Tìm kiếm văn bản

S ố : 551 /PGDĐT - THCS

Th

c hi

n
công văn s

2849/SGDĐT
-
GDTXCN
ngày
07/11
/2018 c

a Sở
Giáo dục và Đào tạo t

nh L

ng Sơn về việc
bồi dưỡng chuyên đ

Ti
ế
ng Anh,
ki
ế
n th

c Tin h

c cho giáo viên m

m non, ti

u h

c,
THCS
năm h

c 2018
-
2019.
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hữu Lũng triển khai đồng thời thông
báo để
các trường được biết.

Số kí hiệu S ố : 551 /PGDĐT - THCS
Ngày ban hành 08/11/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 08/11/2018
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Phòng GD
Người ký Trần Kim Ánh

Nội dung

UBND HUY
N H
U L
ŨNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
S
:
551
/PGDĐT
-
THCS
V/v
đăng ký
b
i dư
ng
chuyên đ
Ti
ế
ng Anh,
ki
ế
n th
c Tin h
c cho CB, GV
m
m non,
ti
u h
c
THCS
năm h
c 2018
-
2019
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập
-
Tự do
-
Hạnh phúc
H
u L
ũng, ng
ày
09
tháng 1
1
năm 2018
Kính g
i:
-
Hiệu trưởng các trường
M
m non,
Ti
u h
c, THCS,
TH
THCS trong huyện
;
PT DTNT THCS huy
n H
u L
ũng.
Th
c hi
n
công văn s
2849/SGDĐT
-
GDTXCN
ngày
07/11
/2018 c
a Sở
Giáo dục và Đào tạo t
nh L
ng Sơn về việc
bồi dưỡng chuyên đ
Ti
ế
ng Anh,
ki
ế
n th
c Tin h
c cho giáo viên m
m non, ti
u h
c,
THCS
năm h
c 2018
-
2019.
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hữu Lũng triển khai đồng thời thông
báo để
các trường được biết và thực hiện như sau
:
1. Đ
i tư
ng b
i dư
ng
-
Cán b
ộ quản lý,
giáo viên Ti
ếng Anh các tr
ư
ờng mầm non, tiểu học ch
ưa
đ
ạt tr
ình
đ
ộ B1.
-
Cán b
ộ quản lý, giáo vi
ên các trư
ờng mầm non, tiểu học
,
THCS
có nhu
c
ầu bồi d
ư
ỡn
g ki
ến thức Tin học để nâng cao công tác quản lý, tr
ình
đ
ộ chuy
ên
môn, nghi
ệp vụ.
2. N
i dung, th
i gian b
i dư
ng
2.1. N
i dung
-
Ti
ế
ng Anh:
b
i dư
ng c
ng c
ng
pháp cơ b
n; luy
n k
năng nghe,
nói, đ
c, vi
ế
t; luy
n đ
thi B1, B2.
-
Tin h
ọc: sử dụng p
h
ần mềm mô phỏng Flash trong dạy học tạo hứng thú
cho h
ọc sinh trong học tập.
-
K
ế
t thúc b
i dư
ng, Trung tâm Ngo
i ng
-
Tin h
c t
ch
c thi c
p
ch
ng
ch
ng d
ng công ngh
thông tin cơ b
n và
ph
i h
p t
ch
c thi c
p
ch
ng ch
Ti
ế
ng Anh cho h
c viên có
nhu c
u.
2.2. Th
ời gian, địa điểm
-
Th
ời gian: tháng 11, 12/2018 (
Phòng s
ẽ có thông báo sau
).
-
Đ
ịa điểm: Bồi d
ư
ỡng tập trung Trung tâm Ngoại ngữ
-
Tin h
ọc tỉnh
L
ạng S
ơn
.
3
.
Đăng ký bồi dưỡng
(
theo mẫu
)
TRƯ
NG
................
DANH S
ÁCH
CÁN B
,
GIÁO VIÊN
ĐĂNG KÝ B
I DƯ
NG CHUYÊN Đ
TIN H
C, TI
NG ANH
Năm h
c 2018
-
2019
 
STT
H
tên
Ngày tháng năm sinh
Gi
i tính
Ch
c v
Trình
đ
(theo
văn b
ng)
1...
HI
U
TRƯ
NG
(Ký, ghi h
tên và đóng d
u)
4
.
Hạn nộp đăng ký
Các trường gửi đăng ký về Phòng Giáo dục và Đào tạo bằng văn bản
d
u đ
và qua Email theo địa chỉ
:
thcspgd.huulung@gmail.com
trước ngày
15/11
/2018
.
Người nhận
: Ông
Trần Văn Sáu
.
5. Kinh phí
Các trư
ng có
cán b
qu
n lý, giáo viên tham gia b
i dư
ng chi tr
công
tác phí, ti
n ng
, ti
n đi l
i và ti
n tài li
u cho giáo
viên theo quy đ
nh hi
n
hành.
6
. Yêu c
u
đ
i v
i BGH nhà trư
ng
-
Thông báo n
i dung công văn này đ
ế
n cán b
, giáo viên
trong trư
ng
đư
c bi
ế
t đ
đăng ký tham gia b
i dư
ng.
-
L
p danh sách cán b
qu
n lý,
giáo viên
đăng ký
tham gia b
i dư
ng
g
i
v
Phòng
Giáo d
c và Đào t
o
theo đúng th
i gian qui đ
nh.
Phòng Giáo d
c và Đào t
o yêu c
u Hi
u trư
ng các đơn v
trư
ng
nghiêm túc tri
n khai th
c hi
n./.
Nơi nhận

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Công văn"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây