Tìm kiếm văn bản

PPCT môn Toán

Së Gi¸o dôc & §µo t¹o L¹ng s¬n

I. h­íng dÉn thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh m«n to¸n THCS

Chó ý:
- Gi¸o viªn gi¶ng d¹y bé m«n thùc hiÖn ®iÒu chØnh néi dung d¹y häc theo h­íng dÉn kÌm c«ng v¨n sè 5842/BGD§T-VP ngµy 01/9/2011 cña Bé GD&§T.
- Kh«ng ra bµi tËp, kh«ng kiÓm tra nh÷ng néi dung kh«ng d¹y hoÆc ®äc thªm.
- Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, c¸c nhµ tr­êng cã thÓ chñ ®éng ®iÒu chØnh sè tiÕt trªn tuÇn nh­ng kÕt thóc häc k× 1, kÕt thóc n¨m häc ph¶i ®óng theo qui ®Þnh; chñ ®éng d¹y bï khi bÞ mÊt tiÕt, tuyÖt ®èi kh«ng ®Ó ®Õn cuèi k×, cuèi n¨m míi d¹y bï. Gi¸o viªn cã thÓ c¾t, chia tiÕt phï hîp víi ®èi t­îng häc sinh trong tõng bµi sau khi ®­îc sù ®ång ý cña Tæ, nhãm chuyªn m«n.
- NÕu lÞch kiÓm tra häc kú, c¶ n¨m ®­îc quy ®Þnh theo lÞch chung cña Së Gi¸o dôc & §µo t¹o th× gi¸o viªn d¹y chñ ®éng dÞch chuyÓn tuÇn tù c¸c tiÕt cho phï hîp lÞch kiÓm tra.
- D¹y tù chän m«n to¸n: Gi¸o viªn chñ ®éng so¹n bµi gi¶ng theo c¸c chñ ®Ò b¸m s¸t hoÆc n©ng cao phï hîp víi tr×nh ®é häc sinh vµ ®¸p øng ®­îc chuÈn kiÕn thøc cña tõng khèi líp.
Gi¸o viªn cÇn b¸m s¸t chuÈn kiÕn thøc, kÜ n¨ng, yªu cÇu vÒ th¸i ®é ®èi víi häc sinh cña ch­¬ng tr×nh m«n To¸n ban hµnh theo quyÕt ®Þnh 16/2006/Q§-BGD§T ngµy 05/5/2006, Khung ph©n phèi ch­¬ng tr×nh (KPPCT) cña Bé GD§T vµ PPCT cña Së GD§T.
Trong d¹y, häc vµ kiÓm tra, ®¸nh gi¸ ph¶i chó träng:
 Thùc hiÖn theo chuÈn kiÕn thøc, kÜ n¨ng cña ch­¬ng tr×nh m«n To¸n cña Bé GD§T.
 Nh÷ng kiÕn thøc, kÜ n¨ng c¬ b¶n vµ ph­¬ng ph¸p t­ duy mang tÝnh ®Æc thï cña to¸n häc phï hîp víi ®Þnh h­íng cña cÊp häc trung häc phæ th«ng.
 T¨ng c­êng tÝnh thùc tiÔn vµ tÝnh s­ ph¹m, kh«ng yªu cÇu qu¸ cao vÒ lÝ thuyÕt.
 Gióp häc sinh n©ng cao n¨ng lùc t­ duy trõu t­îng vµ h×nh thµnh c¶m xóc thÈm mÜ, kh¶ n¨ng diÔn ®¹t ý t­ëng qua häc tËp m«n To¸n.
VÒ ph­¬ng ph¸p d¹y häc vµ kiÓm tra ®¸nh gi¸
 TÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng häc tËp cña häc sinh, rÌn luyÖn kh¶ n¨ng tù häc, ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò cña häc sinh nh»m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë häc sinh t­ duy tÝch cùc, ®éc lËp vµ s¸ng t¹o.
 Chän lùa sö dông nh÷ng ph­¬ng ph¸p ph¸t huy tÝnh tÝch cùc chñ ®éng cña häc sinh trong häc tËp vµ ph¸t huy kh¶ n¨ng tù häc. Ho¹t ®éng ho¸ viÖc häc tËp cña häc sinh b»ng nh÷ng dÉn d¾t cho häc sinh tù th©n tr¶i nghiÖm chiÕm lÜnh tri thøc, chèng lèi häc thô ®éng.
 TËn dông ­u thÕ cña tõng ph­¬ng ph¸p d¹y häc, chó träng sö dông ph­¬ng ph¸p d¹y häc ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò.
 Coi träng c¶ cung cÊp kiÕn thøc, rÌn luyÖn kÜ n¨ng lÉn vËn dông kiÕn thøc vµo thùc tiÔn.
 ThiÕt kÕ bµi gi¶ng, ®Ò kiÓm tra ®¸nh gi¸ cÇn theo khung ®• h­íng dÉn trong c¸c tµi liÖu båi d­ìng thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh vµ s¸ch gi¸o khoa cña Bé GD&§T ban hµnh, trong ®ã ®¶m b¶o qu¸n triÖt c¸c yªu cÇu ®æi míi PPDH lµ:
VÒ so¹n, gi¶ng bµi
+ Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, høng thó trong häc tËp cña häc sinh vµ vai trß chñ ®¹o cña gi¸o viªn;
+ ThiÕt kÕ bµi gi¶ng khoa häc, s¾p xÕp hîp lý ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh, thiÕt kÕ hÖ thèng c©u hái hîp lý, tËp trung vµo träng t©m, tr¸nh nÆng nÒ qu¸ t¶i (nhÊt lµ ®èi víi bµi dµi, bµi khã, nhiÒu kiÕn thøc míi); båi d­ìng n¨ng lùc ®éc lËp suy nghÜ, vËn dông s¸ng t¹o kiÕn thøc kiÕn thøc ®• häc, tr¸nh thiªn vÒ ghi nhí m¸y mãc kh«ng n¾m v÷ng b¶n chÊt;
+ T¨ng c­êng øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong d¹y häc, khuyÕn khÝch sö dông hîp lý gi¸o ¸n ®iÖn tö, sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn nghe nh×n vµ m¸y tÝnh cÇm tay; thùc hiÖn ®Çy ®ñ néi dung thùc hµnh, liªn hÖ thùc tÕ trong gi¶ng d¹y phï hîp víi néi dung tõng bµi häc;
+ Gi¸o viªn sö dông ng«n ng÷ chuÈn x¸c, trong s¸ng, sinh ®éng, ng¾n gän, dÔ hiÓu; t¸c phong th©n thiÖn gÇn gòi, coi träng viÖc khuyÕn khÝch, ®éng viªn häc sinh häc tËp, tæ chøc hîp lý cho häc sinh häc tËp c¸ nh©n vµ theo nhãm;
+ D¹y häc s¸t ®èi t­îng, coi träng båi d­ìng häc sinh kh¸ giái vµ gióp ®ì häc sinh häc lùc yÕu kÐm trong néi dung tõng bµi häc.
VÒ kiÓm tra ®¸nh gi¸
+ Gi¸o viªn ®¸nh gi¸ s¸t ®óng tr×nh ®é häc sinh víi th¸i ®é kh¸ch quan, toµn diÖn, c«ng minh vµ h­íng dÉn häc sinh biÕt tù ®¸nh gi¸ n¨ng lùc cña m×nh vµ ®¸nh gi¸ lÉn nhau;
+ KÕt hîp mét c¸ch hîp lý h×nh thøc tù luËn víi h×nh thøc tr¾c nghiÖm kh¸ch quan trong kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh;
+ Thùc hiÖn ®óng qui ®Þnh cña Quy chÕ ”§¸nh gi¸, xÕp lo¹i häc sinh THCS, häc sinh THPT”, ®ñ sè lÇn kiÓm tra th­êng xuyªn, kiÓm tra ®Þnh kú, kiÓm tra häc kú vµ cuèi n¨m; thùc hiÖn nghiªm tóc tiÕt tr¶ bµi kiÓm tra 1 tiÕt, cuèi kú, cuèi n¨m.
 Thùc hiÖn:
+ C¸c h×nh thøc kiÓm tra, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña häc sinh: ®¸nh gi¸ th­êng xuyªn (kiÓm tra miÖng, kiÓm tra viÕt 10 - 15 phót, kiÓm tra bµi lµm ë nhµ cña häc sinh, ®¸nh gi¸ ®Þnh k× (kiÓm tra cuèi ch­¬ng, kiÓm tra gi÷a häc k×, kiÓm tra cuèi häc k×, kiÓm tra cuèi n¨m häc.
+ C¸c ®Ò kiÓm tra häc kú, cuèi n¨m ra theo h×nh thøc tù luËn; C¸c ®Ò kiÓm tra kh¸c ®­îc ra theo c¸c h×nh thøc: tù luËn, tr¾c nghiÖm kh¸ch quan hoÆc kÕt hîp tù luËn víi tr¾c nghiÖm kh¸ch quan.
+ KÕt hîp hµi hoµ viÖc ®¸nh gi¸ theo bµi lµm tù luËn vµ bµi lµm tr¾c nghiÖm.
+ §Ò kiÓm tra, ®¸nh gi¸ cÇn phï hîp víi møc ®é yªu cÇu cña ch­¬ng tr×nh vµ cã chó ý ®Õn tÝnh s¸ng t¹o, ph©n ho¸ häc sinh.
+ §¶m b¶o chÊt l­îng tiÕt tr¶ bµi cuèi k×, cuèi n¨m, ®¸nh gi¸ ®­îc n¨ng lùc to¸n häc cña tõng häc sinh theo chuÈn kiÕn thøc to¸n.
 T¨ng c­êng chØ ®¹o ®æi míi PPDH th«ng qua c«ng t¸c båi d­ìng gi¸o viªn vµ th«ng qua viÖc dù giê th¨m líp cña gi¸o viªn, tæ chøc rót kinh nghiÖm gi¶ng d¹y ë c¸c tæ chuyªn m«n, héi th¶o cÊp tr­êng, côm tr­êng, ®Þa ph­¬ng, héi thi gi¸o viªn giái c¸c cÊp.
VÒ thiÕt bÞ d¹y häc
 T¨ng c­êng sö dông c¸c thiÕt bÞ d¹y häc mét c¸ch phï hîp vµ cã hiÖu qu¶.
 §å dïng, ph­¬ng tiÖn d¹y häc:
+ C¸c biÓu b¶ng tranh vÏ, th­íc th¼ng, eke, compa, th­íc ®é, vßng trßn l­îng gi¸c, c¸c m¸y tÝnh cÇm tay (t­¬ng ®­¬ng Casio, Vinacal 570 MS...), th­íc tr¾c ®¹c, phÇn mÒm d¹y to¸n, m¸y vi tÝnh, b¨ng ®Üa h×nh, m¸y chiÕu qua ®Çu hoÆc ®a n¨ng.
+ KhuyÕn khÝch sö dông c¸c phÇn mÒm d¹y häc: Graph, Geometer’s Sketchpad, Carbri vµ Maple.

II. PhÇn cô thÓ
Ph©n phèi ch­¬ng tr×nh c¸c líp 6, 7, 8, 9

 C¸c lo¹i bµi kiÓm tra trong mét häc k× cho mét häc sinh:
+ KiÓm tra miÖng: 1 bµi.
+ KiÓm tra viÕt 15’: 3 bµi (2 bµi vÒ Sè häc hoÆc §¹i sè, 1 bµi vÒ H×nh häc).
+ KiÓm tra viÕt 45’: 3 bµi (2 bµi vÒ Sè häc hoÆc §¹i sè, 1 bµi vÒ H×nh häc).
+ KiÓm tra viÕt 90’: 2 bµi (1 bµi vµo cuèi häc k× 1, 1 bµi vµo cuèi n¨m häc: bao gåm c¶ Sè häc hoÆc §¹i sè vµ H×nh häc, nªn ra ë d¹ng tù luËn).
L­u ý: Yªu cÇu ph©n bè c¸c bµi kiÓm tra 45’ vµo cuèi ch­¬ng hoÆc c¸ch nhau kho¶ng tõ 10 dÕn 15 tiÕt.

B. khung ph©n phèi ch­¬¬ng tr×nh (Bé Gi¸o dôc-§µo t¹o)
m«n to¸n THCS

Líp Häc
k× Sè
tiÕt
1
häc
k× Néi dung Néi dung tù chän Ghi chó
(Sè tiÕt theo m«n cña ch­¬ng tr×nh b¾t buéc)

thuyÕt LuyÖn tËp KiÓm
tra B¸m
S¸t N©ng
cao
Bµi
tËp Thùc hµnh ¤n tËp


6
I 72 43 tiÕt 14 tiÕt 2 tiÕt 8 tiÕt 5 tiÕt 40 tiÕt
(SH:32 HH: 8) 40 tiÕt
(SH: 32; HH: 8) Sè häc: 58 tiÕt
H×nh häc:14 tiÕt

II 68 41 tiÕt 13 tiÕt 2 tiÕt 7 tiÕt 5 tiÕt Sè häc: 53 tiÕt
H×nh häc:15 tiÕt


7
I 72 43 tiÕt 14 tiÕt 2 tiÕt 8 tiÕt 5 tiÕt 40 tiÕt
(§S:20 HH:20) 40 tiÕt
(§S: 20; HH: 20) §¹i sè: 40 tiÕt
H×nh häc:32 tiÕt

II 68 41 tiÕt 13 tiÕt 2 tiÕt 7 tiÕt 5 tiÕt §¹i sè: 30 tiÕt
H×nh häc:38 tiÕt


8
I 72 43 tiÕt 14 tiÕt 2 tiÕt 8 tiÕt 5 tiÕt 40 tiÕt
(§S:20HH:20) 40 tiÕt
(§S: 20; HH: 20) §¹i sè: 40 tiÕt
H×nh häc:32 tiÕt

II 68 41 tiÕt 13 tiÕt 2 tiÕt 7 tiÕt 5 tiÕt §¹i sè: 30 tiÕt
H×nh häc:38 tiÕt


9
I 72 43 tiÕt 14 tiÕt 2 tiÕt 8 tiÕt 5 tiÕt 40 tiÕt
(§S:20HH:20) 40 tiÕt
(§S: 20; HH: 20) §¹i sè: 36 tiÕt
H×nh häc:36 tiÕt

II 68 41 tiÕt 13 tiÕt 2 tiÕt 7 tiÕt 5 tiÕt §¹i sè: 34 tiÕt
H×nh häc:34 tiÕt
Ph©n phèi ch­¬ng tr×nh líp 6 THCS
M«n to¸n

1. C¸c lo¹i bµi kiÓm tra trong mét häc kú:
KiÓm tra miÖng: 1 lÇn/1 häc sinh
KiÓm tra 15 phót: Sè häc 2 bµi, H×nh häc 1 bµi.
KiÓm tra 45 phót: Sè häc 2 bµi, H×nh häc 1 bµi.
KiÓm tra häc kú: Mét bµi gåm c¶ Sè häc vµ H×nh häc. Thêi gian 90 phót.
2. Ph©n chia theo häc k× vµ tuÇn:
C¶ n¨m 140 tiÕt Sè häc 111 tiÕt H×nh häc 29 tiÕt Tù chän 37 tiÕt
Häc k× 1
19 tuÇn: 72 tiÕt 58 tiÕt 14 tiÕt 19 tiÕt
Häc k× 2
18 tuÇn: 68 tiÕt 53 tiÕt 15 tiÕt 18 tiÕt


TuÇn sè häc 6 H×nh häc 6 Tù chän
TiÕt Tªn bµi TiÕt Tªn bµi TiÕt Tªn bµi
1.

1
2
3
4 Ch­¬ng i: ¤n tËp vµ bæ tóc
vÒ sè tù nhiªn (39 tiÕt). Ch­¬ng I. §o¹n th¼ng
(14 tiÕt). 1 LuyÖn tËp vÒ sè phÇn tö cña tËp hîp.
§1. TËp hîp. PhÇn tö cña tËp hîp.
§2. TËp hîp c¸c sè tù nhiªn.
§3. Ghi sè tù nhiªn. Luyện tập
§4. Sè phÇn tö cña mét tËp hîp. TËp hîp con.
2. 5
6
7
8 LuyÖn tËp.
§5. PhÐp céng vµ phÐp nh©n.
LuyÖn tËp.
§6. PhÐp trõ vµ phÐp chia. 2 LuyÖn tËp vÒ phÐp céng, trõ, nh©n , chia trong N.
3. 9
10
11
12 LuyÖn tËp.
§7. Luü thõa víi sè mò tù nhiªn. Nh©n hai luü thõa cïng c¬ sè.
LuyÖn tËp. 3 LuyÖn tËp so s¸nh lòy thõa.
4. 13
14
15
§8. Chia hai luü thõa cïng c¬ sè.
LuyÖn tËp.
§9. Thø tù thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh. ¦íc l­îng kÕt qu¶ phÐp tÝnh. 1 §1. §iÓm. §­êng th¼ng 4 LuyÖn tËp thø tù thùc hiÖn phÐp tÝnh.
5. 16

17
18 §9. Thø tù thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh. ¦íc l­îng kÕt qu¶ phÐp tÝnh.
LuyÖn tËp.
KiÓm tra 45’. 2 §2. Ba ®iÓm th¼ng hµng 5 LuyÖn tËp Sè häc.
6. 19 20 21 §10. TÝnh chÊt chia hÕt cña mét tæng.
§11. DÊu hiÖu chia hÕt cho 2, cho 5. LuyÖn tËp. 3 §3. §­êng th¼ng ®i qua 2 ®iÓm 6 LuyÖn tËp dÊu hiÖu chia hÕt.
7. 22 23 24 §12. DÊu hiÖu chia hÕt cho 3, cho 9. LuyÖn tËp.
§13. ¦íc vµ béi. 4 §4. Thùc hµnh trång c©y th¼ng hµng 7 LuyÖn tËp dÊu hiÖu chia hÕt.
8. 25

2627
§14. Sè nguyªn tè. Hîp sè. B¶ng sè nguyªn tè.
LuyÖn tËp.
§15. Ph©n tÝch mét sè ra thõa sè nguyªn tè. 5 §5. Tia. 8 LuyÖn tËp Ph©n tÝch mét sè ra thõa sè nguyªn tè.
9. 28 2930 LuyÖn tËp.
LuyÖn tËp.
§16. ¦íc chung vµ béi chung. 6 LuyÖn tËp. 9 LuyÖn tËp ¦íc chung vµ béi chung.
10. 31

3233 §16. ¦íc chung vµ béi chung. LuyÖn tËp.
§ 17. ¦íc chung lín nhÊt.
LuyÖn tËp. 7 §6. §o¹n th¼ng 10 LuyÖn tËp ¦íc chung vµ béi chung.
11. 343536 §18. Béi chung nhá nhÊt.
§18. Béi chung nhá nhÊt. LuyÖn tËp
LuyÖn tËp. 8 §7. §é dµi ®o¹n th¼ng 11 LuyÖn tËp ch­¬ng I.
12. 37 38 39 ¤n tËp ch­¬ng I.
¤n tËp ch­¬ng I.
KiÓm tra 45’ (Ch­¬ng I). 9 §8. Khi nµo th× AM + MB = AB. 12 LuyÖn tËp ch­¬ng I.
13. Ch­¬ng II. Sè nguyªn (29 tiÕt) 10

LuyÖn tËp
13 LuyÖn tËp
khi nµo th×
AM + MB = AB.
40 41 42 §1. Lµm quen víi sè nguyªn ©m.
§2. TËp hîp Z c¸c sè nguyªn
§3.Thø tù trong Z.
14. 434445 LuyÖn tËp.
§4. Céng hai sè nguyªn cïng dÊu.
§5. Céng hai sè nguyªn kh¸c dÊu. 11 §9. VÏ ®o¹n th¼ng cho biÕt ®é dµi 14 LuyÖn tËp vÏ vµ ®o ®o¹n th¼ng.
15. 4647

48 LuyÖn tËp.
§6. TÝnh chÊt cña phÐp céng c¸c sè nguyªn.
LuyÖn tËp. 12 §10. Trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng 15 LuyÖn tËp céng 2 sè nguyªn.
16. 495051 §7. PhÐp trõ hai sè nguyªn.
§8. Quy t¾c “dÊu ngoÆc”.
LuyÖn tËp. 13 ¤n tËp ch­¬ng I 16 LuyÖn tËp ch­¬ng I (H×nh häc).
17. 52
53
54 LuyÖn tËp.
¤n tËp häc k× I.
¤n tËp häc k× I 14 KiÓm tra 45’ (Ch­¬ng I) 17 LuyÖn tËp quy t¾c dÊu ngoÆc.
18. 55
56 KiÓm tra häc k× I 90’ (c¶ Sè häc vµ H×nh häc)
19. 57
58 Tr¶ bµi kiÓm tra häc k× I (c¶ Sè häc vµ H×nh häc) 18
19 LuyÖn tËp vÒ sè nguyªn.
20. 59
60
61 §9. Quy t¾c chuyÓn vÕ. LuyÖn tËp.
§10. Nh©n hai sè nguyªn kh¸c dÊu.
§11. Nh©n hai sè nguyªn cïng dÊu. Ch­¬ng II. Gãc (15 tiÕt) 20 LuyÖn tËp nh©n hai sè nguyªn.
15 §1. Nöa mÆt ph¼ng
21. 62
63
64 LuyÖn tËp.
§12. TÝnh chÊt cña phÐp nh©n.
LuyÖn tËp. 16 §2. Gãc 21 LuyÖn tËp TÝnh chÊt cña phÐp nh©n.
22. 65
66
67 §13. Béi vµ ­íc cña sè nguyªn.
¤n tËp ch­¬ng II.
¤n tËp ch­¬ng II 17 §3. Sè ®o gãc 22 LuyÖn tËp ch­¬ng II (Sè häc).
23. 68 KiÓm tra 45’ (Ch­¬ng II). 18 §5. VÏ gãc cho biÕt sè ®o 23
LuyÖn tËp ch­¬ng II (Sè häc).
Ch­¬ng III. Ph©n sè (43 tiÕt)
69
70 §1. Më réng kh¸i niÖm ph©n sè.
§2. Ph©n sè b»ng nhau.
24. 71
72
73 §3. TÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n sè.
§4. Rót gän ph©n sè. LuyÖn tËp.
§4. Rót gän ph©n sè. LuyÖn tËp 19 §4. Céng sè ®o hai gãc. LuyÖn tËp 24 LuyÖn tËp vÏ vµ ®o gãc.
25. 74

75
76 §4. Rót gän ph©n sè. LuyÖn tËp.
(Chỉ nêu chú ý thứ 3)
§5. Quy ®ång mÉu nhiÒu ph©n sè. LuyÖn tËp 20 LuyÖn tËp. 25 LuyÖn tËp quy ®ång mÉu sè.
26. 77
78
79 LuyÖn tËp
§6. So s¸nh ph©n sè.
§7. PhÐp céng ph©n sè. 21 §6. Tia ph©n gi¸c cña mét
gãc. 26 LuyÖn tËp ph©n sè.
27. 80
81

82 LuyÖn tËp
§8. TÝnh chÊt c¬ b¶n cña phÐp céng ph©n sè.
LuyÖn tËp. 22 LuyÖn tËp. 27 LuyÖn tËp tia ph©n gi¸c.
28. 83
84
85 §9. PhÐp trõ ph©n sè.
LuyÖn tËp.
§10. PhÐp nh©n ph©n sè. 23 §7. Thùc hµnh: §o gãc trªn mÆt ®Êt. 28 LuyÖn tËp phÐp tÝnh ph©n sè.
29. 86

87
88 §11. TÝnh chÊt c¬ b¶n cña phÐp nh©n ph©n sè.
LuyÖn tËp.
§12. PhÐp chia ph©n sè. 24 §7. Thùc hµnh: §o gãc trªn mÆt ®Êt. 29 LuyÖn tËp phÐp tÝnh ph©n sè.
30. 89
90

91 LuyÖn tËp.
§13. Hçn sè. Sè thËp ph©n. PhÇn tr¨m.
LuyÖn tËp. 25 §8. §­êng trßn. 30 LuyÖn tËp Hçn sè vµ sè thËp ph©n.
31. 92

93

94 LuyÖn tËp c¸c phÐp tÝnh vÒ ph©n sè vµ sè thËp ph©n.
LuyÖn tËp c¸c phÐp tÝnh vÒ ph©n sè vµ sè thËp ph©n.
¤n tËp. 26 §9. Tam gi¸c. 31 LuyÖn tËp phÐp tÝnh ph©n sè.
32. 95
96

97 KiÓm tra 45’.
§14. T×m gi¸ trÞ ph©n sè cña mét sè cho tr­íc.
LuyÖn tËp. 27 ¤n tËp ch­¬ng II (víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh cÇm tay Casio, Vinacal...). 32 LuyÖn tËp ch­¬ng II (h×nh häc).
33. 98

99
100 §15. T×m mét sè biÕt gi¸ trÞ mét ph©n sè cña số đó.
LuyÖn tËp.
§16. T×m tØ sè cña hai sè. 28 KiÓm tra 45’ (Ch­¬ng II). 33 LuyÖn tËp T×m mét sè biÕt gi¸ trÞ mét ph©n sè cña nã.
34. 101
102

103
104 LuyÖn tËp.
§17. BiÓu ®å phÇn tr¨m (Bỏ biểu đồ hình quạt)
LuyÖn tËp.
¤n tËp ch­¬ng III (víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh cÇm tay Casio, Vinacal...) 34 LuyÖn tËp T×m tØ sè cña hai sè.
35. 105

106
107 ¤n tËp ch­¬ng III (víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh cÇm tay Casio, Vinacal...)
¤n tËp cuèi n¨m.
¤n tËp cuèi n¨m. 29 ¤n tËp cuèi n¨m. 35 ¤n tËp cuèi n¨m
36. 108
109 KiÓm tra cuèi n¨m 90’ (c¶ Sè häc vµ H×nh häc)
37. 110
111 Tr¶ bµi kiÓm tra cuèi n¨m 36
37 LuyÖn tËp Sè
häc
Ph©n phèi ch­¬ng tr×nh líp 7 THCS
M«n to¸n

1. C¸c lo¹i bµi kiÓm tra trong mét häc kú:
KiÓm tra miÖng: 1 lÇn/1 häc sinh
KiÓm tra 15 phót: §¹i sè 2 bµi, H×nh häc 1 bµi.
KiÓm tra 45 phót: §¹i sè 2 bµi, H×nh häc 1 bµi.
KiÓm tra häc kú: Mét bµi gåm c¶ §¹i sè vµ H×nh häc. Thêi gian 90 phót.
2. Ph©n chia theo häc k× vµ tuÇn:
C¶ n¨m 140 tiÕt §¹i sè 70 tiÕt H×nh häc 70 tiÕt Tù chän 37 tiÕt
Häc k× 1
19 tuÇn: 72 tiÕt 40 tiÕt 32 tiÕt 19 tiÕt
Häc k× 2
18 tuÇn: 68 tiÕt 30 tiÕt 38 tiÕt 18 tiÕt

TuÇn §¹i sè 7 H×nh häc 7 Tù chän
TiÕt Tªn bµi TiÕt Tªn bµi TiÕt Tªn bµi
1
1
2 Ch­¬ng I. Sè h÷u tØ - Sè thùc
(22 tiÕt)
1
2 Ch­¬ng I. §­êng th¼ng vu«ng gãc vµ ®­êng th¼ng song song
(16 tiÕt) 1 LuyÖn tËp phÐp tÝnh vÒ sè h÷u tû
§1. TËp hîp Q c¸c sè h÷u tØ.
§2. Céng, trõ sè h÷u tØ. §1. Hai gãc ®èi ®Ønh.
LuyÖn tËp
2 3
4
§3. Nh©n, chia sè h÷u tØ
§4. Gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ. Céng, trõ, nh©n, chia sè thËp ph©n. 3

4 §2. Hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc.
LuyÖn tËp.
2 LuyÖn tËp phÐp tÝnh vÒ sè h÷u tû
3 5
6
LuyÖn tËp.
§5. Lòy thõa cña mét sè h÷u tØ
5


6 §3. C¸c gãc t¹o bëi mét ®­êng th¼ng c¾t hai ®­êng th¼ng.
§4. Hai ®­êng th¼ng song song. 3 LuyÖn tËp C¸c gãc t¹o bëi mét ®­êng th¼ng c¾t hai ®­êng th¼ng
4 7
8 §6. Lòy thõa cña mét sè h÷u tØ (tiÕp). LuyÖn tËp.
7
8 LuyÖn tËp.
§5. Tiªn ®Ò ¥clÝt vÒ ®­êng th¼ng song song. 4 LuyÖn tËp
Lòy thõa cña mét sè h÷u tØ
5 9
10
§7. TØ lÖ thøc.
LuyÖn tËp.
9
10 LuyÖn tËp.
§6. Tõ vu«ng gãc ®Õn song song. 5 LuyÖn tËp tõ vu«ng gãc ®Õn song song.
6 11
12 §8. TÝnh chÊt cña d•y tØ sè b»ng nhau. LuyÖn tËp. 11
12 LuyÖn tËp.
§7. §Þnh lÝ. 6 LuyÖn tËp tØ lÖ thøc.
7 13

14 §9. Sè thËp ph©n h÷u h¹n. Sè thËp ph©n v« h¹n tuÇn hoµn.
LuyÖn tËp. 13
14 LuyÖn tËp.
¤n tËp ch­¬ng I.
7 LuyÖn tËp ®Þnh lý (H×nh häc).
8 15
16 §10. Lµm trßn sè.
LuyÖn tËp. 15
16 ¤n tËp ch­¬ng I.
KiÓm tra 45’ (Ch­¬ng I).
8 LuyÖn tËp ch­¬ng I (H×nh häc)
9 17


18 §11. Sè v« tØ. Kh¸i niÖm vÒ c¨n bËc hai (Tr×nh bµy theo h­íng dÉn thùc hiÖn cña Bé GD&§T).
§12. Sè thùc. Ch­¬ng II. Tam gi¸c (30 tiÕt) 9 LuyÖn tËp TÝnh chÊt cña d•y tØ sè b»ng nhau.
17

18 §1. Tæng ba gãc cña mét tam gi¸c.
§1. Tæng ba gãc cña mét tam gi¸c - LuyÖn tËp.
10 19
20 LuyÖn tËp.
¤n tËp ch­¬ng I (víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh cÇm tay Casio, Vinacal...). 19
20 LuyÖn tËp.
§2. Hai tam gi¸c b»ng nhau. 10 LuyÖn tËp ch­¬ng I (§¹i sè).
11 21

22 ¤n tËp ch­¬ng I (víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh cÇm tay Casio, Vinacal...).
KiÓm tra 45’ (Ch­¬ng I). 21
22 LuyÖn tËp.
§3. Tr­êng hîp b»ng nhau thø nhÊt cña tam gi¸c c¹nh c¹nh c¹nh (c.c.c). 11 LuyÖn tËp ch­¬ng I (§¹i sè).
12 Ch­¬ng II. Hµm sè vµ ®å thÞ (18 tiÕt) 23
24 LuyÖn tËp.
§4. Tr­êng hîp b»ng nhau thø hai cña tam gi¸c c¹nh gãc c¹nh (c.g.c). 12 LuyÖn tËp c¸c tr­êng hîp b»ng nhau cña tam gi¸c.
23
24 §1. §¹i l­îng tØ lÖ thuËn.
§2. Mét sè bµi to¸n vÒ ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn.
13 25
26
LuyÖn tËp.
§3. §¹i l­îng tØ lÖ nghÞch.
25
26 LuyÖn tËp.
§5. Tr­êng hîp b»ng nhau thø ba cña tam gi¸c gãc - c¹nh gãc (g.c.g). 13 LuyÖn tËp c¸c tr­êng hîp b»ng nhau cña tam gi¸c.
14 27

28
29 §4. Mét sè bµi to¸n vÒ ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch.LuyÖn tËp.
LuyÖn tËp.
§5. Hµm sè. LuyÖn tËp.
27

LuyÖn tËp 14 LuyÖn tËp c¸c tr­êng hîp b»ng nhau cña tam gi¸c.
15 30
31
32 §6. MÆt ph¼ng to¹ ®é. LuyÖn tËp.
LuyÖn tËp.
§7. §å thÞ cña hµm sè y = ax (a  0). 28 LuyÖn tËp (vÒ ba tr­êng hîp b»ng nhau cña tam gi¸c) 15 LuyÖn tËp §å thÞ cña hµm sè
16 33

34
35 §7. §å thÞ cña hµm sè y = ax. LuyÖn tËp
LuyÖn tËp.
¤n tËp ch­¬ng II (víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh cÇm tay Casio, Vinacal...) 29
LuyÖn tËp (vÒ ba tr­êng hîp b»ng nhau cña tam gi¸c) 16 LuyÖn tËp ch­¬ng II (§¹i sè).
17 36
37
38 KiÓm tra 45’ (Ch­¬ng I).
¤n tËp häc k× I.
¤n tËp häc k× I 30 ¤n tËp häc k× I.
17 LuyÖn tËp H×nh häc.
18 39
KiÓm tra häc k× I: 90’ (gåm c¶ §¹i sè vµ H×nh häc) 31 KiÓm tra häc k× I
19 40 Tr¶ bµi kiÓm tra häc k× I (phÇn §¹i sè) 32 Tr¶ bµi kiÓm tra häc k× I 18

19 LuyÖn tËp §¹i sè
LuyÖn tËp H×nh häc
20 Ch­¬ng III. Thèng kª (10 tiÕt) 33
34 §6. Tam gi¸c c©n.
§6. Tam gi¸c c©n. LuyÖn tËp
20 Thùc hµnh thu nhËp sè liÖu thèng kª, tÇn sè.
41
42 §1. Thu nhËp sè liÖu thèng kª, tÇn sè. LuyÖn tËp
21 43

44 §2. B¶ng “tÇn sè” c¸c gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu.
LuyÖn tËp 35
36 LuyÖn tËp.
§7. §Þnh lÝ Pitago.
21 LuyÖn tËp tam gi¸c c©n.
22 45
46 §3. BiÓu ®å.
LuyÖn tËp 37
38 LuyÖn tËp.
LuyÖn tËp. 22 LuyÖn tËp §Þnh lý Pitago.
23 47
48 §4. Sè trung b×nh céng.
LuyÖn tËp 39

40 §8. C¸c tr­êng hîp b»ng nhau cña tam gi¸c vu«ng.
§8. C¸c tr­êng hîp b»ng nhau cña tam gi¸c vu«ng -LuyÖn tËp. 23 LuyÖn tËp c¸c tr­êng hîp b»ng nhau cña tam gi¸c vu«ng.
24 49

50 ¤n tËp ch­¬ng III (víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh cÇm tay Casio, Vinacal...).
KiÓm tra 45’ (Ch­¬ng III) 41
42 LuyÖn tËp.
Thùc hµnh ngoµi trêi. 24 LuyÖn tËp ch­¬ng III (§¹i sè).
25 Ch­¬ng IV. BiÓu thøc ®¹i sè
(20 tiÕt)
43
44 Thùc hµnh ngoµi trêi.
¤n tËp ch­¬ng II (víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh cÇm tay Casio, Vinacal...) 25 LuyÖn tËp ch­¬ng II (H×nh häc).
51
52 §1. Kh¸i niÖm vÒ biÓu thøc ®¹i sè
§2. Gi¸ trÞ cña mét biÓu thøc ®¹i sè
26 53
54 §3. §¬n thøc
§4. §¬n thøc ®ång d¹ng. 45


46 ¤n tËp ch­¬ng II (víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh cÇm tay Casio, Vinacal...).
KiÓm tra ch­¬ng II. 26 Sö dông MTCT tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc ®¹i sè.
27 55
56 LuyÖn tËp.
§5. §a thøc Ch­¬ng III. Quan hÖ gi÷a c¸c yÕu tè cña tam gi¸c. C¸c ®­êng ®ång quy trong tam gi¸c (24 tiÕt) 27 LuyÖn tËp quan hÖ gi÷a gãc vµ c¹nh ®èi diÖn trong mét tam gi¸c.
47


48 §1. Quan hÖ gi÷a gãc vµ c¹nh ®èi diÖn trong mét tam gi¸c.
LuyÖn tËp.
28 57
58 §6. Céng, trõ ®a thøc.
LuyÖn tËp 49


50 §2. Quan hÖ gi÷a ®­êng vu«ng gãc vµ ®­êng xiªn, ®­êng xiªn vµ h×nh chiÕu.
LuyÖn tËp. 28 LuyÖn tËp céng trõ ®a thøc.
29 59
60 §7. §a thøc mét biÕn.
§8. Céng vµ trõ ®a thøc mét biÕn. 51


52 §3. Quan hÖ gi÷a ba c¹nh cña mét tam gi¸c. BÊt ®¼ng thøc tam gi¸c.
LuyÖn tËp. 29 LuyÖn tËp bÊt ®¼ng thøc tam gi¸c.
30 61
62 LuyÖn tËp.
§9. NghiÖm cña ®a thøc mét biÕn 53

54 §4. TÝnh chÊt ba trung tuyÕn cña tam gi¸c.
LuyÖn tËp. 30 LuyÖn tËp nghiÖm ®a thøc mét biÕn.
31 63
64 LuyÖn tËp.
¤n tËp ch­¬ng IV (víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh cÇm tay Casio, Vinacal...) 55

56 §5. TÝnh chÊt tia ph©n gi¸c cña mét gãc.
LuyÖn tËp. 31 LuyÖn tËp tÝnh chÊt ba ®­êng trung tuyÕn.
32 65 ¤n tËp ch­¬ng IV (víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh cÇm tay Casio, Vinacal...) 57

58
59 §6. TÝnh chÊt ba ®­êng ph©n gi¸c cña tam gi¸c.
LuyÖn tËp.
§7. TÝnh chÊt ®­êng trung trùc cña mét ®o¹n th¼ng. 32 LuyÖn tËp ch­¬ng IV (§¹i sè).
33 66 KiÓm tra 45’ (Ch­¬ng IV) 60
61

62 LuyÖn tËp.
§8. TÝnh chÊt ba ®­êng trung trùc cña tam gi¸c.
LuyÖn tËp. 33 LuyÖn tËp tÝnh chÊt ®­êng ph©n gi¸c.
34 67 ¤n tËp cuèi n¨m m«n §¹i sè 63

64

65 §9. TÝnh chÊt ba ®­êng cao cña tam gi¸c.
§9. TÝnh chÊt ba ®­êng cao cña tam gi¸c - LuyÖn tËp.
LuyÖn tËp. 34 LuyÖn tËp tÝnh chÊt c¸c ®­êng ®ång quy.
35 68 ¤n tËp cuèi n¨m m«n §¹i sè 66
67
68 ¤n tËp ch­¬ng III.
¤n tËp cuèi n¨m.
¤n tËp cuèi n¨m. 35 LuyÖn tËp H×nh häc.

36 69 KiÓm tra cuèi n¨m 90’ (c¶ §¹i sè vµ H×nh häc) 69 KiÓm tra cuèi n¨m.
37 70 Tr¶ bµi kiÓm tra cuèi n¨m 70 Tr¶ bµi kiÓm tra cuèi n¨m. 3637 LuyÖn tËp §¹i sè .

Ph©n phèi ch­¬ng tr×nh líp 8 THCS
M«n To¸n

1. C¸c lo¹i bµi kiÓm tra trong mét häc kú:
KiÓm tra miÖng: 1 lÇn/1 häc sinh
KiÓm tra 15 phót: §¹i sè 2 bµi, H×nh häc 1 bµi.
KiÓm tra 45 phót: §¹i sè 2 bµi, H×nh häc 1 bµi.
KiÓm tra häc kú: Mét bµi gåm c¶ §¹i sè vµ H×nh häc. Thêi gian 90 phót.
2. Ph©n chia theo häc k× vµ tuÇn:
C¶ n¨m 140 tiÕt §¹i sè 70 tiÕt H×nh häc 70 tiÕt Tù chän 37 tiÕt
Häc k× 1
19 tuÇn: 72 tiÕt 40 tiÕt 32 tiÕt 19 tiÕt
Häc k× 2
18 tuÇn: 68 tiÕt 30 tiÕt 38 tiÕt 18 tiÕt

TuÇn §¹i sè 8 H×nh häc 8 Tù chän
TiÕt Tªn bµi TiÕt Tªn bµi TiÕt Tªn bµi
1

1
2 Ch­¬ng I. PhÐp nh©n vµ phÐp chia c¸c ®a thøc (21 tiÕt)

1
2 Ch­¬ng V. Tø gi¸c
(25 tiÕt) 1 Luyện tËp Nh©n ®a thøc víi ®a thøc.
§1. Nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc.
§2. Nh©n ®a thøc víi ®a thøc. §1. Tø gi¸c.
§2. H×nh thang
2 3
4 LuyÖn tËp.
§3. Nh÷ng h»ng ®¼ng thøc ®¸ng nhí. 3
4 §3. H×nh thang c©n.
LuyÖn tËp 2 Luyện tËp h×nh thang.
3 5
6 LuyÖn tËp.
§4. Nh÷ng h»ng ®¼ng thøc ®¸ng nhí. 5

6 §4.1. §­êng trung b×nh cña tam gi¸c.
LuyÖn tËp. 3 Luyện tËp Nh÷ng h»ng ®¼ng thøc ®¸ng nhí.
4 7
8 §5. Nh÷ng h»ng ®¼ng thøc ®¸ng nhí.
LuyÖn tËp. 7

8 §4.2. §­êng trung b×nh cña h×nh thang.
LuyÖn tËp. 4 Luyện tËp §­êng trung b×nh.
5 9


10 §6. Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö b»ng ph­¬ng ph¸p ®Æt nh©n tö chung - LuyÖn tËp.
§7. Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö b»ng ph­¬ng ph¸p dïng h»ng ®¼ng thøc -LuyÖn tËp. 9
10 §6. §èi xøng trôc.
LuyÖn tËp.
5 LuyÖn tËp ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö.
6 11


12 §8. Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö b»ng ph­¬ng ph¸p nhãm c¸c h¹ng tö - LuyÖn tËp
LuyÖn tËp 11
12 §7. H×nh b×nh hµnh.
LuyÖn tËp.
6 LuyÖn tËp ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö.
7 13


14 §9. Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö b»ng c¸ch phèi hîp nhiÒu ph­¬ng ph¸p.
LuyÖn tËp. 13
14
§8. §èi xøng t©m.
LuyÖn tËp.
7 LuyÖn tËp Sö dông MTCT ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö.
8 15
16 §10. Chia ®¬n thøc cho ®¬n thøc.
§11. Chia ®a thøc cho ®¬n thøc 15
16 §9. H×nh ch÷ nhËt.
LuyÖn tËp.
8 LuyÖn tËp trôc ®èi xøng, t©m ®èi xøng.
9 17

18 §12. Chia ®a thøc mét biÕn ®• s¾p xÕp.
LuyÖn tËp 17


18 §10. §­êng th¼ng song song víi mét ®­êng th¼ng cho tr­íc(không dạy mục 3)
LuyÖn tËp.
9 LuyÖn tËp trôc ®èi xøng, t©m ®èi xøng.
10 19
20 ¤n tËp ch­¬ng I.
¤n tËp ch­¬ng I. 19
20 §11. H×nh thoi.
LuyÖn tËp.
10 LuyÖn tËp ch­¬ng I (§¹i sè).
11 21 KiÓm tra 45’ (Ch­¬ng I). 21
22 §12. H×nh vu«ng.
LuyÖn tËp.
11 LuyÖn tËp ®­êng th¼ng song song víi mét ®­êng th¼ng cho tr­íc
Ch­¬ng II. Ph©n thøc ®¹i sè (19 tiÕt)
22 §1. Ph©n thøc ®¹i sè
12 23
24 §2.TÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n thøc.
§3. Rót gän ph©n thøc. 23
24 ¤n tËp ch­¬ng I.
¤n tËp ch­¬ng I. 12 LuyÖn tËp ch­¬ng I (H×nh häc).
13 25
26 LuyÖn tËp.
§4. Quy ®ång mÉu thøc cña nhiÒu ph©n thøc. 25 KiÓm tra ch­¬ng I. 13 LuyÖn tËp rót gän ph©n thøc ®¹i sè.
Ch­¬ng II. §a gi¸c. DiÖn tÝch cña ®a gi¸c (11 tiÕt)
26 §1. §a gi¸c  §a gi¸c ®Òu
14 27
28
29 LuyÖn tËp.
§5. PhÐp céng c¸c ph©n thøc ®¹i sè. §6. PhÐp trõ c¸c ph©n thøc ®¹i sè. 27 §2. DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt .
LuyÖn tËp. 14 LuyÖn tËp nhËn d¹ng h×nh b×nh hµnh.
15 30
31
32 LuyÖn tËp.
§7. PhÐp nh©n c¸c ph©n thøc ®¹i sè.
§8. PhÐp chia c¸c ph©n thøc ®¹i sè. 28 §3. DiÖn tÝch tam gi¸c. 15 LuyÖn tËp c¸c phÐp to¸n vÒ ph©n thøc ®¹i sè.
16 33

34
35 §9. BiÕn ®æi c¸c biÓu thøc h÷u tØ. Gi¸ trÞ cña ph©n thøc.
LuyÖn tËp.
¤n tËp ch­¬ng II 29 LuyÖn tËp. 16 LuyÖn tËp biÕn ®æi c¸c biÓu thøc h÷u tØ.
17 36
37
38 KiÓm tra 45’ (Ch­¬ng II).
¤n tËp häc k× I.
¤n tËp häc k× I. 30 ¤n tËp häc k× I. 17 LuyÖn tËp nhËn d¹ng h×nh ch÷ nhËt, h×nh vu«ng.
18 39 Kتm tra häc k× I. 31 Kتm tra häc k× I.
19 40
Tr¶ bµi kiÓm tra häc k× I (phÇn §¹i sè). 32 Tr¶ bµi kiÓm tra häc k× I (phÇn H×nh häc). 18
19 LuyÖn tËp diÖn tÝch h×nh tam gi¸c, h×nh ch÷ nhËt.
20 Ch­¬ng III. Ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn (16 tiÕt) 33
34
§4. DiÖn tÝch h×nh thang.
§5. DiÖn tÝch h×nh thoi. 20 LuyÖn tËp diÖn tÝch h×nh thang, h×nh thoi.
41
42 §1. Më ®Çu vÒ ph­¬ng tr×nh.
§2. Ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn vµ c¸ch gi¶i
21 43

44 §3. Ph­¬ng tr×nh ®­a ®­îc vÒ d¹ng
ax + b = 0.
LuyÖn tËp. 35
36 §6. DiÖn tÝch ®a gi¸c.
¤n tËp ch­¬ng II 21 LuyÖn tËp gi¶i ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn.
22 45
46 §4. Ph­¬ng tr×nh tÝch.
LuyÖn tËp. Ch­¬ng III. Tam gi¸c ®ång d¹ng (18 tiÕt) 22 LuyÖn tËp diÖn tÝch ®a gi¸c.
37

38 §1. §Þnh lÝ Talet trong tam gi¸c.
§2. §Þnh lÝ ®¶o vµ hÖ qu¶ cña ®Þnh lÝ Talet.
23 47
48 §5. Ph­¬ng tr×nh chøa Èn ë mÉu thøc. §5. Ph­¬ng tr×nh chøa Èn ë mÉu thøc – LuyÖn tËp 39
40 LuyÖn tËp.
§3. TÝnh chÊt ®­êng ph©n gi¸c cña tam gi¸c. 23 LuyÖn tËp gi¶i ph­¬ng tr×nh tÝch.
24 49
50 LuyÖn tËp.
§6. Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph­¬ng tr×nh. 41
42 LuyÖn tËp.
§4. Kh¸i niÖm hai tam gi¸c ®ång d¹ng. 24 LuyÖn tËp gi¶i ph­¬ng tr×nh chøa Èn ë mÉu thøc.
25 51

52 §7. Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph­¬ng tr×nh (tiÕp).
LuyÖn tËp. 43
44 LuyÖn tËp.
§5. Tr­êng hîp ®ång d¹ng thø nhÊt 25 LuyÖn tËp diÖn tÝch ®a gi¸c.
26 53
54 LuyÖn tËp.
¤n tËp ch­¬ng III (víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh cÇm tay Casio, Vinacal...) 45

46 §6. Tr­êng hîp ®ång d¹ng thø hai.
§7. Tr­êng hîp ®ång d¹ng thø ba. 26 LuyÖn tËp Ch­¬ng III (§¹i sè).
27 55

56 ¤n tËp ch­¬ng III (víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh cÇm tay Casio, Vinacal...)
KiÓm tra ch­¬ng III. 47
48 LuyÖn tËp.
§8. C¸c tr­êng hîp ®ång d¹ng cña tam gi¸c vu«ng. 27 LuyÖn tËp tÝnh chÊt hai tam gi¸c ®ång d¹ng
28 Ch­¬ng IV. BÊt ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn (14 tiÕt) 49
50
LuyÖn tËp.
§9. øng dông thùc tÕ cña tam gi¸c ®ång d¹ng. 28 LuyÖn tËp c¸c tr­êng hîp ®ång d¹ng cña tam gi¸c.
57
58 §1. Liªn hÖ gi÷a thø tù vµ phÐp céng.
§2. Liªn hÖ gi÷a thø tù vµ phÐp nh©n.
29 59
60 LuyÖn tËp.
§3. BÊt ph­¬ng tr×nh mét Èn. 51
52 Thùc hµnh (®o chiÒu cao mét vËt, ®o kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm trªn mÆt ®Êt, trong ®ã cã mét ®iÓm kh«ng thÓ tíi ®­îc). 29 LuyÖn tËp bÊt ®¼ng thøc.
30 61
62 §4. BÊt ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn.
§4. BÊt ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn - LuyÖn tËp. 53


54 ¤n tËp ch­¬ng III (víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh cÇm tay Casio, Vinacal...).
KiÓm tra ch­¬ng III. 30 LuyÖn tËp ch­¬ng II (H×nh häc).
31 63
64 LuyÖn tËp.
§5. Ph­¬ng tr×nh chøa dÊu gi¸ trÞ tuyÖt ®èi Ch­¬ng IV. H×nh l¨ng trô ®øng. H×nh chãp ®Òu
(16 tiÕt) 31 LuyÖn tËp ph­¬ng tr×nh chøa dÊu gi¸ trÞ tuyÖt ®èi.


55
56 §1. H×nh hép ch÷ nhËt.
§2. H×nh hép ch÷ nhËt.
32 65 ¤n tËp ch­¬ng IV 57

58
59 §3. ThÓ tÝch h×nh hép ch÷ nhËt.
LuyÖn tËp.
§4. H×nh l¨ng trô ®øng. 32 LuyÖn tËp ch­¬ng IV ( §¹i sè).
33 66 KiÓm tra ch­¬ng IV. 60

61

62 §5. DiÖn tÝch xung quanh cña h×nh l¨ng trô ®øng.
§6. ThÓ tÝch cña h×nh l¨ng trô ®øng.
LuyÖn tËp 33 LuyÖn tËp gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph­¬ng tr×nh
34 67
¤n tËp cuèi n¨m 63

64

65 §7. H×nh chãp ®Òu vµ h×nh chãp côt ®Òu.
§8. DiÖn tÝch xung quanh cña h×nh chãp ®Òu.
§9. ThÓ tÝch cña h×nh chãp ®Òu 34 LuyÖn tËp c¸c
tr­êng hîp ®ång d¹ng cña tam gi¸c.
35 68 ¤n tËp cuèi n¨m 66
67
68 ¤n tËp ch­¬ng IV
¤n tËp cuèi n¨m.
¤n tËp cuèi n¨m. 35 ¤n tËp cuèi n¨m
36 69 KiÓm tra cuèi n¨m (90’: c¶ §¹i sè vµ H×nh häc) 69 KiÓm tra cuèi n¨m
37 70 Tr¶ bµi kiÓm tra cuèi n¨m (phÇn §¹i sè) 70 Tr¶ bµi kiÓm tra cuèi n¨m (phÇn H×nh häc) 3637 LuyÖn tËp gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph­¬ng tr×nh


Ph©n phèi ch­¬ng tr×nh líp 9 THCS
M«n to¸n

1. C¸c lo¹i bµi kiÓm tra trong mét häc kú:
KiÓm tra miÖng: 1 lÇn/1 häc sinh
KiÓm tra 15 phót: §¹i sè 2 bµi, H×nh häc 1 bµi.
KiÓm tra 45 phót: §¹i sè 2 bµi, H×nh häc 1 bµi.
KiÓm tra häc kú: Mét bµi gåm c¶ §¹i sè vµ H×nh häc. Thêi gian 90 phót.

2. Ph©n chia theo häc k× vµ tuÇn:
C¶ n¨m 140 tiÕt §¹i sè 70 tiÕt H×nh häc 70 tiÕt Tù chän 37 tiÕt
Häc k× 1
19 tuÇn: 72 tiÕt 40 tiÕt 32 tiÕt 19 tiÕt
Häc k× 2
18 tuÇn: 68 tiÕt 30 tiÕt 38 tiÕt 18 tiÕt

TuÇn §¹i sè 9 H×nh häc 9 Tù chän
TiÕt Tªn bµi TiÕt Tªn bµi TiÕt Tªn bµi
11
2


3 Ch­¬ng I. C¨n bËc hai.
C¨n bËc ba (18tiÕt)1

Ch­¬ng V. HÖ thøc l­îng trong tam gi¸c vu«ng (17 tiÕt) 1 LuyÖn tËp BÊt ®¼ng thøc, bÊt ph­¬ng tr×nh.
§1. C¨n bËc hai.
§2. C¨n thøc bËc hai vµ h»ng ®¼ng thøc .
LuyÖn tËp. §1. Mét sè hÖ thøc vÒ c¹nh vµ ®­êng cao trong tam gi¸c vu«ng
2 4

5
6 §3. Liªn hÖ gi÷a phÐp nh©n vµ phÐp khai ph­¬ng.
LuyÖn tËp.
§4. Liªn hÖ gi÷a phÐp chia vµ phÐp khai ph­¬ng. 2 LuyÖn tËp. 2 LuyÖn tËp BÊt ®¼ng thøc, bÊt ph­¬ng tr×nh.
3 7
8

9 LuyÖn tËp.
§6. BiÕn ®æi ®¬n gi¶n biÓu thøc chøa c¨n thøc bËc hai.
LuyÖn tËp. 3 §1. Mét sè hÖ thøc vÒ c¹nh vµ ®­êng cao trong tam gi¸c vu«ng.
3 LuyÖn tËp BiÕn ®æi ®¬n gi¶n biÓu thøc chøa c¨n thøc bËc hai.
4 10 §7. BiÕn ®æi ®¬n gi¶n biÓu thøc chøa c¨n thøc bËc hai (tiÕp).
4
5

6 LuyÖn tËp.
§2. TØ sè l­îng gi¸c cña gãc nhän.
§2. TØ sè l­îng gi¸c cña gãc nhän - LuyÖn tËp. 4 LuyÖn tËp Mét sè hÖ thøc vÒ c¹nh vµ ®­êng cao trong tam gi¸c vu«ng.
5 11 LuyÖn tËp 7
8


9 LuyÖn tËp.
§4. Mét sè hÖ thøc vÒ c¹nh vµ gãc trong tam gi¸c vu«ng.
LuyÖn tËp.
5 LuyÖn tËp TØ sè l­îng gi¸c cña gãc nhän
6 12 §8. Rót gän biÓu thøc chøa c¨n thøc bËc hai.
10


11
12 §4. Mét sè hÖ thøc vÒ c¹nh vµ gãc trong tam gi¸c vu«ng..
LuyÖn tËp
LuyÖn tËp.
6 LuyÖn tËp Mét sè hÖ thøc vÒ c¹nh vµ gãc trong tam gi¸c vu«ng.
7 13

14 LuyÖn tËp.

LuyÖn tËp. 13


14 ¤n tËp ch­¬ng I (víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh cÇm tay Casio, Vinacal...)
¤n tËp ch­¬ng I (víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh cÇm tay Casio, Vinacal...)
7 LuyÖn tËp Rót gän biÓu thøc chøa c¨n thøc bËc hai.
8 15
16 §9. C¨n bËc ba.
¤n tËp ch­¬ng I. 15

16 KiÓm tra ch­¬ng I
§5. øng dông thùc tÕ c¸c tØ sè l­îng gi¸c. Thùc hµnh ngoµi trêi 8 LuyÖn tËp Rót gän biÓu thøc chøa c¨n thøc bËc hai.
9 17
18 ¤n tËp ch­¬ng I.
KiÓm tra ch­¬ng I 17 Thùc hµnh ngoµi trêi 9 LuyÖn tËp ch­¬ng I (§¹i sè)
Ch­¬ng II. §­êng trßn
(19 tiÕt)
18 §1. Sù x¸c ®Þnh ®­êng trßn. TÝnh chÊt ®èi xøng cña ®­êng trßn.
10 Ch­¬ng II. Hµm sè bËc nhÊt (11 tiÕt) 19


20 §1. Sù x¸c ®Þnh ®­êng trßn. TÝnh chÊt ®èi xøng cña ®­êng trßn - LuyÖn tËp.
§2. §­êng kÝnh vµ d©y cña ®­êng trßn.
10 LuyÖn tËp ch­¬ng I (H×nh häc)
19


20 §1. Nh¾c l¹i, bæ sung c¸c kh¸i niÖm vÒ hµm sè.
LuyÖn tËp
11 21
22 §2. Hµm sè bËc nhÊt.
LuyÖn tËp. 21
22 LuyÖn tËp
§3. Liªn hÖ gi÷a d©y vµ kho¶ng c¸ch tõ t©m ®Õn d©y 11 LuyÖn tËp ®­êng kÝnh vµ d©y cña ®­êng trßn.
12 23

24 §3. §å thÞ cña hµm sè y = ax + b
(a  0).
LuyÖn tËp. 23
24 LuyÖn tËp
§4. VÞ trÝ t­¬ng ®èi cña ®­êng th¼ng vµ ®­êng trßn.
12 LuyÖn tËp Liªn hÖ gi÷a d©y vµ kho¶ng c¸ch tõ t©m ®Õn d©y
13 25

26 §4. §­êng th¼ng song song vµ ®­êng th¼ng c¾t nhau.
LuyÖn tËp. 25
26 LuyÖn tËp
§5. C¸c dÊu hiÖu nhËn biÕt tiÕp tuyÕn cña ®­êng trßn. 13 LuyÖn tËp VÞ trÝ t­¬ng ®èi cña ®­êng th¼ng vµ ®­êng trßn.
14 27

28
29 §5. HÖ sè gãc cña ®­êng th¼ng
y = ax + b (Bá VD 2)
¤n tËp ch­¬ng II.
KiÓm tra ch­¬ng II. 27 LuyÖn tËp. 14 LuyÖn tËp ch­¬ng II (§¹i sè)
15 Ch­¬ng III. HÖ hai ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn (17 tiÕt)28§6. TÝnh chÊt cña hai tiÕp tuyÕn c¾t nhau. 15 LuyÖn tËp tÝnh chÊt cña hai tiÕp tuyÕn c¾t nhau.
30
31

32 §1. Ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn.
§2. HÖ hai ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn.
§3. Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh b»ng ph­¬ng ph¸p thÕ.
16 33
34

35 LuyÖn tËp.
§4. Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh b»ng ph­¬ng ph¸p céng ®¹i sè.
LuyÖn tËp 29 LuyÖn tËp. 16 LuyÖn tËp HÖ hai ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn
17 36
37
38 ¤n tËp häc k× I.
¤n tËp häc k× I.
¤n tËp häc k× I. 30 ¤n tËp häc k× I 17
LuyÖn tËp H×nh häc
18 39 KiÓm tra häc k× I 31 KiÓm tra häc k× I
19 40 Tr¶ bµi kiÓm tra häc k× I (phÇn §¹i sè) 32 Tr¶ bµi kiÓm tra häc k× I (phÇn H×nh häc) 18


19 LuyÖn tËp HÖ hai ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn
LuyÖn tËp H×nh häc
20 41

42 §5. Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp hÖ ph­¬ng tr×nh.
§6. Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp hÖ ph­¬ng tr×nh (tiÕp). 33

34 §7. VÞ trÝ t­¬ng ®èi cña hai ®­êng trßn.
§8. VÞ trÝ t­¬ng ®èi cña hai
®­êng trßn (tiÕp). 20 LuyÖn tËp Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp hÖ ph­¬ng tr×nh.
21 43
44 LuyÖn tËp.
¤n tËp ch­¬ng III (víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh cÇm tay Casio, Vinacal...) 35
36 LuyÖn tËp.
¤n tËp ch­¬ng II. 21 LuyÖn tËp Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp hÖ ph­¬ng tr×nh.
22 45

46 ¤n tËp ch­¬ng III (víi sù trî giópcña m¸y tÝnh cÇm tay Casio, Vinacal...)
KiÓm tra ch­¬ng III Ch­¬ng III. Gãc víi ®­êng trßn (21 tiÕt). 22 LuyÖn tËp ch­¬ng II (H×nh häc).
37
38 §1. Gãc ë t©m. Sè ®o cung.
LuyÖn tËp.
23 Ch­¬ng IV. Hµm sè y = ax2 (a  0). Ph­¬ng tr×nh bËc hai mét Èn sè (24tiÕt)

39

40


§2. Liªn hÖ gi÷a cung vµ d©y
LuyÖn tËp. 23 LuyÖn tËp
Liªn hÖ gi÷a cung vµ d©y.
47
48 §1. Hµm sè y = ax2 (a  0).
LuyÖn tËp.
24 49
50 §2. §å thÞ cña hµm sè y = ax2 (a  0).
LuyÖn tËp 41
42 §3. Gãc néi tiÕp.
LuyÖn tËp 24 LuyÖn tËp Gãc néi tiÕp.
25 51
52 §3. Ph­¬ng tr×nh bËc hai mét Èn sè. LuyÖn tËp. 43

44 §4. Gãc t¹o bëi tiÕp tuyÕn vµ d©y cung.
LuyÖn tËp 25 LuyÖn tËp Gãc t¹o bëi tiÕp tuyÕn vµ d©y cung.
26 53

54 §4. C«ng thøc nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh bËc hai.
LuyÖn tËp. 45

46 §5. Gãc cã ®Ønh ë bªn trong hay bªn ngoµi ®­êng trßn. LuyÖn tËp. 26 LuyÖn tËp Gi¶i ph­¬ng tr×nh bËc hai.
27 55
56 §5. C«ng thøc nghiÖm thu gän.
LuyÖn tËp. 47
48 §6. Cung chøa gãc.
LuyÖn tËp. 27 LuyÖn tËp Gi¶i ph­¬ng tr×nh bËc hai.
28 57
58 §6. HÖ thøc Vi-Ðt vµ øng dông.
LuyÖn tËp. 49
50 §7. Tø gi¸c néi tiÕp.
LuyÖn tËp. 28 LuyÖn tËp Tø gi¸c néi tiÕp.
29 59

60 §7. Ph­¬ng tr×nh quy vÒ ph­¬ng tr×nh bËc hai.
LuyÖn tËp. 51

52 §8. §­êng trßn ngo¹i tiÕp  ®­êng trßn néi tiÕp.
§9. §é dµi ®­êng trßn - LuyÖn tËp 29 LuyÖn tËp HÖ thøc Vi-Ðt
30 61

62 §8. Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph­¬ng tr×nh.
LuyÖn tËp. 53
54 §10. DiÖn tÝch h×nh trßn. LuyÖn tËp. 30 LuyÖn tËp ph­¬ng tr×nh quy vÒ ph­¬ng tr×nh bËc hai.
31 63
64 LuyÖn tËp.
¤n tËp ch­¬ng IV (víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh cÇm tayCasio, Vinacal...) 55
56 ¤n tËp ch­¬ng III (víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh cÇm tay Casio, Vinacal...). 31 LuyÖn tËp ch­¬ng III (H×nh häc).
32 65 ¤n tËp ch­¬ng IV (víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh cÇm tay Casio, Vinacal...) 57 KiÓm tra ch­¬ng III. 32 LuyÖn tËp ch­¬ng IV (§¹i sè).
Ch­¬ng IV. H×nh trô. H×nh nãn. H×nh cÇu (13 tiÕt)
58


59 §1. H×nh trô. DiÖn tÝch xung quanh vµ thÓ tÝch h×nh trô.
LuyÖn tËp
33 66 KiÓm tra ch­¬ng IV. 60


61
62 §2. H×nh nãn DiÖn tÝch xung quanh vµ thÓ tÝch h×nh nãn. H×nh nãn côt.
LuyÖn tËp.
§3. H×nh cÇu. DiÖn tÝch mÆt cÇu vµ thÓ tÝch h×nh cÇu. 33 LuyÖn tËp chøng minh Tø gi¸c néi tiÕp.
34 67
¤n tËp cuèi n¨m 63


64
65 §3. H×nh cÇu. DiÖn tÝch mÆt cÇu vµ thÓ tÝch h×nh cÇu - LuyÖn tËp.
LuyÖn tËp.
¤n tËp ch­¬ng IV 34 LuyÖn tËp chøng minh Tø gi¸c néi tiÕp.
35 68 ¤n tËp cuèi n¨m 66
67
68 ¤n tËp cuèi n¨m.
¤n tËp cuèi n¨m.
¤n tËp cuèi n¨m. 35 LuyÖn tËp §¹i sè.
36 69 KiÓm tra cuèi n¨m 69 KiÓm tra cuèi n¨m
37 70 Tr¶ bµi kiÓm tra cuèi n¨m 70 Tr¶ bµi kiÓm tra cuèi n¨m 36
37 LuyÖn tËp H×nh häc.

C¸c chñ ®Ò tù chän
I. chñ ®Ò tù chän b¸m s¸t

Líp TT Tªn chñ ®Ò Sè tiÕt Ghi chó
Líp 6
(40 tiÕt) 1 Mét sè kh¸i niÖm vÒ tËp hîp 4 Chñ ®Ò Sè häc
(32 tiÕt)
2 C¸c phÐp tÝnh vÒ sè tù nhiªn 4
3 Mét sè d¹ng bµi tËp th­êng gÆp vÒ tÝnh chia hÕt 4
4 Mét sè d¹ng bµi tËp th­êng gÆp vÒ sè nguyªn tè vµ hîp sè 4
5 Mét sè d¹ng bµi tËp th­êng gÆp vÒ ­íc vµ béi, ­cln, bcnn 4
6 C¸c phÐp tÝnh vÒ sè nguyªn 4
7 C¸c phÐp tÝnh vÒ ph©n sè 4
8 Ba bµi to¸n c¬ b¶n vÒ ph©n sè 4
9 VÏ vµ ®o ®o¹n th¼ng. VÏ vµ ®o gãc 4 Chñ ®Ò H×nh häc
(8 tiÕt)
10 Gi¶i mét sè bµi tËp ®¬n gi¶n vÒ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng vµ tia ph©n gi¸c cña mét gãc 4
Líp 7
(40 tiÕt) 1 C¸c phÐp tÝnh vÒ sè h÷u tØ 4 Chñ ®Ò §¹i sè
(20 tiÕt)
2 TØ lÖ thøc 4
3 Hµm sè vµ ®å thÞ 4
4 Thèng kª 4
5 BiÓu thøc ®¹i sè 4
6 §­¬êng th¼ng vu«ng gãc vµ ®¬­êng th¼ng song song 4
Chñ ®Ò H×nh häc
(20 tiÕt)
7 Hai tam gi¸c b»ng nhau 4
8 Tam gi¸c c©n vµ tam gi¸c vu«ng 4
9 Quan hÖ gi÷a c¸c yÕu tè trong tam gi¸c 4
10 C¸c ®¬­êng ®ång quy cña tam gi¸c 4
Líp 8
(40 tiÕt) 1 Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö 6 Chñ ®Ò §¹i sè
(20 tiÕt)
2 Ph©n thøc ®¹i sè 4
3 Gi¶i ph­¬ng tr×nh 4
4 Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph­¬ng tr×nh 6
5 T×m c¸ch gi¶i vµ tr×nh bµy lêi gi¶i bµi to¸n chøng minh h×nh häc 6 Chñ ®Ò H×nh häc
(20 tiÕt)
6 NhËn d¹ng tø gi¸c 4
7 TÝnh diÖn tÝch ®a gi¸c 4
8 Chøng minh hai tam gi¸c ®ång d¹ng 6
Líp 9
(40 tiÕt) 1 ¤n tËp bÊt ®¼ng thøc, bÊt ph­¬ng tr×nh 4 Chñ ®Ò §¹i sè
(20iÕt)
2 C¨n bËc hai. C¨n bËc ba 4
3 HÖ hai ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn 4
4 Hµm sè y = ax2 (a  0). Gi¶i ph­¬ng tr×nh bËc hai mét Èn 4
5 HÖ thøc Vi-Ðt. Ph­¬ng tr×nh quy vÒ ph­¬ng tr×nh bËc bai 4
6 VËn dông c¸c hÖ thøc vÒ c¹nh vµ ®­êng cao trong tam gi¸c vu«ng ®Ó gi¶i to¸n 4 Chñ ®Ò H×nh häc
(20 tiÕt)
7 øng dông c¸c tØ sè l­îng gi¸c cña gãc nhän trong gi¶i to¸n vµ trong thùc tÕ 4
8 Mét sè bµi to¸n liªn quan ®Õn tiÕp tuyÕn cña ®­êng trßn 6
9 Chøng minh tø gi¸c néi tiÕp 6

II. chñ ®Ò tù chän n©ng cao

Líp TT Tªn chñ ®Ò Sè tiÕt Ghi chó

Líp 6
(40 tiÕt) 1 D•y sè tù nhiªn viÕt theo quy luËt 4 Chñ ®Ò Sè häc
(32 tiÕt)
2 So s¸nh hai lòy thõa 4
3 T×m ch÷ sè tËn cïng cña mét lòy thõa 4
4 C¸c vÊn ®Ò n©ng cao vÒ tÝnh chia hÕt, ­¬íc vµ béi 4
5 Mét sè d¹ng bµi tËp vÒ sè nguyªn tè 4
6 So s¸nh hai ph©n sè 4
7 D•y c¸c ph©n sè viÕt theo quy luËt 4
8 Mét sè ph¬­¬ng ph¸p gi¶i to¸n sè häc 4
9 TÝnh sè ®iÓm, sè ®¬­êng th¼ng, sè ®o¹n th¼ng 4 Chñ ®Ò H×nh häc
(8 tiÕt)
10 TÝnh sè ®o gãc 4
Líp 7
(40 tiÕt) 1 Sè thËp ph©n v« h¹n tuÇn hoµn 4 Chñ ®Ò §¹i sè
(24 tiÕt)
2 Mét sè bµi to¸n vÒ ®¹i l¬­îng tØ lÖ 4
3 NghiÖm nguyªn cña ®a thøc bËc nhÊt hai biÕn 4
4 NghiÖm h÷u tØ cña ®a thøc mét biÕn 4
5 D•y sè c¸ch ®Òu 4
6 Ph­¬ng ph¸p tÝnh tæng 4
7 Träng t©m cña tam gi¸c 4 Chñ ®Ò H×nh häc
(16 tiÕt)
8 §¬­êng trßn ngo¹i tiÕp cña tam gi¸c 4
9 Ph­¬¬ng ph¸p chøng minh ba ®iÓm th¼ng hµng 4
10 Ph­¬¬ng ph¸p chøng minh ba ®­¬¬êng th¼ng ®ång quy 4
Líp 8
(40 tiÕt) 1 To¸n chia hÕt trong tËp hîp sè nguyªn 6 Chñ ®Ò §¹i sè
(20 tiÕt)
2 Gi¶i ph­¬¬ng tr×nh 6
3 Chøng minh bÊt ®¼ng thøc 4
4 T×m gi¸ trÞ lín nhÊt, gi¸ trÞ nhá nhÊt cña mét biÓu thøc. 4
5 VÏ ®­¬êng phô ®Ó chøng minh h×nh häc 4 Chñ ®Ò H×nh häc
(20 tiÕt)
6 Dùng h×nh b»ng th¬­íc vµ compa 6
7 Ph­¬¬ng ph¸p diÖn tÝch trong chøng minh h×nh häc 6
8 T×m gi¸ trÞ lín nhÊt, gi¸ trÞ nhá nhÊt trong h×nh häc. 4
Líp 9
(40 tiÕt) 1 Mét sè bµi to¸n vÒ biÕn ®æi ®ång nhÊt c¸c biÓu thøc ®¹i sè 6 Chñ ®Ò §¹i sè
(20iÕt)
2 Hµm sè vµ ®å thÞ 2
3 Mét sè bµi to¸n liªn quan ®Õn ph­¬¬ng tr×nh bËc hai 4
4 Mét sè bµi to¸n sö dông hÖ thøc Vi-et 4
5 HÖ ph¬­¬ng tr×nh hai Èn 4
6 VËn dông c¸c hÖ thøc trong tam gi¸c vu«ng ®Ó gi¶i to¸n 6 Chñ ®Ò H×nh häc
(20 tiÕt)
7 To¸n quü tÝch 4
8 Mét sè bµi to¸n liªn quan ®Õn tø gi¸c néi tiÕp 4
9 Ph¬­¬ng ph¸p vÏ h×nh phô trong gi¶i to¸n h×nh häc 6

Số kí hiệu PPCT môn Toán
Ngày ban hành 01/12/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 01/12/2018
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Bộ GD&ĐT
Người ký Phạm Vũ Luận

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Công văn"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây