KH thi GVG cấp huyện 2014-2015 theo cụm cm

Thứ ba - 28/10/2014 23:37
Thể lẹ thi GVG cấp huyện
KH thi GVG cấp huyện 2014-2015 theo cụm cm
PHÒNG GD & ĐT HỮU LŨNG
    CỤM CHUYÊN MÔN  IV
 

 
 
 
         Số:       /KH- CCM
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                 
       Hữu Lũng, ngày 20  tháng 10  năm 2014
  Dự thảo  
       
 
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện
 Năm học 2014 - 2015
 
 
            Căn cứ Thông tư số 21/TT- BGDĐT, ngày 20 tháng 7 năm 2010  về việc ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;
          Thực hiện công văn số 604 /PGDĐT-THCS, ngày 30  tháng 9  năm 2014  về việc hướng dẫn tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi năm học 2014- 2015. Cụm chuyên môn IV xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi năm học 2014 -2015 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
     1. Mục đích
          - Hội thi giáo viên giỏi là một hoạt động nhằm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần tích cực nâng cao chất lượng dạy học, đồng thời đánh giá kết quả phong trào bồi dưỡng phương pháp dạy học theo yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông trong các nhà trường của cụm nói riêng và toàn huyện nói chung.
- Qua Hội thi, phát hiện, đánh giá chất lượng bồi dưỡng giáo viên của các nhà trường, lựa chọn giáo viên dạy giỏi làm nòng cốt góp phần triển khai hiệu quả các phong trào thi đua trong trường học. Tuyển chọn, công nhận, suy tôn và nhân rộng điển hình giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi trong huyện, tạo điều kiện để giáo viên và CBQL thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng thiết bị dạy học.
- Hội thi là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, nâng dần tỉ lệ giáo viên khá giỏi, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục. Khuyến khích, động viên, tạo cơ hội để giáo viên tự rèn luyện, tự học và sáng tạo nhằm thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông.
     2. Yêu cầu
- Hội thi tổ chức đối với đối với 6 môn Toán, Lí, Hóa, Sinh, Địa, Thể dục được quy định trong chương trình do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành.
- Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính trung thực, công bằng, khách quan,  nghiêm tức, hiệu quả, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy trong từng nhóm môn.
          - Giáo viên dự thi nghiêm túc, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin một cách thiết thực, hiệu quả vào đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá. Tuân thủ theo các quy định của BTC hội thi.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

          1. Thời gian tổ chức hội thi: Từ ngày 08/11/2014 đến 11/11/2014.

          2. Địa điểm tổ chức thi: Tại trường THCS xã Yên Bình

          3. Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi
          3.1. Ban tổ chức Hội thi
- Cụm trưởng ban hành Quyết định thành lập ban tổ chức hội thi gồm Hiệu trưởng (hoặc Phó hiệu trưởng) của 05 trường trong cụm. Số thành viên ban tổ chức 06 đồng chí. Trưởng ban là cụm trưởng.
- Các thành viên trong ban tổ chức có trách nhiệm: Báo cáo cụm trưởng số giáo viên thi theo môn/tổng số GVBM của đơn vị trường mình trước ngày 23/10/2014. Tham gia đóng góp xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi trên cơ sở bản dự thảo của cụm.
- Trưởng BTC Hội thi có trách nhiệm:
+ Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi
+ Thông báo tới các giáo viên dự thi: Phiếu đánh giá, xếp loại sáng kiến kinh nghiệm, Phiếu đánh giá xếp loại đồ dùng dạy học tự làm, Phiếu đánh giá xếp loại giờ dạy trong hội thi do Phòng GDĐT quy định (gửi kèm theo kế hoạch này), giới hạn các tiết dạy của từng môn, từng lớp theo phân phối chương trình trước thời gian tổ chức hội thi 1 tuần.
+ Báo cáo Phòng GD&ĐT số nhóm giáo viên thi, số giáo viên thi theo môn, dự kiến số giám khảo/môn thi và thời gian dự thi về phòng giáo dục trước ngày 25/10/2014.  
+ Trước khi tổng kết Hội thi 01 buổi: Báo cáo kết quả Hội thi, thời gian tổng kết hội thi, danh sách giáo viên đạt loại giỏi của Cụm về phòng GD&ĐT để Trưởng Phòng GDĐT có căn cứ cấp giấy chứng nhận và cử cán bộ dự tổng kết.
3.2. Ban Giám khảo Hội thi
          Căn cứ số giáo viên đăng ký dự thi/môn thi của các trường trong cụm, cụm trường dự kiến số gám khảo/môn thi trình Trưởng phòng GD&ĐT quyết định, thành lập ban giám khảo hội thi.
          4. Tổ chức đoàn dự thi: Mỗi trường thành lập một đoàn dự thi, số lượng thành phần của mỗi đoàn được quy định như sau:
          - Trưởng đoàn: 01 Lãnh đạo nhà trường.
          - Giáo viên thuộc các môn thi có đủ điều kiện dự thi.                                                                                                                                                                                                                
          5. Hồ sơ đăng kí dự thi 
          - Danh sách đoàn dự thi (theo mẫu công văn số 604/PGDĐT-THCS, ngày 30/9/2014  của PGD)
          - Báo cáo thành tích cá nhân của các giáo viên dự thi (có xác nhận của lãnh đạo nhà trường);
          - Đề tài sáng kiến cải tiến kĩ thuật, báo cáo thuyết minh đồ dùng dạy học tự làm, đồ dùng dạy học tự làm của các giáo viên dự thi (nếu có).
          - Giấy chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường 2 lần trong 4 năm trước liền kề, cụ thể từ năm học 2010-2011 đến nay có ít nhất hai lần đạt danh hiệu GVDG cấp trường.
* Thời gian thực hiện:
- Các trường nộp danh sách giáo viên tham dự Hội thi GVG của cụm trước ngày 23/10/2014 bằng bản mềm  theo địa chỉ: thcs.quyetthang.huulung@gmail.com).
- Hồ sơ giáo viên dự thi (Báo cáo thành tích cá nhân, đề tài SKCT kỹ thuật, Bản thuyết minh ĐDDH tự làm (nếu có)  nộp ngày 29/10/2014.  Trường PTDTBT.THCS xã Tân Lập và THCS xã Yên Bình nộp buổi sáng, tại trường THCS xã Quyết Thắng. Trường THCS xã Minh Tiến và THCS xã Đồng Tân nộp tại phòng GD&ĐT vào hồi 14 giờ. Người nhận: Bà Đỗ Thị Thuận, Hiệu trưởng Trường THCS xã Quyết Thắng.
III. ĐÁNH GIÁ CÁC NỘI DUNG THI VÀ KẾT QUẢ CỦA GIÁO VIÊN DỰ THI
1. Đánh giá các nội dung thi
- Đề tài sáng kiến cải tiến kĩ thuật hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được đánh giá theo thang điểm 100 do Trưởng ban tổ chức Hội thi quy định, được 2 giám khảo chấm độc lập;
- Bài thi kiểm tra năng lực được đánh giá theo thang điểm 10, theo hướng dẫn chấm thi của Ban ra đề. Bài thi do 2 giám khảo chấm độc lập;
- Bài thi giảng được đánh giá và cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá tiết giảng của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Mỗi bài thi giảng có từ 2 giám khảo chấm điểm độc lập.
Sau khi giáo viên hoàn thành các bài thi giảng, Giám khảo gặp gỡ với giáo viên dự thi để trao đổi, nhận xét đánh giá những ưu điểm, nhược điểm chính của giờ dạy theo yêu cầu cơ bản của phiếu đánh giá tiết giảng. Đồng thời đóng góp ý kiến, rút kinh nghiệm, nghe ý kiến phản hồi từ phía giáo viên tham gia Hội thi.
Điểm của mỗi nội dung thi là trung bình cộng điểm của các giám khảo. Trong trường hợp không đạt được sự thống nhất giữa các giám khảo thì Trưởng ban giám khảo báo cáo Trưởng ban tổ chức Hội thi xem xét quyết định.
          2. Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi
          - Đề tài sáng kiến cải tiến kĩ thuật hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học đạt từ 70 điểm trở lên. Khuyến khích sử dụng bảng thông minh; làm và sử dụng đồ dùng dạy học, điểm khuyến khích được cộng vào phần sáng kiến kinh nghiệm hoặc phần tổng điểm để xét loại giỏi xuất sắc, cụ thể như sau:
   + Đồ dùng dạy học xếp loại A: được cộng thêm 1,5 điểm,
   + Đồ dùng dạy học xếp loại B: được cộng thêm 1 điểm,
   + Đồ dùng dạy học xếp loại C: được cộng thêm 0,5 điểm.
          - Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên;
          - Các bài thi giảng đạt loại khá trở lên, trong đó có ít nhất 1 bài thi giảng đạt loại giỏi. Việc đánh giá mỗi tiết dạy được thực hiện theo công văn hướng dẫn đánh giá số 10227/PTTH ngày 11/9/2001 của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
 
Loại Điểm
SKKN Bài viết Tiết dạy
Tiết 1 Tiết 2
Giỏi 70Ö Giỏi Giỏi
80Ö Khá Ö Giỏi
Khá 60Ö Khá Ö Khá Ö
70Ö TBÖ Khá Ö
TB 50Ö TBÖ TBÖ
Không XL Những trường hợp còn lại
3. Công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi
Giáo viên tham gia đủ các nội dung Hội thi và đạt các yêu cầu theo quy định về đánh giá kết quả của giáo viên dự thi được công nhận là giáo viên dạy giỏi và được cấp giấy chứng nhận của Trưởng Phòng GDĐT.
 IV. CHƯƠNG TRÌNH HỘI THI
Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm
thực hiện
    Thứ Bảy 08/11/2014 7h30 - 9h Họp Ban tổ chức thống nhất chương trình, thể lệ Hội thi, phân công chuẩn bị; họp BGK thống nhất cách đánh giá, phân công nhiệm vụ tổ trưởng THCS xã
Yên Bình
9h-10h
 
Nhận  ĐDDH dự thi của giáo viên (Nếu có) THCS xã
Yên Bình
Các tổ trưởng giám khảo lấy Thời khoá biểu tên bài giảng theo môn THCS xã
Yên Bình
14h -15h30 Thi viết kiểm tra năng lực nhận thức THCS Thị Trấn
15h30 -16h30 - Các tổ GK làm phiếu bắt thăm cho GV dự thi; xây dựng thời khóa biểu thi giảng bộ môn
 - Cho GV dự thi bốc thăm và nộp cho tổ thư ký
THCS Thị Trấn
Thứ Hai
10/11/2014
7h30-17h00 - Thi giảng theo thời khoá biểu.
- Rút kinh nghiệm, đánh giá tiết dạy theo thời khoá biểu hội giảng.
 - Nộp kết quả cho TK trước 17 giờ
THCS xã
Yên Bình
Thứ Ba
11/11/2014
7h30- 10h - Thi giảng theo thời khoá biểu.
- Rút kinh nghiệm, đánh giá tiết dạy theo thời khoá biểu hội giảng.
THCS xã
Yên Bình
10h -11h30 - Giám khảo và GV dự thi họp theo môn rút kinh nghiệm, đánh giá chung, hoàn thiện các biên bản, phiếu nhận xét theo mẫu nộp cho thư ký hội thi.
- Ban tổ chức họp với các Tổ trưởng Giám khảo, thư ký xét kết quả và tổng hợp xét thưởng.
THCS xã
Yên Bình
14h - 15h In giấy khen và chuẩn bị cho việc phát thưởng.  
15h – 16h30 Tổng kết hội thi - Trao thưởng THCS xã
Yên Bình
          V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cụm trưởng, cụm phó
Ban hành quyết định thành lập ban tổ chức hội thi GVDG của cụm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong ban tổ chức;
Xây dựng kế hoạch, thể lệ hội thi triển khai thực hiện kế hoạch tới các đơn vị trong cụm, các thành viên tham dự hội thi GVDG của cụm;
          2. Các đơn vị trong cụm
          Có trách nhiệm cùng cụm trưởng đóng góp ý kiến cho dự thảo kế hoạch và thể lệ hội thi của cụm;
          Chỉ đạo đơn vị thực hiện đầy đủ nội dung đúng tiến độ theo kế hoạch của cụm;
          Thực hiện nghiêm túc các nội dung cụm phân công phụ trách.
          3. Trường THCS xã Yên Bình
          Chuẩn bị cơ sở vật chất, công tác khánh tiết: Phòng học, phòng làm việc, nước sinh hoạt… cho ban tổ chức, ban giám khảo thực hiện nhiệm vụ trong thời gian diễn ra hội thi;
          Báo đầu bài hội giảng tuần thực học của nhà trường từ ngày 10/11/2014 theo PPCT của 5 môn: Toán, lý, hóa, địa, TD (Môn toán 10 tiết, lý 8 tiết, hóa 4 tiết, địa 4 tiết, TD 10 tiết) cho cụm theo địa chỉ thcs.quyetthang.huulung@gmail.com vào ngày 03/11/2014
          Tạo điều kiện cho các thí sinh tham gia hội thi sử dụng trang thiết bị dạy học của nhà trường trong điều kiện cho phép;
          VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN
            Kinh phí chi cho việc tổ chức hội thi các đơn vị trường trong cụm cùng có trách nhiệm thực hiện;
          Công tác phí cho giáo viên tham gia hội thi của các đơn vị do các đơn vị tự thanh toán theo quy định hiện hành.
Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi các môn KHTN của cụm chuyên môn IV năm học 2014 - 2015. Đề nghị Hiệu trưởng các trường trong cụm nghiêm túc triển khai, thực hiện.  Trong quá trình triển khai, thực hiện kế hoạch, nếu có vướng mắc, các đơn vị liên hệ và trao đổi với cụm trưởng để kịp thời giải quyết./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (b/c);
- Các trường trong cụm (t/h);
- Lưu hồ sơ cụm.
T.M CỤM CM IV   
CỤM TRƯỞNG
 
 
 
 
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS XÃ QUYẾT THẮNG
Đỗ Thị Thuận                  
 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN HỮU LŨNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIỜ DẠY
ở bậc trung học
 
Họ và tên người dạy: ............................................................................
Nơi công tác:  Trường...........................................................................
Môn: .............................  Lớp: ...................Trường: .......…. ...............
Tên bài dạy: ....................................  Tiết: ……………………. Thứ:……………………….
Họ và tên người dự giờ:
1....................................................... .......................................................  
2....................................................... .......................................................  
3....................................................... .......................................................  
   
Các mặt Các yêu cầu Điểm  
Nội dung 1 Chính xác khoa học (Khoa học bộ môn và quan điểm tư tưởng, lập trường chính trị).    
2 Bảo đảm tính hệ thống, đủ nội dung, làm rõ trọng tâm.    
3 Liên hệ với thực tế ( nếu có), có tính giáo dục.    
Phương pháp 4 Sử dụng phương pháp phù hợp với đặc trưng bộ môn, với nội dung của kiểu bài lên lớp.    
5 Kết hợp tốt các phương pháp trong các hoạt động dạy và học.    
Phương tiện 6 Sử dụng và kết hợp tốt các phương tiện, thiết bị dạy học phù hợp với nội dung của kiểu bài lên lớp.    
7 Trình bày bảng hợp lý, chữ viết, hình vẽ, lời nói rõ ràng, chuẩn mực; giáo án hợp lý.    
Tổ chức 8 Thực hiện linh hoạt các khâu lên lớp, phân phối thời gian hợp lý ở các phần, các khâu.    
9 Tổ chức và điều khiển học sinh học tập tích cực, chủ động phù hợp với nội dung của kiểu bài, với các đối tượng; học sinh hứng thú học tập.    
Kết quả 10 Đa số học sinh hiểu bài; nắm vững trọng tâm, biết vận dụng kiến thức.    
               
 
     Điểm tổng cộng: ........./20                                  Xếp loại : ..............................
CÁCH CHO ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI:
Từng yêu cầu trên, tuỳ theo mức độ và kết quả có thể cho điểm 0; 0,5; 1; 1,5 ; 2.
Loại giỏi: Điểm tổng cộng đạt từ 17 đến 20 điểm. Các yêu cầu 1; 4; 6; 9 phải đạt 2 điểm.
Loại khá: Điểm tổng cộng đạt từ 13 đến 16,5 điểm. Các yêu cầu 1; 4; 9 phải đạt 2 điểm.
Loại trung bình: Điểm tổng cộng đạt từ 10 đến 12,5 điểm. Các yêu cầu 1; 4 phải đạt 2 điểm.
Loại yếu kém: Các trường hợp còn lại.
 
 
GIÁO VIÊN DẠY
( Kí, ghi rõ họ và tên)
                       Hữu Lũng, ngày........tháng …..năm 201..
                                       NGƯỜI ĐÁNH GIÁ
                                    ( Kí, ghi rõ họ và tên)
 
 
 
 
 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO HỮU LŨNG PHIẾU ĐÁNH GIÁ
ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM
 
 
Tên đồ dùng: ...........................................................................................................................................................................................
Bộ môn: ........................................................................................................................................................................................................
Họ và tên người làm: .....................................................................................................................................................................
Đơn vị công tác: ..................................................................................................................................................................................
Tiêu chí Nội dung Điểm
Tính khoa học (tối đa 3 điểm) Đồ dùng phải đảm bảo tính chính xác, khoa học, đáp ứng được mục đích, yêu cầu, nội dung, hiệu quả của tiết dạy.  
Tính sư phạm (tối đa 3 điểm) Đồ dùng mang tính giáo dục, phù hợp với đặc trưng bộ môn.
Đồ dùng giúp giáo viên truyền đạt một cách thuận lợi các kiến thức và kỹ năng của bài học.
Dễ quan sát cho cả người dạy và người học.
 
Tính thẩm mỹ, kĩ thuật
(tối đa 3 điểm)
Đồ dùng có kiểu dáng thiết kế đẹp, hài hòa.
Kích thước gọn, dễ vận chuyển.
Được làm chắc chắn xử dụng lâu bền.
Đảm bảo các yêu cầu về an toàn cho người dạy và người học.
 
Tính thực tiễn, sáng tạo
(tối đa 5 điểm)
Đồ dùng có sự đầu tư, tìm tòi sáng tạo, ý tưởng độc đáo, dễ sử dụng.
Có giá trị sử dụng trong thực tiễn bài dạy, phổ biến, ứng dụng được rộng rãi.
 
Giá trị kinh tế (tối đa 3 điểm) Sử dụng nguyên vật liệu dễ kiếm, dễ làm.
Giá giá thành hạ nhưng hiệu quả sử dụng cao. Có thể dùng để sử dụng trong nhiều tiết dạy, nhiều môn, nhiều lớp, nhiều năm.
 
Thuyết minh sản phẩm
(tối đa 3 điểm)
Có bản thuyết minh ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, đầy đủ nội dung khi sử dụng đồ dùng cho tiết dạy.  
Tổng điểm  
 
Xếp loại đồ dùng: loại ...................
Hướng dẫn xếp loại:
+ Loại A: Tổng điểm từ 17 điểm trở lên, không có tiêu chí nào dưới 2,5 điểm
+ Loại B: Tổng điểm từ 15 đến dưới 17, không có tiêu chí nào dưới 2 điểm
+ Loại C: Tổng điểm từ 13 đến dưới 15, không có tiêu chí nào dưới 2 điểm
 
Hữu Lũng, ngày ......... tháng .... năm 201…
           Giám khảo 1                                                               Giám khảo 2
           (kí, ghi rõ họ tên)                                                                              (kí, ghi rõ họ tên)

                PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG: ...............................................
 
DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM DỰ HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI
CÁC MÔN KHTN CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2014-2015

 
 
 
Trưởng đoàn: ........................................................                  Chức vụ
 
TT Họ và tên Năm sinh Môn thi Hệ đào tạo Số năm dạy học Số lần đạt GVDG Ghi chú
Cấp trường Cấp huyện Cấp tỉnh
1                  
2                  
3                  
4                  
...                  
 
                                             Ấn định danh sách có ........ người
              Người lập biểu                                                        Hiệu trưởng
 
 
                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
               

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                        
CỤM CHUYÊN MÔN SỐ ...................
 
DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐẠT LOẠI GIỎI TẠI HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI
CÁC MÔN KHTN CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2014-2015

 
 
  

TT Họ và tên Giới tính Đơn vị Môn thi Ghi chú
1          
2          
3          
4          
...          
 
 
                                             Ấn định danh sách có ........ người
            
Người lập biểu                                          Trưởng Ban Tổ chức Hội thi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                 (Kí, đóng dấu)
 
 
 
 
                                                                                                                                                                              
                                                                                 Hiệu trưởng trường .......                                                                                                                                                                                     
                                                                                           Nguyễn Văn A
                               

Tác giả bài viết:

Nguồn tin: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

giao án

Đê cương ôn tập học kì 1 văn 8 ngoài PPCT

Thời gian đăng: 22/01/2019

lượt xem: 10 | lượt tải:0

giao an

DE THI HOC KI 2 SU 7

Thời gian đăng: 22/01/2019

lượt xem: 11 | lượt tải:0

Thông tư 01 về thể thức trình bày văn bản

Thông tư 01 về thể thức trình bày văn bản

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 15 | lượt tải:9

Giáo án Kĩ năng sống 6. Chủ đề TỰ NHẬN THỨC

Giáo án Kĩ năng sống 6. Chủ đề TỰ NHẬN THỨC

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 12 | lượt tải:0

Giáo án KĨ NĂNG SỐNG LỚP 6- CHỦ ĐỀ QUẢN LÍ THỜI GI

Giáo án KĨ NĂNG SỐNG LỚP 6- CHỦ ĐỀ QUẢN LÍ THỜI GIAN

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 13 | lượt tải:0

Thông tư 58 - Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh

Thông tư 58 - Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 14 | lượt tải:5

Thông tư 18 về kiểm định chất lượng giáo dục

Thông tư 18 về kiểm định chất lượng giáo dục

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 30 | lượt tải:16

kiểm tra 1 tiết anh 9 mới

kiểm tra 1 tiết anh 9 mới

Thời gian đăng: 14/12/2018

lượt xem: 40 | lượt tải:17

Lịch sinh hoạt chuyên môn tổ Sinh-hóa-NN năm học 2

Lịch sinh hoạt chuyên môn tổ Sinh-hóa-NN năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 14/12/2018

lượt xem: 38 | lượt tải:19

Kế hoạch trường học công viên

Kế hoạch trường học công viên

Thời gian đăng: 04/12/2018

lượt xem: 44 | lượt tải:11
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây