Trang nhất » Tài liệu

Tên / Số / ký hiệu : Số: 67/QĐ-THCS
Về việc / trích yếu

Về việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong HĐSP Năm học 2018 - 2019

Ngày ban hành 09/08/2018
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị / phòng ban Ban giám hiệu
Lĩnh vực Giải trí
Người ký duyệt Vũ Mạnh Cường
Cơ quan / đơn vị ban hành Trường
Tải về máy Đã xem : 23 | Đã tải: 1
Nội dung chi tiết
PHÒNG GD & ĐT HỮU LŨNG
TRƯỜNG THCS XÃ ĐỒNG TÂN

 
 
 
Số: 67/QĐ-THCS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 
Đồng Tân, ngày 10 tháng 8 năm 2018
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong HĐSP
Năm học 2018 - 2019

 
 
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS XÃ ĐỒNG TÂN
 
Căn cứ thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ Thông tư số 28/2009/TT-BGD ĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;
          Căn cứ tình hình thực tế của trường THCS Đồng Tân năm học 2018-2019;
          Xét năng lực và khả năng công tác của cán bộ, giáo viên, nhân viên.
 
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1.
Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong Hội đồng sư phạm Trường THCS Đồng Tân năm học 2018-2019 (có phụ lục kèm theo).
Điều 2.
Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong Hội đồng sư phạm căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể được phân công có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động và thực hiện kế hoạch đảm bảo hoàn thành công việc được giao đúng thời gian, đúng yêu cầu công việc.
Điều 3.
Ban giám hiệu, các tổ chuyên môn, tổ Văn phòng, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và những người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 
Nơi nhận:
 - Phòng GD & ĐT Hữu Lũng (b/c),
 - Thành viên HĐSP (th),
 - Lưu nhà trường.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Vũ Mạnh Cường
 
 

Phụ lục:
 
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS ĐỒNG TÂN NĂM HỌC 2018-2019
(Kèm theo quyết định số: 67/QĐ-THCS ngày 10 tháng 8 năm 2018)
 
1. Hiệu trưởng - Vũ Mạnh Cường: Phụ trách chung
          Ký, duyệt các loại các loại chứng từ lương, kế toán, duyệt các loại hồ sơ, hợp đồng, phiếu xuất kho, nhập kho, các giáo dịch ngoài cơ quan. Hồ sơ học bạ khối lớp 9, ký mở các loại sổ sách, các loại kế hoạch chung của nhà trường theo quy định.
2. Phó hiệu trưởng - Phạm Anh Tuấn: Phụ trách chuyên môn, PCGD, KĐCLGD, CQG
          Ký, duyệt các loại các loại hồ sơ sổ sách chuyên môn, duyệt các loại kế hoạch chuyên môn cá nhân, tổ khối. Ký, phê duyệt hồ sơ thanh tra chuyên môn của giáo viên. Ký hồ sơ học bạ khối lớp 6,7,8, ký mở các loại sổ sách chuyên môn, các loại kế hoạch chung của nhà trường thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách. Ký chứng từ rút lương trong trường hợp được ủy quyền khi Hiệu trưởng đi vắng.
3. Thư ký hội đồng Sư phạm - Nguyễn Thanh Mai: Phụ trách Thống kê bảng biểu, Xếp thời khóa biểu
          Thư ký hội đồng chịu trách nhiệm tổng hợp các loại báo cáo, thông kê. Xếp thời khoá biểu, ghi nghị quyết các cuộc họp HĐSP, lập các bảng theo dõi duy trì sĩ số, xếp loại giáo viên tháng, sơ đồ lớp học, giờ học cho 2 ca sáng chiều.
4. Tổng phụ trách đội TNTP - Lê Thị Thùy: Phụ trách Trường học thân thiện, Văn hoá văn nghệ, chương trình phát thanh măng non
Chịu trách nhiệm lên kế hoạch thi đua tuần, tháng cụ thể đối với từng đợt thi đua học tập, văn hoá văn nghệ của học sinh có tổng kết, đánh giá khen thưởng, kỷ luật đối với những học sinh vi phạm nội quy trường, lớp, lập sổ khen thưởng, kỷ luật để theo dõi quản lý, sử dụng, bảo quản đồ dùng của đội, trống, cờ… Tổng hợp, chấm điểm trường học thân thiệm, chịu trách trước hiệu trưởng về mảng công việc mình phụ trách.
5. Tư vấn Học đường - Lý Thị Hoàng Yến: Phụ trách trường học công viên, tư vấn tâm lý học đường
Chịu trách nhiệm lên kế hoạch, triển khai thực hiện các nội dung về trường học công viên, đánh giá khen thưởng, kỷ luật đối với những học sinh vi phạm kỷ luật lập sổ theo dõi quản lý, hồ sơ tư vấn tâm lý học đường. Tổng hợp, chấm điểm trường học công viên, chịu trách trước hiệu trưởng về mảng công việc mình phụ trách.
6. Thủ quỹ, Chữ Thập đỏ: Nguyễn Thu Hương
Chịu trách nhiệm thu, nộp các khoản đóng góp trong năm học, ghi thu, ghi chi, nhận các loại chứng từ, thanh toán theo chế độ. Kết hợp với Kế toán thu, kiểm tra tính chính xác các loại chứng từ trước khi duyệt với Hiệu trưởng.
7. Công tác Thi đua, GDPL: Lý Thị Thuỳ Hương
          Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, tổng hợp báo cáo công tác thi đua. Xây dựng kế hoạch, đề xuất các phương án bình xét thi đua. Giáo viên được phân công phụ trách công tác thi đua phối hợp với Chủ tịch công đoàn xây dựng kế hoạch triển khai công tác thi đua trong năm học, hướng dẫn và hoàn thiện các loại hồ sơ thi đua về chuyên môn, thi đua mảng công đoàn. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện hội nghị xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm nghiên cứu khoa học hàng năm, tổng hợp đánh giá kết quả hàng năm. Xây dựng kỷ yếu nhà trường
8. Lao động, CSVC: Giáp Đức Khánh
Trưởng ban lao động chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch lao động hàng tuần, lên lịch thông báo để các lớp thực hiện. Tổ chức lao động có hiệu quả, xây dựng tôn tạo cơ sở vật chất tạo cảnh quan môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp.
Phân công, chỉ đạo giáo viên, học sinh lắp đặt, tháo dỡ, thu dọn phông bạt, khán đài khi nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục
9. Phụ trách trang Web nhà trường, web trường học kết nối, Smas, Cổng thông tin điện tử, Phần mềm KĐCL, Phần mềm phổ cập giáo dục:Lê Đăng Hải
Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, vận hành Phần mềm, quản lý trang Web, tổ chức thực hiện, tổng hợp báo cáo các hoạt động liên quan đến công nghệ thông tin nói chung vận hành Phần mềm quản lý điểm, tổ chức các cuộc thi về UD CN TT, tổng hợp, thống kê, báo cáo hoạt động CNTT của toàn trường
10. Phụ trách công tác phổ cập: Trần Thị Thu
Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác phổ cập, tham mưu cho BGH xây dựng báo cáo, quản lý, nhập, xuất, sao lưu dữ liệu phổ cập
11. Phụ trách công tác KĐCLGD: Lê Minh Thanh
Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác KĐCLGD, tham mưu cho BGH xây dựng báo cáo, quản lý, nhập, xuất, sao lưu dữ liệu KĐCLGD
12. Sổ đăng bộ, Sổ thanh tra: Nguyễn Thị Nga
Chịu trách nhiệm quản lý, nhập mới danh sách mới tuyển hàng năm theo quy định quản lý và ghi chép sổ. Quản lý, ghi chép kết quả thanh tra của cán bộ giáo viên theo quy định quản lý và ghi chép sổ hàng năm. Mã số thanh tra của mỗi giáo viên được mã hoá một lần theo quy định chung của sở giáo dục và phòng giáo dục, giáo viên mới đến trong năm được bổ sung mã số thanh tra tiếp theo trong thứ tự của sổ.
13. Phụ trách thống kê nhân sự, Phần mềm PMIS, nhập dữ liệu online: Hoàng Thị Chuyên
          Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, vận hành Phần mềm, quản lý Phần mềm PMIS, nhập dữ liệu online
14. Phụ trách TDTT, Các cuộc thi của Giáo viên, Học sinh, Cuộc thi về CNTT của học sinh, TTND, Chống tham nhũng: Đào Văn Tuyên
Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, chỉ đạo thực hiện các hoạt động TDTT, các cuộc thi tìm hiểu, viết bài ngoài nội dung học tập. Tổ chức thực hiện, tổng hợp báo cáo công tác chống tham nhũng
15. Phụ trách Y tế, Bảo hiểm, Phòng chống Ma túy, Mại dâm: Hoàng Thị Trà Giang
Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, tổng hợp báo cáo các công tác Y tế trường học, công tác phụ nữ, quản lý mảng Y tế học đường, Bảo hiểm học sinh, trông coi, cấp phát thuốc. Bố trí lịch trực theo giờ học của học sinh, thường xuyên ghi chép cập nhật sổ sách theo quy định, chịu trách nhiệm về tài sản do mình quản lý.
Quản lý, sắp xếp, vệ sinh phòng họp Hội đồng sư phạm.
16. Phụ trách Bảo hiểm CB, GV, NV, chế độ chính sách, tiền lương: Nguyễn Ngọc Lý
Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các chế chính sách, tiền lương đối với CB, GV, NV, Học sinh. tổng hợp báo cáo các hoạt động liên quan đến thống kê, báo cáo hoạt động tài chính của toàn trường
17. Phụ trách Khuyến học: Vũ Thị Hằng
          Chịu trách nhiệm tổng hợp số liệu, báo cáo, tiếp nhận danh sách đề nghị khen thưởng của con em cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường
          Tổ chức thu, chi quỹ khuyến học nhà trường, đề xuất mức khen thưởng cho con, em cán bộ, giáo viên, nhân viên. Thu nộp phí hội về Hội khuyến học Xã, Huyện theo điều lệ hội khuyến học Việt Nam
          Xây dựng kế hoạch, báo cáo theo yêu cầu của hội Khuyến học Huyện. Lập và lưu trữ hồ sơ theo quy định.
          Đề xuất phương án tổ chức phát thưởng hàng năm.
18. Phụ trách BVCSVC, cây xanh, cây cảnh: Triệu Văn Chiến
Bảo vệ nhà trường chịu trách nhiệm bảo vệ cơ sở vật chất, chuẩn bị nước uống cho phòng Lãnh đạo nhà trường. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mọi mất mát hư hỏng. Hàng tháng tham gia họp cùng HĐSP nhà trường, trường hợp nghỉ phép phải bố trí người có trách nhiệm làm thay công việc.
19. Phụ trách công tác phòng cháy chữa cháy, Quản lý giờ học: Hoàng Thu Lụa
Xây dựng kế hoạch hoạt động năm học về công tác phòng cháy, chữa cháy, lập hệ thống hồ sơ phòng cháy, chữa cháy, huy động lực lượng chữa cháy khi có sự cố sảy ra. Quản lý giờ học hàng ngày, giờ làm việc buổi sáng, buổi chiều theo quy định chung của UBND Huyện
20. Quản lý, sắp xếp công tác tổ chức các hội nghị tập huấn, phòng họp, phòng làm việc: Triệu Văn Chiến, Hoàng Thu Lụa, Lê Ánh Tuyết
Quản lý, sắp xếp, vệ sinh phòng họp, phòng tập huấn, hội thảo, phòng làm việc của BGH, phòng làm việc của Hội đồng giáo viên.
Phân công, chỉ đạo học sinh lắp đặt, tháo dỡ, thu dọn tăng âm loa đài, thiết bị điện, thiết bị phụ trợ khi nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục
Tổ chức, sắp xếp, chuẩn bị đồ dùng phục vụ các hội nghị, hướng dẫn học sinh, giáo viên sử dụng đồ dùng, thiết bị đảm bảo an toàn. Báo cáo kết quả công việc cho Hiệu trưởng.
         Bố trí người làm công tác tiếp tân khi tổ chức hội nghị, hội thảo.
Đề xuất phương án sử dụng, bảo quản và sửa chữa các thiết bị thuộc quyền quản lý đảm bảo phục vụ tốt nhất cho các hội nghị.
21. Tổ trưởng chuyên môn:
          - Tổ Sinh, Hóa, Tiếng Anh:     Ngô Kim Oanh
          - Tổ Toán, Lý, TD:                  Nguyễn Thị Nga
          - Tổ Văn, Sử, Địa, GDCD:      Nông Kim Xuân
          - Tổ Văn phòng:                      Nguyễn Ngọc Lý
+ Việc xây dựng các kế hoạch chuyên môn trong năm học: nếu là kế hoạch chuyên môn liên quan đến tổ chuyên môn thì người xây dựng kế hoạch là tổ trưởng, liên quan đến các bộ phận dược phân công phụ trách các mảng kiêm nhiệm theo quyết định của hiệu trưởng Hiệu trưởng phân công đầu năm học thì cá nhân phụ trách xây dựng kế hoạch.
+ Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng tháng dựa trên kế hoạch của nhà trường về dự giờ, thăm lớp, kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề, tổ chức sinh  hoạt chuyên môn một lần trên tháng. Ngày thứ năm tuần 4 hàng tháng tổ chức họp tổ tổng hợp các kết quả hoạt động của tổ bình xét thi đua xếp loại giáo viên tháng. Nộp biên bản cho thư ký hội đồng.
 
 
  HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Vũ Mạnh Cường
 
 
 

Video mới

Chúng em vui hát

Hình ảnh

  • dsc00170_fotor.jpg
  • 2012-09-05-09_fotor_1.jpg
  • dsc00006_fotor.jpg
  • dsc00119_fotor.jpg
  • dsc00157_fotor_1.jpg
  • p_20141110_110255_fotor_1.jpg
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chính Phủ
BGD
Học Mãi
THI TIẾNG ANH
THI TOÁN
GDTĐ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 6

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 5


Hôm nayHôm nay : 532

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 18429

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1492625

Liên kết website

tv