Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 275
Tháng 06 : 4.091
Năm 2021 : 58.784
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giáo án Vật Lý 8

Giáo án Vật Lý 8

 

Tuaàn 2
Tieỏt 2 _ Ngaứy daùy:
Baứi 2:VAÄN TOÁC
I. MUẽC TIEÂU:
- Tửứ VD, so saựnh quaừng ủửụứng chuyeồn ủoọng trong 1 giaõy cuỷa moói chuyeồn ủoọng ủeồ ruựt ra caựch nhaọn bieỏt sửù nhanh, chaọm cuỷa chuyeồn ủoọng ủoự (goùi laứ vaọn toỏc).
- Naộm vửừng coõng thửực tớnh vaọn toỏc: v = s / t vaứ yự nghúa cuỷa khaựi nieọm vaọn toỏc. ẹụn vũ hụùp phaựp cuỷa vaọn toỏc laứ m/s; km/h vaứ caựch ủoồi ủụn vũ vaọn toỏc.
- Vaọn duùng coõng thửực ủeồ tớnh quaừng ủửụứng, thụứi gian trong chuyeồn ủoọng.
II. CHUAÅN Bề:
    - ẹoàng hoà baỏm giaõy.
    - Tranh veừ toỏc keỏ.
III. HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
1. OÅn ủũnh lụựp:
2. Kieồm tra baứi cuừ:
    - Laứm BT 1.5; 1.6 SBT
    - Cho VD veà tớnh tửụng ủoỏi cuỷa chuyeồn ủoọng.
3. Baứi mụựi:
 Hoaùt ủoọng cuỷa GV    Hoaùt ủoọng cuỷa HS    Ghi baứi    
Hẹ1: Toồ chửực tỡnh huoỏng hoùc taọp
- Moọt ngửụứi ủi xe ủaùp vaứ moọt ngửụứi ủang chaùy boọ. Hoỷi ngửụứi naứo chuyeồn ủoọng nhanh hụn?


- ẹeồ traỷ lụứi chớnh xaực ta nghieõn cửựu baứi hoùc hoõm nay. Hẹ2: Tỡm hieồu veà vaọn toỏc
- Treo baỷng 2.1, HS laứm C1.
- HS ủoùc keỏt quaỷ. Taùi sao coự keỏt quaỷ ủoự?

- Laứm C2 vaứ choùn nhoựm ủoùc keỏt quaỷ.
- Haừy so saựnh ủoọ lụựựn caực giaự trũ tỡm ủửụùc ụỷ coọt 5 trong baỷng 2.1
- Thoõng baựo caực giaự trũ ủoự laứ  vaọn toỏc.
- HS phaựt bieồu khaựi nieọm vaọn toỏc.


- Duứng khaựi nieọm vaọn toỏc ủeồ ủoỏi chieỏu vụựựi coọt xeỏp haùng coự sửù quan heọ gỡ?
- Thoõng baựo theõm moọt soỏ ủụn vũ thụi gian: giụứ, phuựt, giaõy.
- HS laứm C3

Hẹ3: Laọp coõng thửực tớnh vaọn toỏc
- Giụựi thieọu s, t, v vaứ dửùa vaứo baỷng 2.1 ủeồ laọp coõng thửực.
- Suy ra coõng thửực tớnh s, t

 Hẹ4:  Tỡm hieồu toỏc keỏ
- Muoỏn tớnh vaọn toỏc ta phaỷi bieỏt gỡ?
- Duùng cuù ủo quaừng ủửụứứng?
- Duùng cuù ủo thụứi gian?
- Thửùc teỏ ngửụứi ta ủo vaọn toỏc baống duùng cuù goùi laứ toỏc keỏ.
- Hỡnh 2.2 ta thửụứng thaỏy ụỷ ủaõu?
Hẹ5: Tỡm hieồu ủụn vũ vaọn toỏc
- Treo baỷng 2.2 vaứ gụùi yự HS tỡm caực ủụn vũ khaực.
- Chuự yự: 1km = 100m
1h = 60ph = 3600s
6. Hẹ6: Vaọn duùng (8 phuựt)
- HS laứm C5  C8
GV: goùi hs ủoùc c.5
- Caực em laứm vieọc caự nhaõn.
- Gụùi yự: muoỏn bieỏt Cẹ naứo nhanh hay chaọm hụn taứ laứm theỏ naứo?
- Goùi hs leõn baỷng laứm caõu b.

 

GV: ẹeồ laứm ủửụùc C.6 ta vaọn duùng coõng thửực naứo?
- Goùi hs leõn laứm.

GV: Phaõn lụựp thaứnh 2 daừy baứn.
Daừy 1: Laứm BT C.7
Daừy 2: Laứm BT C.8
- Goùi hs ủaùi dieọn hai daừy leõn laứm.
- Cho hs ủoùc phaàn coự theồ em chửa bieỏt (neỏu coứn thụứi gian)
- Giao baứi taọp veà nhaứ    
Coự theồ neõu 3 trửụứng hụùùp:
- Ngửụứi ủi xe ủaùp nhanh hụn.
- Ngửụứi ủi xe ủaùp chaọm hụn.
- Hai ngửụứi chuyeồn ủoọng nhử nhau.

 

 

- Thaỷo luaọn nhoựm vaứ ghi keỏt quaỷ.
- Cuứng quaừng ủửụứng, thụứứi gian caứng ớt caứng chaùy nhanh.
- Tớnh toaựn vaứ ghi keỏt quaỷ vaứo baứng.
- Caự nhaõn laứm vieọc vaứ so saựnh keỏt quaỷ.

 

- Quaừng ủửụứng ủi ủửụùc trong moọt giaõy.


- Vaọn toỏc caứng lụựn chuyeồn ủoọng caứng nhanh.


chuyeồn ủoọng / nhanh hay chaọm / quaừng ủửụứng ủi ủửụùc / trong moọt giaõy


- Laỏy coọt 2 chia cho coọt 3
- v = s / t

 s = v . t; t = s / v

 

- Bieỏt quaừng ủửụứng, thụứi gian

- ẹo baống thửụực.
- ẹo baống ủoàng hoà

 


- Thaỏy treõn xe gaộn maựy, oõ toõ, maựy bay...


- Caự nhaõn laứm vaứ leõn baỷng ủieàn.
C5:
a. Moói giụứ oõ toõ ủi ủửụùc 36km.
Moói giụứ xe ủaùp ủi ủửụùc 10,8km.
Moói giaõy taứu hoỷa ủi ủửụùc 10m.
b. Muoỏn bieỏt chuyeồn ủoọng nhanh nhaỏt, chaọm nhaỏt caàn so saựnh 3 vaọn toỏc cuứng moọt ủụn vũ:
v oõ toõ = 36km/h = 10m/s
v xe ủaùp=10,8km/h= 3m/s
v taứu hoỷa = 10m/s
 OÂ toõ, taứu hoỷa nhanh nhử nhau. Xe ủaùp chuyeồn ủoọng chaọm nhaỏt.
- Laứm vieọc caự nhaõn, so saựnh keỏt quaỷ cuỷa nhau.
    

 

 

 

 

I. VAÄN TOÁC LAỉ Gè?

 

 

 

 

 

- ẹoọ lụựn cuỷa vaọn toỏc ủửụùc tớnh baống quaừng ủửụứng trong moọt ủụn vũ thụứứi gian.
- ẹoọ lụựn cuỷa vaọn toỏc cho bieỏt sửù nhanh chaọm cuỷa chuyeồn ủoọng.

 


II. COÂNG THệÙÙC:
s
           v =
t
    s: quaừng ủửụứng (km, m)
    t: thụứi gian (h, ph, s)
       v: vaọn toỏc (km/h, m/s)
                    s = v. t
                    t = s / v
III. ẹễN Về VAÄN TOÁC:
- Duứng toỏc keỏ ủeồ ủo vaọn toỏc.

 


- ẹụn vũ hụùùp phaựp laứ km/h vaứ m/s

 

 


C6:
Vaọn toỏc cuỷa ủoaứn taứu;
v = s / t
   = 81 / 1,5 = 54(km/h)
54km/h = 15m/s
C7:
Quaừng ủửụứng ủi ủửụùc:
s = v.t
   = 12. 2/3 = 8 (km)
C8:
Khoaỷng caựch tửứ nhaứ ủeỏn nụi laứm vieọc;
s = v.t
   = 4. ẵ = 2 (km)    
4. Cuỷng coỏ:
    - Vaọn toỏc laứ gỡ? Coõng thửực tớnh? Duùng cuù ủo
5. Daởn doứ:
- Hoùc baứi
- Laứm BT 2.1, 2.2, 2.3 SBT
- Chuaồn bũ baứi soỏ 3 “ Chuyeồn ủoọng ủeàu, chuyeồn ủoọng khoõng ủeàu”
+ Theỏ naứo laứ chuyeồn doọng ủeàu, chuyeồn ủoọng khoõng ủeàu ?
+ Coõng thửực tớnh vaọn toỏc tb cuỷa chuyeồn ủoọng khoõng ủeàu ?

 
- Ruựt kinh nghieọm

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới