Trang nhất » Thông báo

thông báo xây dựng kế hoachk 2018-2019

THÔNG BÁO XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NH 2018-2019
Yêu cầu:
1. Thời gian nộp kế hoạch duyệt tổ chuyên môn chậm nhất 10h ngày 7/9/2016 (tổ nộp BGH ký, đóng dấu 8/9/2018)
2. Đối với cá nhân trên cơ sở các chỉ tiêu của nhà trường, nếu liên quan đến lĩnh vực bộ môn của bản thân thì phải đưa chỉ tiêu và kế hoạch (VD: GV bộ môn vật lý, hóa học phaỉ đưa nội dung ra đề theo PISA vào chỉ tiêu KH, tổ trưởng khi duyệt lưu ý vấn đề này). Nội dung cấu trúc KH theo hướng dẫn tại công văn số (dự thảo)/PGDĐT ngày /8/2018 V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của phòng giáo dục.
3. Các công văn số… của PGD, mẫu, KH số 68 của nhà trường, biểu mẫu thông kê, biểu chỉ tiêu HL, HK, bộ môn, mẫu cam kết ... chi tiết trên Website nhà trường.
4. Các loại kế hoạch phải đánh máy, in, đóng bìa, dán gáy trước khi nộp. Thể thức văn bản theo thông tư 01 của BNV. Không để các dấu (...) thừa, không viết tay bổ sung, không sao chép của nhau. Không chậm tiến độ.
5. Căn cứ xây dựng kế hoạch của giáo viên:
          - Công văn số    /SGDĐT-GDTrH ngày     /8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2018-2019;
          - Công văn số      /PGDĐT-THCS ngày      /9/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019;
          - Kế hoạch số   /KH-THCS ngày    tháng 9 năm 2018 của Phòng GDĐT về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2018-2019;
- Kế hoạch số 68/KH-NH ngày 29/8/2018 của trường THCS Đồng Tân về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019
- Căn cứ tình hình thực tế lớp chủ nhiệm (hoặc chất lượng khảo sát bộ môn) tôi xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 như sau: