiÕp theo)
21 39 Bµi 34 - Thùc hµnh - So s¸nh nÒn kinh tÕ cña ba khu vùc Ch©u Phi
Ch­¬¬ng VII - Ch©u MÜ
40 Bµi 35 - Kh¸i qu¸t Ch©u MÜ
22 41 Bµi 36 - Thiªn nhiªn B¾c MÜ
42 Bµi 37 - D©n c­¬ B¾c MÜ
23 43 Bµi 38 - Kinh tÕ B¾c MÜ
44 Bµi 39 - Kinh tÕ B¾c MÜ (tiÕp theo)
24 45 Bµi 40 - Thùc hµnh - T×m hiÓu vïng c«ng nghiÖp truyÒn thèng ë §«ng B¾c Hoa K× vµ vïng c«ng nghiÖp "Vµnh ®ai mÆt trêi"
46 Bµi 41 - Thiªn nhiªn Trung vµ Nam MÜ
25 47 Bµi 42 - Thiªn nhiªn Trung vµ Nam MÜ (tiÕp theo)
48 Bµi 43 - D©n c­¬ , x• héi Trung vµ Nam MÜ (Mục 1. Sơ lược lịch sử - Không dạy)
26 49 Bµi 44 - Kinh tÕ Trung vµ Nam MÜ
50 Bµi 45 - Kinh tÕ Trung vµ Nam MÜ (tiÕp theo)
27 51 Bµi 46 - Thùc hµnh - Sù ph©n hãa cña th¶m thùc vËt ë s¬­ên ®«ng vµ s¬­ên t©y cña d•y An - §Ðt
52 ¤n tËp
28 53 KiÓm tra viÕt 1 tiÕt
Ch­¬¬ng VIII - Ch©u Nam Cùc
54 Bµi 47 - Ch©u Nam Cùc - Ch©u lôc l¹nh nhÊt thÕ giíi
Ch¬­¬ng IX - Ch©u §¹i D¬¬ng
29 55 Bµi 48 - Thiªn nhiªn Ch©u §¹i D¬¬ng
56 Bµi 49 - D©n c¬ vµ kinh tÕ ch©u §¹i D¬¬ng
30 57 Bµi 50 - Thùc hµnh - ViÕt b¸o c¸o vÒ ®Æc ®iÓm tù nhiªn cña ¤ -xtr©y-li-a
Ch¬­¬ng X - Ch©u ¢u
58 Bµi 51 - Thiªn nhiªn ch©u ¢u
31 59 Bµi 52 - Thiªn nhiªn ch©u ¢u ( tiÕp theo)
60 Bµi 53 - Thùc hµnh - §äc, ph©n tÝch l¬­îc ®å, biÓu ®å nhiÖt ®é vµ l¬­îng m­¬a ch©u ¢u
32 61 Bµi 54 - D©n c¬­, x• héi ch©u ¢u
62 Bµi 55 - Kinh tÕ ch©u ¢u
33 63 Bµi 56 - Khu vùc B¾c ¢u
64 Bµi 57 - Khu vùc T©y vµ Trung ¢u
34 65 Bµi 58 - Khu vùc Nam ¢u
66 Bµi 59 - Khu vùc §«ng ¢u
35 69 Bµi 60 - Liªn minh ch©u ¢u
67 ¤n tËp häc k× II
36 68 KiÓm tra häc k× II
37 70 Bµi 61 - Thùc hµnh - §äc l­îc ®å, vÏ biÓu ®å c¬ cÊu kinh tÕ ch©u ¢uPh©n phèi ch­¬¬ng tr×nh líp 8 THCS
M«n - §Þa lý

1. Quy ®Þnh sè ®iÓm kiÓm tra:
* Häc k× I:
- §iÓm hÖ sè 1:
+ §iÓm miÖng: tèi thiÓu 50% häc sinh cã ®iÓm kiÓm tra miÖng.
+ §iÓm 15’: tèi thiÓu 01 ®iÓm /1 häc sinh.
+ §iÓm thùc hµnh: tèi thiÓu 1 ®iÓm /1 häc sinh.
- §iÓm kiÓm tra ®Þnh k×:
+ §iÓm kiÓm tra 1 tiÕt (gi÷a k×): 01 ®iÓm/1 häc sinh.
+ §iÓm tra häc k×: 01 ®iÓm/1häc sinh.
* Häc k× II:
- §iÓm hÖ sè 1:
+ §iÓm miÖng: tèi thiÓu 1 ®iÓm/1 häc sinh.
+ §iÓm 15’: 02 ®iÓm /1 häc sinh.
+ §iÓm thùc hµnh: tèi thiÓu 1 ®iÓm /1 häc sinh.
- §iÓm kiÓm tra ®Þnh k×:
+ §iÓm kiÓm tra 1 tiÕt (gi÷a k×): 01 ®iÓm/1 häc sinh.
+ §iÓm tra häc k×: 01 ®iÓm/1häc sinh.

2. KÕ ho¹ch d¹y häc
C¶ n¨m - 37 tuÇn = 52 tiÕt
Häc kú I - 19 tuÇn ( 18 tiÕt )
Häc kú II - 18 TuÇn ( 34 tiÕt )

3. Ph©n phèi chi tiÕt

TuÇn TiÕt theo PPCT Néi dung
PhÇn mét - Thiªn nhiªn, con ng­¬êi ë c¸c ch©u lôc ( TiÕp theo )
XI. Ch©u ¸
1 1 Bµi 1 - VÞ trÝ ®Þa lý, ®Þa h×nh vµ kho¸ng s¶n
2 2 Bµi 2 - KhÝ hËu ch©u ¸
( Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập - Không yêu cầu HS trả lời )
3 3 Bµi 3 - S«ng ngßi vµ c¶nh quan ch©u ¸
4 4 Bµi 4 - Thùc hµnh - Ph©n tÝch hoµn l­¬u giã mïa ë ch©u ¸
5 5 Bµi 5 - §Æc ®iÓm d©n c­¬, x• héi ch©u ¸
( Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập - Không yêu cầu vẽ biểu đồ, GV hướng dẫn HS nhận xét )
6 6 Bµi 6 - Thùc hµnh - §äc, ph©n tÝch l¬­îc ®å ph©n bè d©n c­¬ vµ c¸c thµnh phè lín cña ch©u ¸
7 7 ¤n tËp
8 8 KiÓm tra 1 tiÕt
9 9 Bµi 7 - §Æc ®iÓm ph¸t triÓn kinh tÕ - x• héi c¸c n­¬íc ch©u ¸
( Phần 1. Vài nét về lịch sử phát triển của các nước châu Á - Không dạy )
( Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập - Không yêu cầu HS trả lời )


10 10 Bµi 8 - T×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x• héi ë c¸c n¬­íc ch©u ¸
11 11 Bµi 9 - Khu vùc T©y Nam ¸
12 12 Bµi 10 - §iÒu kiÖn tù nhiªn khu vùc Nam ¸
13 13 Bµi 11 - D©n c­¬ vµ ®Æc ®iÓm kinh tÕ khu vùc Nam ¸
14 14 Bµi 12 - §Æc ®iÓm tù nhiªn khu vùc §«ng ¸
15 15 Bµi 13 - T×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x• héi khu vùc §«ng ¸
( Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập - Không yêu cầu HS trả lời )
16 16 ¤n tËp häc kú I
17 ¤n tËp (Chñ ®Ò b¸m s¸t)
18 17 KiÓm tra häc kú I
19 18 Bµi 14 - §«ng Nam ¸ - §Êt liÒn vµ h¶i ®¶o
Häc kú II - ( 16 tuÇn x 2 tiÕt/tuÇn) + (2 tuÇn x 1tiÕt/tuÇn)
20 19 Bµi 15 - §Æc ®iÓm d©n c­¬, x• héi §«ng Nam ¸
20 Bµi 16 - §Æc ®iÓm kinh tÕ c¸c n­¬íc §«ng Nam ¸


21
21 Bµi 17 - HiÖp héi c¸c n¬­íc §«ng Nam ¸ (ASEAN)
22 Bµi 18 - Thùc hµnh - T×m hiÓu vÒ Lµo vµ C¨m Pu Chia
( Mục 3. Điều kiện xã hội, dân cư - Không yêu cầu HS làm )

( Mục 4. Kinh tế- Không yêu cầu HS làm )

XII. Tæng kÕt ®Þa lý tù nhiªn vµ ®Þa lý c¸c ch©u lôc
Bµi 19 - §Þa h×nh víi t¸c ®éng cña néi, ngo¹i lùc( Cả bài - Không dạy )
Bµi 20 - KhÝ hËu vµ c¶nh quan trªn Tr¸i §Êt ( Cả bài - Không dạy )22 Bµi 21 - Con ng¬­êi vµ m«i tr¬­êng ®Þa lý (Cả bài - Không dạy)
PhÇn hai - §Þa lÝ ViÖt Nam
23 Bµi 22: VÞệt Nam - đất nước, con người

§Þa lý tù nhiªn
24 Bµi 23: VÞ trÝ, giíi h¹n, h×nh d¹ng l•nh thæ ViÖt Nam - Dạy mục 1: Vị trí và giới hạn lãnh thổ
( Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tập - Không yêu cầu HS trả lời )
23 25 Bµi 23: VÞ trÝ, giíi h¹n, h×nh d¹ng l•nh thæ ViÖt Nam - Dạy Mục 2: Đặc điểm lãnh thổ
( Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tập - Không yêu cầu HS trả lời )

26 Bµi 24 - Vïng biÓn ViÖt Nam
24 27 Bµi 25 - LÞch sö ph¸t triÓn cña tù nhiªn ViÖt Nam
28 Bµi 26 - §Æc ®iÓm tµi nguyªn kho¸ng s¶n ViÖt Nam
( Mục 2. Sự hình thành các vùng mỏ chính ở nước ta -Không dạy )
( Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập - Không yêu cầu HS trả lời )

25 29 Bµi 27 - Thùc hµnh - §äc b¶n ®å ViÖt Nam (phÇn hµnh chÝnh vµ kho¸ng s¶n)

30 ¤n tËp
26 31 KiÓm tra 1 tiÕt

32 Bµi 28 - §Æc ®iÓm ®Þa h×nh ViÖt Nam
27 33 Bµi 29 - §Æc ®iÓm c¸c khu vùc ®Þa h×nh : Dạy Mục 1: Khu vực đồi núi
34 Bµi 29 - §Æc ®iÓm c¸c khu vùc ®Þa h×nh
Dạy mục 2: Khu vực đồng bằng
và mục 3: Địa hình bờ biển và thềm lục địa
28 35 Bµi 30 - Thùc hµnh - §äc b¶n ®å ®Þa h×nh ViÖt Nam

36 Bµi 31 - §Æc ®iÓm khÝ hËu ViÖt Nam
29 37 Bµi 32 - C¸c mïa khÝ hËu vµ thêi tiÕt ë n¬íc ta

38 Bµi 33 - §Æc ®iÓm s«ng ngßi ViÖt Nam
30 39 Bµi 34 - C¸c hÖ thèng s«ng lín ë n¬íc ta

40 Bµi 35 - Thùc hµnh vÒ khÝ hËu, thuû v¨n ViÖt Nam
31 41 Bµi 36 - §Æc ®iÓm ®Êt ViÖt Nam
42 Bµi 37 - §Æc ®iÓm sinh vËt ViÖt Nam

32 43 Bµi 38 - B¶o vÖ tµi nguyªn sinh vËt ViÖt Nam
44 ¤n tËp bài 28 đến 38

33 45 Bµi 39 - §Æc ®iÓm chung cña tù nhiªn ViÖt Nam
46 Bµi 40 - Thùc hµnh - §äc l¸t c¾t ®Þa lÝ tù nhiªn tæng hîp
34 47 Bµi 41 - MiÒn B¾c vµ §«ng B¾c B¾c Bé
( Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập - Không yêu cầu HS trả lời )
48 Bµi 42 - MiÒn T©y B¾c vµ B¾c Trung bé
35 49 Bµi 43 - MiÒn Nam Trung bé vµ Nam bé
50 ¤n tËp häc kú II
36 51 KiÓm tra häc kú II
37 52 Bµi 44 - Thùc hµnh - T×m hiÓu ®Þa ph­¬¬ng
( Nội dung điều chỉnh: Cả bài; Hướng dẫn thực hiện: GV hướng dẫn HS chọn một địa điểm tại địa phương và tìm hiểu theo dàn ý sau:
1. Tên địa điểm, vị trí địa lí
2. Lịch sử phát triển
3. Vai trò ý nghĩa đối với địa phương )

Ph©n phèi ch­¬¬ng tr×nh líp 9 THCS
M«n - §Þa lý

1. Quy ®Þnh sè ®iÓm kiÓm tra:
* Häc k× I:
- §iÓm hÖ sè 1:
+ §iÓm miÖng: tèi thiÓu 1 ®iÓm/1 häc sinh.
+ §iÓm 15’: 02 ®iÓm /1 häc sinh.
+ §iÓm thùc hµnh: tèi thiÓu 1 ®iÓm /1 häc sinh.
- §iÓm kiÓm tra ®Þnh k×:
+ §iÓm kiÓm tra 1 tiÕt (gi÷a k×): 01 ®iÓm/1 häc sinh.
+ §iÓm tra häc k×: 01 ®iÓm/1häc sinh.
* Häc k× II:
- §iÓm hÖ sè 1:
+ §iÓm miÖng: tèi thiÓu 50% häc sinh cã ®iÓm kiÓm tra miÖng.
+ §iÓm 15’: tèi thiÓu 01 ®iÓm /1 häc sinh.
+ §iÓm thùc hµnh: tèi thiÓu 1 ®iÓm /1 häc sinh.
- §iÓm kiÓm tra ®Þnh k×:
+ §iÓm kiÓm tra 1 tiÕt (gi÷a k×): 01 ®iÓm/1 häc sinh.
+ §iÓm tra häc k×: 01 ®iÓm/1häc sinh.

2. KÕ ho¹ch d¹y häc
C¶ n¨m - 37 tuÇn = 52 tiÕt
Häc kú I - 19 tuÇn (34 tiÕt )
Häc kú II - 18 tuÇn (18 tiÕt )
3. Ph©n phèi chi tiÕt

TuÇn TiÕt theo PPCT Néi dung
§Þa lý ViÖt Nam ( TiÕp theo )
§Þa lý d©n c¬­
1 1 Bµi 1 - Céng ®ång c¸c d©n téc ViÖt Nam
2 Bµi 2 - D©n sè vµ gia t¨ng d©n sè
2 3 Bµi 3 - Ph©n bè d©n c­¬ vµ c¸c lo¹i h×nh quÇn c­¬
4 Bµi 4 - Lao ®éng vµ viÖc lµm. ChÊt l¬­îng cuéc sèng
3 5 Bµi 5 - Thùc hµnh - Ph©n tÝch vµ so s¸nh th¸p d©n sè n¨m 1989 vµ n¨m 1999
§Þa lý kinh tÕ
6 Bµi 6 - Sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ViÖt Nam
( Mục I. Nền kinh tế nước ta trước thời kì đổi mới - Không dạy )
4 7 Bµi 7 - C¸c nh©n tè ¶nh h¬­ëng ®Õn sù ph¸t triÓn vµ ph©n bè n«ng nghiÖp
8 Bµi 8 - Sù ph¸t triÓn vµ ph©n bè n«ng nghiÖp
5 9 Bµi 9 - Sù ph¸t triÓn vµ ph©n bè l©m nghiÖp, thuû s¶n
( Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập - Thay đổi câu hỏi thành vẽ biểu đồ hình cột )
10 Bµi 10 - Thùc hµnh - VÏ vµ ph©n tÝch biÓu ®å vÒ sù thay ®æi c¬ cÊu diÖn tÝch gieo trång ph©n theo c¸c lo¹i c©y, sù t¨ng tr¬­ëng ®µn gia sóc, gia cÇm
6 11 Bµi 11 - C¸c nh©n tè ¶nh h¬ëng ®Õn sù ph¸t triÓn vµ ph©n bè c«ng nghiÖp
12 Bµi 12 - Sù ph¸t triÓn vµ ph©n bè c«ng nghiÖp
( Mục II. Các ngành công nghiệp trọng điểm ; phần 3 : Một số ngành công nghiệp nặng khác - Không dạy )
( Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập - Không yêu cầu HS trả lời )
7 13 Bµi 13 - Vai trß, ®Æc ®iÓm ph¸t triÓn vµ ph©n bè cña dÞch vô
14 Bµi 14 - Giao th«ng vËn t¶i vµ b­¬u chÝnh viÔn th«ng
8 15 Bµi 15 - Th¬­¬ng m¹i vµ du lÞch
16 Bµi 16 - Thùc hµnh - VÏ biÓu ®å vÒ sù thay ®æi c¬ cÊu kinh tÕ
9 17 ¤n tËp
18 KiÓm tra 1 tiÕt
Sù ph©n ho¸ l•nh thæ
10 19 Bµi 17 - Vïng Trung du vµ miÒn nói B¾c Bé
20 Bµi 18 - Vïng Trung du vµ miÒn nói B¾c Bé ( TiÕp theo )
11 21 Bµi 19 - Thùc hµnh - §äc B§, ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ ¶nh h¬­ëng cña tµi nguyªn kho¸ng s¶n ®èi víi sù ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ë Trung du vµ miÒn nói B¾c Bé
22 Bµi 20 - Vïng §ång b»ng s«ng Hång
12 23 Bµi 21 - Vïng §ång b»ng s«ng Hång ( tiÕp theo )
24 Bµi 22 - Thùc hµnh - VÏ vµ ph©n tÝch biÓu ®å vÒ mèi quan hÖ gi÷a d©n sè, s¶n l¬­îng l¬­¬ng thùc vµ BQLT theo ®Çu ng­êi
13 25 Bµi 23 - Vïng B¾c Trung Bé
26 Bµi 24 - Vïng B¾c Trung Bé ( TiÕp theo )
14 27 Bµi 25 - Vïng Duyªn h¶i Nam Trung Bé
28 Bµi 26 - Vïng Duyªn h¶i Nam Trung Bé ( TiÕp theo )
15 29 Bµi 27 - Thùc hµnh - Kinh tÕ biÓn cña B¾c trung bé vµ duyªn h¶i Nam Trung Bé
30 Bµi 28 - Vïng T©y Nguyªn
16 31 Bµi 29 - Vïng T©y Nguyªn ( TiÕp theo )
¤n tËp (chñ ®Ò b¸m s¸t)
17 32 ¤n tËp häc kú I
18 33 KiÓm tra häc k× I
19 34 Bµi 30 - Th¬c hµnh - So s¸nh t×nh h×nh s¶n xuÊt c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m ë Trung du vµ miÒn nói B¾c Bé víi T©y Nguyªn
Häc kú II - 18 tuÇn x 1 tiÕt/tuÇn
20 35 Bµi 31 - Vïng §«ng Nam bé
21 36 Bµi 32 - Vïng §«ng Nam bé ( TiÕp theo )
22 37 Bµi 33 - Vïng §«ng Nam bé ( TiÕp theo )
23 38 Bµi 34 - Thùc hµnh - Ph©n tÝch mét sè ngµnh c«ng nghiÖp träng ®iÓm ë §«ng Nam bé
24 39 Bµi 35 - Vïng §ång b»ng s«ng Cöu Long
25 40 Bµi 36 - Vïng §ång b»ng s«ng Cöu Long ( TiÕp theo )
26 41 Bµi 37 - Thùc hµnh - VÏ vµ ph©n tÝch biÓu ®å vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt cña ngµnh thuû, s¶n ë §ång b»ng s«ng Cöu Long
27 42 ¤n tËp
28 43 KiÓm tra 1 tiÕt
29 44 Bµi 38 - Ph¸t triÓn tæng hîp kinh tÕ biÓn vµ b¶o vÖ tµi nguyªn, m«i tr­¬êng biÓn ®¶o
30 45 Bµi 39 - Ph¸t triÓn tæng hîp kinh tÕ biÓn vµ b¶o vÖ tµi nguyªn,
m«i tr­¬êng biÓn - ®¶o ( TiÕp theo )
31 46 Bµi 40 - Thùc hµnh: §¸nh gi¸ tiÒm n¨ng kinh tÕ cña c¸c ®¶o ven bê vµ t×m hiÓu vÒ ngµnh c«ng nghiÖp dÇu khÝ
§Þa lý ®Þa ph¬ư¬ng
32 47 Bµi 41 - §Þa Lý ®Þa ph¬­¬ng tØnh (thµnh phè)
33 48 Bµi 42 - §Þa Lý ®Þa ph¬­¬ng tØnh (thµnh phè) (tiÕp theo)
34 49 Bµi 43 - §Þa Lý ®Þa ph­¬ng tØnh (thµnh phè) (tiÕp theo)
35 50 ¤n tËp häc kú II
36 51 KiÓm tra häc kú II
37 52 Bµi 44 - Thùc hµnh: Ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a c¸c thµnh phÇn tù nhiªn. VÏ vµ ph©n tÝch biÓu ®å c¬ cÊu kinh tÕ cña ®Þa ph¬­¬ng
( Không dạy - cả bài )

Chú ý:
1, Phần chữ in nghiêng và tô đậm trong cột nội dung nằm trong ngoặc đơn là nội dung điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện theo giảm tải
2, Chữ in nghiêng không trong ngoặc đơn là nội dung thay đổi phân phối chương trình theo giảm tải cho phù hợp với số tiết, số tuần

Số kí hiệu PPCT môn Địa lý
Ngày ban hành 01/12/2018
Thể loại Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Giáp Đức khánh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Kế hoạch"

Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Giáo án KĨ NĂNG SỐNG LỚP 6- CHỦ ĐỀ QUẢN LÍ THỜI GI - Giáo án KĨ NĂNG SỐNG LỚP 6- CHỦ ĐỀ QUẢN LÍ THỜI GIAN
kế hoạch trải nghiệm - HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN HỮU LŨNG
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS ĐỒNG TÂN
ĐỘI TNCS HỒ CHÍ MINHĐồng Tân, ngày 28 tháng 2 năm 2017
Số: 05/KH-LĐ
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC NGOẠI KHÓA CHO HỌC SINH ĐI TRẢI NGHIỆM, THỰC TẾ
VỚI CHỦ ĐỀ: “ NOI GƯƠNG ANH BỘ ĐỘI”
Năm học: 2016 - 2017

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
- Căn cứ kế hoạch năm học của Liên Đội trường THCS Đồng Tân
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Liên đội trường THCS xã Đồng tân. HĐĐ trường THCS xã Đồng Tân lập kế hoạch tổ chức cho học sinh đi học tập, trải nghiệm thực tế tại “Trung đoàn 141” với chủ đề “ Noi gương anh bộ đội” thay cho hoạt động mít tinh chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3 như sau:
II. MỤC ĐÍCH
- Hướng tới chủ đề hoạt động Đội tháng 3 chào mừng ngày thành lập Đoàn
- Giúp học sinh mở rộng vốn hiểu biết về thế giới xung quanh, luôn tự tin, mạnh dạn trong các hoạt động tập thể.
- Giáo dục các kỹ năng sống cho học sinh như kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng tự quản, ý thức kỷ luật qua đó các em biết được các nội quy, nề nếp, tác phong anh bộ đội cụ Hồ.
- Giáo dục học sinh ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì đất nước đem lại sự hòa bình cho dân tộc. Có thái độ yêu quý, tôn trọng các chú bộ đội, thể hiện ước mơ của mình về tương lai sau này.
- Qua đó giáo dục các em lòng yêu quê hương, đất nước tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường của dân tộc ta.
II. Nội dung:
- Tham quan phòng truyền thống của Trung đoàn 141.
- Tổ chức cho học sinh tham quan, hướng dẫn về nội quy, nề nếp sinh hoạt, các kỹ năng tự phục vụ, ý thức kỷ luật, tác phong anh bộ đội cụ Hồ.
- Thăm quan mô hình tăng gia của các chú bộ đội
- Tạo điều kiện cho học sinh tham quan, học tập, rèn luyện mình theo gương các anh bộ đội cụ Hồ, các em được học cách vệ sinh cá nhân, học gấp chăn màn một cách nhanh gọn, sử dụng và để đồ dùng ngăn nắp khoa học, được tham quan thực tế nhà trưng bầy của trung đoàn, khu tăng gia của các đơn vị, và học tập cách sinh hoạt cũng như huấn luyện trong đơn vị. nhằm trang bị kiến thức cho các em từ thực tế, để các em thấy bản thân các em cần phải rèn luyện và phấn đấu như các anh bộ đội. Qua những hoạt động đó nhằm rèn kĩ năng sống cho học sinh.
- Giáo dục các em tình yêu quê hương đất nước và lòng tự hào dân tộc.
- Đảm bảo đợt đi học tập, trải nghiệm thực tế tại “Trung đoàn 141” đạt kết quả tốt, vui vẻ, an toàn, bổ ích và đảm bảo sức khỏe.
III. ĐỐI TƯỢNG – THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM THAM QUAN
1. Đối tượng tham gia:
Lưu ý: Đây là một hoạt động lớn thay cho hoạt động 26/3 một hoạt động tập thể của toàn Liên Đội, nên yêu cầu các em học sinh tham gia đầy đủ.
* Học sinh: Là học sinh có hạnh kiểm đạo đức đạt từ khá trở lên đang học tập tại trường THCS xã Đồng Tân năm học 2016 – 2017.
* Ban tổ chức gồm:
- Ban giám hiệu: 02
- TPT Đội: 01
- Cán bộ y tế nhà trường: 01
- Giáo viên chủ nhiệm các lớp: 14 GVCN (hoặc phụ huynh học sinh của lớp đó)
* Đại biểu gồm:
- 1 Đại biểu đại diện cho Đoàn xã Đồng Tân
- 1 Đại biểu đại diện UBND xã Đồng Tân
- 1 Đại biểu đại diện Đảng ủy xã Đồng tân

2. Thời gian: 01ngày (dự kiến ngày thứ 6 ngày 17/3/2017)
3. Địa điểm: Trung đoàn 141 – Hữu Lũng Lạng sơn.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công tác chuẩn bị.
a. Thành lập ban tổ chức:
- Đ/c Lý Thị Hoàng Yến - TPT Đội - Trưởng đoàn - Phụ trách chung
- Đ/c Đào Văn Tuyên - BT Đoàn trường - Phó đoàn - Phụ trách quản lí đoàn HS
- Đại điện hội cha mẹ học sinh – Phó đoàn – Phụ trách hợp đồng xe du lịch
- Các GVCN hoặc phụ huynh - Ủy viên – phụ trách HS của lớp mình
b. Phân công trách nhiệm:
* Trưởng đoàn : Đ/C Lý Yến
+ Liên hệ các địa điểm học tập trải nghiệm, phương tiện đi lại.
+ Lên kế hoạch đi học tập trải nghiệm
+ Báo cáo hoạt động trải nghiệm đến các cơ quan có chức năng.
+ Chỉ đạo chung trong quá trình đi trải nghiệm.
* Phó đoàn : Đ/C Đào Tuyên
+ Phối hợp với GVCN: thông báo kế hoạch tới phụ huynh.
+ Lấy danh sách HS đi trải nghiệm từ GVCN, và chia xe
+ Có trách nhiệm thu tiền Từ GVCN
+ Điều hành học sinh trước và sau khi đi trải nghiệm.
* Phó đoàn: Đại diện phụ huynh
+ Làm hợp đồng thuê xe du lịch
* Các GVCN hoặc Phụ huynh các lớp:
+ Tự quản lý học sinh lớp mình.
+ Lập danh sách HS lớp mình và có trách nhiệm thu tiền
* Học sinh:
+ Đảm bảo đúng giờ
+ Lấy số điện thoại của GVCN lớp liên lạc khi cần thiết.
+ Chuẩn bị mũ, giầy dép, trang phục (Áo đồng phục đeo khăn quàng)
+ Trong quá trình đi trải nghiệm HS phải nghiêm túc tuân thủ những yêu cầu, chỉ dẫn của ban tổ chức nơi học tập trải nghiệm và cán bộ phụ trách của nhà trường.
2. Lịch trình tham quan:
- 7h00’: Tập trung tại cổng trường (tự ăn sáng trước khi lên xe)
- 7h30’: Xe xuất phát đi học tập trải nghiệm tại Trung đoàn 141.
- 8h10’: Đoàn tới Trung đoàn 141, vào thăm quan nhà truyền thống, sau đó xuống các đơn vị tìm hiểu về lịch sinh hoạt giờ gấc của một ngày huấn luyện, học cách gặp chăn màn, nơi để đồ dung cá nhân… khu tăng gia của các đơn vị và nơi làm việc huấn luyện của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 141.
- 11h00’: Các thầy cô giáo và các em học sinh sẽ dùng bữa cơm trưa tại nhà ăn của trung đoàn (ăn đúng suất như các chú bộ đội) Sau bữa cơm trưa, các em sẽ được giao lưu với các chú bộ đội, thăm cảnh quan Trung đoàn…sau đó tập trung tại sân vận động của trung đoàn để xem các chú bộ đội gia quân huấn luyện, múa võ, nhẩy qua vòng lửa….
- 16h00’: Thầy cô và các em tập trung ra xe để về Trường.
- 16h40’: Về đến Trường, chia tay và hẹn gặp lại các em.
III. DỰ TRÙ KINH PHÍ CHO BUỔI TRẢI NGHIỆM
* Nhà trường và phụ huynh cùng tổ chức:
- Tổng chi phí chuyến đi cho 1 học sinh là: 120.000đ/1HS
+ Tiền xe
+ Tiền ăn trưa
+ Nước uống cho HS
+ Hoa quả, bánh kẹo cho HS
+ Hoa và quà tặng cho đơn vị đến trải nghiệm
- Trong đó nhà trường hỗ trợ cho mỗi em là: 40.000đ.
- Phụ huynh đóng gióp 80.000đ.

Kế hoạch này được coi là một buổi học từ thực tế, một hoạt động tập thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp, nên GVCN yêu cầu các em tham gia đầy đủ trừ học sinh có hạnh kiểm xếp loại trung bình./.

Duyệt ban giám hiệu
Hiệu trưởng


Vũ Mạnh Cường TM. HĐ ĐỘI
TPT Đội


Lý Thị Hoàng Yến

Đại diện hội phụ huynh học sinh
Trưởng ban đại diện

Phạm Bích Hạnh
Kế hoạch trường học công viên - PHÒNG GD&ĐT HỮU LŨNG
TRƯ¬ỜNG THCS ĐỒNG TÂNSố: /KH -THCV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcĐồng Tân ngày 24 tháng 9 năm 2018

KẾ HOẠCH
XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC CÔNG VIÊN
Năm học 2018 - 2019

Thực hiện chỉ đạo của phòng GD&ĐT Hữu Lũng về thực điểm mô hình "Trường học-công viên", trường THCS Đồng Tân xây dựng kế hoạch theo 5 nội dung quy định tiêu chuẩn công nhận "Trường học-công viên" như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
- Giáo dục học sinh cách sống khỏe mạnh; ý thức tự giác giữ gìn vệ sinh trường, lớp, môi trường sống xung quanh.
- Hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tạo cho học sinh một môi trường học tập và sinh hoạt, vui chơi an toàn, sạch sẽ.
- Thông qua phong trào trên nhằm tăng cường, kiện toàn công tác quản lý của nhà trường, sự quan tâm của các cấp ban, ngành, chính quyền địa phương, sự phối hợp hỗ trợ của các tổ chức trong và ngoài nhà trường, góp phần giáo dục nếp sống văn minh trong nhà trường.
- Tuyên truyền, giáo dục cho CB, GV, NV và học sinh đối với việc tạo cảnh quan môi trường, đảm bảo, trường - lớp luôn “Xanh - Sạch - Đẹp” và an toàn.
- Tiếp tục củng cố cơ sở vật chất, tạo môi trường sư phạm, trong sạch, lành mạnh đáp ứng được các yêu cầu thực hiện nhiệm vụ dạy và học, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục trong nhà trường.
- Có kỹ năng quan sát, cảm nhận về môi trường, có nhu cầu cải thiện môi trường lớp học và trường học.
- Giữ gìn và bảo vệ môi trường, tích cực tham gia những hoạt động bảo vệ và chăm sóc môi trường trường học, thể hiện thái độ đối xử thân thiện với môi trường.
- Tạo được những thay đổi quan trọng trong nhà trường về ý thức bảo môi trường và tích cực làm cho nhà trường ngày càng Xanh - Sạch - Đẹp hơn.
- Phấn đấu đạt các tiêu chí qui định và trường học Xanh - Sạch - Đẹp an toàn một cách vững chắc.
- Nhà trường là nơi phát huy tốt việc tuyên truyền gián tiếp đến cộng đồng, cùng địa phương thực hiện xã nông thôn mới.
II. Nội dung thực hiện các tiêu chí cụ thể
1. Thực trạng
1.1. Thuận lợi
Năm học 2018-2019 trường mới được xây dựng và chuẩn bị được đưa vào sử dụng, các phòng chức năng, khu hiêu bộ, cảnh quan sư phạm được quy hoạch hài hoà, đẹp mắt. Cơ sở vật chất được đầu tư tương đối đầy đủ đảm bảo đáp ứng được các tiêu chuẩn quy định cho trường THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ I
Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp uỷ chính quyền địa phương, Lãnh đạo UBND Huyện, phòng GD&ĐT Hữu Lũng về thực hiện xây dựng mô hình " Trường học - Công viên". Song song cùng với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo là sự phối hợp nhiệt tình của các bậc phụ huynh trong việc quyên góp ủng hộ ngày công lao động vệ sinh trường lớp, ủng hộ cây xanh, cây cảnh trang trí góc thiên nhiên, mua tặng lớp những đồ dùng phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục như: sơn sửa dẫy nhà cũ, lát lại một số nền phòng học đã bị bục, lắp thêm bóng điện, quạt cho các phòng học…góp phần đạt hiệu quả cao trong thực hiện xây dựng mô hình "Trường học - công viên". Đội ngũ CBGVNV có năng lực, trình độ chuyên môn, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc.
1.2. Khó khăn
Đây là một nội dung được thực hiện trong năm học này, do đó nhà trường còn bỡ ngỡ trong công tác xây dựng kế hoạch, chỉ đạo CBGVNV thực hiện. Số lớp khá đông , số các phòng học chức năng chưa đầy đủ. Một số ít học sinh chưa được gia đình quan tâm, phối hợp dạy dỗ. Đa số các em là con em nông thôn, nên nhận thức của các em chưa đồng đều, đội ngũ giáo viên, nhân viên còn thiếu kinh nghiệm do đó nhà trường gặp khó khăn cho trong công tác bố trí công việc. Kinh phí hạn hẹp nên việc đầu tư xây dựng, cải tạo khuôn viên trường học chưa đồng bộ mà phải dần từng bước. Một số giáo viên trẻ chưa có kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh cùng hưởng ứng thực hiện xây dựng mô hình " Trường học - công viên"
2. Nội dung
- Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường học "Xanh - sạch - đẹp - An toàn"; tổ chức rà soát các tiêu chí trường học "Xanh - sạch - đẹp - An toàn" theo hướng dẫn của Sở giáo dục và Đào tạo về kế hoạch “ Xây dựng trường học Xanh- Sạch- Đẹp và An toàn” năm học 2018-2019 để có căn cứ xây dựng kế hoạch thực hiện.
- Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cây xanh trong trường- lớp.
- Phân công trách nhiệm cho các thành viên chăm sóc cây xanh, sửa chữa CSVC.
- Tiếp tục triển khai nâng cao chất lượng từng tiêu chí về xây dựng “Xanh - sạch - đẹp”.
- Kiểm tra việc trang trí lớp, vệ sinh lớp - trường học, VSATTP và sức khỏe để đảm bảo an toàn cho HS trong thời gian ở trường (theo kế hoạch kiểm tra nội bộ nhà trường đã đề ra trong năm học)
- Thực hiện nội dung lồng ghép, tích hợp về giáo dục môi trường trong các môn học chính khóa cho các em học sinh.
3. Nội dung cụ thể
3.1. Nội dung xanh
+ Trồng và chăm sóc cây bóng mát: Phân công cho học sinh các lớp trực tuần tiếp tục chăm sóc cây bóng mát hiện có trong sân trường.
Mỗi năm nhà trường có kế hoạch cắt tỉa cành nhằm tạo vẻ mỹ quang và vừa đề phòng tai nạn có thể xảy ra cho học sinh trong lúc vui chơi trên sân trường.
+ Trồng cây cảnh, hoa kiểng: Phát động phong trào trồng và chăm sóc cây trồng trong từng lớp tại bồn hoa, dưới gốc cây, trước hành lang và trong lớp học. Trong năm học tổ chức chấm điểm thi đua giữa các lớp ít nhất 2 lần để từ đó đẩy mạnh phong trào xây dựng môi trường Xanh - Sạch - Đẹp trong nhà trường.
+Trồng chăm sóc cỏ, chuỗi ngọc: Trồng thảm cỏ, hình chữ nhật, trồng thành hàng dài bên lối đi, trồng dưới cây bóng mát; chọn cây dễ kiếm và dễ trồng ở địa phương. Giao cho các lớp chăm sóc, giao bảo vệ sửa sang cắt tỉa cây cảnh, chăm tưới thường xuyên, hàng ngày.
- Trong dịp lễ tết trồng cây, các ngày lễ kỷ niệm, nhà trường tổ chức trồng cây để góp phần giáo dục truyền thống cho học sinh.
+ Vườn thuốc nam: Phân công cho các chi đoàn thực hiện dưới sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm lớp. Tổ chức trồng ít nhất 15 loại cây thuốc nam điều trị bệnh thông thường để qua đó làm xanh hoá trường học và giới thiệu cho học sinh biết về tác dụng của mỗi loại cây thuôc Nam trong điều trị các bệnh thông thường. Thường xuyên chăm sóc các loại cây đã trồng.
3.2. Nội dung sạch
+ Xử lí rác
- Tổ chức tốt hoạt động với chủ đề “Quản lý và xử lý tốt rác thải” nhằm hướng dẫn thực hành các hoạt động xử lý rác trong nhà trường như: bỏ rác đúng nơi qui định, nhặt rác trên sân trường, gom rác vào giỏ chứa chuyển đến nơi tập kết rác để nhân viên đem đổ, Phát động phong trào kế hoạch nhỏ từ việc phân loại rác, nộp giấy sau mỗi buổi kiểm tra để bán “gây quỹ hỗ trợ các em khó khăn”
- Thông qua hoạt động thực hành, từng giáo viên phụ trách lớp giáo dục học sinh giữ gìn Sạch - Đẹp và qua đó tăng cường giao dục học sinh ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp để góp phần tốt việc giữ gìn và bảo vệ môi trường ngày càng lành mạnh.
- Trang bị đầy đủ các thùng rác để đặt tại mỗi lớp học, phía trước hành lang các lớp và ở một số gốc cây bóng mát. Hàng ngày lớp phân đội trực nhật sẽ gom rác vào và mang đên nơi tập kết rác để xe vệ sinh mang đi xử lý.
- Ngoài việc xử lý rác thải, Đoàn trường giáo dục học sinh biết tận dụng rác thải để làm kế hoạch nhỏ bằng cách phân loại rác còn tái xử dụng được để thực hiện hành vi tiết kiệm.
- Không mua đồ ăn nước uống mang lên lớp trong sinh hoạt 15 phut và giờ ra chơi.
+ Hệ thống nước
Nhà trường tiêp tục quản lý tốt hễ thống nước lọc đặt tại nhà chờ và phòng hội đồng để GV và học sinh sử dụng. Thường xuyên bảo dưỡng các máy bớm máy hiện có để phục vụ khu tập thể cho cho giáo viên và nhà vệ sinh học sinh.
Tổ chức nấu nước chín và thực hiện bình lọc nước được đặt tại văn phòng, phòng truyền thống và thư viện để phục vụ cho giáo viên và học sinh.
+ Xây dựng nhà vệ sinh
- Nhà trường có kê hoạch đảm bảo vệ sinh chung, tổ chức quét dọn ít nhất 2 lần trong ngày.
- Từng giáo viên chủ nhiệm lớp qua các tiết sinh hoạt cuối tuần có chú ý giáo dục học sinh thực hiện tốt các hành động giữ vệ sinh để thế hiện được các yếu tô về hành vi văn minh, lịch sự trong môi trường giáo dục.
3.3. Nội dung đẹp
- Lớp học trang trí đẹp sạch sẽ, vệ sinh.
- Phòng học thoáng mát, có đủ ánh sáng, có đủ bàn ghế giáo viên, học sinh và bố trí hợp lý mang tính thẫm mỹ cao.
- Xây dựng tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau trong cán bộ, giáo viên và học sinh.
- Giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ cơ sở vật chất, không chạy nhảy, viết bẩn lên bàn ghế; bảo quản tốt đồ dùng trong lớp và của nhà trường.
- Tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, không để xảy ra tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo, bạo lực và tệ nạn xã hội trong trường học.
- Thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng cảnh quan sư phạm để thực sự đạt tiêu chuẩn ” Xanh - sạch - đẹp”, an toàn trong trường học.
- Học sinh mặc đồng phục nhà trường khi tham gia các hoạt động nhà trường, nghiêm cấm nhuộm tóc, xăm trổ.
3.4. Nội dung an toàn
+ Về phòng chống cháy nổ:
Giáo dục học sinh về ý thức chấp hành nội qui phòng cháy chữa cháy theo qui định.
Có trang bị đủ bình chữa cháy và các phương tiện phục vụ chữa cháy cho các phòng chức năng và dãy phòng học.
+ Về chống tai nạn thương tích:
Thường xuyên chặt những cây quá cao trong khu vực trường để khỏi bị ngã đổ.
Thường xuyên phân công cho bảo vệ sửa chữa những bàn ghế hư hỏng đảm bảo an toàn cho học sinh ngồi học.
Trang bị dụng cụ tập thể dục thể thao, loại bỏ những dụng cụ không chắc chắn để đảm bảo an toàn cho học sinh sử dụng.
+ Phòng ngừa đánh nhau bạo lực trong nhà trường
Hàng tuần giao cho BGH Đoàn trường, GVCN giáo dục ý thức các em phải biết nhường nhịn không gây gổ đánh nhau.
Giáo viên bộ môn kết hợp với giáo viên phụ trách nhắc nhở học sinh không đem các vật bén nhọn nguy hiểm vào trường, không đùa giỡn gây gổ trong giờ ra chơi.
+ Về phòng ngừa tai nạn giao thông
Hàng tuần BGH, Bí thư đoàn trường, GVCN tuyên truyền giáo dục các em về ý thức thực hiện an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông. Tổ chức các Hội thi về giáo dục ATGT .
Trong giờ học phân công cho bảo vệ trực đóng, mở cửa theo quy định, không cho học sinh ra ngoài trong giờ ra chơi, bảo vệ không cho người lạ vào trường .
Khuyến khích những học sinh ở xa tới trường bằng xe đưa đón. Tuyệt đối không đi xe phân khối lớn đến trường và gửi xe trước nhà dân.
+ Về phòng ngừa đuối nước:
Phân công cho giáo viên theo dõi quản lý học sinh ngoài giờ, nhắc nhở không cho đi chơi, la cà, tắm sông, ao hồ.
Nhắc nhở học sinh khi đi học qua những nơi cầu ngập phải có người lớn đi cùng.
Khích học sinh tập bơi lội khi có người lớn trông giữ
Thực hiện tốt công tác phòng chống, cháy nổ, điện giật, các khu vui chơi…để đảm bảo an toàn cho học sinh.
Nâng cao ý thức về công tác VSATTP cho CB,GV, CNV về thực hiện các pháp lệnh, qui định VSATTP, giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống ngộ độc thực phẩm xảy ra ở các động vật, gia cầm…
Giáo dục cho học sinh tham gia đảm bảo VSATTP như: vệ sinh cá nhân trong ăn uống, giữ gìn vệ sinh trường, lớp và các hành vi văn minh nơi công cộng.
Triển khai công tác y tế trong trường học để thực hiện tốt các hoạt động đạt hiệu quả về chăm sóc sức khỏe, giáo dục cho học sinh : Kiểm tra VSATTP, vệ sinh môi trường - công trình vệ sinh; Sơ cứu kịp thời những tai nạn xảy ra cho học sinh ….
Qua sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp từng thành viên trong nhà trường có quan tâm việc giáo dục học sinh về an toàn thực phẩm như: không mua qua bánh hàng rong nhất là các thức ăn, nước uống bày bán trước cổng trường. Nên ăn những quà bánh có đăng ký nơi sản xuất và hạn sử dụng.
III. Biện pháp thực hiện
1. Làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp với các tổ chức đoàn thể và phụ huynh xây dựng cảnh quan trường lớp xanh- sạch- đẹp, an toàn và thân thiện.
Chính quyền nhà trường đã phối hợp với công đoàn, đoàn thanh niên, phụ huynh học sinh tổ chức các buổi lao động công ích: cuốc đất, san nền, đổ cát làm sân luyện tập chuyên đề vận động. Trồng và chăm sóc cây xanh, cây cảnh, trang trí góc thiên nhiên của lớp và “Bồn hoa cây cảnh ” của nhà trường, nhờ đó mà cảnh quan của nhà trường ngày càng khang trang, xanh, sạch và đẹp
Phối hợp với Đoàn thanh niên trang trí tạo góc thư viện ngoài trời với các hình ảnh ngộ nghĩnh, sinh động hấp dẫn, huy động phụ huynh quyên góp sách, truyện tranh làm phong phú môi trường sách. Phân công cho từng lớp, từng bộ phận có trách nhiệm chăm sóc cây xanh các khu vực xung quanh sân trường, gắn liền việc đánh giá kết quả với bình xét thi đua hàng tháng, qua đó CBGVNV đều nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao và tạo được khuôn viên trường học luôn xanh, sạch và đẹp
Thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua gắn liền các ngày lễ lớn, với chủ đề, chủ điểm một cách hợp lý như: Thi làm đồ dùng tự tạo. Thi trang trí lớp tạo môi trường xanh, sạch, đẹp và thân thiện, trong hội thi có sự phối hợp chặt chẽ giữa giáo viên và phụ huynh.
Làm tốt công tác tuyên truyền tới phụ huynh và các tổ chức xã hội.
2. Xây dựng cơ quan có nếp sống văn hóa, an toàn, tạo mối quan hệ thân thiện giữa cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh, học sinh trong trường.
Xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá giữa các thành viên trong nhà trường. Giữa cán bộ, giáo viên, nhân viên với phụ huynh học sinh; giữa giáo viên với học sinh. Giáo viên phải thực sự thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng với học sinh. Gắn việc thực hiện quy tắc đó vào việc thi đua khen thưởng hàng tháng, hàng năm. Chính vì vậy tập thể CBGV,NV trong trường luôn tạo đươc sự đoàn kết, đồng thuận trong công tác.
Mỗi cán bộ giáo viên luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong công việc. Đoàn kết, chia sẻ, tôn trọng giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.
Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện.
Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong nhà trường thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của mỗi cán bộ, giáo viên trong nhà trường, tăng cường các hoạt động tập thể, vui chơi giải trí, bảo đảm sức khoẻ và điều kiện làm việc, nghỉ ngơi cho cán bộ, giáo viên.
VI. Tổ chức thực hiện
1. Nhà trường ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo phong trào “Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn”
Ban chỉ đạo sẽ phân công các thành viên phụ trách cụ thể các công việc:
- Trưởng ban: Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo chung.
- Phó ban: Hướng dẫn, chỉ đạo, theo dõi việc giáo dục tích hợp môi trường của giáo viên
- Chủ tịch CĐCS: Phát động phong trào thi đua trong CBGVNV nhà trường,
- Bí thư Chi đoàn: Phát động phong trào thi đua trong đoàn viên chi đoàn.
- Kế toán - Bảo vệ: Kiểm tra, sửa chữa bảo quản CSVC.
2. Ban chỉ đạo tổ chức kiểm tra, đánh giá về việc thực hiện giữ gìn trường, lớp sạch - đẹp
trồng và chăm sóc cây xanh của từng khối, lớp và các bộ phận trong trường học để động viên khen thưởng kịp thời.
3. Thực hiện việc sơ kết, tổng kết
đúng thời gian qui định, khen thưởng những tập thể, cá nhân có những thành tích tốt và phê bình, góp ý những tập thể, cá nhân chưa thực hiện tốt phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp” và An toàn đã được phát động trong toàn trường.
V. Kế hoạch tháng
Tháng Nội dung công việc Ghi chú
08/2018 - Thành lập ban chỉ đạo “Xanh - Sạch - Đẹp” và an toàn năm học 2018 -2019.
- Ban lao động kiểm tra vệ sinh môi trường, cơ sở vật chất, các điều kiện phòng cháy chữa cháy chuẩn bị năm học 2018- 2019.
- Ban lao động xây dựng kế hoạch lao động trình BGH duyệt.
- GVCN cho lớp lao động theo kế hoạch đã phân công.
- BGH phối hợp Y tế học đường kiểm tra sức khỏe của học sinh chuẩn bị cho năm học mới.
- Trang trí lớp học theo mô hình trường học mới
09/2018 - TPTĐ phối hợp GVCN tuyên truyền GV, HS nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; phát động phong trào “Trường học không có rác”.
- Dựa theo kết quả thi đua hàng tuần, Ban lao động phân công các lớp lao động. Ban lao động giám sát việc thực hiện lao động của các lớp được phân công.
- Ban lao dộng kiểm vệ sinh trường, lớp; Các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh.
- KT trang trí lớp, phân công các lớp chăm sóc cây xanh trong trường.
- Đoàn thanh niên Phân công các lớp chăm sóc cây xanh, vệ sinh khu vực trên sân trường.
- Phát động phong trào kế hoạch nhỏ từ việc phân loại rác, nộp giấy sau mỗi buổi kiểm tra để bán ‘gây quỹ hỗ trợ các em khó khăn’
- Chữ thập đỏ lên kế hoạch trồng thêm các loại cây thuốc nam.
- Đoàn thanh niên phát động phong trào gây quỹ để xây dựng công trình thanh niên. Lập kế hoạch xây dựng “Vườn rau thanh niên”
- Hướng dẫn cho học sinh trồng và chăm sóc vườn rau thanh niên
- Công đoàn phát động phong trào “Trường học không khói thuốc”
10/2018 - Đoàn thanh niên phối hợp ban lao động xây dựng lại hòn non bộ, trồng cỏ xanh trước cổng trường.
- Tổ chức một số hoạt động về giáo dục môi trường cho HS thông qua các hoạt động giáo dục ở lớp trong các tiết sinh hoạt.
- KT việc thực hiện các tiêu chí: “Xanh - Sạch - Đẹp” và an toàn trong nhà trường.
- Bổ sung thêm cây thuốc nam vào vườn cây thuốc nam của trường.
- Dựa theo kết quả thi đua hàng tuần, Ban lao động phân công các lớp lao động. Ban lao động giám sát việc thực hiện lao động của các lớp được phân công.
- Tiếp tục phát động phong trào “Trường học không có rác”.
- Hướng dẫn cho học sinh trồng và chăm sóc vườn rau thanh niên
11/2018 - KT việc thực hiện giữ gìn vệ sinh cá nhân
- Dựa theo kết quả thi đua hàng tuần, BLĐ, TPTĐ phân công các lớp lao động. Ban lao động giám sát việc thực hiện lao động của các lớp được phân công.
- Vận động các tổ chức cá nhân ủng hộ xây dựng vườn hoa bên hông nhà hiệu bộ.
- Kiểm tra việc mang quà ăn vặt lên lớp tại các khối lớp.
- Ban nề nếp kiểm tra học sinh ăn quà vặt và hút thuốc lá…
12/2018 - Kiểm tra sửa chữa, bổ sung CSVC, các trang thiết bị để nâng cao môi trường “Xanh - sạch - đẹp - an toàn”
- Kiểm tra các thiết bị phòng chống cháy nổ
- Dựa theo kết quả thi đua hàng tuần, BLĐ và TPTĐ phân công các lớp lao động. Ban lao động giám sát việc thực hiện lao động của các lớp được phân công.
- Phát động phong trào kế hoạch nhỏ từ việc phân loại rác, nộp giấy sau mỗi buổi kiểm tra để bán ‘gây quỹ hỗ trợ các em khó khăn’.
01/2019 - Kiểm tra việc thực hiện VS môi trường theo các tiêu chí “xanh - sạch - đẹp - an toàn”.
- Sơ kết việc triển khai “Xanh - sạch - đẹp - an toàn” trong HKI
- Dựa theo kết quả thi đua hàng tuần, BLĐ và TPTĐ phân công các lớp lao động. Ban lao động giám sát việc thực hiện lao động của các lớp được phân công.
- Phát động phong trào kế hoạch nhỏ từ việc phân loại rác, nộp giấy sau mỗi buổi kiểm tra để bán ‘gây quỹ hỗ trợ các em khó khăn’.
- Phân công các lớp trực tuần tưới cây trong khuôn viên trường.
02/2019 - Đoàn thanh niên, GVCN tuyên truyền nghiêm cấm học sinh buôn bán, sử dụng pháo trong Tết nguyên đán.
- VS trường, lớp chuẩn bị nghỉ tết .
- Phân công trực Tết bảo quản CSVC.
- KT vệ sinh môi trường sau nghỉ Tết.
- Phân công bảo vệ tưới cây trong khuôn viên trường, mua hoa, chăm sóc hoa trong tết nguyên đán.
03/2019 - Đề xuất lãnh đạo ngành, BGH trường thanh lý những thiết bị hư hỏng và bổ sung, sữa chữa CSVC, các trang thiết bị và sắp xếp gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ trong trường học.
- Ban lao động, y tế nhà trường kiểm tra việc dọn dẹp vệ sinh ở nhà vệ sinh học sinh.
- kiểm tra việc vệ sinh cá nhân, an toàn thực phẩm tại trường.
04/2019 - Xây dựng kế hoạch chăm sóc cây xanh.
- Dựa theo kết quả thi đua hàng tuần, BLĐ và TPTĐ phân công các lớp lao động. Ban lao động giám sát việc thực hiện lao động của các lớp được phân công.
- Phát động phong trào kế hoạch nhỏ từ việc phân loại rác, nộp giấy sau mỗi buổi kiểm tra để bán ‘gây quỹ hỗ trợ các em khó khăn’.
- Phân công các lớp trực tuần tưới cây trong khuôn viên trường
05/2019 - Tổng kết công tác phong trào “Xanh - sạch - đẹp - an toàn” trong năm học 2018 -2019.
- Tổng VS toàn trường chuẩn bị tổng kết năm học 2018-2019.
- Lên kế hoạch cho học sinh dọn vệ sinh toàn trường, cắt cây xanh, chăm sóc cây xanh, chuẩn bị cho kì thi vào 10.
- GVCN và các lớp bàn giao lại toàn bộ cơ sở vật chất trước khi nghỉ hè. Ban lao động kiểm tra lại cơ sở vật chất chuẩn bị cho kì thi vào 10.
- Thực hiện tốt công tác phòng chống, cháy nổ, điện giật, các khu vui chơi…để đảm bảo an toàn cho học sinh.
- Khuyến khích học sinh tập bơi lội phòng chông đuối nước trong thời gian hè.

Trên đây là kế hoạch xây dựng trường học công viên năm học 2018-2019 của trường THCS xã Đồng Tân!


DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU
Hiệu trưởng

Vũ Mạnh Cường TRƯỞNG BAN


Lý Thị Hoàng Yến
Giáo án GDCD 9 - Giáo án GDCD 9
Kế hoạch hoạt động công đoàn năm 2018-2019 - CĐGD HUYỆN HỮU LŨNG
CĐCS TRƯỜNG THCS ĐỒNG TÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/KH - CĐCS

Đồng Tân, ngày 20 tháng 9 năm 2018

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
NĂM HỌC 2018-2019

Năm học 2018 - 2019 Công đoàn tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, Ban chấp hành Công đoàn trường THCS Đồng Tân xác định phương hướng, nhiệm vụ cơ bản của Công đoàn nhà trường năm học 2018 - 2019 như sau:
- Căn cứ vào phương hướng, kế hoạch hoạt động của Liên đoàn lao động huyện Hữu Lũng và Nghị quyết Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn cơ sở trường THCS Đồng Tân xây dựng kế hoạch hoạt động Công đoàn năm học 2018-2019 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1.Mụcđích:
- Góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của Cán bộ công đoàn, tập trung khả năng và trí lực để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm học.
- Huy động sự tham gia của toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động trong ngành thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do công đoàn cấp trên và ngành GD-ĐT phát động.
- Góp phần chăm lo, đảm bảo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho toàn thể CB-GV-CNV trong trường. Đưa hoạt động công đoàn gắn với thực tiễn, đảm bảo tính thiết thực, dân chủ, đổi mới và sáng tạo.
2. Yêu cầu:
- Kế hoạch phải được phổ biến, triển khai sâu rộng đến tất cả các đồng chí ĐVCĐ và có sự phối hợp để các hoạt động đó thực sự hiệu quả
II. Nhiệm vụ trọng tâm
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục, Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống
của đội ngũ nhà giáo và người lao động.
2. Tập trung thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐVCĐ và người lao động. Trong đó quan tâm đến việc thực hiện chế độ chính sách, phối hợp tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức.
3. Chủ động tham gia quản lý; phối hợp cùng chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị; phối hợp tổ chức xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội của công đoàn; tham gia góp ý xây dựng và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ĐVCĐ, tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên, quan tâm, động viên, tạo điều kiện để CB-GV-NV được học tập, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới.
4. Tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành và phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị. Thực hiện có hiệu quả Công đoàn tham gia triển khai phong trào thi đua năm học 2018 - 2019 với chủ đề: “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.
5. Triển khai hiệu quả công tác nữ công và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ; phối hợp Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của đơn vị triển khai kế hoạch bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020; nâng cao hiệu quả của phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ, chăm lo, bảo vệ phụ nữ và vận động thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.
6. Tổ chức các hoạt động Công đoàn hướng về cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của ĐVCĐ và người lao động. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về tài chính công đoàn; tăng cường nguồn thu, thực hành tiết kiệm, bảo đảm kinh phí cho hoạt động công đoàn.
7. Nâng cao năng lực cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế; bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng tổ chức hoạt động công đoàn cho cán bộ làm công tác công đoàn.
III. Nhiệm vụ cụ thể
1. Công tác Tuyên truyền, giáo dục
Thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục tập trung vào một số nội dung cơ bản sau đây:
- Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến ĐVCĐ và NLĐ, trọng tâm là quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và của ngành Giáo dục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
- Nội dung đổi mới hoạt động công đoàn của đáp ứng tình hình đổi mới của Nhà trường.
- Giáo dục, tuyên truyền chính sách pháp luật, phối hợp thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với đội ngũ NGNLĐ, quan tâm đối tượng ĐVCĐ và NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhất là vào các dịp: Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2019, Tháng Công nhân, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và kỷ niệm 72 năm thành lập ngành Giáo dục tỉnh Lạng Sơn.
- Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 của Bộ GD&ĐT, CĐGD Việt Nam, chủ trương đổi mới của ngành, đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, nâng cao năng lực đội ngũ.
- Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ NGNLĐ, các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trong ngành.
- Kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; hoạt động tháng công nhân, tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội...
2. Công tác nữ công
- Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình công tác nữ công năm 2018; tuyên truyền vận động nữ ĐVCĐ và NLĐ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định, quy chế của ngành, địa phương và đơn vị; xây dựng và nâng cao phẩm chất đạo đức phụ nữ ngành Giáo dục, rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ “Tự tin -Tự trọng - Trung hậu- Đảm đang”
- Phối hợp, tổ chức các hoạt động nữ, Bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ Phụ nữ, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho cán bộ nữ; tuyên truyền Đại hội phụ nữ các cấp.
- Tiếp tục quan tâm, tổ chức các hoạt động chăm lo, thực hiện chế độ chính sách, cho lao động nữ (nhất là những chính sách mới) đảm bảo đầy đủ và kịp thời các chế độ đối với nữ lao động đã quy định; vận động thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe, sinh sản cho nữ NGNLĐ.
- Tổ chức các hoạt động nhân dịp ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt nam 20/10 và ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ và trẻ em gái (25/11), ngày Dân số Việt Nam (26/12), tháng hành động Quốc gia về Dân số (tháng 12), tháng hành động Vì trẻ em (1/6-30/6), ngày Gia đình Việt Nam (28/6)…
- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà”, gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động của ngành; tuyên dương, tôn vinh các cá nhân và tập thể nữ tiêu biểu.
3. Đối với việc thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo, người lao động
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách của NGNLĐ được Đảng, Nhà nước, Bộ, Ngành, địa phương ban hành.
- Đổi mới các hình thức hoạt động chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho đội ngũ NGNLĐ, phối hợp với chuyên môn đồng cấp giám sát, kiểm tra thực hiện các chế độ về tiền lương, các loại phụ cấp cho đội ngũ; đặc biệt đối với NGNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
- Phát hiện, đề xuất, kiến nghị những bất cập về chế độ chính sách đối với NGNLĐ thuộc đơn vị quản lý.
4. Đối với nội dung tư vấn, giáo dục pháp luật
- Đẩy mạnh hoạt động tư vấn pháp luật, phát triển tủ sách pháp luật trong các cơ quan, đơn vị trường học; tổ chức tuyên truyền, triển khai ngày pháp luật.
- Công đoàn giáo dục các cấp chủ động tham gia quản lý, phối hợp cùng chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, trường học; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức hội nghị CBCCVC theo quy định; làm tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội của công đoàn; tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến NGNLĐ trong ngành Giáo dục; tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, quan tâm, tạo điều kiện để NGNLĐ được học tập, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới.
5. Công tác xã hội từ thiện, thực hiện các cuộc vận động
- Công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch, phối hợp với chuyên môn đồng cấp thực hiện chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NGNLĐ nhân các ngày lễ, tết trong năm học.
- Thực hiện cuộc vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn theo chỉ đạo của CĐGD Việt Nam.
- Tiếp tục đóng góp xây dựng Quỹ “Mái ấm công đoàn”
- Hỗ trợ nhà giáo, người lao động trong ngành Giáo dục” và các khoản vận động của Liên đoàn Lao động tỉnh, của ngành Giáo dục tỉnh.
6. Công tác thi đua khen thưởng
- Công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn đồng cấp triển khai việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 16 năm 2019.
- Tổ chức triển khai phong trào thi đua trong năm học 2018 - 2019 tập trung cho chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” tại cơ quan, đơn vị.
- Tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo, hội nghị nhân rộng điển hình tiên tiến trong quá trình triển khai thực hiện phong trào thi đua.
- Khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng đúng đối tượng, kịp thời, đảm bảo thời gian quy định.
7. Đối với công tác bảo hộ lao động
- Công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp tiếp tục triển khai thực hiện phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” tại cơ quan, đơn vị, trường học.
- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng với các hình thức đa dạng, phong phú trong đội ngũ NGNLĐ nhằm nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh lao động.
- Phòng chống cháy nổ: tăng cường phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ tại nơi làm việc, phòng thí nghiệm, thực hành,…
- Có các biện pháp đảm bảo an toàn, cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại đơn vị.
8. Công tác kiểm tra công đoàn
- Triển khai thực hiện Nghị quyết về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động UBKT công đoàn giáo cơ sở và kế hoạch công tác của UBKT năm học 2018-2019.
- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ UBKT công đoàn.
- Duy trì, đổi mới hoạt động tự kiểm tra. Nâng cao hiệu quả kiểm tra của công đoàn cơ sở.
9. Đối với công tác phát triển đoàn viên, nâng cao năng lực cán bộ công đoàn, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh
- Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Công đoàn cơ sở tiến hành rà soát số liệu đoàn viên lao động trong đơn vị, xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên; tích cực tuyên truyền, vận động 100% NGNLĐ trong đơn vị có đủ điều kiện tham gia vào tổ chức công đoàn, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển đoàn viên.
- Tiếp tục kiện toàn Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra CĐGD các cấp theo quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đảm bảo đủ số lượng và nâng cao hiệu quả hoạt động của BCH; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo và trách nhiệm của từng đồng chí Ủy viên BCH; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.
- Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng cán bộ công đoàn theo hướng tăng cường kỹ năng, đổi mới phương thức tổ chức hoạt động, nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, chấm điểm; phân xếp loại công đoàn cơ sở đảm bảo dân chủ, đúng quy định, tránh hình thức.
10. Đối với công tác thu, chi tài chính
- Thực hiện nghiêm túc các điều khoản về tài chính công đoàn theo Luật công đoàn, Nghị định của Chính phủ, các Quy định của Tổng Liên đoàn về Công tác tài chính công đoàn.
- Tổ chức thực hiện việc thu kinh phí và đoàn phí công đoàn, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời. Thực hiện việc trích nộp kinh phí công đoàn đảm bảo theo quy định.
- Thực hiện việc chi tài chính công đoàn đúng qui định, minh bạch, rõ ràng, tiết kiệm, hiệu quả, tập trung cho các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, phát triển đoàn viên.
- Hoàn thành dự toán và quyết toán đảm bảo theo qui định của tổ chức Công đoàn và đúng thời gia qui định.

* Đăng kí danh hiệu thi đua :
* Cá nhân :
+ CSTĐ cấp cơ sở : 05 đ/c.
+ Lao động tiên tiến : 34/34 đ/c
+ ĐVCĐ xuất sắc : 34/34 đ/c.
+ Phụ nữ 2 giỏi : 27/27 đ/c.
+ Gia đình NGVH : 34/34.
* Tập thể :
- Tổ công đoàn vững mạnh: 4/4 tổ.
+ Tổ công đoàn Toán, Lý, TD
+ Tổ công đoàn Ngoại ngữ, Sinh, Hoá, MT, ÂN
+ Tổ công đoàn Văn, Sử, Địa, GDCD
+ Tổ công đoàn Văn phòng
* Công đoàn phấn đấu đạt : CĐCS vững mạnh.
IV-BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Tiếp tục học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
2. Gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động của nhà trường.
3. Tổ chức cho ĐVCĐ học điều lệ. Hoạt động, duy trì sinh hoạt CĐ theo định kỳ với những nội dung thiết thực.
4. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng uỷ viên BCHCĐ, tổ trưởng CĐ.
5. Phối hợp cùng BGH tổ chức thăm lớp, dự giờ thường xuyên.
6. Phối hợp cùng BGH phát động thi đua và tổ chức chào mừng các ngày lễ lớn trong năm bằng nhiều hình thức.Trao giải, động viên ĐVCĐ kịp thời.
7. Hưởng ứng, thực hiện tốt cỏc cuộc vận động và các phong trào thi đua.Thực hiện tốt nhiệm vụ năm học của ngành.
8. Chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho ĐVCĐ.Quan tâm tới đời sống tinh thần anh chị em.
9. Bảo đảm thu chi tài chính công khai đúng nguyên tắc.
V- LÞch ho¹t ®éng hµng th¸ng:
Tháng 08/2018
- Phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức cho toàn thể CBGV,CNV bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và viết bài thu hoạch đảm bảo về số lượng và chất lượng.
- Phối hợp với chuyên môn tham mưu với chính quyền đẩy mạnh công tác sửa chữa, nâng cấp làm mới cơ sở vật chất trường, lớp học chuÈn bÞ cho khai gi¶ng n¨m häc míi.
- Phối hợp với chính quyền bè trÝ s¾p xÕp nh©n sù æn ®Þnh tæ chøc.
- Hoàn thành kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tốt “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”.
- Phát động phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 vả Quốc khánh 2/9
Tháng 9/2018
- Cùng chính quyền ổn định tổ chức, đưa hoạt động nhà trường vào nề nếp.
- Phát động quyên góp trong đơn vị, phụ huynh ủng hộ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn như: quần áo, sách vở, đồ dùng dạy học, phương tiện đi lại, hỗ trợ cả bằng vất vật chất và đời sống tinh thần đối với học sinh.
- Phối hợp với BGH thực hiện tuyên truyền kỷ niệm 78 năm khởi nghĩa Bắc Sơn và ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường”.
- Khai giảng năm học mới đúng quy định (5/9), phát động “tháng ATGT”, “ Tháng khuyến học”.
- Động viên ĐVCĐ tham gia đóng góp quỹ “Mái ấm công đoàn”.
- Tổ chức cho cán bộ giáo viên tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; “Giỏi việc trường , đảm việc nhà”; “XD trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền đồng cấp xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học theo đúng thời gian quy định.
- Tổ chức tết trung thu cho con CB-GV-NV trong trường. Động viên ĐVCĐ tham gia hỗ trợ tổ chức tết trung thu cho học sinh tại địa phương.
- Xây dựng quy chế hoạt động của BCH, chương trình và kế hoạch hoạt động của tổ công đoàn, Ban nữ công, Ủy ban kiểm tra công đoàn, Ban thanh tra nhân dân trường học; Quy chế phối hợp công tác giữa công đoàn với chính quyền; Quy chế chi tiêu nội bộ.
- Vận động đoàn viên và lao động tích cực hưởng ứng và tham gia hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện đóng góp ủng hộ xây dựng các loại quỹ.
Tháng 10/2018
- Kết hợp với BGH tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, đăng ký các danh hiệu thi đua công đoàn, đăng ký đề tài sáng kiến CTKT.
- Toạ đàm kỷ niệm ngày thành lập HLHPN Việt Nam 20/10.
- Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam ( 20/11/1982-20/11/2018).
- Công đoàn cơ sở phối hợp với BGH nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức Hội giảng và thi làm đồ dùng giảng dạy đợt 1.
- Công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp thực hiện kế hoạch thanh tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề, tổ chức hội thảo theo kế hoạch.
Tháng 11/2018
- Triển khai học tập, thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam. Triển khai phổ biến luật thi đua khen thưởng.
- Tiếp tục hội giảng lập thành tích chào mừng 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân và ngày quốc phòng toàn dân (22/12).
- Đẩy mạnh hoạt động phong trào văn nghệ, thể thao rèn luyện sức khỏe.
- Công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp kiểm tra toàn diện, chuyên đề về thực hiện nề nếp giảng dạy, thực hiện quy chế chuyên môn.
- Phối hợp với chính quyền đồng cấp sơ kết đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Tổ chức tọa đàm kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Tăng cường chỉ đạo hoạt động của UBKT của Công đoàn và Ban thanh tra nhân dân trường học theo kế hoạch.
Tháng 12/2018
- Công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp động viên giáo viên tham gia Hội giảng cấp huyện.
- Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu với đơn vị bộ đội kết nghĩa,kết nghĩa với các trường học như thể thao, văn nghệ ...
- Sơ kết thi đua chào mừng ngày “Quốc phòng toàn dân và thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 ”.Thăm hỏi đơn vị kết nghĩa.
- Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng thành lập Đảng ( 3/2).
- Tham gia vào hoạt động chuyên môn như thực hiện nội quy, quy chế, hoạt động lên lớp, thực hiện chế độ soạn giảng, cho điểm đánh giá học sinh...
- Tăng cường hoạt động của UBKT của Công đoàn và hoạt động của Ban thanh tra trường học.
- Kiểm tra dân chủ đợt 1.
- Quyết toán đoàn phí 6 tháng cuối năm với LĐLĐ huyện
- Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.
- Quyết toán đoàn phí công đoàn năm 2018.
Tháng 01/2019
- Phối hợp với chính quyền đồng cấp chỉ đạo kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I và hoµn thiÖn b¸o c¸o s¬ kÕt kú 1.
- Tiến hành bình xét danh hiệu thi đua học kỳ I, sơ duyệt đề tài sáng kiến CTKT.
- Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng CSVN 3/2
- Phối hợp với chính quyền phân công giảng dạy học kỳ II.
- Tiếp tục phối hợp với chính quyền chỉ đạo phong trào thi đua và tích cực hưởng ứng thực hiện tốt các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn do Ngành, Công đoàn phát động.
Tháng 02/2019
- Tuyên truyền ngày thành lập Đảng cộng sản VN 3 /2.
- Động viên CBGV, nhân viên tích cực thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua. Đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ, thể thao.
- Phát động phong trào thi đua “ Hai tốt”, phong trào “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà” trong nữ nhà giáo và lao động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ( 26/3)
- Động viên giáo viên, học sinh nghỉ tết Nguyên Đán đúng quy định, phòng chống cháy nổ, cấm đốt pháo. Thực hiện nghiêm túc lịch trực tết.
- Động viên học sinh tham gia thi học sinh giỏi cấp huyên.
- Thăm lớp dự giờ hội giảng 8/3
Tháng 3/2019
- Tiếp tục dự giờ hội giảng 8/3 thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ ( 8/3); ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh( 26/3).
- Tổ chức toạ đàm kỷ niệm ngày “Quốc tế phụ nữ 08/03 và khởi nghĩa Hai bà Trưng”.
- Tổ chức cho ĐVCĐ đi thăm quan một số danh lam, thắng cảnh của đất nước.
- Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, giao lưu với các đơn vị kết nghĩa ... chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày truyền thống.
- Động viên ĐVCĐ tham gia cắm trại và giao lưu văn nghệ cùng đơn vị kết nghĩa chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3.
- Phối hợp với chuyên môn tạo điều kiện cho giáo viên tham dự giáo viên giỏi cấp tỉnh.
- Đẩy mạnh phong trào thi đua “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà” trong nữ CBGV,CNV.
- Sơ kết thi đua, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua chào mừng ngày 8/3 và 26/3.
- Xét kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục đợt 1 năm 2019 cho các đồng chí đủ tiêu chuẩn.
Tháng 4/2019
- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện các cuộc vận động. Đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ, thể thao, giao lưu.
- Tăng cường công tác phối hợp với chính quyền đồng cấp kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, nội quy cơ quan. Nghị quyết hội nghị CBCC.
- Dà soát lại danh hiệu thi đua có kế hoạch hoàn thiện sáng kiến kinh nghiệm
- Phối hợp với chính quyền đồng cấp xây dựng kế hoạch ôn tập kiểm tra cuối năm.
-Tổ chức kiểm tra dân chủ đợt 2.
Tháng 5/2019
- Động viên cán bộ giáo viên hoàn thành chương trình, hồ sơ sổ sách cuối năm học.
- Cùng chính quyền tổ chức hội nghị xét duyệt “Đề tài sáng kiến kinh nghiệm”. Bình xét thi đua, đánh giá xếp loại giáo viên cuối năm, hoàn thiện các báo cáo, biểu tổng hợp và hồ sơ thi đua năm học.
-Phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, tọa đàm ... chào mừng ngày sinh nhật Bác 19/5. Sơ kết đợt thi đua kỷ niệm 30/4/; 01/5; 19/5.
- Hoàn thiện hồ sơ thi đua công đoàn và chuyên môn cuối năm học.
Tháng 6/2019
- Tổ chức ngày “Quốc tế thiếu nhi” 1/6 cho con cán bộ giáo viên công nhân viên. Phối hợp địa phương tổ chức tốt tết thiếu nhi 1/6 cho HS.
- Phối hợp với nhà trường xét tốt nghiệp lớp 9
- Phối hợp với nhà trường tổ chức tổng kết năm học.
- Phối hợp với nhà trường bàn giao học sinh về địa phương, tiếp tục phân công giáo viên phối hợp tham gia quản lý hoạt động của học sinh trong dịp nghỉ hè, phân công giáo viên phụ đạo học sinh yếu kém.
- Tổ chức cho ĐVCĐ đi thăm quan, nghỉ mát.
Tháng 7/2019
- Động viên giáo viên nghỉ hè sẵn sàng tập trung tham dự các lớp bồi dưỡng cốt cán. Tham gia bồi dưỡng chính trị, chuyên môn theo đúng lịch.
- Phối hợp với nhà trường triển khai tuyển sinh học sinh đầu cấp; Chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2019-2020
- Vận động nhà giáo tích cực phối hợp với địa phương tổ chức các hoạt động hè cho học sinh.với các hoạt động vui tươi , bổ ích ./.


Nơi nhận:
- LĐLĐ huyện.
- Lưu CĐCS. TM. BCH CĐ
CHỦ TỊCH
Lý Thị Thuỳ Hương
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây