Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 28
Tháng 09 : 9.669
Năm 2020 : 168.375
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

PHAÂN PHOÁI CHÖÔNG TRÌNH LYÙ 8

PHAÂN PHOÁI CHÖÔNG TRÌNH LYÙ 8

1 tieát / tuaàn x 35 tuaàn = 35 tieát

CHÖÔNG I: CÔ HOÏC

            Tieát 1: (Baøi 1) Chuyeån ñoäng cô hoïc

            Tieát 2: (Baøi 2) Vaän toác

            Tieát 3: (Baøi 3) Chuyeån ñoäng ñeàu - Chuyeån ñoäng khoâng ñeàu

            Tieát 4: (Baøi 4) Bieåu dieãn löïc

            Tieát 5: (Baøi 5) Söï caân baèng löïc - Quaùn tính

            Tieát 6: (Baøi 6) Löïc ma saùt

            Tieát 7: (Baøi 7) AÙp suaát

            Tieát 8: (Baøi 8) AÙp suaát chaát loûng - Bình thoâng nhau

Tieát 9: (Baøi 9) AÙp suaát khí quyeån

            Tieát 10: Kieåm tra 1 tieát

            Tieát 11: (Baøi 10) Löïc ñaåy Archimeøde

            Tieát 12: (Baøi 11) Thöïc haønh: Nghieäm laïi löïc ñaåy Archimeøde

            Tieát 13: (Baøi 12) Söï noåi

            Tieát 14: (Baøi 13) Coâng cô hoïc

            Tieát 15: (Baøi 14) Ñònh luaät veà coâng

            Tieát 16: (Baøi 15) Coâng suaát

            Tieát 17: OÂn taäp hoïc kyø I

            Tieát 18: Kieåm tra hoïc kyø I

            Tieát 19: (Baøi 16) Cô naêng

            Tieát 20: (Baøi 17) Söï  chuyeån hoùa vaø baûo toaøn cô naêng

            Tieát 21: (Baøi 18) Toång keát chöông I

 

CHÖÔNG II: NHIEÄT HOÏC

            Tieát 22: (Baøi 19) Caùc chaát ñöôïc caáu taïo nhö theá naøo?

            Tieát 23: (Baøi 20) Nguyeân töû, phaân töû chuyeån ñoäng nhö theá naøo?

            Tieát 24: (Baøi 21) Nhieät naêng

            Tieát 25: (Baøi 22) Daãn nhieät

            Tieát 26: (Baøi 23) Ñoái löu - Böùc xaï nhieät

            Tieát 27: Kieåm tra 1 tieát

            Tieát 28: (Baøi 24) Coâng thöùc tính nhieät löôïng

            Tieát 29: (Baøi 25) Phöông trình caân baèng nhieät

            Tieát 30: (Baøi 26) Naêng suaát toûa nhieät cuûa nhieân lieäu

            Tieát 31: (Baøi 27) Söï baûo toaøn naêng löôïng trong caùc hieän töôïng cô vaø nhieät

            Tieát 32: (Baøi 28) Ñoäng cô nhieät

Tieát 33: (Baøi 29) Toång keát chöông II

            Tieát 34: OÂn taäp hoïc kyø II

            Tieát 35: Kieåm tra hoïc kyø II

 

 


Tác giả: Nguyễn Thị Chung
Nguồn:Sưu tầm Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới